Malyalam govt jobs   »   Notification   »   KSCARDB/ Apex Society Exam 2021

Kerala PSC KSCARDB Assistant and Apex Society Assistant Junior Clerk Exam 2021| കേരള PSC KSCARDB അസിസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് അപെക്സ് സൊസൈറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് ജൂനിയർ ക്ലർക്ക് പരീക്ഷ 2021

കേരള PSC KSCARDB അസിസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് അപെക്സ് സൊസൈറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് ജൂനിയർ ക്ലർക്ക് പരീക്ഷ 2021: കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ കാർഷിക ഗ്രാമീണ വികസന ബാങ്ക് (KSCARDB) പരീക്ഷ 2021 ഡിസംബർ 18 ന് നടത്തുമെന്ന് കേരള PSC പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഡിസംബർ മാസ എക്സാം കാലെൻഡറിൽ പരീക്ഷ തീയതിയും, സ്ഥിരീകരണ തീയതിയും, അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ലഭിക്കുന്ന തീയതിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ കാർഷിക ഗ്രാമീണ വികസന ബാങ്ക് ഗ്രാമ സമൂഹത്തിന്റെ സാമൂഹിക സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എപ്പോഴും മുൻപന്തിയിലാണ്. KSCARDB അസിസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് അപെക്സ് സൊസൈറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് ജൂനിയർ ക്ലർക്ക്  (KSCARDB/Apex Society Assistant Junior Clerk Exam 2021) പരീക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ലേഖനത്തിൽ നിന്നും വായിച്ചു മനസിലാക്കുക.

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ഡിസംബർ 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
December 2nd week” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/12/13195827/Weekly-Current-Affairs-2nd-week-December-2021-in-Malayalam.pdf”]

KSCARDB/Apex Society Assistant Exam 2021: Overview (അവലോകനം)

മേൽപ്പറഞ്ഞ ഒഴിവുകൾ ഇപ്പോൾ കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ കാർഷിക മേഖലയിൽ നിലവിലുണ്ട്

കൂടാതെ റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് ജനറൽ വിഭാഗത്തിന് മാത്രം അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക്.

കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒഴിവുകൾ 1: 1 എന്ന അനുപാതത്തിൽ വിഭജിച്ച് നികത്തും

വിഭജനത്തിന്റെ തുടർച്ചയിൽ പൊതുവിഭാഗവും (ഭാഗം I) സമൂഹ വിഭാഗവും (ഭാഗം II) ഇതിനകം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതനുസരിച്ച് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ഉപദേശിക്കും,

ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിന് പാർട്ട് II പ്രകാരം പ്രത്യേക വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കും

സൊസൈറ്റി വിഭാഗത്തിനായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു. പൊതു നിയമങ്ങൾ 14-17 ൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംവരണ നിയമങ്ങൾ

KS, SSR 1958 എന്നിവ രണ്ട് ലിസ്റ്റുകളിൽ നിന്നും നിയമനത്തിനായി പിന്തുടരും.

Name of Organization Kerala Public Service Commission (KPSC)
Name of Recruitment KSCARDB/ Apex Society Assistant Junior Clerk Recruitment 2021
Name of Post Assistant, Junior Clerk
Category Number 401/2019 & 402/2019 (KSCARDB)

149/2020, 229/2020, 069/2021 (Apex Society)

Job Location All over Kerala
Notification Date 30/12/2019
Examination Date 18/ 12/2021
Method of appointment Direct Recruitment
Official website keralapsc.gov.in

Read More: Kerala PSC Exam Calendar December 2021 

KSCARDB/Apex Society Junior Clerk Exam 2021: Important Dates (പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ)

ഗ്രാമീണ കർഷകരുടെ മുൻകൂർ കടങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിൽ പ്രാഥമികമായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച KSCARDB ബാങ്ക്, വാസ്തവത്തിൽ, രൂപവത്കരണ വർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ മുന്നോട്ട് പോയി. വികസന ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള ദീർഘകാല വായ്പകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഉൽപാദന അധിഷ്ഠിത ധനകാര്യ നയത്തിലേക്ക് ആക്സന്റ് മാറി. ഗ്രാമീണ വികസനത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനായി ബാങ്ക് അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വൈവിധ്യവത്കരിക്കുകയും വിവിധ നൂതന വായ്പാ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു.

KSCARDB/Apex Society 2021: Important Dates
Notification Date 30/12/2019
Confirmation Start Date 23/08/2021
Confirmation End Date 11/09/2021
Admit Card Out Date  3/12/2021
Examination Date 18/ 12/2021

Read More: Kerala PSC KSCARDB/APEX Societies Previous Year Question Paper & Solutions

KSCARDB/Apex Society Assistant Exam 2021: Eligibility Criteria (യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം)

KSCARD ബാങ്ക് അസിസ്റ്റന്റ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിനുള്ള യോഗ്യത എന്തായിരിക്കണം, അതിന്റെ പ്രായപരിധി എന്താണ്. യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ശമ്പള അപേക്ഷകരുടെ ഫീസ് പരീക്ഷയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ അപേക്ഷാ ഫോം തീയതിയും ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതിയും എങ്ങനെയാണ് എഴുത്തുപരീക്ഷയോ അഭിമുഖമോ എപ്പോൾ KSCARD ബാങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ?

KSCARDB/Apex Society Assistant Junior Clerk 2021
KSCARDB/Apex Society Assistant Junior Clerk 2021

Read More: Kerala PSC KSCARDB/ APEX Societies 50 questions and solutions from the previous year

KSCARDB/ Apex Society Exam 2021: Educational Qualification: (വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത)

KSCARD ബാങ്ക് അസിസ്റ്റന്റ്/അപെക്സ് സൊസൈറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് ജൂനിയർ ക്ലർക്ക്  റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

  • അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ജെഡിസി/എച്ച്ഡിസി ബിരുദം./
  • കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ബിഎസ്‌സി സഹകരണവും ബാങ്കിംഗും./
  • സഹകരണത്തോടെ ബി.കോം

Read More: Kerala PSC KSCARDB/ APEX Societies 50 questions and solutions from the previous year

KSCARDB/Apex Socities Cooperative Sector 2021: Age Limit (പ്രായ പരിധി)

18-40, 02.01.1979 നും 01.01.2001 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാത്രം (രണ്ടും തീയതികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്) ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്.

മറ്റ് പിന്നാക്കം കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്കും പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കും സാധാരണ പ്രായ ഇളവിന് അർഹതയുണ്ട്.

Read More: Vocabulary Words: With Antonyms & Synonyms

KSCARDB/Apex Societies Assistant 2021: Vacancy Details (ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ)

KSCARDB അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 14 (പതിനാല്) ആണ്.

Apex Society ബാങ്ക് ജൂനിയർ ക്ലാർക്ക്, ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് നിരവധി ഒഴിവുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

3% ഒഴിവുകൾ ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്കായി സംവരണം ചെയ്യും (ലോക്കോമോട്ടർ വൈകല്യം/സെറിബ്രൽ പക്ഷാഘാതം, ശ്രവണ വൈകല്യം, കാഴ്ചക്കുറവ്) ഉത്തരവ് പ്രകാരം GO (P) No.1/2013/SJD തീയതി 03.01.2013.

Practice Now: Daily Mock Tests

KSCARDB/ Apex Society Assistant 2021: Salary Details (ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ)

KSCARDB അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള  ശമ്പളത്തിന്റെ സ്കെയിൽ  ₹ 16580 -55005/- ആണ്.

 

KSCARDB/Apex Society Assistant 2021: Exam Pattern (പരീക്ഷാ രീതി)

Maximum Mark 100
Duration 1 Hour 15 Minutes
Medium of Questions English
Mode of Exam OMR/ONLINE

 

 

KSCARDB/Apex Society Assistant 2021: Exam Syllabus (പരീക്ഷാ സിലബസ്)

Main Topics

Subjects Marks
Co-operation 50 Marks
Finance 40 Marks
IT & Cyber Laws 10 Marks

KSCARDB/Apex Society Admit Card 2021 (അഡ്മിറ്റ് കാർഡ്)

കേരള കേരള PSC KSCARDB അസിസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് അപെക്സ് സൊസൈറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് ജൂനിയർ ക്ലർക്ക് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് 2021 ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന്, ആദ്യം keralapsc.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കണം.

ഇതിന് ശേഷം സിസ്റ്റം-ജനറേറ്റ് ചെയ്ത KPSC പരീക്ഷാ അപേക്ഷ/രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ നൽകുക.

അതിനു ശേഷം നിർദ്ദിഷ്ട ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് KSCARDB അസിസ്റ്റന്റ്/ അപെക്സ് സൊസൈറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് ജൂനിയർ ക്ലർക്ക് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.

ഉദ്യോഗാർത്ഥി കാർഡിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുത്ത് ഭാവി റഫറൻസിനായി സൂക്ഷിക്കുക.

അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്ക് ഉടൻ തന്നെ ബന്ധപ്പെടാവുന്ന വിഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം: ഫാക്സ് 0471-2448988 അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ഐഡി kpsc.psc@keralapsc.gov.in.

How To Download KSCARDB/Apex Society Admit Card 2021? (അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം
)

2021 ഡിസംബർ 3 മുതൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഒറ്റത്തവണ പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയും റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം. അഡ്മിറ്റ് കാർഡിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ, കേരള പിഎസ്‌സി അഡ്മിറ്റ് കാർഡിനൊപ്പം സാധുവായ ഫോട്ടോ ഐഡി പ്രൂഫും പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക. ഹാൾ ടിക്കറ്റിൽ അതാത് പരീക്ഷാ സമയം, വേദി, മോഡ് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കും. ഓൺലൈനായി അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഘട്ടം ഘട്ടമായി ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

Step 1:  keralapsc.gov.in ൽ കേരള PSC ഹോം പേജ് സന്ദർശിക്കുക
Step 2: ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ Kerala PSC ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊഫൈൽ ലോഗിൻ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്
Step 3: ലോഗിൻ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും ലഭിക്കാൻ ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുക
Step 4: തുളസി പോർട്ടലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക (thulasi.psc.kerala.gov.in/thulasi)

Step 5: ഹോം പേജിൽ കേരള PSC KSCARDB അസിസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് അപെക്സ് സൊസൈറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് ജൂനിയർ ക്ലർക്ക് ഹാൾ ടിക്കറ്റ് 2021 ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Step 6: ഇപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ, DOB, മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ സമർപ്പിക്കുക.

Step 7: ഡൗൺലോഡ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Step 8: പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് അതിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കുക.

Watch Video: KSCARDB/Apex Society 2021 (വീഡിയോ കാണുക)

 

Also Read,

Kerala PSC Study Materials

Daily Current Affairs

Weekly/ Monthly Current Affairs PDF (Magazines)

Also Practice Daily Quizes

KSCARDB/Apex Society Exam 2021: FAQ (പതിവുചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. KSCARDB- യുടെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ്?

Ans. കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ കാർഷിക ഗ്രാമീണ വികസന ബാങ്ക് ( Kerala State Co-operative Agricultural Rural Development Bank)

Q2. KSCARDB/Apex Society  പരീക്ഷക്കുള്ള സ്ഥിരീകരണം എപ്പോ നല്കണം?

Ans. KSCARDB/Apex Society പരീക്ഷക്കുള്ള സ്ഥിരീകരണം 2021 ഓഗസ്റ്റ് 23 മുതൽ 2021 സെപ്റ്റംബർ 11 വരെ നൽകാം.

Q3. KSCARDB/Apex Society പരീക്ഷ എപ്പോൾ നടക്കും?

Ans. KSCARDB/Apex Society പരീക്ഷ 18 December 2021, ശനിയാഴ്ച നടക്കും

Q4. KSCARDB/Apex Society പരീക്ഷക്കുള്ള അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് എപ്പോൾ ലഭിക്കും?

Ans. KSCARDB/Apex Society പരീക്ഷക്കുള്ള അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് 3 December 2021 മുതൽ ലഭിക്കും.

Q5. KSCARD/Apex Society റിക്രൂട്ട്മെന്റിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എന്താണ്?

Ans. KSCARD/Apex Society റിക്രൂട്ട്മെന്റിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ജെഡിസി/എച്ച്ഡിസി ബിരുദം./ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ബിഎസ്‌സി സഹകരണവും ബാങ്കിംഗും./സഹകരണത്തോടെ ബി.കോം.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ‌, തന്ത്രങ്ങൾ‌ എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ‌ ഡൺ‌ലോഡുചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 

***വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക***

 

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

FAQs

What is the full form of KSCARDB?

Kerala State Co-operative Agricultural Rural Development Bank (KSCARDB)

When should the confirmation for KSCARDB / Apex Society examination be given?

Confirmation for KSCARDB / Apex Society Exam can be given from 23rd August 2021 to 11th September 2021.

When is the KSCARDB / Apex Society Exam?

KSCARDB / Apex Society Exam will be held on Saturday 18 December 2021

When can I get the Admit Card for KSCARDB / Apex Society Exam?

Admit card for KSCARDB / Apex Society examination will be available from 3rd December 2021.