Malyalam govt jobs   »   Vocabulary word   »   Vocabulary word

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary With Antonyms & Synonyms | For HCA and KPSC

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary With Antonyms & Synonyms | For HCA and KPSC:  മിക്ക ബാങ്കിംഗ്, ഹൈ കോർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് (HCA) താൽപ്പര്യക്കാർക്കും, വൊക്കാബുലറി ഒരു പേടിസ്വപ്നമാണ്, പക്ഷേ എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകളിലും ഇതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഭാഷാ വിഭാഗത്തിലെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള സ്കോറുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വൊക്കാബുലറി വേർഡ്‌സ് നന്നായി പഠിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വിഷ്വൽ പദാവലി വാക്കുകളും അവയുടെ അർത്ഥവും ഉപയോഗിച്ച് അഭിലഷണികളുടെ പദാവലി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി Adda247 ഒരു പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിച്ചത്.

സെപ്റ്റംബർ 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
September 1st week

×
×

Download your free content now!

Download success!

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary With Antonyms & Synonyms | For HCA and KPSC_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Visual English Vocabulary Words

  1. Muster (verb)

            Meaning; Gathering

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary With Antonyms & Synonyms | For HCA and KPSC_60.1
Muster

Synonyms: gather, collect

Antonyms: disperse, spread

  1. Renegade (noun)

Meaning; A disloyal person who betrays or deserts a cause, religion, political party, friend

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary With Antonyms & Synonyms | For HCA and KPSC_70.1
Renegade

Synonyms: defector

Antonyms: adherent

Read More: Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary With Antonyms & Synonyms

  1. Strife (verb)

Meaning; Bitter conflict, sometimes violent.

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary With Antonyms & Synonyms | For HCA and KPSC_80.1
Strife

Synonyms: clash, controversy

Antonyms: peace, concord

  1. Clinch (verb)

Meaning; To make certain; to finalize

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary With Antonyms & Synonyms | For HCA and KPSC_90.1
Clinch

Synonyms: conclude, settle

Antonyms: unsettle, confuse

Read More: Kerala PSC & HCA – General English Model Questions & Solutions | Practice now

  1. Boulder (noun)

Meaning; A large mass of stone

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary With Antonyms & Synonyms | For HCA and KPSC_100.1
Boulder

Synonyms: stone

Antonyms: sand

  1. Dodder (verb)

Meaning; To shake or tremble

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary With Antonyms & Synonyms | For HCA and KPSC_110.1
Dodder

Synonyms: stagger, stumble

Antonyms: stay, remain

Read More: Village Field Assistant Notification, Expected soon

  1. Vilify (verb)

Meaning; To say defamatory things about someone or something; to speak ill of.

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary With Antonyms & Synonyms | For HCA and KPSC_120.1
Vilify

Synonyms: defame

Antonyms: commend

 

The motive of the Vocabulary Words

 

എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ വിഷ്വലുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ പുതിയ വിഷ്വൽ പദാവലി ഡ്രൈവിൽ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പദാവലി പദങ്ങൾ നൽകും, അവയുടെ അർത്ഥം, പര്യായങ്ങൾ, വിപരീതപദങ്ങൾ, ഉപയോഗം എന്നിവ നിങ്ങൾക്ക് വൈവിധ്യമാർന്ന പദങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും നിങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള പദാവലി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. പുതിയ പദങ്ങൾക്കായി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ Adda247 പദാവലി പേജ് പരിശോധിക്കണം.

Importance of Vocabulary Words in the English Language

 

  • 50% ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ ചോദ്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വായന ഗ്രാഹ്യത്തിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് നല്ല വായനാ വൈദഗ്ദ്ധ്യം ആവശ്യമാണ് കൂടാതെ ഇംഗ്ലീഷ് പദാവലിയിൽ നല്ല പിടി ആവശ്യമാണ്. ഒരു മികച്ച പദാവലി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഗ്രഹണത്തെക്കുറിച്ച് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും, അത് പരമാവധി മാർക്ക് നേടുന്നതിൽ അവർക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യും.
  • ബാങ്കിംഗ്, ഹൈ കോർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷകളുടെ അഭിമുഖം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഒരു നല്ല പദാവലി ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ സഹായിക്കുന്നു. അയാൾക്ക്/അവൾക്ക് ഒരു നല്ല പദാവലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് ഒരു വാചകം രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയും.
  • റീഡിംഗ് കോംപ്രെഹൻഷൻ വിഭാഗത്തിന് പുറമേ, പദസമ്പത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നിലധികം ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട്.

 

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക ക്വിസ് - പ്രധാനപ്പെട്ട 260 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

August 2021

×
×

Download your free content now!

Download success!

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary With Antonyms & Synonyms | For HCA and KPSC_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupen Code:- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary With Antonyms & Synonyms | For HCA and KPSC_150.1
Kerala High court Assistant 3.0 Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

 

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary With Antonyms & Synonyms | For HCA and KPSC_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary With Antonyms & Synonyms | For HCA and KPSC_180.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.