Malyalam govt jobs   »   English Model Questions   »   English Model Questions

Kerala PSC & HCA – General English Model Questions & Solutions | Practice now

 

Kerala PSC & HCA – General English

 

Kerala PSC & HCA:- കേരള PSC, കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റന്റ് (High Court Assistant) പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർക്ക് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് (General English) ൽ നിന്നുമുള്ള സാമ്പിൾ മോഡൽ ചോദ്യങ്ങൾ അവയുടെ പരിഹാരത്തോടെ. പഠിച്ചുവെക്കുക, പരിശീലിക്കുക, സ്വയം വിലയിരുത്തുക. കേരള PSC, HCA – ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് മോഡൽ ചോദ്യങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും (Kerala PSC & HCA – General English Model Questions & Solutions) കൂടുതലായി അറിയാൻ.

 

ആഗസ്റ്റ് 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | ആനുകാലിക വിവരങ്ങൾ
August 3rd week

×
×

Download your free content now!

Download success!

Kerala PSC & HCA – General English Model Questions & Solutions | Practice now_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

General English – 20 Model Questions

 

DIRECTIONS (Qs. 1-5): Sentences are given with blanks to be filled in with an appropriate word(s). Four alternatives are suggested for each question. Choose the correct alternative out of the four.

Q1. The hotel was not too expensive, ________.

(a) was it?

(b)wasn’t it?

(c)is it?

(d)isn’t it?

 

Q2. Like humans, zoo animals must have a dentist _______ their teeth.

(a) fill

(b) Filled

(c) Filling

(d) to be filled

 

Q3. It was very kind of you to do the washing-up, but you ______ it.

(a)didn’t have to do

(b)hadn’t to do

(c)mightn’t have done

(d)mustn’t have done

 

Q4. He went _____ sea alone.

(a)In

(b)To

(c)Into

(d)On

 

Q5. The ______ of our civilization from an agricultural society to today’s complex industrial world was accompanied by war.

(a)Adjustment

(b)Migration

(c)Route

(d)Metamorphosis

 

DIRECTIONS (Qs. 6-10): In the following passage some of the words have been left out. Read the passage carefully and choose the correct answer to each question out of the four alternatives and fill in the blanks.

One fine morning a __Q6__ man knocked at the doors of the home for the aged run by nuns. He told the nun in charge that as he was __Q7__ to Delhi, he wanted to leave his servant-maid to the __Q8__ of the nuns. He assured the nun of sending some money every month __Q9__ she was an orphan. The nun __Q10__ her saying that she had got an excellent master.

Q6.       (a) Gentle                      (b) Bad

(c) Nice                         (d) Good

Q7.       (a) Moved                     (b) Shifted

(c) Changed                   (d) Transferred

Q8.       (a) Care                         (b) Home

(c) Custody                    (d) Protection

Q9.       (a) Because                    (b) And

(c) Though                     (d) If

Q10.     (a) Loved                       (b) Praised

(c) Consoled                  (d) Condoled

 

DIRECTIONS (Qs. 10-15): In the following questions, some of the sentences have errors and some have none. Find out which part of a sentence has an error. The number of that part is your answer. Your answer is (d) i.e., No error.

 

Q11. (a) He is a university professor

(b)but of his three sons

(c)neither has any merit.

(d) No error

Q12. (a)After knowing truth

(b) they took the right decision

(c) in the matter.

(d) No error

Q13. (a)It is time you

(b) decide on your next

(c) course of action.

(d) No error

Q14. (a) He who has suffered most

(b) for the cause

(c) let him speak.

(d) No error

Q15. (a) A cup of coffee

(b) is an excellent complement

(c) to smoked salmon.

(d) No error

 

Practice Now :- All India Mock test for Kerala HCA

 

DIRECTIONS (Qs. 16-20): In the following questions a part of the sentence is bold. Below are given alternatives to the bold part at (a), (b) and (c) which may improve the sentence. Choose the correct alternative. In case no improvement is needed, your answer is (d).

 

Q16. Obviously, he isn’t cut up to be a good teacher.

(a) Cut out

(b) Cut in

(c) Cut for

(d) No improvement

Q17. Power got with money is the most craved for today.

(a) Sought after

(b) Wished for

(c) Welcomed for

(d) No improvement

Q18. The brown shirt wants washing.

(a) Has to wash

(b) Is in need of a wash

(c) Requires a wash

(d) No improvement

Q19. You are asked to copy this letter word by word.

(a) Word for word

(b) Word with word

(c) Word to word

(d) No improvement

Q20. The weak man is a slave to his sensuous pleasures.

(a) Sensory

(b) Sensual

(c) Secondary

(d) No improvement

 

Practice Now :- English Quiz For IBPS Clerk Prelims & HCA

 

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ

×
×

Download your free content now!

Download success!

Kerala PSC & HCA – General English Model Questions & Solutions | Practice now_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

General English – 20 SOLUTIONS

 1. (a) was it? – is the correct question tag.
 2. (c) Must have a dentist filling is the correct use of tense.
 3. (d) Correct use of tense in the given context.
 4. (c) Alone supports the preposition ‘into’.
 5. (d) It means a striking alteration in appearance, character etc.
 6. (a)
 7. (d)
 8. (c)
 9. (a)
 10. (c)
 11. (c) Neither is used for two things. For more than two things, none should be used.
 12. (a) After knowing the truth will be correct usage.
 13. (b) It is time/It is high time is followed by the clause in simple past that shows present time. Hence, decided on your next should be used.
 14. (c) Replace let him speak by should be allowed to speak.
 15. (d)

16. (a) Phrase ‘cut out’ means: to have the qualities and abilities needed for something.

 1. (d)
 2. (c) requires a wash.
 3. (a) word for word means: in exactly the same words or when translated exactly equivalent words.
 4. (b) The word Sensual (adjective) means: connected with your physical feelings; giving pleasure to your physical senses; especially to sexual pleasures.

 

Watch Vedio English Question Analysis- All India Mock Test for Kerala HCA 

 

1. English Question Analysis – Part 1

 

 

2. English Question Analysis – Part 2

 

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ‌, തന്ത്രങ്ങൾ‌ എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ‌ ഡൺ‌ലോഡുചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 

***വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക***

 

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

Kerala PSC & HCA – General English Model Questions & Solutions | Practice now_80.1
All in one Study Pack

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

 

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

Kerala PSC & HCA – General English Model Questions & Solutions | Practice now_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Kerala PSC & HCA – General English Model Questions & Solutions | Practice now_110.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.