Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary With Antonyms & Synonyms | For HCA and KPSC_00.1
Malyalam govt jobs   »   Vocabulary word   »   Vocabulary word

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary With Antonyms & Synonyms | For HCA and KPSC

 

Vocabulary Words:  മിക്ക ബാങ്കിംഗ്, ഹൈ കോർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് (HCA) താൽപ്പര്യക്കാർക്കും, വൊക്കാബുലറി ഒരു പേടിസ്വപ്നമാണ്, പക്ഷേ എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകളിലും ഇതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഭാഷാ വിഭാഗത്തിലെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള സ്കോറുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വൊക്കാബുലറി വേർഡ്‌സ് നന്നായി പഠിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വിഷ്വൽ പദാവലി വാക്കുകളും അവയുടെ അർത്ഥവും ഉപയോഗിച്ച് അഭിലഷണികളുടെ പദാവലി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി Adda247 ഒരു പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിച്ചത്.

 

Visual Vocabulary Words:

 

 1. Paucity (noun)

          Meaning; Fewness in number; too few.

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary With Antonyms & Synonyms | For HCA and KPSC_50.1

Synonyms: scarcity, shortage

Antonyms: plenty, abundant

 

2.Skirmish (noun)

          Meaning; To engage in a minor battle or dispute

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary With Antonyms & Synonyms | For HCA and KPSC_60.1

Synonyms: quarrel, hassle

Antonyms: harmony, Concord

 

3.Sabotage (noun)

Meaning; To deliberately destroy or damage something

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary With Antonyms & Synonyms | For HCA and KPSC_70.1

Synonyms: destroy, damage

Antonyms: enhance, upgrade

 

4.Exalt (verb)

Meaning; To honor; to hold in high esteem.

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary With Antonyms & Synonyms | For HCA and KPSC_80.1

Synonyms: Praise, glorify

Antonyms: condemn, criticize

 

5.Aghast (adjective)

Meaning; Terrified; struck with amazement

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary With Antonyms & Synonyms | For HCA and KPSC_90.1

Synonyms: anxious, stunned

Antonyms: calm, relaxed

 

6.Wary (adjective)

Meaning; Cautious of danger

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary With Antonyms & Synonyms | For HCA and KPSC_100.1

Synonyms: vigilant, cautious

Antonyms: ignorant, careless

 

7.Foray (noun)

Meaning; A sudden or irregular incursion in border warfare

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary With Antonyms & Synonyms | For HCA and KPSC_110.1

Synonyms: invasion

Antonyms: leave

 

8.Recalcitrant (adjective)

Meaning; Marked by a stubborn unwillingness to obey authority

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary With Antonyms & Synonyms | For HCA and KPSC_120.1

Synonyms: defiant

Antonyms: compliant

 

9.Ogle (verb)

Meaning; To stare at (someone or something), especially impertinently, amorously, or covetously.

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary With Antonyms & Synonyms | For HCA and KPSC_130.1

Synonyms: stare

Antonyms: ignore

 

The motive of the Vocabulary Words

 

എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ വിഷ്വലുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ പുതിയ വിഷ്വൽ പദാവലി ഡ്രൈവിൽ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പദാവലി പദങ്ങൾ നൽകും, അവയുടെ അർത്ഥം, പര്യായങ്ങൾ, വിപരീതപദങ്ങൾ, ഉപയോഗം എന്നിവ നിങ്ങൾക്ക് വൈവിധ്യമാർന്ന പദങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും നിങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള പദാവലി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. പുതിയ പദങ്ങൾക്കായി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ Adda247 പദാവലി പേജ് പരിശോധിക്കണം.

 

Importance of Vocabulary Words in the English Language

 

 • 50% ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ ചോദ്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വായന ഗ്രാഹ്യത്തിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് നല്ല വായനാ വൈദഗ്ദ്ധ്യം ആവശ്യമാണ് കൂടാതെ ഇംഗ്ലീഷ് പദാവലിയിൽ നല്ല പിടി ആവശ്യമാണ്. ഒരു മികച്ച പദാവലി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഗ്രഹണത്തെക്കുറിച്ച് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും, അത് പരമാവധി മാർക്ക് നേടുന്നതിൽ അവർക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യും.
 • ബാങ്കിംഗ്, ഹൈ കോർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷകളുടെ അഭിമുഖം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഒരു നല്ല പദാവലി ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ സഹായിക്കുന്നു. അയാൾക്ക്/അവൾക്ക് ഒരു നല്ല പദാവലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് ഒരു വാചകം രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയും.
 • റീഡിംഗ് കോംപ്രെഹൻഷൻ വിഭാഗത്തിന് പുറമേ, പദസമ്പത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നിലധികം ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട്.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ‌, തന്ത്രങ്ങൾ‌ എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ‌ ഡൺ‌ലോഡുചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 

***വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക***

 

Use Coupon code- ONAM (Double Validity Offer)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary With Antonyms & Synonyms | For HCA and KPSC_140.1
All in one Study Pack

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

 

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

 

 

Sharing is caring!

സെപ്റ്റംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലികവിവരങ്ങൾ September Month

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?