Malyalam govt jobs   »   Previous Year Papers   »   KSCARDB/ Apex Societies PY Q &...

Kerala PSC KSCARDB Assistant / APEX Societies 50 questions and solutions from the previous year| കേരള PSC KSCARDB അസിസ്റ്റന്റ്/ APEX സൊസൈറ്റിസ് മുൻ വർഷത്തെ 50 ചോദ്യങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും

കേരള PSC KSCARDB അസിസ്റ്റന്റ്/ APEX സൊസൈറ്റികൾ മുൻ വർഷത്തെ ചോദ്യപേപ്പറും പരിഹാരങ്ങളും (Kerala PSC KSCARDB Assistant/APEX Societies Previous Year Question Paper & Solutions): കേരള പിഎസ്‌സി അഗ്രികൾച്ചർ അസിസ്റ്റന്റ് മുൻ ചോദ്യ പേപ്പർ താക്കോൽ സഹിതം. അഗ്രികൾച്ചർ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികകളിലേക്കുള്ള കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ റിക്രൂട്ട്മെൻറുകൾ. 2021 നവംബർ 13 നു നടത്തുന്ന KSCARDB/APEX സൊസൈറ്റിസ് പരീക്ഷകൾക്ക് തികച്ചും ഉപയോഗപ്രദമായ മുൻവർഷത്തെ ചോദ്യപേപ്പർ വിശദപരിഹാരത്തോടെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. പരിശീലിക്കുക സ്വയം വിലയിരുത്തുക.

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ഡിസംബർ 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
December 2nd week” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/12/13195827/Weekly-Current-Affairs-2nd-week-December-2021-in-Malayalam.pdf”]

Kerala PSC KSCARDB/Apex Society 2021: Exam Pattern (പരീക്ഷാ രീതി)

Maximum Mark 100
Duration 1 Hour 15 Minutes
Medium of Questions English
Mode of Exam OMR/ONLINE

Read More: Kerala PSC KSCARDB Assistant/APEX Societies Previous Year 50 Q & A

KSCARDB/ Apex Society 2021: Exam Syllabus (പരീക്ഷാ സിലബസ്)

Main Topics

Subjects Marks
Co-operation 50 Marks
Finance 40 Marks
IT & Cyber Laws 10 Marks

Read More: Biggest waterfall in India| KPSC & HCA Study Material

Kerala PSC KSCARDB Assistant / APEX Societies 50 Q & A from the previous year_30.1
KSCARDB Assistant 2021

Read More: List of All President of India| Kerala PSC Study Material

Kerala PSC KSCARDB/Apex Society 2021: Previous Year 50 Questions (മുൻ വർഷത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ)

 1. ———- of the stock brocker expects the price of securities to be decline in the near future?

(A) Bear

(B) stag

(C) Lame duct

(D) Bull

2. Average clause in a fire policy is inserted inorder to check mainly:

(A) Over insurance

(B) Under insurance

(C) Both (A) and (B)

(D) All of the above

3. The gilt—edged market refers to the market for

(A) Public limited company securities

(B) Shares and debentures

(C) Government and semi-Government securities

(D) Industrial Securities

4. Setting the mission which emphasis objectives, policies and aims in an organisation is known

(A) Strategic planning

(B) Contingency planning

(C) Tactical planning

(D) None Of the above

5. Proxy is appointed by a shareholder to

(A) TO speak at a meeting of the debenture holders

(B) To attend the meeting without the right to vote or speak

(C) Vote at meeting Of the shareholders

(D) None of these

6. Grapevine is .

(A) Officially created relationship by management

(B) As a result Of social contacts

(C) Injurious to management

(D) None Of the above

7. The chief advantage of committee organisation is :

(A) Greater participation

(B) Divide responsibility

(C) Quick decision

(D) None Of these

8. discount is a price reduction given to the buyers who promptly pay their bills.

(A) Seasonal discount

(B) Quantity discount

(C) Functional discount

(D) Cash discount

9. Marginal revenue will be zero if the elasticity Of demand is :

(A) Equal to zero

(B) Less than one

(C) More than one

(D) Equal to one

10. Boom period is represented by :

(A) Disguised unemployment

(B) Under employment

(C) Full employment

(D) None of these

Read More: Kerala PSC Exam Calendar November 2021 (Revised); Download PDF

11. Which Of the following acts as a medium of communication between the user and computer Hardware?

(A) Application software

(B) Operating system

(C) Keyboard

(D) RAM

12. Resident monitor, used in many early computers is a piece of

(A) Hardware

(B) Application software

(C) System Software

(D) None of these

13. Which uses vector based drawing methods?

(A) Paint program

(B) Adobe Photoshop

(C) Corel draw

(D) None of these

14. One Gigabyte is equivalent to :

(A)1024 MB

(B) 1 Kilo Byte

(C) 512 MB

(D) None Of these

15. EDI Stands for :

(A) Electronic Data Interchange

(B) Electronic Data and Information

(C) Electronic Data Interface

(D) None of these

16. In which mode communication is bi-directional?

(A) Half duplex

(B) Full duplex

(C) Both (A) and (B)

(D) None of these

17. Objects with the same structure and behavior belongs to a :

(A) Structure

(B) Package

(C) Packet

(D) Class

18. In software design which one is used for specifying functional requirements?

(A) Flow chart

(B) Flow graph

(C) Data now diagrams

(D)both A and B

19. The possible cardinality ratio for binary relationship types is :

(A)1:1

(B)1:N

(C) M:N

(D) All of these

20. The central part of Linux operating system is :

(A) System utilities

(B) Kernel

(C) Shell

(D) None of these

21. 1% inch of the following is not a software quality model?

(A) Call Model

(B) ISO 9000

(C) ISO 9126

(D) Boehm model

22. In Excel, ‘Editing’ group is available in tab.

(A)Home

(B)   Data

(C) Insert

(D) None of these

23. A structured display of information along with graphics sound etc is called :

(A)Page

(B) Message

(C) Slide

(D) Presentation

24. Which of the following gives the address of a Webpage?

(A) URL

(B) Unicode

(C) UDP

(D) None Of these

25. among the following is used to view a website?

(A) Search engine

(B) Web browser

(C) Hyperlink

(D) Resource locator

26. Which is not a type of alignment in MS Word?

(A) Centre

(B) Justify

(C) Spacing

(D) None Of these

27. In Ms Word shift and right arrow key is used to the text.

(A) Delete

(B) Select

(C) copy

(D) Cut

28. MS PowerPoint files are saved with

(A) pwt

(B) prs

(C) pot

(D) ppt

29. Which memory is known as volatile?

(A) RAM

(B) ROM

(C) Both (A) and (B)

(D) None of these

30. Which Of the following can be used as a connecting device between two separate networks using different communication protocols?

(A) Router

(B) Bridge

(C) Hub

(D) Gateway

31. The first implantation of artificial heart was conducted on December 18, 2013 under the leadership Of

(A) Dr. D.H. Frazier

(B) Dr. Alain F.Carpentier

(C) Dr. Cohn

(D) Dr. Clifford Kwan Gett

32. The recipient of Col. C. K. Nayudu Life time achievement award Of the year 2013 is :

(A) Sunil Gavaskar

(B) Ajit Wadekar

(C) Kapil Dev

(D) Gundappa Viswanath

33. The winner of the Miss universe contest of the year 2013 :

(A) Patricia Yurena Rodriguez

(B) Gabriela Isler

(C) Constanza Baez

(D) ManasiMoghe

34. The only union territory which has a high court of its own

(A) Lakshadweep

(B) Chandigarh

(C) Daman and Diu

(D) Delhi

35. The social reformer who is knows as ‘Lincoln Of Kerala’ :

(A) Chattampi Swamikal

(B) Pundit Karuppan

(C) Sree Narayana Guru

(D) Thycaud Ayya

36. ‘Prathyaksha Raksha Daiva Sabha’ was founded by :

(A) Kuriakose Elias Chavara

(B) Ayya Vaikundar

(C) Poikayil Yohannan

(D) Brahmananda Swami Sivayogi

37. The university of Kerala came into existence in :

(A) 1952

(B) 1968

(C) 1957

(D) 1984

38. Who won the Wimbledon Tennis men’s singles in 2013?

(A) Novak Djokovic

(B) Mike Bryan

(C) Rafael Nadal

(D) Andy Murray

39. Who won the Asian Cup Hockey held at Malaysia in 2013?

(A) South Korea

(B) India

(C) Pakistan

(D) Netherlands

40.  The viceroy who partitioned Bengal was:

(A) Lord Rippon

(B) Lord Lytton

(C) Lord Canning

(D) lord Curzen

41. The Abhinav Bharat society was organised by

(A) V.D. Savarkar

(B) Sukhdev

(C) Raj Guru

(D) Chandra Shekhar Azad

42. The Chauri —Chaura incident took place in connection with :

(A) Civil disobedience movement

(B) Anti-partition movement

(C) Non. Cooperation movement

(D) Khilafath movement

 

43. The Quit India resolution was passed after the failure of :

(A)August offer

(B) Cripps Mission

(C) Nehru Report

(D) Simon Commission

44. The Azad Hind Fauj was formed is

(A) July 1943

(B) July 1946

(C) July 1940

(D) July 1939

45. The first Mahila bank Of the country named Bharatiya Mahila Bank was inaugurated in :

(A) Chennai

(B) Mumbai

(C) Delhi

(D) Guwahati

46. The present Chairman Of ISRO is :

(A) Dr. G. Madhavan Nair

(B)  Dr. Krishnaswamy

(C) K. Radhakrishnan

(D) Dr. Kasthoorirangan

47. ‘NAMMA METRO’ is the metro rail system of :

(A) Hyderabad

(B) Chennai

(C) Mumbai

(D) Banglore

48. The Fertilisers and chemicals Travancore Limited Was started during the period of :

(A) Srichithira Thirunal

(B) Swathi Thirunal

(C) Aayiliam Thirunal

(D) Sree Moolam Thirunal

49. The Egyptian pilot Hippalus discovered the mansoon wind in :

(A) 40 AD

(B) 50 AD

(C) 54 AD

(D) 45 AD

50. The Sulaiman mountain ranges situates in which part of India?

(A) North west

(B) North

(C) North east

(D) East

Kerala PSC KSCARDB Assistant / APEX Societies 50 Q & A from the previous year_40.1

Kerala PSC KSCARDB /Apex Society 2021: 50 Solutions (പരിഹാരങ്ങൾ)

 1. (A) bear
 2. (B) under insurance
 3. (C) government and semi government securities
 4. (A) strategic planning
 5. (C) vote at meeting of Share holders
 6. (B) as a result of social contacts
 7. (A) Greater participation
 8. (D) cash discount
 9. (D) equal to one
 10. (C) full employment
 11. (B) operating system
 12. (C) system software
 13. (C) corel draw
 14. (A) 1024 mb
 15. (A) electronic data interchange
 16. (C) both(A) and (B)
 17. (D) class
 18. (C) data flow diagrams
 19. (D) all of these
 20. (B) kernel
 21. (B) ISO 9000
 22. (A) home
 23. (D) presentation
 24. (A) URL
 25. (B) web browser
 26. (C) spacing
 27. (B) select
 28. (D) ppt
 29. (A) RAM
 30. (D) gateway
 31. (B) dr. Alain F. Carpentier
 32. (C) kapildev
 33. (B) ms. Gabriela isler
 34. (D) delhi
 35. (B) panditkaruppan
 36. (C) PoikayilYohannan
 37. (C) 1957
 38. (D) andymurray
 39. (A) south korea
 40. (D) lord curzen
 41. (A) V. D. Savarkar
 42. (C) non-cooperation movement
 43. (B) crippus mission
 44. (A) july 1943
 45. (B) Mumbai
 46. (C) k Radhakrishnan
 47. (D) Banglore
 48. (A) srichithirathirunal
 49. (D) 45 AD
 50. (A) north west

Watch Video: Kerala PSC KSCARDB/ APEX Societies PYP

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ‌, തന്ത്രങ്ങൾ‌ എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ‌ ഡൺ‌ലോഡുചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 

***വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക***

 

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!