Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   English Quiz

ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് (English Quiz For IBPS and HCA Clerk Prelims [9th November 2021]

KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ്(English Quiz For KPSC & HCA) . ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

ഒക്ടോബർ 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലികവിവരങ്ങൾ
October 1st week

×
×

Download your free content now!

Download success!

English Quiz For IBPS and HCA Clerk Prelims [9th November 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

English Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Directions (1-5): Read each of the sentences to find out whether there is any error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of this part is your answer. If there is no error, mark option (e) as your answer.

 

Q1. The landlord gave (A)/ a write undertaking that (B)/the repairs would be carried out(C)/ before the end of the month.(D)/

(a) A

(b) B

(c) C

(d) D

(e) No Error

Read more: English Quiz on 3rd November 2021

 

Q2. Meditation is the highest spiritual (A)/ technique that need to be practised(B)/ diligently and devotedly(C)/ by qualified practitioners. (D)/

(a) A

(b) B

(c) C

(d) D

(e) No Error

Read more: English Quiz on 8th October 2021

 

Q3. The United Nations General Assembly unanimously declared 2nd April as (A)/ World Autism Awareness Day to highlight the need to (B)/helping improve the quality of life of those with autism so that they can lead (C)/ meaningful lives as an integral part of the society.(D)/

(a) A

(b) B

(c) C

(d) D

(e) No Error

Read more: English Quiz on 7th October 2021

 

Q4. Agriculture that emphasizes on sustainability, local resources and stewardship (A)/of the environment to expand its global impact (B)/ beyond food supply and into ecological health can go a long way(C)/ in reducing environmental impacts on agriculture.(D)/

(a) A

(b) B

(c) C

(d) D

(e) No Error

 

Q5.  In order to get into the academic (A)/system of the country, one has to (B)/ splurge thousands of private coaching (C)/ centres for learning the basic skills.(D)/

(a) A

(b) B

(c) C

(d) D

(e) No Error

 

Directions (6-10): In each of the following sentences, there is a blank space. Below each such sentence, there are five options with one word each. Fill up the blank with the word that makes the sentence grammatically and contextually correct.

 

Q6.  There is no need to worry about the witness because she is ………………. in the safe house.

(a) hide

(b) burying

(c) ensconced

(d) disordered

(e) Both (a) and (b)

 

Q7.  Although her grandmother died before her birth, she always felt her ……………….. presence was guiding her wherever she went.

(a) custody

(b) tutelary

(c) Both (a) and (b)

(d) abrogate

(e) conduit

 

Q8. Jason won the lottery and then watched all of his money ………………. after marrying a gold-digger who only cared about shopping.

(a) contravene

(b) dissipate

(c) defunct

(d) Both (a) and (b)

(e) evince

 

Q9. Our national debt places a …………….. on our economy’s ability to grow.

(a) restrict

(b) liberal

(c) allowing

(d) constraint

(e) Both (a) and (b)

 

Q10. The low calorie version of the beer was developed at the …………….. of weight conscious individuals.

(a) behest

(b) requesting

(c) mandating

(d) Both (a) and (b)

(e) solicitate

 

സെപ്റ്റംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക ക്വിസ് - പ്രധാനപ്പെട്ട 250 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

September Month

×
×

Download your free content now!

Download success!

English Quiz For IBPS and HCA Clerk Prelims [9th November 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

English Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. Ans.(b)

Sol. Error is in part B. Use ‘written’ and not ‘write’ in the sentence.

 

S2. Ans.(b)

Sol. Error is in part B. Use ‘needs’ as ‘technique’ is singular.

 

S3. Ans.(c)

Sol. Error is in part C. ‘Help’ will be used in place of ‘helping’ as ‘to’ will take first form of verb with itself.

 

S4. Ans.(e)

Sol. No Error

 

S5. Ans.(e)

Sol. No Error

 

S6. Ans.(c)

Sol. Ensconce: establish or settle (someone) in a comfortable, safe place.

 

S7. Ans.(b)

Sol. Tutelary: serving as a protector, guardian, or patron.

 

S8. Ans.(b)

Sol. Dissipate: disappear or cause to disappear.

 

S9. Ans.(d)

Sol. Constraint: a limitation or restriction.

 

S10. Ans.(a)

Sol. Behest: a person’s orders or command.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

English Quiz For IBPS and HCA Clerk Prelims [9th November 2021]_80.1
Kerala PSC Degree Level Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

English Quiz For IBPS and HCA Clerk Prelims [9th November 2021]_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

English Quiz For IBPS and HCA Clerk Prelims [9th November 2021]_110.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.