Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   MPSC Group C Exam Analysis 2022

MPSC Group C Exam Analysis 2022, MPSC गट क पूर्व परीक्षेचे विश्लेषण

MPSC Group C Exam Analysis 2022: Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has successfully conducted MPSC Group C Combine Exam 2022 on 05 November 2022. Overall Difficulty Level of the exam was Easy to Medium. In this article, you will get MPSC Group C Exam Analysis 2022 in detail. Below in MPSC Group C Combine Exam Analysis, we have provided overall good attempts, expected cut-off, and subject and topic-wise MPSC Group C Exam Analysis 2022.

MPSC Group C Exam Analysis 2022
Category Exam Analysis
Exam MPSC Group C Exam 2022
Exam Date 05 November 2022
Mode Offline
Topic Name MPSC Group C Exam Analysis 2022

MPSC Group C Exam Analysis 2022

MPSC Group C Exam Analysis 2022: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 05 नोव्हेंबर 2022 रोजी यशस्वी रित्या घेतली. MPSC Group C Combined Prelims Exam 2022 ची काठीण्य पातळी ही सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती. या लेखात आपण MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 पेपरचे सविस्तर विश्लेषण (MPSC Group C Exam Analysis 2022) तपासू शकता. ज्यामध्ये overall good attempts, Expected Cut Off आणि तपशीलवार प्रत्येक विषयाचे विश्लेषण (MPSC Group C Exam Analysis 2022) या लेखात दिले गेले आहे.

MPSC Group C Exam Analysis 2022 | MPSC गट क पूर्व परीक्षेचे विश्लेषण

MPSC Group C Exam Analysis 2022: या लेखात आपण MPSC गट क पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये विचारण्यात आलेले प्रश्नपत्रिकेचे विश्लेषण (MPSC Group C Exam Analysis 2022) पाहणार आहोत. सोबतच MPSC Group C Combined Prelims 2022 चा पेपर PDF या लेखात प्रदान करण्यात आली आहे.

एकूण प्रश्नसंख्या = 100

सामान्य अध्ययन = 85

गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी = 15

Sr. No. Subject Name Qtn. No Difficulty Level
01 General Science (सामान्य विज्ञान) 15 Easy to Medium
02 History (इतिहास) 15 Easy
03 Geography (भूगोल) 15 Easy
04 Indian Polity (भारताची राज्यघटना) 10 Easy
05 Economics (अर्थव्यवस्था) 15 Easy to Medium
06 Current Affaris (चालू घडामोडी) 15 Easy
07 Quantitive Appitude and Reasoning (गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी) 15 Easy to Medium
Total 100  Easy to Medium
Adda247 Marathi App
Adda247 Marathi App

MPSC Group C Combine Exam Analysis 2022 – Good Attempts | MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षेचे गुड अटेंप्ट

MPSC Group C Combine Exam Analysis 2022 – Good Attempts हा: MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 साठी Good Attempts खाली दिले आहेत. गुड अटेंप्ट चा अर्थ कट ऑफ असा होत नाही. Good Attempts हे परीक्षेतील सोडवलेल्या प्रश्नांची सुरक्षित संख्या आहे ज्यामुळे तुम्हाला MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षेचा कट ऑफ Clear करता येईल. प्रत्येक उमेदवाराचा विषयानुसार Good Attempt वेगवेगळा असू शकतो कारण उमेदवार आपल्या पसंतीच्या विषयाकडे जास्त कल देतात. पण Overall Good Attempts खाली दिल्यानुसार असल्यास उत्तम असेल. 

Sr. No. Subject No. Of Good Attempts Difficulty Level
01 General Science (सामान्य विज्ञान) 11-12 Easy to Medium
02 History (इतिहास) 11-12 Medium
03 Geography (भूगोल) 12-13 Medium
04 Indian Polity (भारतीय राज्यघटना) 7-8 Easy to Medium
05 Economics (अर्थव्यवस्था) 11-12 Medium
06 Current Affaris (चालू घडामोडी) 12-13 Easy to Medium
07 Quantitive Appitude and Reasoning (गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी) 12-13 Medium
Total 76-83 Easy to Medium

MPSC Group C Exam Analysis 2022 – Expected Cut Off | MPSC गट क पूर्व परीक्षेसाठी अंदाजे कट ऑफ

MPSC Group C Exam Analysis 2022 – Expected Cut Off: MPSC गट क पूर्व परीक्षेसाठी अंदाजे कट ऑफ खालील तक्त्यात दिला आहे.

Catagory Expected Cut Off
General 50-53
EWS 50-53
OBC 49-51
SC 47-50
ST 43-45
SBC 45-47
NT 45-48
DT 45-48

 

Subject Wise MPSC Group C Exam Analysis 2022 | विषयानुसार MPSC गट क पूर्व परीक्षेचे विश्लेषण

MPSC Group C Exam Analysis 2022 –  Subject Wise: आजच्या MPSC गट क पूर्व परीक्षेत विचारलेल्या प्रत्येक विश्लेषण (MPSC Group C Exam Analysis 2022) या लेखात दिले आहे त्यात सामान्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राज्यघटना, अर्थव्यवस्था, चालू घडामोडी, गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी या सर्व विषयाचे विश्लेषण (MPSC Group C Exam Analysis 2022) केले आहे.

MPSC Group C Combine Exam Analysis 2022 of  Economics Subject (अर्थव्यवस्था)

MPSC Group C Combine Exam Analysis 2022 of  Economics Subject: MPSC गट क पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये अर्थव्यवस्था या विषयाचे 15 प्रश्न विचारले होते. अर्थव्यवस्था ची काठीण्य पातळी मध्यम स्वरुपाची होती. त्याचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

Topic Qtn. No.
Banking (बँकिंग) 3
Poverty (दारिद्य) 1
Population (लोकसंख्या) 2
Basics of Economics (अर्थशास्त्रातील मुलभूत संकल्पना) 4
Government Scheme (सरकारी योजना) 2
Miscellaneous (विविध) 3
Total 15

MPSC Group C Exam Analysis 2022 of  General Science (सामान्य विज्ञान)

MPSC Group C Exam Analysis 2022 of  General Science: MPSC गट क पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये सामान्य विज्ञान या विषयाचे 15 प्रश्न विचारले होते. सामान्य विज्ञान विषयाची काठीण्य पातळी मध्यम स्वरुपाची होती. त्याचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

Topic Qtn. No.
Speed (वेग) 1
Sound (ध्वनी) 1
Human Body (मानवी शरीर) 3
Chemical Reaction (रासायनिक अभिक्रिया) 1
Element (मुलद्रव्य) 2
Classifcation of Animal (प्राण्याचे वर्गीकरण) 2
Botany (वनस्पती शास्त्र) 3
Miscellaneous (विविध) 2
Total 15

MPSC Group C Combine Exam Analysis 2022 of History Subject (इतिहास)

MPSC Group C Exam Analysis 2022 of History Subject: MPSC गट क पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये इतिहास या विषयाचे 15 प्रश्न विचारले होते. इतिहास विषयाची ची काठीण्य पातळी मध्यम स्वरुपाची होती. त्याचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

Topic Qtn. No.
Revolt of 1857 (1857 चा उठाव) 1
Revolutionary (क्रांतिकारक) 1
Inportant Persons in History (इतिहासातील महत्वपूर्ण व्यक्तिमत्वे) 3
Major Organisation in History (इतिहासातील प्रमुख संस्था) 2
Gandhin Era (गांधी युग) 1
Social Reformer (समाजसुधारक) 1
An important uprising in history (इतिहासातील महत्वपूर्ण उठाव) 2
Labor movement (कामगार चळवळ) 1
National Congress (राष्ट्रीय कॉंग्रेस) 2
British Policy / Laws (इंग्रजांचे धोरण / कायदे) 1
Total 15

MPSC Group C Exam Analysis 2022 of Geography Subject (भूगोल)

MPSC Group C Exam Analysis 2022 of Geography Subject: MPSC गट क पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये भूगोल या विषयाचे 15 प्रश्न विचारले होते. काठीण्य पातळी मध्यम स्वरुपाची होती. त्याचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

Topic Qtn. No.
Natural Geography (प्राकृतिक भूगोल) 5
Industry (उद्योग) 1
Indian Basic Road Statistics (भारतीय मूलभूत रस्ते सांखिकी) 1
Administrative Division of Maharashtra (महाराष्ट्रातील प्रशासकीय विभाग) 1
Sanctuary In Maharashtra (महाराष्ट्रातील अभयारण्य) 1
Peak in Maharashtra (महाराष्ट्रातील शिखर) 1
Cencus of India 2011 (भारताची जनगणना 2011) 1
Mountain Ranges (डोंगररांगा) 2
Indian State (भारतातील राज्य) 2
Total 15

MPSC Group C Combine Exam Analysis 2022 of Indian Polity Subject (भारतीय राज्यघटना)

MPSC Group C Combine Exam Analysis 2022 of Indian Polity Subject: MPSC गट क पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये राज्यघटना या विषयाचे 10 प्रश्न विचारले होते. भारतीय राज्यघटना विषयाचीची काठीण्य पातळी मध्यम ते कठीण स्वरुपाची होती. त्याचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

Topic Qtn. No.
Panchayat Raj (पंचायत राज) 1
Important Article (महत्वाची कलमे) 3
Ammenment (घटनादुरुस्ती) 2
Sansad (संसद) 1
Committee (समिती) 1
Election Commission of India (भारताचा निर्वाचन आयोग) 1
Gram Sabha / Gram Panchayat (ग्रामसभा / ग्रामपंचायत) 1
Total 10

MPSC Group C Exam Analysis 2022 of Current Affairs (चालू घडामोडी)

MPSC Group C Exam Analysis 2022 of Current Affairs: MPSC गट क पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये चालू घडामोडी या विषयाचे 15 प्रश्न विचारले होते. चालू घडामोडी विषयाची काठीण्य पातळी मध्यम स्वरुपाची होती. त्याचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

Topic Qtn. No.
National News (राष्ट्रीय घडामोडी) 1
State News (राज्य घडामोडी) 1
Government Scheme (सरकारी योजना) 3
Ranks and Reports (अहवाल व निर्देशांक) 1
Appointment (नियुक्ती) 2
Science and Technology (विज्ञान आणि तंत्रज्ञान) 2
Sports (क्रीडा) 1
Book and Writers (पुस्तके आणि लेखक) 1
Important Day Theme (महत्वाचा दिवसाची थीम) 1
Awards (पुरस्कार) 2
Total 15

MPSC Group C Exam Analysis 2022 – Quantitative Aptitude and Reasoning (गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी)

MPSC Group C Exam Analysis 2022 –  Quantitative Aptitude and Reasoning: MPSC गट क पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी या विषयाचे 15 प्रश्न विचारले होते. गणित व बुद्धिमत्ता चाचणीची काठीण्य पातळी मध्यम स्वरुपाची होती. त्याचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

Topic Qtn. No.
Number Series (अंकमालिका) 1
Direction & Distance (दिशा) 1
Simplification (सरळरुप) 1
Time and Work (काम व वेळ) 1
Age (वय) 1
Simple and Compound Intrest (सरळव्याज आणि चक्रवाढ व्याज) 1
Puzzle (कोडी) 1
Verbal Reasoning (तर्कशक्ती) 3
Percentage (शेकडेवारी) 1
Ratio (गुणोत्तर व प्रमाण) 1
Mislenious (विविध) 3
Total 15

MPSC Group C Combine Exam 2022 Paper PDF

MPSC Group C Combine Exam 2022 Paper PDF: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 05 नोव्हेंबर 2022 रोजी घेतलेला MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 चा पेपर PDF स्वरुपात डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC Group C Combine Exam 2022 Paper PDF

FAQs: MPSC Group  C Exam Analysis 2022

Q1. What is the total good attempts for the MPSC Group C Combined Prelims Exam 2022?

Ans. The total good attempts for MPSC Group C Combined Prelims Exam 2022 is 78-80.

Q2. When MPSC Group C Combined Exam 2022 Was conducted?

Ans. The MPSC Group C Combined Exam 2022 was held on 05 November 2022 in various districts of Maharashtra.

Q3. What was the overall difficulty level of the MPSC Group C Combine Exam 2022?

Ans. The overall difficulty of the MPSC Group C Combine Exam was Easy to Medium.

Q4. Where can I see the MPSC Group  C Exam Analysis 2022?

Ans. You can check MPSC Group  C Exam Analysis 2022 on Adda247 Marathi App and Website.

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MAHARASHTRA MAHAPACK (Validity 12 Months)
MAHARASHTRA MAHAPACK

Sharing is caring!