Exam Pattern Of MPSC Group C Examination | MPSC गट-क सेवा परीक्षेचे स्वरूप_00.1
Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   Exam Pattern Of MPSC Group C...

MPSC गट-क सेवा परीक्षेचे स्वरूप | Exam Pattern Of MPSC Group C Examination

Exam Pattern Of MPSC Group C Examination: महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग दरवर्षी वेगवेगळ्या परीक्षांमार्फत हजारो विद्यार्थ्यांची भरती करून घेते. MPSC राज्यसेवा परीक्षा, MPSC संयुक्त गट ब परीक्षा ,MPSC संयुक्त गट क परीक्षा, महाराष्ट्र वनसेवा पूर्व परीक्षा, महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षा अशा अनेक परीक्षांमार्फत हजारो जागांची भरती दरवर्षी निघते ज्यात लाखो इच्छुक उमेदवार 500-700 किंवा त्याहूनही कमी जागांसाठी अर्ज करतात. या सर्वांमध्ये तेच उमेदवार यशस्वी होतात ज्यांना परीक्षेचे स्वरूप, प्रश्न कसे विचारले जातात हे समजलेले असते. कोणत्याही परीक्षेत चांगले गुण मिळवण्यासाठी त्या परीक्षेचे स्वरूप माहित असणे अतंत्य गरजेचे असते. तुमच्या तयारीला आणि सरावाला मदत मिळावी यासाठी Adda247-मराठी तुमच्यासाठी घेऊन येत आहे, MPSC गट-क सेवा परीक्षेचे स्वरूप | Exam Pattern Of MPSC Group C Services Examination

MPSC च्या आगामी परीक्षा | MPSC Upcoming Exams | MPSC स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांसाठी सुवर्ण संधी

Exam Pattern Of MPSC Group C Examination | MPSC गट-क सेवा परीक्षेचे स्वरूप

Exam Pattern Of MPSC Group C Examination: स्पर्धा परीक्षांमध्ये तेच उमेदवार यशस्वी होतात ज्यांना प्रश्नांचा आवाका समजलेला असतो. कोणत्याही परीक्षेत चांगले गुण मिळवण्यासाठी त्या परीक्षेचे स्वरूप आणि परीक्षेत कशाप्रकारे प्रश्न विचारतात याची माहिती असणे अतंत्य गरजेचे असते. या परीक्षेचे पूर्व आणि मुख्य असे 2 टप्पे असतात. पूर्व परीक्षा Excise-SI, Tax Assistant, Clerk-Typist या पोस्टसाठी combine आणि मुख्य परीक्षा वेगवेगळी घेतली जात होती. 2021 पासून तांत्रिक सहायक विमा संचालनालय व उद्योग निरीक्षक ही 2 नवीन पदे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. तर चला या लेखामध्ये आपण MPSC गट-क सेवा परीक्षेचे स्वरूप | Exam Pattern Of MPSC Group C Services Examination बघूयात.

कर सहायक, महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट- क परीक्षा मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका PDF 2014-2019

Exam Pattern Of MPSC Group C Examination | MPSC गट-क सेवा परीक्षेचे स्वरूप

Exam Pattern Of MPSC Group C Examination: सर्व महत्वाच्या परीक्षांप्रमाणे ही परीक्षासुद्धा दोन टप्प्यात घेतली जाते. पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षा. दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क  (Excise Sub Inspector), विक्रीकर विभागातील कर सहायक (Tax Assistant) आणि लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist) या तिघांसाठी एकत्र पूर्व परीक्षा होते आणि मुख्य परीक्षांमधला पेपर 1 हा सुद्धा संयुक्त असून पेपर 2 हा स्वतंत्र असतो.

MPSC Group C Combine Prelims Exam Pattern | MPSC गट-क सेवा पूर्व परीक्षेचे स्वरूप

Exam Pattern Of MPSC Group C Examination: सर्व महत्वाच्या परीक्षांप्रमाणे ही परीक्षासुद्धा दोन टप्प्यात घेतली जाते. पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षा. दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क  (Excise Sub Inspector), विक्रीकर विभागातील कर सहायक (Tax Assistant) आणि लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist) या तिघांसाठी एकत्र पूर्व परीक्षा होते. ह्या पूर्व परीक्षेमध्ये 100 गुणांसाठी 100 प्रश्न विचारले जातात. प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी 0.25 मार्क कमी होतात. इतिहास, भूगोल,राजशास्त्र, अर्थशात्र, सामान्य विज्ञान, चालू घडामोड़ी, गणित आणि बुद्धिमत्ता हे विषय सामान्य अध्ययन मध्ये येतात.

परीक्षेचे टप्पे :

1. संयुक्त पूर्व परीक्षा 100 गुण

2. मुख्य परीक्षा 200 गुण (पेपर क्र.-1 संयुक्त व पेपर क्र.2 स्वतंत्र)

पूर्वपरीक्षेचे स्वरूप :

विषय व संकेतांक प्रश्नसंख्या           एकूण गुण दर्जा माध्यम परीक्षेचा कालावधी प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप
सामान्य क्षमता चाचणी (संकेतांक क्रं 012) 100 100 बारावी मराठी व इंग्रजी
एक तास
वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी

MPSC राज्यसेवा परीक्षा मागील 5 वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरतालिका PDF

MPSC Group C Mains Exam Pattern | MPSC गट-क मुख्य परीक्षेचे स्वरूप

Exam Pattern Of MPSC Group C Examination: मुख्य परीक्षादुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क  (Excise Sub Inspector), विक्रीकर विभागातील कर सहायक (Tax Assistant) आणि लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist) या तिघांसाठी पेपर 1 आणि पेपर 2 यांची मिळून  200 गुणांसाठी होते. मुख्य परीक्षांमधला पेपर 1 हा संयुक्त असून पेपर 2 हा स्वतंत्र असतो.

मुख्यपरीक्षेचे स्वरूप:

एकूण पेपर – 2    एकूण गुण-200

पेपर क्रं. 1- (संयुक्त पेपर)- 100 गुण

पेपर क्रं. 2- (स्वतंत्र पेपर)- 100 गुण

लिपिक टंकलेखक, महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट- क परीक्षा मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका PDF 2011-2019

MPSC Group C Combine Mains Exam Paper 1 Pattern | MPSC गट-क सेवा मुख्य परीक्षा पेपर 1

Exam Pattern Of MPSC Group C Examination: मुख्य परीक्षा दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क  (Excise Sub Inspector), विक्रीकर विभागातील कर सहायक (Tax Assistant) आणि लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist) या तिघांसाठी पेपर 1 आणि पेपर 2 यांची मिळून  200 गुणांसाठी होते. मुख्य परीक्षांमधला पेपर 1 हा संयुक्त असतो. पेपर 1 मध्ये 100 गुणांसाठी 100 प्रश्न विचारले जातात. प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी 0.25 मार्क कमी होतात.  पपेर1 मध्ये मराठी आणि इंग्रजी हे विषय आहेत.

पेपर क्रं. संकेतांक

विषय गुण प्रश्नसंख्या दर्जा माध्यम

परीक्षेचा कालावधी

1 (संकेतांक क्रं 014) मराठी 60 60 मराठी- बारावी मराठी एक तास

 

इंग्रजी 40 40 इंग्रजी- पदवी इंग्रजी

उत्पादन शुल्क उपनिरीक्षक, महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट- क परीक्षा मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका PDF 2017

MPSC Group C Excise-SI Mains Exam Paper 2 | MPSC गट- क, उत्पादन शुल्क उपनिरीक्षक मुख्य परीक्षा पेपर 2

Exam Pattern Of MPSC Group C Examination: दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क | Excise Sub Inspector या पदासाठी पेपर 2 हा स्वतंत्र घेतला जातो. या परीक्षेमध्ये 100 गुणांसाठी 100 प्रश्न विचारले जातात. प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी 0.25 मार्क कमी होतात.

मुख्यपरीक्षेचे स्वरूप:

पेपर क्रं. 2- (स्वतंत्र पेपर)- 100 गुण

पेपर क्रं. संकेतांक

विषय गुण प्रश्नसंख्या दर्जा माध्यम

परीक्षेचा कालावधी

1 (संकेतांक क्रं 014) मराठी 60 60 मराठी- बारावी मराठी एक तास

 

इंग्रजी 40 40 इंग्रजी- पदवी इंग्रजी
2 (संकेतांक क्रं 506) सामान्य क्षमता चाचणी व पदासंबंधीचे / विषयासंबंधीचे ज्ञान 100 100 पदवी मराठी व इंग्रजी एक तास

महाराष्ट्र गट क सेवा परीक्षा अभ्यासक्रम

MPSC Group C Tax Assistant Mains Exam Paper 2 | MPSC गट- क, कर सहायक मुख्य परीक्षा पेपर 2

Exam Pattern Of MPSC Group C Examination: कर सहायक | Tax Assistant या पदासाठी पेपर 2 हा स्वतंत्र घेतला जातो. या परीक्षेमध्ये 100 गुणांसाठी 100 प्रश्न विचारले जातात. प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी 0.25 मार्क कमी होतात.

मुख्यपरीक्षा योजना:

एकूण पेपर – 2    एकूण गुण-200

पेपर क्रं. 1- (संयुक्त पेपर)- 100 गुण

पेपर क्रं. 2- (स्वतंत्र पेपर)- 100 गुण

पेपर क्रं. संकेतांक

विषय गुण प्रश्नसंख्या दर्जा माध्यम

परीक्षेचा कालावधी

1 (संकेतांक क्रं 014) मराठी 60 60 मराठी- बारावी मराठी एक तास

 

इंग्रजी 40 40 इंग्रजी- पदवी इंग्रजी
2 (संकेतांक क्रं 507) सामान्य क्षमता चाचणी व पदासंबंधीचे / विषयासंबंधीचे ज्ञान 100 100 पदवी मराठी व इंग्रजी एक तास

MPSC संयुक्त गट C पूर्वपरीक्षा कशी क्रॅक करावी

MPSC Group C Clerk-Typist Mains Exam Paper 2 | MPSC गट- क, लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा पेपर 2

Exam Pattern Of MPSC Group C Examination: लिपिक टंकलेखक | Clerk-Typist या पदासाठी पेपर 2 हा स्वतंत्र घेतला जातो. या परीक्षेमध्ये 100 गुणांसाठी 100 प्रश्न विचारले जातात. प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी 0.25 मार्क कमी होतात.

मुख्यपरीक्षा योजना:

एकूण पेपर – 2    एकूण गुण-200

पेपर क्रं. 1- (संयुक्त पेपर)- 100 गुण

पेपर क्रं. 2- (स्वतंत्र पेपर)- 100 गुण

पेपर क्रं. संकेतांक

विषय गुण प्रश्नसंख्या दर्जा माध्यम

परीक्षेचा कालावधी

1 (संकेतांक क्रं 014) मराठी 60 60 मराठी- बारावी मराठी एक तास

 

इंग्रजी 40 40 इंग्रजी- पदवी इंग्रजी
2 (संकेतांक क्रं 508) सामान्य क्षमता चाचणी व पदासंबंधीचे / विषयासंबंधीचे ज्ञान 100 100 पदवी मराठी व इंग्रजी एक तास

FAQs: MPSC Group C Exam Pattern

Q.1 उत्पादन शुल्क उपनिरीक्षक परीक्षेसाठी किती टप्पे आहेत?
Ans: उत्पादन शुल्क उपनिरीक्षक परीक्षेसाठी 2 टप्पे आहेत.

Q.2 लिपिक टंकलेखक परीक्षेसाठी किती टप्पे आहेत?
Ans: लिपिक टंकलेखक परीक्षेसाठी 2 टप्पे आहेत.

Q.3 MPSC गट-क सेवा परीक्षेसाठी किती टप्पे आहेत?
Ans: MPSC गट-क सेवा परीक्षेसाठी 2 टप्पे आहेत.

Q.4 MPSC गट-क सेवा मुख्य परीक्षा किती गुणांची असते ?
Ans: MPSC गट-क सेवा मुख्य परीक्षा 200 गुणांची असते.

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi

Exam Pattern Of MPSC Group C Examination | MPSC गट-क सेवा परीक्षेचे स्वरूप_50.1
MAHARASHTRA MAHAPACK

Sharing is caring!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-नोव्हेंबर 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?