Malyalam govt jobs   »   Study Materials   »   Study of the soil

Study of the Soil (മണ്ണിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം) | KPSC & HCA Study Material

Study of the soil (മണ്ണിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം) , KPSC & HCA Study Material: –  ഭൂമിയെ ആശയപരമായി ക്രമീകരിക്കാൻ ഭൗമശാസ്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ ഗോളങ്ങളിലൊന്നായ പെഡോസ്ഫിയറിനെ മണ്ണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. മണ്ണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ രണ്ട് പ്രധാന ശാഖകളായ പെഡോളജിയുടെയും എഡഫോളജിയുടെയും ആശയപരമായ വീക്ഷണമാണിത്. പെഡോളജി എന്നത് മണ്ണിനെ അതിന്റെ സ്വാഭാവിക പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള പഠനമാണ്. മണ്ണിനെ ആശ്രയിച്ചുള്ള ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മണ്ണിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് (Study of Soil) എഡഫോളജി.

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

 

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ഡിസംബർ 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
December 4th week” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/12/28113309/Weekly-Current-Affairs-4th-week-December-2021-in-Malayalam.pdf”]

Study of the soil (മണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം) | KPSC & HCA Study Material_30.1

Study of the soil (മണ്ണിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം)

Pedology (പെഡോളജി)

Study of the soil (മണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം) | KPSC & HCA Study Material_40.1
Study of the soil

 

Type Soil
Study of the Soil Pedology
Study of the soil in relation to its dependent use Edefology
Study of soil cultivation methods Agrology
Suitable soil for growing mangrove forests Peat soil
Study of flowers Anthology

 

മണ്ണിന്റെ രൂപീകരണം, പരിണാമം, മണ്ണിന്റെ ശരീരത്തെ മാതൃകയാക്കുന്നതിനുള്ള സൈദ്ധാന്തിക ചട്ടക്കൂടുകൾ എന്നിവ മനസിലാക്കുന്നതിനും സ്വഭാവരൂപീകരണത്തിനും ഊന്നൽ നൽകുന്ന മണ്ണ് ശാസ്ത്രത്തിനുള്ളിലെ ഒരു വിഭാഗമാണ് പെഡോളജി, പലപ്പോഴും പ്രകൃതി പരിസ്ഥിതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ.

മറ്റൊന്ന് എഡഫോളജി, ഇത് പരമ്പരാഗതമായി കൂടുതൽ കാർഷികാധിഷ്ഠിതവും മണ്ണിന്റെ ഗുണവിശേഷതകൾ സസ്യസമൂഹങ്ങളെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതുമാണ്.

മണ്ണിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രതിഭാസങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ, ഉദാ. മണ്ണിന്റെ രൂപീകരണത്തിൽ, മണ്ണിന്റെ രൂപഘടനയും മണ്ണിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിതരണവും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലും മണ്ണ് ശരീരങ്ങളെ വലിയ താൽക്കാലികവും സ്ഥലപരവുമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലും പെഡോളജിസ്റ്റുകൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നു.

അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, പെഡോളജിസ്റ്റുകൾ മണ്ണിന്റെ വർഗ്ഗീകരണം, മണ്ണ് ഭൂപടങ്ങൾ, മണ്ണുകൾ തമ്മിലുള്ള താൽക്കാലികവും സ്ഥലപരവുമായ പരസ്പരബന്ധം എന്നിവയെ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നു.

പെഡോമെട്രിക്സ് മണ്ണിന്റെ ഗുണപരമായ സ്വഭാവരൂപീകരണത്തിനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ വികസനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് മണ്ണിന്റെ ഗുണവിശേഷതകൾ മാപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനായി, മണ്ണിന്റെ ഭൗമശാസ്ത്രം ജിയോമോർഫിക് പ്രക്രിയകളും മണ്ണിന്റെ രൂപീകരണവും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു.

മണ്ണ് സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഒരു താങ്ങ് മാത്രമല്ല, അത് പെഡോസ്ഫിയർ കൂടിയാണ്, കാലാവസ്ഥ (ജലം, വായു, താപനില), മണ്ണിന്റെ ജീവിതം (സൂക്ഷ്മജീവികൾ, സസ്യങ്ങൾ, മൃഗങ്ങൾ) അവയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ, ധാതു പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള നിരവധി ഇടപെടലുകളുടെ സ്ഥാനം.

യഥാർത്ഥവും ചേർത്തതുമായ പാറയും ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പിലെ അതിന്റെ സ്ഥാനവും.

അതിന്റെ രൂപീകരണത്തിലും ഉത്ഭവസമയത്തും, മണ്ണിന്റെ പ്രൊഫൈൽ സാവധാനം ആഴത്തിലാക്കുകയും ‘ചക്രവാളങ്ങൾ’ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സ്വഭാവ പാളികൾ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അതേസമയം ഒരു സ്ഥിരതയുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥയെ സമീപിക്കുന്നു.

മണ്ണിന്റെ ചലനാത്മകതയിൽ മണ്ണ് ഉപയോക്താക്കൾ തുടക്കത്തിൽ ചെറിയ ഉത്കണ്ഠ കാണിച്ചിരുന്നു.

അഗ്രോണമിക് ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയുടെ സേവനങ്ങൾക്ക് രാസപരവും ഭൗതികവും ജൈവികവുമായ ഗുണങ്ങൾ ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു മാധ്യമമായി അവർ അതിനെ കണ്ടു.

മറുവശത്ത്, പെഡോളജിസ്റ്റുകളും ജിയോളജിസ്റ്റുകളും തുടക്കത്തിൽ മണ്ണിന്റെ സ്വഭാവസവിശേഷതകളുടെ അഗ്രോണമിക് പ്രയോഗങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചില്ല, മറിച്ച് പ്രകൃതിയും ചരിത്രവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലാണ്.

പെഡോജെനിസിസ് പ്രക്രിയകളെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായോഗിക പ്രയോഗങ്ങളിലും പെഡോളജിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ താൽപ്പര്യമുണ്ട്, അതായത് അതിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക ചരിത്രം വ്യാഖ്യാനിക്കുക, ഭൂവിനിയോഗത്തിലെ മാറ്റങ്ങളുടെ അനന്തരഫലങ്ങൾ പ്രവചിക്കുക, കൃഷി ചെയ്യുന്ന മണ്ണ് സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു മാധ്യമമാണെന്ന് കാർഷിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. , പലപ്പോഴും ആയിരക്കണക്കിന് വർഷത്തെ പരിണാമത്തിന്റെ ഫലമാണ്.

നിലവിലെ സന്തുലിതാവസ്ഥ ദുർബലമാണെന്നും അതിന്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ അറിവ് മാത്രമേ അതിന്റെ സുസ്ഥിരമായ ഉപയോഗം ഉറപ്പാക്കാൻ സാധ്യമാക്കുകയുള്ളൂവെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

Read More: Kerala Governor (കേരള ഗവർണർ ) 

Areas of Soil study (പഠന മേഖലകൾ)

കാർഷിക മണ്ണ് ശാസ്ത്രം 

മണ്ണിന്റെ രസതന്ത്രം, ഭൗതികശാസ്ത്രം, ജീവശാസ്ത്രം എന്നിവ വിളകളുടെ ഉൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കാർഷിക മണ്ണ് ശാസ്ത്രം.

മണ്ണിന്റെ രസതന്ത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, കൃഷിക്കും ഹോർട്ടികൾച്ചറിനും പ്രാധാന്യമുള്ള സസ്യ പോഷകങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂയിഷ്ഠത, വളം ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ.

ഫിസിക്കൽ എഡഫോളജി വിള ജലസേചനവും ഡ്രെയിനേജുമായി ശക്തമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

കാർഷിക മണ്ണ് ശാസ്ത്രത്തിനുള്ളിലെ ശക്തമായ പാരമ്പര്യമാണ് മണ്ണ് വളർത്തൽ. വിളഭൂമിയിലെ മണ്ണൊലിപ്പും നശീകരണവും തടയുന്നതിനപ്പുറം, മണ്ണിന്റെ പരിപാലനം കാർഷിക മണ്ണിന്റെ വിഭവം നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മണ്ണ് കണ്ടീഷണറുകളും കവർ വിളകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

Read More: Types of Soil in Kerala

പരിസ്ഥിതി മണ്ണ് ശാസ്ത്രം

വിള ഉൽപാദനത്തിനപ്പുറം പെഡോസ്ഫിയറുമായുള്ള നമ്മുടെ ഇടപെടലിനെ പരിസ്ഥിതി മണ്ണ് ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നു.

ഫീൽഡ് അഡ്രസ് വാഡോസ് സോൺ ഫംഗ്ഷനുകൾ, സെപ്റ്റിക് ഡ്രെയിൻ ഫീൽഡ് സൈറ്റ് വിലയിരുത്തലും പ്രവർത്തനവും, മലിനജലത്തിന്റെ ഭൂവിനിയോഗം, കൊടുങ്കാറ്റ് വെള്ളം, മണ്ണൊലിപ്പ് നിയന്ത്രണം, ലോഹങ്ങളും കീടനാശിനികളും ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണ് മലിനീകരണം, മലിനമായ മണ്ണിന്റെ പരിഹാരം, തണ്ണീർത്തടങ്ങളുടെ പുനസ്ഥാപനം, മണ്ണിന്റെ നശീകരണം, പാരിസ്ഥിതിക പോഷക പരിപാലനം. ഭൂവിനിയോഗ ആസൂത്രണം, ആഗോളതാപനം, ആസിഡ് മഴ എന്നിവയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത് മണ്ണിനെ പഠിക്കുന്നു.

Read More: Soils of India: Classification and Characteristics

Also Read,

Kerala PSC Study Materials

Daily Current Affairs

Weekly/ Monthly Current Affairs PDF (Magazines)

Also Practice Daily Quizes

 

Use Coupon code- WIN15 (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!