കേരളത്തിലെ വിവിധ തരം മണ്ണുകൾ (Types of Soil in Kerala)_00.1
Malyalam govt jobs   »   Study Materials   »   Soil in Kerala

കേരളത്തിലെ വിവിധ തരം മണ്ണുകൾ(Types of Soil in Kerala)| KPSC & HCA Study Material

കേരളത്തിലെ വിവിധ തരം മണ്ണുകൾ(Types of Soil in Kerala):KPSC & HCA Study Material: കേരള കാർഷിക സർക്കാർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, കേരള മണ്ണിൽ പൊതുവെ അസിഡിറ്റി, കയോലിന്റിക്, CEC കുറവാണ്. കേരളത്തിലെ മണ്ണിന് ചെറിയ ജലസംഭരണ ​​ശേഷിയുണ്ട്, അതിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് കൂടുതലാണ്. കേരളത്തിലെ വിവിധ തരം മണ്ണുകകളെ കുറിച്ച് വിശദമായി ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ വായിച്ചറിയാം.

 

ആഗസ്റ്റ് 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | ആനുകാലിക വിവരങ്ങൾ
August 3rd week

 

9 Types Soil in Kerala : Overview (കേരളത്തിലെ 9 തരം മണ്ണുകൾ: അവലോകനം)

കേരളത്തിലെ മണ്ണിന് ഒൻപത് വ്യത്യസ്ത വർഗ്ഗീകരണങ്ങളുണ്ട്:

 1. റെഡ് ലോം (Red Loam),
 2. ലാറ്ററൈറ്റ് കോസ്റ്റൽ അലൂവിയം(Laterite Coastal Alluvium),
 3. റിവറൈൻ അലുവിയം(Riverine Alluvium),
 4. ഓണാട്ടുകര അലൂവിയം(Onattukara Alluvium),
 5. ബ്രൗൺ ഹൈഡ്രോമോർഫിക്ക്(Brown Hydrmorphic),
 6. സലൈൻ  ഹൈഡ്രോമോർഫിക്(Saline Hydrmorphic),
 7. കുട്ടനാട് അലുവിയം(Kuttanad Alluvium),
 8. ബ്ലാക്ക് സോയിൽ(Black Soil) ,
 9. ഫോറെസ്റ് ലോം(Forest Loam).

Red Loam(ചുവന്ന പശിമരാശിമണ്ണ്)

കേരളത്തിലെ വിവിധ തരം മണ്ണുകൾ (Types of Soil in Kerala)_50.1
Red Loam

കേള കാർഷിക സർക്കാർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, “കേരളത്തിലെ ചുവന്ന പശിമരാശി പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രാദേശികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവയാണ്, അവ കൂടുതലും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ തെക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു.” പ്രധാനമായും മലഞ്ചെരുവുകളിലും ചെറിയ കുന്നുകളിലും കാണപ്പെടുന്ന, ചുവന്ന പശിമരാശി മണ്ണിന് ചുവപ്പ് നിറമുണ്ട്, ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നു.

Laterite(ലാറ്ററൈറ്റ്)

കേരളത്തിലെ വിവിധ തരം മണ്ണുകൾ (Types of Soil in Kerala)_60.1
Laterite

കേള കാർഷിക സർക്കാർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ലാറ്ററൈറ്റ് മണ്ണിന്റെ ഉപരിതല മണ്ണ് ചുവപ്പ് കലർന്ന തവിട്ട് നിറം മുതൽ മഞ്ഞകലർന്ന ചുവപ്പ് വരെയാണ്. ലാറ്ററൈറ്റ് മണ്ണിന്റെ ഘടന കൂടുതലും ചരലാണ്.

Coastal Alluvium(തീരദേശ അലൂവിയം)

കേരളത്തിലെ വിവിധ തരം മണ്ണുകൾ (Types of Soil in Kerala)_70.1
Coastal Alluvium

കേരളത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത് കാണപ്പെടുന്ന, തീരത്തുള്ള അലൂവിയത്തിന് മണൽ ഘടനയുണ്ട്. കേള കാർഷിക സർക്കാർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ജല നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നാണ് തീരദേശ അലൂവിയം വികസിച്ചത്.

Riverine Alluvium(നദീതീര അലുവിയം)

കേരളത്തിലെ വിവിധ തരം മണ്ണുകൾ (Types of Soil in Kerala)_80.1
Riverine Alluvium

കേരളത്തിലെ തീരങ്ങളിലും നദികളിലും കാണുന്ന ആഴമേറിയ മണ്ണാണ് നദീതട മണ്ണ്(Riverine soil). കേള കാർഷിക സർക്കാർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഉപരിതല ഘടന മണൽ മുതൽ കളിമണ്ണ് വരെയാണ്.

Onattukara Alluvium(ഓണാട്ടുകര അലൂവിയം)

കേരളത്തിലെ വിവിധ തരം മണ്ണുകൾ (Types of Soil in Kerala)_90.1
Onattukara Alluvium

കേള കാർഷിക സർക്കാർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഈ മണ്ണ് കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലെ കരുനാഗപ്പള്ളി, കാർത്തികപ്പള്ളി, മാവേലിക്കര താലൂക്കുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു. മണ്ണിന്റെ ഘടന പരുക്കൻ ആണ്.

Brown Hydromorphic(ബ്രൗൺ ഹൈഡ്രോമോർഫിക്)

കേരളത്തിലെ വിവിധ തരം മണ്ണുകൾ (Types of Soil in Kerala)_100.1
Brown Hydromorphic

ഈ മണ്ണ് കൂടുതലും കാണപ്പെടുന്നത് തീരപ്രദേശത്തെ താഴ്വരകളിലും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ്. കേള കാർഷിക സർക്കാർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ചാരനിറത്തിലുള്ള ചക്രവാളങ്ങൾ, മോട്ട്ലിംഗ് വരകൾ, കട്ടിയുള്ള ചട്ടികൾ, ജൈവവസ്തുക്കളുടെ നിക്ഷേപം, ഇരുമ്പ്, മാംഗനീസ് കോൺക്രീഷൻ എന്നിവയാണ് ബ്രൗൺ ഹൈഡ്രോപ്രിഫിക് മണ്ണിന്റെ സവിശേഷതകൾ.

Saline Hydrmorphic(സലൈൻ  ഹൈഡ്രോമോർഫിക്)

കേരളത്തിലെ വിവിധ തരം മണ്ണുകൾ (Types of Soil in Kerala)_110.1
Saline Hydrmorphic

കേള കാർഷിക സർക്കാർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഈ മണ്ണ് എറണാകുളം, ആലപ്പുഴ, തൃശൂർ, കണ്ണൂർ ജില്ലകളുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു. സലൈൻഹൈഡ്രോപ്രിഫിക് മണ്ണിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഘടനകളുടെ വ്യത്യാസം വളരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പൊക്കാളി, കൈപ്പാട് മണ്ണുകൾ ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു.

Kuttanad Alluvium(കുട്ടനാട് അലുവിയം)

കേരളത്തിലെ വിവിധ തരം മണ്ണുകൾ (Types of Soil in Kerala)_120.1
Kuttanad Alluvium

കേള കാർഷിക സർക്കാർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഈ മണ്ണ് ലോകത്തിന്റെ അസാധാരണമായ ഒരു ഭാഗത്താണ് കാണപ്പെടുന്നത്, കൂടാതെ വർഷത്തിൽ വലിയൊരു ശതമാനം വെള്ളത്തിനടിയിൽ മുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റേതൊരു മണ്ണിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഈ മണ്ണ് വെള്ളമുള്ളതാണ്. കായൽ മണ്ണ്, കരപ്പാടം മണ്ണ്, കരി മണ്ണ് എന്നിവയാണ് ഈ മണ്ണിന്റെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങൾ.

Black Soil(കറുത്ത മണ്ണ്)

കേരളത്തിലെ വിവിധ തരം മണ്ണുകൾ (Types of Soil in Kerala)_130.1
Black Soil

കേള കാർഷിക സർക്കാർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് കറുത്ത പരുത്തി മണ്ണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചിറ്റൂർ താലൂക്കിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കറുത്ത പരുത്തി മണ്ണിന്റെ വിപുലീകരണമാണ് കറുത്ത മണ്ണ്. ഈ ഇരുണ്ട മണ്ണ് നിരപ്പായ ഭൂമിയിലോ ചെറുതായി ചരിഞ്ഞ ഭൂമിയിലോ ആണ് കാണപ്പെടുന്നത്.

Forest Loam(ഫോറെസ്റ് ലോം).

കേരളത്തിലെ വിവിധ തരം മണ്ണുകൾ (Types of Soil in Kerala)_140.1
Forest Loam

കേള കാർഷിക സർക്കാർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്  കാട്ടുമണ്ണ് വനത്തിലെ കാലാവസ്ഥയുള്ള ക്രിസ്റ്റലിൻ പാറകളുടെ ഉത്പന്നമാണ്. കേരളത്തിന്റെ കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കാട്ടുമണ്ണിന്റെ നിറം സാധാരണയായി കടും ചുവപ്പ് കലർന്ന തവിട്ട് മുതൽ കറുപ്പ് വരെയാണ്.

 

Important Link: KPSC & HCA (പ്രധാനപ്പെട്ട ലിങ്ക് )

 

FAQ: Types of Soil in Kerala (പതിവുചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. കേരളത്തിലെ മണ്ണിന് എത്ര വ്യത്യസ്ത വർഗ്ഗീകരണങ്ങളുണ്ട്?

Ans. കേരളത്തിലെ മണ്ണിന് ഒൻപത് വ്യത്യസ്ത വർഗ്ഗീകരണങ്ങളുണ്ട്.

Q2: ചുവന്ന പശിമരാശിമണ്ണ് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ജില്ല ഏത്?

Ans. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ തെക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു.

Q3. കേരളത്തിൽ ലാറ്ററൈറ്റ് മണ്ണ് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്?

Ans. ലാറ്ററൈറ്റിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിതരണം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ അങ്ങാടിപ്പുറത്ത് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുന്നില്ല, മറിച്ച് കേരളത്തിലെ മധ്യപ്രദേശങ്ങളിലും ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും ഇത് കാണപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം, തൃശ്ശൂർ, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

കേരളത്തിലെ വിവിധ തരം മണ്ണുകൾ (Types of Soil in Kerala)_150.1
Kerala High court Assistant 3.0 Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

ഡിസംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ December 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?