ഇന്ത്യയിലെ പല തരം മണ്ണുകൾ: വർഗ്ഗീകരണവും സവിശേഷതകളും(Soils of India: Classification and Characteristics)_00.1
Malyalam govt jobs   »   Study Materials   »   Soils of India

ഇന്ത്യയിലെ പല തരം മണ്ണുകൾ: വർഗ്ഗീകരണവും സവിശേഷതകളും(Soils of India: Classification and Characteristics)| KPSC and HCA Study Material

ഇന്ത്യയിലെ പല തരം മണ്ണുകൾ: വർഗ്ഗീകരണവും സവിശേഷതകളും(Soils of India: Classification and Characteristics):-ഈ ലേഖനം ഭൂമിശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിലെ ഞങ്ങളുടെ സൗജന്യ ഓൺലൈൻ പഠന സാമഗ്രികളുടെ ഭാഗമാണ്. ചരിത്ര വിഭാഗത്തിലെ മുൻ ലേഖനങ്ങൾ പോലെ, ഈ പോസ്റ്റ്  ഇന്ത്യയിലെ മണ്ണിന്റെ (Soil of India)വർഗ്ഗീകരണത്തെക്കുറിച്ച് – ഒരു പരീക്ഷാ കാഴ്ചപ്പാടിലെ പ്രധാന പോയിന്റുകൾ മാത്രം എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.

 

ആഗസ്റ്റ് 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
August 4th week

 

UPSC പരീക്ഷാ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന്, ഓരോ തരം മണ്ണിൽ ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ  മണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം, നിറം, പോഷകങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. വിഷയത്തിനായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന റഫറൻസ് മെറ്റീരിയലുകൾ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിനായുള്ള NCERT പുസ്തകങ്ങളാണ്.

ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നിലവിലെ വിഷയത്തിലേക്ക് ആഴത്തിൽ നോക്കാം.

Definition of Soil(മണ്ണിന്റെ നിർവചനം)

ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ വികസിക്കുകയും ചെടികളുടെ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചെറിയ പാറക്കഷണങ്ങൾ/ അവശിഷ്ടങ്ങൾ, ജൈവവസ്തുക്കൾ/ ജൈവമണ്ണ്‌ എന്നിവയുടെ മിശ്രിതമായി മണ്ണിനെ ലളിതമായി നിർവചിക്കാം.

 

Read more:Slash and Burn Farming

Soil Classification – Urvara vs Usara(മണ്ണിന്റെ വർഗ്ഗീകരണം – ഉർവരയും, ഉസാരയും)

 • ഇന്ത്യയിൽ, ആധുനിക വർഗ്ഗീകരണം പോലെ വിശദമായിരുന്നില്ലെങ്കിലും പുരാതന കാലം മുതൽ തന്നെ മണ്ണ് തരംതിരിച്ചിരുന്നു.
 • പ്രാചീന കാലഘട്ടത്തിൽ, വർഗ്ഗീകരണം രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു; മണ്ണ് ഫലഭൂയിഷ്ഠമോ അല്ലെങ്കിൽ അണുവിമുക്തമോ ആകട്ടെ. അതിനാൽ വർഗ്ഗീകരണം ഇവയായിരുന്നു:
 1. ഉർവര [ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ]
 2. ഉസറ [അണുവിമുക്തമായ]

 

Read more :Types of soil in Kerala

Soil Classification – Agencies involved(മണ്ണിന്റെ വർഗ്ഗീകരണം – ഉൾപ്പെടുന്ന ഏജൻസികൾ)

 • ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ, മനുഷ്യർ മണ്ണിന്റെ വിവിധ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, അവർ ഗുണം, നിറം, ഈർപ്പം മുതലായവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മണ്ണിനെ തരംതിരിക്കാൻ തുടങ്ങി.
 • 1956 ൽ ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണ് സർവേ സ്ഥാപിതമായപ്പോൾ, അവർ ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണും അവയുടെ സവിശേഷതകളും പഠിച്ചു.
 • നാഷണൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് സോയിൽ സർവേയും ലാൻഡ് യൂസ് പ്ലാനിങ്ങും, ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ റിസർച്ചിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ ധാരാളം പഠനങ്ങൾ നടത്തി.

 

Read more:10 popular Lakes in Kerala

Major classification of Indian soils(ഇന്ത്യൻ മണ്ണിന്റെ പ്രധാന വർഗ്ഗീകരണം)

ഇന്ത്യയിലെ പല തരം മണ്ണുകൾ: വർഗ്ഗീകരണവും സവിശേഷതകളും(Soils of India: Classification and Characteristics)_50.1
Major classification of Indian soils
 1. എക്കൽ മണ്ണ് [43%]
 2. ചുവന്ന മണ്ണ് [18.5%]
 3. കറുത്ത / റെഗർ മണ്ണ് [15%]
 4. വരണ്ട / മരുഭൂമിയിലെ മണ്ണ്
 5. വെട്ടുകല്ലു ചേർന്ന മണ്ണ്
 6. ഉപ്പുവെള്ളം
 7. ചതുപ്പുനിലം
 8. വന മണ്ണ്
 9. ഉപപർവ്വത മണ്ണ്
 10. ഹിമവയലുകൾ

Alluvial soil (എക്കൽ മണ്ണ്)

ഇന്ത്യയിലെ പല തരം മണ്ണുകൾ: വർഗ്ഗീകരണവും സവിശേഷതകളും(Soils of India: Classification and Characteristics)_60.1
Alluvial soil
 • 143 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഇന്ത്യയിൽ (ഏകദേശം 43%) ലഭ്യമായ മണ്ണ്.
 • വടക്കൻ സമതലങ്ങളിലും നദീതടങ്ങളിലും വ്യാപകമാണ്.
 • ഉപദ്വീപിൽ-ഇന്ത്യയിൽ, അവ കൂടുതലും മുക്കോണ്‍ തുരുത്തുകളിലും അഴിമുഖങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്നു.
 • വളമണ്ണ്‌, ചുണ്ണാമ്പ്‌, ജൈവ വസ്തുക്കൾ എന്നിവയുണ്ട്.
 • വളരെ ഫലഭൂയിഷ്ഠമാണ് .
 • സിന്ധു-ഗംഗ-ബ്രഹ്മപുത്ര സമതലം, നർമ്മദ-തപ്പി സമതലങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.
 • അവ നിക്ഷേപിക്കുന്ന മണ്ണാണ് – നദികൾ, അരുവികൾ മുതലായവ വഴി കൊണ്ടുപോകുകയും നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 • രാജ്യത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് മണലിന്റെ അളവ് കുറയുന്നു.
 • പുതിയ എക്കലിനെ ഖാദർ എന്നും പഴയ എക്കലിനെ ഭംഗർ എന്നും വിളിക്കുന്നു.
 • നിറം: ഇളം ചാരനിറം മുതൽ ചാരനിറം വരെ.
 • ഘടന: മണൽ മുതൽ മണൽ കലർന്ന പശിമരാശി അല്ലെങ്കിൽ കളിമണ്ണ്.
 • സമ്പന്നം: പൊട്ടാഷ്
 • മോശം: ഫോസ്ഫറസ്.
 • ഗോതമ്പ്, അരി, ചോളം, കരിമ്പ്, പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ, എണ്ണക്കുരു തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാനമായും കൃഷി ചെയ്യുന്നത്.

Red soil (ചുവന്ന മണ്ണ്)

ഇന്ത്യയിലെ പല തരം മണ്ണുകൾ: വർഗ്ഗീകരണവും സവിശേഷതകളും(Soils of India: Classification and Characteristics)_70.1
Red soil
 • മഴ കുറഞ്ഞ പ്രദേശത്താണ് പ്രധാനമായും കാണുന്നത്.
 • ഓംനിബസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.
 • പോറസ്, ഫ്രൈബിൾ ഘടന.
 • കുമ്മായം, കങ്കാർ (അശുദ്ധമായ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്) എന്നിവയുടെ അഭാവം.
 • കുറവ്: ചുണ്ണാമ്പ്‌, ഫോസ്ഫേറ്റ്, മാംഗനീസ്, നൈട്രജൻ, വളമണ്ണ്‌, പൊട്ടാഷ്.
 • നിറം: ഫെറിക് ഓക്സൈഡ് കാരണം ചുവപ്പ്. താഴത്തെ പാളി ചുവപ്പ് കലർന്ന മഞ്ഞയോ, മഞ്ഞയോ ആണ്.
 • ഘടന: മണൽ മുതൽ കളിമണ്ണ്, പശിമരാശി.
 • ഗോതമ്പ്, പരുത്തി, പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ, പുകയില, എണ്ണക്കുരു, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തുടങ്ങിയവ കൃഷി ചെയ്യുന്നു.

Black soil / regur soil (കറുത്ത മണ്ണ് / റെഗർ മണ്ണ്)

ഇന്ത്യയിലെ പല തരം മണ്ണുകൾ: വർഗ്ഗീകരണവും സവിശേഷതകളും(Soils of India: Classification and Characteristics)_80.1
Black soil / regur soil
 • റെഗൂർ എന്നാൽ പരുത്തി – പരുത്തിക്കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മണ്ണ്.
 • ഡെക്കാന്റെ ഭൂരിഭാഗവും കറുത്ത മണ്ണാണ്.
 • മുതിർന്ന മണ്ണ്.
 • ഉയർന്ന ജലസംഭരണ ​​ശേഷി.
 • വീർക്കുകയും, നനഞ്ഞാൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ഉണങ്ങുമ്പോൾ ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യും.
 • ഉണങ്ങുമ്പോൾ വിശാലമായ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ സ്വയം ഉഴുകുന്നത് കറുത്ത മണ്ണിന്റെ സ്വഭാവമാണ്.
 • സമ്പന്നമാണ്: ഇരുമ്പ്, ചുണ്ണാമ്പ്‌, കാൽസ്യം, പൊട്ടാസ്യം, അലുമിനിയം, മഗ്നീഷ്യം.
 • കുറവ്: നൈട്രജൻ, ഫോസ്ഫറസ്, ജൈവവസ്തുക്കൾ.
 • നിറം: കടും കറുപ്പ് മുതൽ ഇളം കറുപ്പ് വരെ.
 • ഘടന: ക്ലേ.

Laterite soil (വെട്ടുകല്ലു ചേർന്ന മണ്ണ്)

ഇന്ത്യയിലെ പല തരം മണ്ണുകൾ: വർഗ്ഗീകരണവും സവിശേഷതകളും(Soils of India: Classification and Characteristics)_90.1
Laterite soil
 • ഇഷ്ടിക എന്നർഥമുള്ള ലാറ്റിൻ പദമായ ‘ലറ്റർ’ എന്നതിൽ നിന്നുള്ള പേരാണ് .
 • നനയുമ്പോൾ വളരെ മൃദുവും ഉണങ്ങുമ്പോൾ കഠിനവുമാണ്.
 • ഉയർന്ന താപനിലയും ഉയർന്ന മഴയും ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ.
 • ഉയർന്ന ചോർച്ചയുടെ ഫലമായി രൂപപ്പെട്ടു.
 • കുമ്മായവും സിലിക്കയും മണ്ണിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചുപോകും.
 • മണ്ണിന്റെ ജൈവവസ്തുക്കൾ ബാക്ടീരിയകൾ വേഗത്തിൽ നീക്കംചെയ്യും, കാരണം ഉയർന്ന താപനിലയും വളമണ്ണനും മരങ്ങളും മറ്റ് സസ്യങ്ങളും വേഗത്തിൽ എടുക്കും. അതിനാൽ, വളമണ്ണ്‌ ഉള്ളടക്കം കുറവാണ്.
 • സമ്പന്നമാണ്: ഇരുമ്പും അലുമിനിയവും
 • കുറവ്: നൈട്രജൻ, പൊട്ടാഷ്, പൊട്ടാസ്യം, ചുണ്ണാമ്പ്‌, വളമണ്ണ്‌
 • നിറം: ഇരുമ്പ് ഓക്സൈഡ് കാരണം ചുവന്ന നിറം.
 • അരി, റാഗി, കരിമ്പ്, കശുവണ്ടി എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും കൃഷി ചെയ്യുന്നത്.

Desert / arid soil (വരണ്ട / മരുഭൂമിയിലെ മണ്ണ്)

ഇന്ത്യയിലെ പല തരം മണ്ണുകൾ: വർഗ്ഗീകരണവും സവിശേഷതകളും(Soils of India: Classification and Characteristics)_100.1
Desert / arid soil
 • വരണ്ട, പകുതി-വരണ്ട അവസ്ഥകളിൽ കാണപ്പെടുന്നു.
 • പ്രധാനമായും കാറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നു.
 • ഉയർന്ന ഉപ്പ് ഉള്ളടക്കം.
 • ഈർപ്പത്തിന്റെയും ഹ്യൂമസിന്റെയും അഭാവം.
 • കങ്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അശുദ്ധമായ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഉള്ളടക്കം ഉയർന്നതാണ്, ഇത് ജലത്തിന്റെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം നിയന്ത്രിക്കുന്നു.
 • നൈട്രജൻ അപര്യാപ്തമാണ്, ഫോസ്ഫേറ്റ് സാധാരണമാണ്.
 • ഘടന: മണൽ
 • നിറം: ചുവപ്പ് മുതൽ തവിട്ട്നിറം വരെ.

Peaty / marshy soil (ചതുപ്പുനിലം)

ഇന്ത്യയിലെ പല തരം മണ്ണുകൾ: വർഗ്ഗീകരണവും സവിശേഷതകളും(Soils of India: Classification and Characteristics)_110.1
Peaty / marshy soil
 • കനത്ത മഴയും ഉയർന്ന ആർദ്രതയും ഉള്ള പ്രദേശങ്ങൾ.
 • സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ച വളരെ കുറവാണ്.
 • മണ്ണിനെ ക്ഷാരീയമാക്കുന്ന വലിയ അളവിൽ ചത്ത ജൈവവസ്തു/വളമണ്ണ്‌.
 • കറുത്ത നിറമുള്ള കനത്ത മണ്ണ്.

Forest soil (വന മണ്ണ്)

ഇന്ത്യയിലെ പല തരം മണ്ണുകൾ: വർഗ്ഗീകരണവും സവിശേഷതകളും(Soils of India: Classification and Characteristics)_120.1
Forest soil
 • ഉയർന്ന മഴയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ.
 • വളമണ്ണ്‌ ഉള്ളടക്കം കുറവാണ്, അതിനാൽ മണ്ണ് അസിഡിറ്റി ആണ്.

Mountain soil (പർവത മണ്ണ്)

ഇന്ത്യയിലെ പല തരം മണ്ണുകൾ: വർഗ്ഗീകരണവും സവിശേഷതകളും(Soils of India: Classification and Characteristics)_130.1
Mountain soil
 • രാജ്യത്തെ പർവത പ്രദേശങ്ങളിൽ.
 • കുറഞ്ഞ വളമണ്ണ്‌, അസിഡിറ്റി ഉള്ള പക്വതയില്ലാത്ത മണ്ണ്.

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupen Code:- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

ഇന്ത്യയിലെ പല തരം മണ്ണുകൾ: വർഗ്ഗീകരണവും സവിശേഷതകളും(Soils of India: Classification and Characteristics)_140.1
Kerala High court Assistant 3.0 Batch

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

ഒക്ടോബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ October 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?