Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Science Quiz

ശാസ്ത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Science Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [23rd November 2021]

ശാസ്ത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Science Quiz in Malayalam).ശാസ്ത്ര ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ശാസ്ത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ഒക്ടോബർ  2021 മാസപ്പതിപ്പ് |  സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

October 2021″ button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/11/01172757/Monthly-Current-Affairs-PDF-October-Month-2021-in-Malayalam.pdf “]

Science Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. ഒരു ലളിതമായ യന്ത്രത്തിന്___________?

(a) ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല.

(b) വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല.

(c) ജോലി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല.

(d) പ്രയോഗിച്ച ശക്തിയുടെ ദിശ മാറ്റാൻ കഴിയില്ല.

Read more: Science Quiz on 5th October 2021

 

Q2. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രിസിപിറ്ററർ എന്തിന്റെ മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു?

(a)  വായു.

(b) വെള്ളം.

(c) ശബ്ദം.

(d) തെർമൽ.

 

Q3. ഒരു ലോഹ കമ്പിയിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തിന്റെ പ്രവാഹം മൂലമാണ്‌ ?

(a) ഇലക്ട്രോണുകൾ.

(b) പ്രോട്ടോണുകൾ.

(c) അയോണുകൾ.

(d) ദ്വാരങ്ങൾ.

 

Q4.റേഡിയോ തരംഗ സംപ്രേക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി _________ ആണ്?

(a)ക്രോമോസ്ഫിയർ.

(b) ട്രോപോസ്ഫിയർ.

(c) അയണോസ്ഫിയർ.

(d) സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ.

 

Q5. ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടിലെ കറന്റ് പരിമിതപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തെ വിളിക്കുന്നത് എന്ത് ?

(a) ഗ്രിഡ്.

(b) ഫ്യൂസ്.

(c) ഹബ്

(d) കണ്ടക്ടർ.

 

Q6. ക്യൂറി എന്തിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റാണ്?

(a) റേഡിയോ ആക്റ്റിവിറ്റി.

(b) ഗാമാ കിരണങ്ങളുടെ ഊർജ്ജം.

(c) ഗാമാ കിരണങ്ങളുടെ തീവ്രത.

(d) ജോലിയുടെ പ്രവർത്തനം.

 

Q7. ശബ്ദ ഊർജ്ജത്തെ വൈദ്യുതോർജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്താണ്?

(a) സോളാർ സെൽ.

(b) ഗ്രാമോഫോൺ.

(c) മൈക്രോഫോൺ.

(d) ഉച്ചഭാഷിണി.

 

Q8. ഒരു പ്രിസത്തിൽ കൂടിയുള്ള പ്രകാശത്തിന്റെ വിവിധ നിറങ്ങളുടെ വിഭജനത്തെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ?

(a) പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം.

(b) പ്രകാശത്തിന്റെ വിതരണം.

(c) പ്രകാശത്തിന്റെ വിഭംഗനം.

(d) പ്രകാശത്തിന്റെ കിരണഭിന്നത.

 

Q9.വെള്ളത്തിനടിയിലായ വസ്തുക്കൾ എന്തുപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്താനാകും?

(a)റഡാർ.

(b) സോണാർ.

(c) ക്വാസർ.

(d) പൾസർ.

 

Q10. സ്‌ത്രീകൾക്ക്‌ ഇറുകിയ ശബ്‌ദം ഉണ്ടാകുന്നത്‌ കാരണം എന്ത് ?

(a)കുറഞ്ഞ ആവൃത്തി.

(b) ഉയർന്ന ആവൃത്തി.

(c)ശ്രിൽ വോക്കൽസ്‌

(d) ശക്തമായ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ്.

 

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ഒക്‌ടോബർ  2021 മാസപ്പതിപ്പ് |  ജയം സമകാലിക ക്വിസ് – പ്രധാനപ്പെട്ട 240  ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

October Month” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/11/08191706/Monthly-CA-Quiz-October-2021-1.pdf”]

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

Science Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. (d)

Sol.

 • Simple machines use single force to make work easier.
 • Pulley is an example of the simple Machine.

S2.(a)

Sol.

 • Electrostatic precipitaror is device which is used to remove impurities from air.
 • It is used to reduce the air pollution.

 S3. (a)

Sol.

 • Due to the movement of the free electrons electric current flows in a metal wire.

S4. (c)

Sol.

 • The layer of the atmosphere that reflects radio waves is the ionosphere.
 • The ionosphere is defined as the layer of the earth’s atmosphere that is ionized by solar and cosmic radiation.

 S5. (b)

Sol.

 • Fuse wire is used to limit the flow of electrical current in a circuit.
 • Fuse wire has the very low melting point and high resistance.

S6.(a)

Sol.

 • Curie is the si unit of Radioactivity.

S7. (c)

Sol.

 • As microphone is a type of transducer, it converts sound energy into the electrical energy.

S8. (b)

Sol.

These colors are often observed as light passes through a triangular prism. Upon passage through the prism,  the white light is separated into it’s component color’s.-red, orange, yellow, green, blue and violet.

The separation of visible light into it’s different colors is known as dispersion.

S9. (b)

Sol.

 • Sonar is used to navigate, communicate with or detect objects on or under the surface of water.

S10. (b)

Sol.

 • Shrillness of sound depends on it’s frequency.
 • Voice is shrill because of higher frequency of sound.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Kerala PSC Degree Level Batch
Kerala PSC Degree Level Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!