Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning Quiz

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [3rd February 2022]

IBPS ക്ലർക്ക് പ്രിലിമിനറിക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ (Reasoning Quiz IBPS Clerk Prelims in Malayalam). റീസണിംഗ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

ജനുവരി 2022 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
January 2nd week

×
×

Download your free content now!

Download success!

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [3rd February 2022]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [3rd February 2022]_60.1
Adda247 Kerala Telegram Link

Reasoning Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. ഇനിപ്പറയുന്ന കോമ്പിനേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് * ചിഹ്നത്തെ തുടർച്ചയായി മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഗണിതശാസ്ത്ര ചിഹ്നങ്ങളുടെ ശരിയായ സംയോജനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

16 * 35 * 5 * 20 * 4 * 89

(a) ×,÷, +,-,=

(b) −,×,÷,+, =

(c) −,÷,+,×, =

(d) ×,−,+,÷, =

Read more:Reasoning Quiz on 28th December 2021

 

Q2. വീട്ടിൽ നിന്ന് അവിനാഷ് പോയത് സ്വന്തം വീടിന്റെ വടക്ക് കിഴക്കായി 500 മീറ്റർ അകലെയുള്ള കപിലിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഇരുവരും കപിലിന്റെ വീടിന് തെക്കോട്ടായി 400 മീറ്റർ അകലെയുള്ള വരുണിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. അവിനാഷിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥാനവും തുടക്കത്തിൽ അവന്റെ സ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം എത്രയാണ് ?

(a)  900 മീ

(b) 400 മീ

(c) 300 മീ

(d) 500 മീ

Read more:Reasoning Quiz on 13th December 2021

 

Q3. P, Q, R, S, T എന്നീ അഞ്ച് വടികളിൽ, T യെക്കാൾ നീളമുള്ളതാണ് S. P യേക്കാൾ ചെറുതാണ് R. S നേക്കാൾ നീളമുള്ളതാണ് Q. P ഒരു വടിയെക്കാൾ നീളമുള്ളതാണ്. എല്ലാ വടികളിലും ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ വടി ഏതാണ് ?

(a)  S

(b)  T

(c)  P

(d)  Q

Read more:Reasoning Quiz on 11th December 2021

 

Q4. നൽകിയിരിക്കുന്ന പാറ്റേൺ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പഠിച്ച് അതിലെ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന് (?) പകരം വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ?

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [3rd February 2022]_70.1

(a) 84

(b) 78

(c) 98

(d) 91

 

Q5. ചോദ്യചിഹ്നം (?) മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

C10G, H20L, L17E, L?Q

(a) 19

(b) 29

(c) 27

(d) 30

 

Q6. ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് ഭാഷയിൽ, WARDROBE എന്നത് YXVYXHJV എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആ ഭാഷയിൽ എങ്ങനെ ACCURATE എന്നത് എഴുതപ്പെടും?

(a) CZGPXTBV

(b)BZHPXTBV

(c) DZGPXTBV

(d)CZHPYTBV

 

Q7. ഇനിപ്പറയുന്ന നാല് അക്ഷര-ക്ലസ്റ്ററുകളിൽ മൂന്നെണ്ണം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഒരുപോലെയും ഒരെണ്ണം വ്യത്യസ്തവുമാണ്. വിചിത്രമായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

(a) PAST

(b) ZOOM

(c) BIRD

(d) DECK

 

Q8. രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് ആദ്യ വാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ പദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

Butter: Milk:: Oil : ?

(a) Oil factory

(b) Tree

(c) Seed

(d) Root

 

Q9. MN എന്ന വരിയിൽ ഒരു കണ്ണാടി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നൽകിയിരിക്കുന്ന ചോദ്യചിത്രത്തിന്റെ ശരിയായ ചിത്രം ഏത് ഉത്തര കണക്കുകളാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക :

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [3rd February 2022]_80.1

 

Q10. ഒരു പദം വിട്ട് ഒരു പരമ്പര നൽകിയിരിക്കുന്നു. പരമ്പര പൂർത്തിയാക്കുന്ന തരത്തിൽ നിന്ന് ശരിയായ ബദൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [3rd February 2022]_90.1

 

ഡിസംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക ക്വിസ് - പ്രധാനപ്പെട്ട 260 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
December Month

×
×

Download your free content now!

Download success!

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [3rd February 2022]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Reasoning Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1.Ans. (c)

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [3rd February 2022]_120.1

S2.Ans. (c)

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [3rd February 2022]_130.1

The distance between avinash’s house and varun’s house is 300 meter.

 

S3.Ans. (a)

Sol.

S is second lengthiest among all the rods.

 

R < P < T < S < Q

 

S4.Ans. (d)

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [3rd February 2022]_140.1

S5.Ans. (b)

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [3rd February 2022]_150.1

S6.Ans. (a)

Sol. Code,

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [3rd February 2022]_160.1

S7.Ans. (b)

Sol. In word ZOOM, two vowels are there, while in other 3 words, only one vowel is there.

 

S8.Ans. (c)

Sol. Butter is extracted from milk. Similarly, oil is extracted from seed.

 

S9.Ans. (b)

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [3rd February 2022]_170.1

S10.Ans. (d)

Sol.  In each subsequent figure two leaflets and two triangles are added.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [3rd February 2022]_180.1
Kerala PSC Degree Level Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [3rd February 2022]_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [3rd February 2022]_210.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.