റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [24th September 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning Quiz

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [24th September 2021]

KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ (Reasoning Quiz For KPSC And HCA in Malayalam). റീസണിംഗ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
August 2021

 

Reasoning Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

 

Q1. ഒരു പദം കാണാതെ ഒരു പരമ്പര നൽകിയിരിക്കുന്നു. സീരീസ് പൂർത്തിയാക്കുന്ന തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്ന് ശരിയായ ബദൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക . 0.5, 2, 3.5,? , 6.5

(a) 5

(b) 4.5

(c) 4

(d) 6

 

 

Q2. മോഹൻ, റിതിക, ജാൻവി, പ്രിയ, റിയ എന്നിവർ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ജാൻവി റിതികയേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഓടുന്നു, പക്ഷേ പ്രിയയേക്കാൾ വേഗത കുറവാണ്. മോഹൻ ഏറ്റവും വേഗത കുറഞ്ഞ ഓട്ടക്കാരനും റിയ പ്രിയയേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഓടുന്നു. അഞ്ച് പേരിൽ ആരാണ് വേഗത്തിൽ ഓടുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തുക ?

(a) പ്രിയ

(b) റിയ

(c) റിതിക

(d) മോഹൻ

 

 

Q3. തന്നിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ നിഘണ്ടുവിൽ സംഭവിക്കുന്ന ക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുക.

1. Beguile

2. Bigot

3.  Begun

4. Bigamy

(a) i, iii, ii, iv

(b) i, iii, iv, ii

(c) i, ii, iii, iv

(d) i, iv, iii, ii

 

 

Q4. ഈ ചോദ്യത്തിൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ബദലിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നതുപോലെ ഒരു വാക്ക് ഒരു കൂട്ടം സംഖ്യകൾ മാത്രമാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ബദലുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ കൂട്ടങ്ങളെ രണ്ട് ക്ലാസുകളിലുള്ള അക്ഷരമാലകളാൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മാട്രിക്സ് I – യുടെ വരികളും നിരകളും 0 മുതൽ 4 വരെയും മാട്രിക്സ് II – ന്റെ 5 മുതൽ 9 വരെയുമുള്ള അക്കങ്ങളാണ്. ഈ മെട്രിക്സുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അക്ഷരം ആദ്യം അതിന്റെ വരിയുടെ നമ്പറും തുടർന്ന് അതിന്റെ നിരയുടെ നമ്പർ ഉദാ. 11 മുതൽ 15 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മെട്രിക്സിൽ, M എന്നത്  14, 21 മുതലായവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാം; O യെ 20, 32 മുതലായവ പ്രതിനിധീകരിക്കാം.

അതുപോലെ, “DARE” എന്ന വാക്കിന്റെ ശരിയായ സെറ്റ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [24th September 2021]_50.1

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [24th September 2021]_60.1

(a) 23, 05, 75, 98

(b) 23, 21, 75, 79

(c) 23, 21, 00, 79

(d) 23, 21, 75, 87

 

 

Q5. B യുടെ അമ്മ A യുടെ അമ്മയുടെ മകളായിരുന്നുവെങ്കിൽ, A യുമായി എങ്ങനെയാണ് B ബന്ധം വച്ചിരിക്കുന്നത് ?

(a) അമ്മാവൻ

(b) അമ്മായി

(c) സഹോദരി

(d) ഡാറ്റ അപര്യാപ്തമാണ്

 

 

Q6.     ഇനിപ്പറയുന്ന ഓരോ ചോദ്യത്തിലും ഒറ്റ സംഖ്യ ജോഡി / ഗ്രൂപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക :

(a) 75 – 100

(b) 74 – 40

(c) 85 – 60

(d) 103 – 78

 

 

Q7. ഇനിപ്പറയുന്ന ഓരോ ചോദ്യത്തിലും ഒറ്റ സംഖ്യ ജോഡി / ഗ്രൂപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക :

(a) 7 : 23

(b) 8 : 32

(c) 10 : 32

(d) 13 : 41

 

 

Q8. തന്നിരിക്കുന്ന ബദലുകളിൽ നിന്ന് വിചിത്രമായ അക്ഷരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക .

(a) TOP

(b) COP

(c) MOP

(d) JOP

 

 

Q9. തന്നിരിക്കുന്ന ബദലുകളിൽ നിന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക .

(a) BDF

(b) NQS

(c) TVX

(d) HJL

 

 

Q10. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്യൂബിലെ O വൃത്തത്തിന്റെ മുഖത്തിന് എതിർവശത്ത് ഏത് ചിഹ്നം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ?

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [24th September 2021]_70.1

(a)റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [24th September 2021]_80.1

(b)റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [24th September 2021]_90.1

(c)റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [24th September 2021]_100.1

(d)റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [24th September 2021]_110.1

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Quantitative Aptitude Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. Ans.(a)

Sol.റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [24th September 2021]_120.1

 

S2. Ans.(b)

Sol.

Riya > Priya >Janvi> Ritika > Mohan

 

S3. Ans.(b)

Sol.

Beguile → Begun → Bigamy → Bigot

 

S4. Ans.(b)

Sol.

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [24th September 2021]_130.1

 

S5. Ans.(d)

Sol.

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [24th September 2021]_140.1

 

S6. Ans.(b)

Sol. In all other pairs, the difference between the two numbers is 25.

 

S7. Ans.(b)

Sol. In all other pairs, 2nd number = (1st number × 3) + 2.

 

S8. Ans.(d)

Sol.

 

S9. Ans.(b)

Sol. Except in NQS, difference in letters are 2.

 

S10. Ans.(b)

Sol.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [24th September 2021]_150.1
LDC Mains Express Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

ഡിസംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ December 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?