Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning Quiz

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [19th November 2021]

IBPS ക്ലർക്ക് പ്രിലിമിനറിക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ (Reasoning Quiz IBPS Clerk Prelims in Malayalam). റീസണിംഗ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ഒക്ടോബർ  2021 മാസപ്പതിപ്പ് |  സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

October 2021″ button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/11/01172757/Monthly-Current-Affairs-PDF-October-Month-2021-in-Malayalam.pdf “]

Reasoning Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉത്തരക്കണക്കുകളിൽ നിന്ന്, ചോദ്യചിത്രം മറച്ചിരിക്കുന്നത് /ഉൾച്ചേർത്തത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ?

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [19th November 2021]_30.1

Read more:Reasoning Quiz on 18th November 2021

 

Q2. ചോദ്യചിത്രത്തിലെ പാറ്റേൺ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ഉത്തരചിത്രം ഏതാണ് ?

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [19th November 2021]_40.1

Read more:Reasoning Quiz on 17th November 2021

 

Q3. മനുഷ്യരും അധ്യാപകരും ബിരുദധാരികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കൃത്യമായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ചിത്രം ഏതാണ്?

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [19th November 2021]_50.1

Read more:Reasoning Quiz on 16th November 2021

 

Q4. തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രം മടക്കിയാൽ ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത് ക്യൂബാണ് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുക?

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [19th November 2021]_60.1

 

Q5. നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ഏതാണ് ഇനിപ്പറയുന്ന വാക്കുകളുടെ അർത്ഥവത്തായ ക്രമം?

a. നൂൽ

b. സസ്യം

c. സാരി

d. പരുത്തി

e. തുണി

(a)b, d, e, a, c

(b)b, d, a, e, c

(c) b, d, c, e, a

(d)b, d, e, c, a

 

Q6. നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് പാറ്റേണിൽ വിട്ടുപോയ നമ്പർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [19th November 2021]_70.1

(a) 399

(b) 199

(c) 299

(d)499

 

Q7. തന്നിരിക്കുന്ന പദത്തിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

OCCUPATIONAL

(a)NATURAL

(b)PORTION

(c) RATIONAL

(d)OPTIONAL

 

Q8. ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് ഭാഷയിൽ, “PEPPER” എന്നത്  “@#@@#!” നെയും “AIM” എന്നത് “^?*” നെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.എങ്ങനെയാണ് ആ കോഡ് ഭാഷയിൽ “PAMPER” എഴുതിയിരിക്കുന്നത്?

(a)@^*@#!

(b)@*^@#!

(c) @^*#@!

(d)@^*@!#

 

Q9. പരമ്പര പൂർത്തിയാക്കുന്ന തരത്തിൽ നിന്ന് ശരിയായ ബദൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

9, 17, 31, 57, ? , 205

(a) 102

(b) 104

(c) 107

(d) 109

 

Q10. ബാക്കിയുള്ള മൂന്നിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായത് ഏതാണ് ?

(a)  ഓറഞ്ച്

(b) ആപ്പിൾ

(c) നാരങ്ങ

(d) മുന്തിരി

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ഒക്‌ടോബർ  2021 മാസപ്പതിപ്പ് |  ജയം സമകാലിക ക്വിസ് – പ്രധാനപ്പെട്ട 240  ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

October Month” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/11/08191706/Monthly-CA-Quiz-October-2021-1.pdf”]

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Reasoning Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1.Ans. (c) 

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [19th November 2021]_80.1

S2.Ans. (b)

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [19th November 2021]_90.1

Sol.

 

S3.Ans. (a) 

Sol. Some teachers may be graduates and vice-versa.

All teachers and all graduates are human beings.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [19th November 2021]_100.1

S4.Ans. (b) 

Sol. When folded in the form of a cube, then ‘F’ appears opposite ‘B’;

‘E’ appears opposite ‘C’ and ‘A’ appears opposite ‘D’.

In option (1) ‘F’ is adjacent to ‘B’.

In option (3) ‘E’ is adjacent to ‘C’.

In option (4) ‘D’ is adjacent to ‘A’.

 

S5.Ans. (b) 

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [19th November 2021]_110.1

S6.Ans. (c) 

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [19th November 2021]_120.1

S7.Ans. (d) 

Sol.   All the letters of word OPTIONAL are there in the key word.

 

S8.Ans. (a) 

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [19th November 2021]_130.1

S9.Ans. (c) 

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [19th November 2021]_140.1

S10.Ans. (b) 

Sol.     Except apple, all others are juicy fruits.

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [19th November 2021]_150.1
Kerala PSC Degree Level Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!