KSCARDB അസിസ്റ്റന്റ് 2021-KSCARDB Assistant 2021, Apply online_00.1
Malyalam govt jobs   »   KSCARDB Assistant 2021   »   KSCARDB Assistant 2021

KSCARDB അസിസ്റ്റന്റ് 2021-KSCARDB Assistant 2021, Apply online

 

KSCARDB അസിസ്റ്റന്റ് 2021 (KSCARDB Assistant 2021) പരീക്ഷ 2021 നവംബർ 13 ന്: കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ കാർഷിക ഗ്രാമീണ വികസന ബാങ്ക് (KSCARDB) പരീക്ഷ 2021 നവംബർ 13 ന് നടത്തുമെന്ന് കേരള PSC പ്രഖ്യാപിച്ചു. നവംബർ മാസ എക്സാം കാലെൻഡറിൽ പരീക്ഷ തീയതിയും, സ്ഥിരീകരണ തീയതിയും, അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ലഭിക്കുന്ന തീയതിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ കാർഷിക ഗ്രാമീണ വികസന ബാങ്ക് ഗ്രാമ സമൂഹത്തിന്റെ സാമൂഹിക സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എപ്പോഴും മുൻപന്തിയിലാണ്. KSCARDB അസിസ്റ്റന്റ് 2021 (KSCARDB Assistant 2021) പരീക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ലേഖനത്തിൽ നിന്നും വായിച്ചു മനസിലാക്കുക.

സെപ്റ്റംബർ 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
September 1st week

KSCARDB Assistant 2021: Overview (അവലോകനം)

മേൽപ്പറഞ്ഞ ഒഴിവുകൾ ഇപ്പോൾ കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ കാർഷിക മേഖലയിൽ നിലവിലുണ്ട്

കൂടാതെ റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് ജനറൽ വിഭാഗത്തിന് മാത്രം അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക്.

കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒഴിവുകൾ 1: 1 എന്ന അനുപാതത്തിൽ വിഭജിച്ച് നികത്തും

വിഭജനത്തിന്റെ തുടർച്ചയിൽ പൊതുവിഭാഗവും (ഭാഗം I) സമൂഹ വിഭാഗവും (ഭാഗം II) ഇതിനകം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതനുസരിച്ച് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ഉപദേശിക്കും,

ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിന് പാർട്ട് II പ്രകാരം പ്രത്യേക വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കും

സൊസൈറ്റി വിഭാഗത്തിനായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു. പൊതു നിയമങ്ങൾ 14-17 ൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംവരണ നിയമങ്ങൾ

KS, SSR 1958 എന്നിവ രണ്ട് ലിസ്റ്റുകളിൽ നിന്നും നിയമനത്തിനായി പിന്തുടരും.

Name of Organization Kerala Public Service Commission (KPSC)
Name of Recruitment KSCARDB Recruitment 2021
Name of Post Assistant
Category Number 401/2019 & 402/2019
Job Location All over Kerala
Notification Date 30/12/2019
Examination Date 13/ 11/2021
Method of appointment Direct Recruitment
Official website keralapsc.gov.in

Read More: Kerala PSC November Exam Calendar 2021

KSCARDB Assistant 2021: Important Dates (പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ)

ഗ്രാമീണ കർഷകരുടെ മുൻകൂർ കടങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിൽ പ്രാഥമികമായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച KSCARDB ബാങ്ക്, വാസ്തവത്തിൽ, രൂപവത്കരണ വർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ മുന്നോട്ട് പോയി. വികസന ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള ദീർഘകാല വായ്പകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഉൽപാദന അധിഷ്ഠിത ധനകാര്യ നയത്തിലേക്ക് ആക്സന്റ് മാറി. ഗ്രാമീണ വികസനത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനായി ബാങ്ക് അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വൈവിധ്യവത്കരിക്കുകയും വിവിധ നൂതന വായ്പാ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു.

KSCARDB Assistant 2021: Important Dates
Notification Date 30/12/2019
Confirmation Start Date 23/08/2021
Confirmation End Date 11/09/2021
Admit Card Out Date 30/10/2021
Examination Date 13/ 11/2021

Read More: Village Field Assistant Notification, Expected soon

KSCARDB Assistant 2021: Eligibility Criteria (യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം)

KSCARD ബാങ്ക് അസിസ്റ്റന്റ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിനുള്ള യോഗ്യത എന്തായിരിക്കണം, അതിന്റെ പ്രായപരിധി എന്താണ്. യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ശമ്പള അപേക്ഷകരുടെ ഫീസ് പരീക്ഷയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ അപേക്ഷാ ഫോം തീയതിയും ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതിയും എങ്ങനെയാണ് എഴുത്തുപരീക്ഷയോ അഭിമുഖമോ എപ്പോൾ KSCARD ബാങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ?

KSCARDB അസിസ്റ്റന്റ് 2021-KSCARDB Assistant 2021, Apply online_50.1
KSCARDB Assistant 2021

KSCARD: Educational Qualification: (വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത)

KSCARD ബാങ്ക് അസിസ്റ്റന്റ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

 • അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ജെഡിസി/എച്ച്ഡിസി ബിരുദം./
 • കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ബിഎസ്‌സി സഹകരണവും ബാങ്കിംഗും./
 • സഹകരണത്തോടെ ബി.കോം

KSCARD: Age Limit (പ്രായ പരിധി)

18-40, 02.01.1979 നും 01.01.2001 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാത്രം (രണ്ടും തീയതികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്) ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്.

മറ്റ് പിന്നാക്കം കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്കും പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കും സാധാരണ പ്രായ ഇളവിന് അർഹതയുണ്ട്.

Read More: Vocabulary Words: With Antonyms & Synonyms

KSCARDB Assistant 2021: Vacancy Details (ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ)

KSCARDB അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 14 (പതിനാല്) ആണ്.

3% ഒഴിവുകൾ ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്കായി സംവരണം ചെയ്യും (ലോക്കോമോട്ടർ വൈകല്യം/സെറിബ്രൽ പക്ഷാഘാതം, ശ്രവണ വൈകല്യം, കാഴ്ചക്കുറവ്) ഉത്തരവ് പ്രകാരം GO (P) No.1/2013/SJD തീയതി 03.01.2013.

Practice Now: All India Free Mock For Kerala High Court Assistant Examination 

KSCARDB Assistant 2021: Salary Details (ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ)

KSCARDB അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള  ശമ്പളത്തിന്റെ സ്കെയിൽ  ₹ 16580 -55005/- ആണ്.

 

KSCARDB Assistant 2021: Exam Pattern (പരീക്ഷാ രീതി)

Maximum Mark 100
Duration 1 Hour 15 Minutes
Medium of Questions English
Mode of Exam OMR/ONLINE

 

 

KSCARDB Assistant 2021: Exam Syllabus (പരീക്ഷാ സിലബസ്)

Main Topics

Subjects Marks
Co-operation 50 Marks
Finance 40 Marks
IT & Cyber Laws 10 Marks

How To Apply Online for KSCARDB Assistant 2021? (ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?)

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ “www.keralapsc.gov.in” ൽ “വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ” പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഫൈലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കണം. ഓൺലൈനായി എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഘട്ടം ഘട്ടമായി ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

Step 1:  keralapsc.gov.in ൽ കേരള PSC ഹോം പേജ് സന്ദർശിക്കുക
Step 2: ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ Kerala PSC ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊഫൈൽ ലോഗിൻ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്
Step 3: ലോഗിൻ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും ലഭിക്കാൻ ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുക
Step 3: തുളസി പോർട്ടലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക
Step 5: വ്യക്തിഗത, ആശയവിനിമയ വിശദാംശങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക
Step 6: രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക
Step 7: അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക

Watch Video: KSCARDB Assistant 2021 (വീഡിയോ കാണുക)

 

KSCARDB Assistant 2021: FAQ (പതിവുചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. KSCARDB- യുടെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ്?

Ans. കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ കാർഷിക ഗ്രാമീണ വികസന ബാങ്ക് (KSCARDB)

Q2. KSCARDB- അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷക്കുള്ള സ്ഥിരീകരണം എപ്പോ നല്കണം?

Ans. KSCARDB- അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷക്കുള്ള സ്ഥിരീകരണം 2021 ഓഗസ്റ്റ് 23 മുതൽ 2021 സെപ്റ്റംബർ 11 വരെ നൽകാം.

Q3. KSCARDB- അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷ എപ്പോൾ നടക്കും?

Ans. KSCARDB- അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷ 13 നവംബർ 2021, ശനിയാഴ്ച നടക്കും

Q4. KSCARDB- അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷക്കുള്ള അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് എപ്പോൾ ലഭിക്കും?

Ans. KSCARDB- അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷക്കുള്ള അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് 30 October 2021 നു ലഭിക്കും.

Q5. KSCARD ബാങ്ക് അസിസ്റ്റന്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എന്താണ്?

Ans. KSCARD ബാങ്ക് അസിസ്റ്റന്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ജെഡിസി/എച്ച്ഡിസി ബിരുദം./ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ബിഎസ്‌സി സഹകരണവും ബാങ്കിംഗും./സഹകരണത്തോടെ ബി.കോം.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ‌, തന്ത്രങ്ങൾ‌ എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ‌ ഡൺ‌ലോഡുചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 

***വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക***

 

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

KSCARDB അസിസ്റ്റന്റ് 2021-KSCARDB Assistant 2021, Apply online_60.1
Kerala High court Assistant 3.0 Batch

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

ഒക്ടോബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ October 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?