Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   History Quiz

ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [21st December 2021]

KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചരിത്ര ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ(History Quiz For KPSC And HCA in Malayalam).ചരിത്ര ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

ഒക്ടോബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

October 2021

×
×

Download your free content now!

Download success!

History Quiz in Malayalam|For KPSC And HCA [21st December 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

History Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. പ്ലാസി യുദ്ധം നടന്നത് എന്ന് ?

(a) 1757

(b) 1782

(c) 1748

(d) 1764

Read more: History Quiz on 16th December 2021

 

Q2.  അക്ബറിന്റെ കീഴിൽ, _____ നെ നോക്കാൻ മിർ ബക്ഷിയെ ആവശ്യമായിരുന്നു.

(a) സൈനിക കാര്യങ്ങൾ

(b) സംസ്ഥാന ട്രഷറി

(c) രാജകുടുംബം

(d) ഭൂമി റവന്യൂ സംവിധാനം

Read more: History Quiz on 14th December 2021

 

Q3. ത്രിപിടകാസ് _____ ന്റെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്.

(a) ബുദ്ധമതക്കാർ

(b) ഹിന്ദുക്കൾ

(c) ജൈനമതക്കാർ

(d) മുകളിൽ പറഞ്ഞവ ഒന്നുമല്ല

Read more: History Quiz on 11th December 2021

 

Q4. ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടി ടിപ്പു സുൽത്താനും _______ നും തമ്മിൽ ഒപ്പുവച്ചു.

(a) റോബർട്ട് ക്ലൈവ്

(b) കോൺവാലിസ്

(c) ഡൽഹൗസി

(d) വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സ്

 

Q5. സിവിൽ സർവീസിനുള്ള മത്സര പരീക്ഷാ സമ്പ്രദായം തത്വത്തിൽ അംഗീകരിച്ച വർഷം ഏത് ?

(a) 1833

(b) 1853

(c) 1858

(d) 1882

 

Q6. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതിലൂടെയാണ് രാജാവ് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ തന്റെ നിയന്ത്രണം പ്രയോഗിച്ചത് ?

(a) ദൻനായക

(b) സുമന്ത

(c) നായക

(d) മഹാനായകാചാര്യ

 

Q7. വിജയനഗര ഭരണാധികാരി, കൃഷ്ണദേവ് രായയുടെ കൃതിയായ അമുക്തമാല്യദ, _______-ൽ ആയിരുന്നു.

(a) തെലുങ്ക്

(b) സംസ്കൃതം

(c) തമിഴ്

(d) കന്നഡ

 

Q8. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത് രാജ്യവുമായുള്ള കരാർ പ്രകാരമാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആക്സിസ് ശക്തികളാൽ തടവുകാരായി പിടിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ സൈനികരെ ആസാദ് ഹിന്ദ് ഫൗജിലേക്ക് സംഘടിപ്പിച്ചത് ?

(a) ചൈന

(b) ജർമ്മനി

(c) ഇറ്റലി

(d) ജപ്പാൻ

 

Q9. ആരൊക്ക തമ്മിലാണ് മംഗലാപുരം ഉടമ്പടി ഒപ്പുവച്ചത് ?

(a) ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയും ഹൈദർ അലിയും

(b) ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയും ടിപ്പു സുൽത്താനും

(c) ഹൈദർ അലിയും കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയും

(d) ഫ്രഞ്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയും ടിപ്പു സുൽത്താനും

 

Q10. കരികലാരെയുടെ വിജയങ്ങൾ ________ ൽ നന്നായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

(a) പാലമൊലി

(b) അരുവനാട്

(c) പട്ടിനപ്പാളൈ

(d) പാതിരുപ്പാട്ട്

 

ഒക്‌ടോബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക ക്വിസ് - പ്രധാനപ്പെട്ട 240 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

October Month

×
×

Download your free content now!

Download success!

History Quiz in Malayalam|For KPSC And HCA [21st December 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

History Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. Ans.(a)

 

S2. Ans.(a)

 

S3. Ans.(a)

 

S4. Ans.(b)

 

S5. Ans.(b)

 

S6. Ans.(d)

 

S7. Ans.(a)

 

S8. Ans.(d)

 

S9. Ans.(b)

 

S10. Ans.(c)

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

History Quiz in Malayalam|For KPSC And HCA [21st December 2021]_80.1
Kerala Mahapack

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

History Quiz in Malayalam|For KPSC And HCA [21st December 2021]_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

History Quiz in Malayalam|For KPSC And HCA [21st December 2021]_110.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.