Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   General Studies Quiz

പൊതു പഠന ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(General Studies Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [6th December 2021]

മലയാളത്തിൽ KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള പൊതു പഠന ക്വിസ് (General Studies Quiz For KPSC And HCA in Malayalam). പൊതു പഠന ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പൊതു പഠന ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ഒക്ടോബർ  2021 മാസപ്പതിപ്പ് |  സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

October 2021″ button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/11/01172757/Monthly-Current-Affairs-PDF-October-Month-2021-in-Malayalam.pdf “]

General Studies Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. ഇനിപ്പറയുന്ന ഏത് നാഗരികതയുടെ ഡോക്ക് യാർഡ് കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലമാണ് ലോഥൽ?

(a) ഇൻഡസ് വാലി

(b) മെസൊപ്പൊട്ടേമിയൻ

(c) ഈജിപ്ഷ്യൻ

(d) പേർഷ്യൻ

Read more: General Studies Quiz on 4th December 2021 

 

Q2. സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിൽ അറിയപ്പെടാത്തവ തന്നിരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളിൽ ഏതാണ് ?

(a) കാള

(b) കുതിര

(c) ആന

(d) ജിറാഫ്

Read more: General Studies Quiz on 27th November 2021 

 

Q3. ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ മുദ്രകളിലും ടെറാക്കോട്ട കലയിലും പ്രതിനിധീകരിക്കാത്തവ തന്നിരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളിൽ ഏതാണ്?

(a) പശു

(b) ആന

(c) കാണ്ടാമൃഗം

(d) കടുവ

Read more: General Studies Quiz on 26th November 2021 

 

Q4. ഋഗവേദത്തിൽ പരാമർശിക്കാത്ത നദിയേത് ?

(a) സിന്ധു

(b) സരസ്വതി

(c) യമുന

(d) പെരിയാർ

 

Q5. ഉപനിഷത്ത് ____ നെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ്

(a) മതം

(b) യോഗ

(c) നിയമം

(d) തത്ത്വചിന്ത

 

Q6. താഴെപ്പറയുന്ന നാല് വേദങ്ങളിൽ ഏതിലാണ് മാന്ത്രിക മന്ത്രങ്ങളുടെയും മന്ത്രങ്ങളുടെയും വിവരണം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ?

(a) ഋഗവേദം

(b) സാമവേദം

(c) യജുർവേദം

(d) അഥർവവേദം

 

Q7. പുരാതന ഇന്ത്യയിൽ, മഗധ രാജ്യത്തിന്റെ ആദ്യകാല തലസ്ഥാനം എവിടെയായിരുന്നു ?

(a) പാടലീപുത്ര

(b) രാജ്ഗിർ

(c) വൈശാലി

(d) വാരണാസി

 

Q8. അലക്സാണ്ടറുടെ ആക്രമണസമയത്ത് ഉത്തരേന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്ന രാജവംശം ഏതാണ് ?

(a) നന്ദ

(b) മൗര്യ

(c) സുംഗ

(d) കൺവ

 

Q9.വേദ കാലഘട്ടത്തിലെ ആഭരണം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന നിഷ്ക എന്ന പദം പിൽക്കാലങ്ങളിൽ ഒരു _______ എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

(a) ആയുധം

(b) കാർഷിക ഉപകരണം

(c) സ്ക്രിപ്റ്റ്

(d) നാണയം

 

Q10.അലഹബാദ് പില്ലർ ലിഖിതത്തിൽ ആരുടെ നേട്ടങ്ങളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ?

(a) ചന്ദ്ര ഗുപ്ത

(b) സമുദ്ര ഗുപ്ത

(c) വിക്രമാദിത്യ ഗുപ്ത

(d) സ്കന്ദ ഗുപ്ത

 

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ഒക്‌ടോബർ  2021 മാസപ്പതിപ്പ് |  ജയം സമകാലിക ക്വിസ് – പ്രധാനപ്പെട്ട 240  ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

October Month” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/11/08191706/Monthly-CA-Quiz-October-2021-1.pdf”]

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

General Studies Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. Ans.(a)

Sol.

 

S2. Ans.(d)

Sol.

 

S3. Ans.(a)

Sol.

 

S4. Ans.(d)

Sol.

 

S5. Ans.(d)

Sol.

 

S6. Ans.(d)

Sol.

 

S7. Ans.(b)

Sol.

 

S8. Ans.(a)

Sol.

 

S9.Ans(d)

Sol.

 

S10.Ans(b)

Sol.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്Kerala PSC Degree Level Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!