Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   General Studies Quiz

പൊതു പഠന ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(General Studies Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [2nd November 2021]

മലയാളത്തിൽ KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള പൊതു പഠന ക്വിസ് (General Studies Quiz For KPSC And HCA in Malayalam). പൊതു പഠന ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പൊതു പഠന ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ഒക്ടോബർ 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലികവിവരങ്ങൾ
October 1st week” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/10/12180441/Weekly-Current-Affairs-1st-week-October-2021.pdf”]

General Studies Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. ജുഡീഷ്യറി രൂപപ്പെടുത്തിയ നിയമത്തെ വിളിക്കുന്നത് എന്ത് ?

(a) സാധാരണ നിയമം.

(b) കേസ് നിയമം.

(c) റൂൾ ഓഫ് ലോ.

(d) അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് നിയമം.

Read more: General Studies Quiz on 1st November 2021 

 

Q2. ഇന്ത്യൻഭരണഘടനയിലെഇനിപ്പറയുന്നആർട്ടിക്കിളുകളിൽഏതാണ്ഏകീകൃതസിവിൽകോഡിനെക്കുറിച്ച്പ്രതിപാദിക്കുന്നത്?

(a) ആർട്ടിക്കിൾ43.

(b) ആർട്ടിക്കിൾ45.

(c) ആർട്ടിക്കിൾ44.

(d) ആർട്ടിക്കിൾ46.

Read more: General Studies Quiz on 30th October 2021 

 

Q3.ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും വിശേഷാധികാരത്തെയും ചെറുക്കുന്നത് ?

(a)കേന്ദ്രീകരണം.

(b) വികേന്ദ്രീകരണം.

(c) സ്വകാര്യവൽക്കരണം.

(d) ദേശസാൽക്കരണം.

Read more: General Studies Quiz on 29th October 2021 

 

Q4.ഏത് തരത്തിലുള്ള അവകാശമാണ് വോട്ടുചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ?

(a) മനുഷ്യാവകാശം.

(b) പൗരാവകാശം.

(c) സ്വാഭാവിക അവകാശം.

(d) രാഷ്ട്രീയ അവകാശം

 

Q5. താഴെപ്പറയുന്നവരിൽആർക്കാണ്ഇന്ത്യൻരാഷ്ട്രപതിതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽപങ്കെടുക്കാൻകഴിയാത്തത്?

(a) ലോക്‌സഭയിലെയുംരാജ്യസഭയിലെയുംഅംഗങ്ങൾ.

(b) സംസ്ഥാനലെജിസ്ലേറ്റീവ്കൗൺസിൽഅംഗങ്ങൾ.

(c) യൂണിയൻടെറിട്ടറിലെജിസ്ലേച്ചർഅംഗങ്ങൾ.

(d) ഇവയൊന്നുംഅല്ല.

 

Q6. താഴെ പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ രണ്ട് വീടുകളിലും അംഗമല്ലാത്തത്?

(a) പ്രധാന മന്ത്രി.

(b) ധനമന്ത്രി

(c) പ്രസിഡന്റ്.

(d) റെയിൽവേ മന്ത്രി.

 

Q7. ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ആരായിരുന്നു?

(a)സുകുമാർ സെൻ.

(b) എസ് പി സെൻ വർമ്മ

(c) കെ വി കെ സുന്ദരം.

(d) ടി.സ്വാമിനാഥൻ.

 

Q8. ഗുജറാത്തിലെ പാർലമെന്റ് സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം എത്ര ?

(a) 10.

(b)26.

(C) 28.

(d)  48.

 

Q9.ഏത്സംസ്ഥാനത്തെഗവർണറാണ്സ്ത്രീയെനിയമസഭയിലേക്ക്നാമനിർദ്ദേശംചെയ്തത്?

(a) ജമ്മുകശ്മീർ.

(b) സിക്കിം

(c) മണിപ്പൂർ

(d) നാഗാലാൻഡ്

 

Q10. അടുത്തിടെരാജ്യസഭയിൽനിയമിതനായഇന്ത്യയുടെമുൻചീഫ്ജസ്റ്റിസ്?

(a) എസ് ..രാജേന്ദ്രബാബു.

(b) ജെ.എസ്. ഖെഹാർ.

(c) എച്ച്.എൽ. ദത്തു.

(d) രഞ്ജൻഗോഗോയ്.

 

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”സെപ്റ്റംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക ക്വിസ് – പ്രധാനപ്പെട്ട 250 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
September Month” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/10/05112952/Formatted-Monthly-CA-Question-and-Answers-September-2021-1.pdf”]

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

General Studies Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1.(b)

Sol.

 • The law framed by judiciary is called case law.
 • It is a law which has been established by the outcome of former case’s.

S2. (C)

Sol.

 • It is a part of DPSP under part IV.
 • Equal law for all religions.
 • Goa is the only state in india with the uniform civil code.

S3.(a)

Sol.

The centralisation of resources is a hurdle in freedom and liberty.

S4. (a)

Sol.

Constitution of India provides for right to vote under article-326 . According to this article , a person above the age of 18 years has the right to vote in elections.

 

 S5. (b)

Sol.

 • In election of President of India members of loksabha ,rajyasabha, members of union territories, and state’s legislative assembly participated.
 • Only Members of state legislative council cannot participate.

S6.(c)

Sol.

 • President is not the members of either house of parliament.

S7. (c)

Sol.

 • K.v.kSundaram was the second chief election commissioner of india.

S8.(b)

Sol.

 • Gujarat is one of the 9 littoral States in India.
 • It has representation of 26 seats in Lok Sabha. In RajyaSabha it has 11 seats.

S9. (a)

Sol.

 • Governor of Jammu and Kashmir has been conferred with the power to appoint two women as members of legislative assembly by constitution of Jammu and Kashmir.

 

S10. (d)

Sol.

 • Former chief justice RanjanGogoihas been nominated by President Ram Nathkovind for the Rajya Sabha.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്Kerala PSC Degree Level Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!