Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   English Quiz

ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ്(English Quiz For SBI Clerk Mains 2021 [28th September 2021]

SBI ക്ലർക്ക് മെയിൻസ് 2021 ലെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ്(English Quiz For SBI Clerk Mains 2021). ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ്  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

August 2021

×
×

Download your free content now!

Download success!

ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ്(English Quiz For SBI Clerk Mains 2021 [28th September 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

English Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Directions (1-10): Select the most appropriate meaning of the idiom given in italic in the given sentence.

Q1. The hotel provides round the clock services to the customers even during holidays.

(a) Continuously for twenty-four hours at a time.

(b) Immediately, at the same time

(c) At the last possible moment.

(d) Over a long period of time.

Read more: English quiz on 27 september 2021.

Q2. Amit used to be very ill, but with rest and medication, he is now fit as a fiddle.

(a) To recover from injury.

(b) Be improving after an illness.

(c) In very good health.

(d) In good health despite health problems.

Read more: English Quiz on 23rd September 2021

Q3. He is working on his upcoming project in fits and starts.

(a) Without hope.

(b) Stopping and starting again many times, rather than progressing steadily.

(c) To act foolishly or inconsistently

(d) To make a supreme effort.

 

Q4. The scheme sounds like a good investment option, but I smelt a rat when the adviser could not answer a few of my questions properly.

(a) Realize that something is not as supposed to be.

(b) To discover something through investigation.

(c) To disagree on something.

(d) To follow your instincts.

 

Q5. After years of fighting over property issues my brothers finally buried the hatchet.

(a) To tackle a problem in a bold and direct fashion.

(b) Very happy

(c) Change for the better

(d) To stop arguing or fighting.

 

Q6. Varun has a chip on his shoulder for not being invited to the party.

(a) In a state of suspense and anxiety.

(b) Confused and lost

(c) An angry attitude from someone who feels unfairly treated.

(d) Ponder over something

 

Q7. Ayesha finally jumped on the bandwagon and bought a car.

(a) To start doing something because it is fashionable or profitable.

(b) To utilise the opportunity.

(c) To jump with excitement.

(d) Something that turns good into great.

 

 

Q8. Without giving any prior notice, his owner asked him to vacate the flat at the drop of a hat.

(a) Ask for the impossible

(b) Deliberately and without emotion

(c) In a strange situation

(d) Immediately, Without Delay

 

Q9. A sharp rise in the unemployment rate is the elephant in the room that nobody wants to talk about.

(a) Something which is out of control.

(b) An obvious problem or difficult situation that people do not want to talk about.

(c) The worst possible situation.

(d) Go through something difficult.

 

Q10. Shreya hates studying but she bites the bullet and starts preparing hard in order to get admission in the top college.

(a) Use all available means.

(b) Work or study hard

(c) To tackle a problem in a bold and direct fashion.

(d) Decide to do something difficult or unpleasant that one has been putting off.

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ

×
×

Download your free content now!

Download success!

ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ്(English Quiz For SBI Clerk Mains 2021 [28th September 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.


To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

English Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. Ans. (a) 

Sol. The correct answer is option a.

Round the clock – It is an idiomatic expression which means, ‘Continuously for twenty-four hours at a time.’

Option (a) portrays the same meaning as that of the given idiom & hence, it is the

correct choice.

 

S2. Ans. (c)

Sol. The correct answer is option c.

Fit as a fiddle – It is an idiomatic expression which means, ‘In very good health.’

Option (c) portrays the same meaning as that of the given idiom & hence, it is the

correct choice.

 

S3. Ans. (b)

Sol. The correct answer is option b.

In fits and starts – It is an idiomatic expression which means, ‘In short, inconsistent, and irregular intervals, as of motion or progress.’

Option (b) portrays the same meaning as that of the given idiom & hence, it is the

correct choice.

 

S4. Ans. (a)

Sol. The correct answer is option a.

Smell a rat – It is an idiomatic expression which means, ‘Suspect that something wrong is happening.’

Option (a) portrays the same meaning as that of the given idiom & hence, it is the

correct choice.

 

S5. Ans. (d)

Sol. The correct answer is option d.

Bury the hatchet – It is an idiomatic expression which means, ‘End a quarrel or conflict and become friendly.’

Option (d) portrays the same meaning as that of the given idiom & hence, it is the

correct choice.

 

S6. Ans. (c)

Sol. The correct answer is option c.

A chip on shoulder – It is an idiomatic expression which means, ‘To seem angry all the time because you think you have been treated unfairly or feel you are not as good as other people.’

Option (c) portrays the same meaning as that of the given idiom & hence, it is the

correct choice.

 

S7. Ans. (a)

Sol. The correct answer is option a.

Jumped on the bandwagon – It is an idiomatic expression which means, ‘To start doing something because it is fashionable or profitable.’

Option (a) portrays the same meaning as that of the given idiom & hence, it is the

correct choice.

 

S8. Ans. (d)

Sol. The correct answer is option d.

At the drop of a hat– It is an idiomatic expression which means, ‘Immediately, without delay.’

Option (d) portrays the same meaning as that of the given idiom & hence, it is the

correct choice.

 

S9. Ans. (b)

Sol. The correct answer is option b.

The elephant in the room – It is an idiomatic expression which means, ‘An obvious problem or difficult situation that people do not want to talk about.’

Option (b) portrays the same meaning as that of the given idiom & hence, it is the

correct choice.

 

S10. Ans. (d)

Sol. The correct answer is option d.

Bite the bullet – It is an idiomatic expression which means, ‘Decide to do something difficult or unpleasant that one has been putting off or hesitating over.’

Option (d) portrays the same meaning as that of the given idiom & hence, it is the

correct choice.

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ്(English Quiz For SBI Clerk Mains 2021 [28th September 2021]_80.1
LDC Mains Express Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

 

 

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ്(English Quiz For SBI Clerk Mains 2021 [28th September 2021]_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ്(English Quiz For SBI Clerk Mains 2021 [28th September 2021]_110.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.