Malyalam govt jobs   »   Study Materials   »   English Quiz

ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് (English Quiz For SBI Clerk Mains 2021 [4th August 2021]

SBI ക്ലർക്ക് മെയിൻസ് 2021 ലെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ്(English Quiz For SBI Clerk Mains 2021). ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
August 2021

×
×

Download your free content now!

Download success!

ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് (English Quiz For SBI Clerk Mains 2021) [4th August 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

English Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Directions (1-15): In the following questions, a sentence is given in bold. Then three paragraphs are given. From the given paragraphs you need to choose those that help us to infer the given bold sentence.

 

Q1. Business growth of the entities is thwacked due to liquidity crisis

 

(I) Bank lending for most housing finance companies has dried up and as a result, cost of funds for these lenders have gone up substantially. Some of the home loan companies have either defaulted on repayment or have deferred payment due to the liquidity crisis.  According to a study by rating agency Crisil, growth of asset under management of housing finance companies halved in the second half of the 2018­19.

 

(II) The liquidity crisis post the IL&FS default has hit the assets under management (AUM) of Housing Finance Companies (HFC) and also curtailed their disbursements, a report by rating agency Crisil said, adding that it expects growth to revive to 12 per cent to 14 per cent for these companies in the current and next fiscal.

(III) Housing finance companies are expecting higher refinance limits from the National Housing Bank, in the Budget, to tide over the current liquidity crisis they are facing. Some of the mortgage lenders and business leaders have written to the Finance Ministry requesting that their proposal be considered, the chief executive officer of a housing finance company

 

(a) only II

(b) only I

(c) both II and III

(d) both I and III

(e) all I, II, III

Read more: English Quiz on 3rd September 2021

 

Q2. Only traditional aid and government finance are not enough for the scale of the developmental challenge

 

(I) Traditional aid is often provided by means of supporting local development aid projects. In these projects, it sometimes occurs that no strict code of conduct is in force. In some projects, the development aid workers do not respect the local code of conduct. For example, the local dress code as well as social interaction. In developing countries, these matters are regarded highly important.

 

(II) Britain’s statements around severing of aid to middle-income countries including China and India created the impression that it had stopped all funding to the countries, when in fact the government is still giving both nations millions of pounds. Critics of UK aid often point out that India and China, which receive some UK aid, have active space exploration programmes.

 

(III) An estimated $7 billion has been spent under corporate social responsibility (CSR) programmes run by government in the last four years until March 2019 in India. That is a substantial sum spent for development. Recently, Wipro’s Azim Premji also committed $7.5 billion to charity. The estimated investment gap that requires to be bridged to achieve our sustainable development goals (SDGs) worldwide is $2.5-3 trillion annually. This makes it imperative to unlock new funding sources, debt and equity, for development. It is in this context that one should look at the emergence and increasing use of social impact and development impact bonds (SIBs/DIBs).

 

(a) only II

(b) only III

(c) both II and III

(d) only I

(e) None of these

Read more: English Quiz on 1st September  2021

 

Q3. Cooperation between the centre and state is a must for agricultural reforms

 

(I) Nearly 70pc of subsidies, taxes and other financial transfers involving farmers come from policies that heavily distort markets, notably by creating an artificial gap between domestic and world prices, the Organisation for Economic Co-operation and Development said in an annual survey of agriculture policy.After significant steps in the early 2000s to reduce subsidies supporting production and prices, which the OECD sees as wasteful and preventing structural investments in farming, reform progress “has largely stalled” in the past decade, it said in the report published this week.

 

(II) An expert committee on land leasing constituted by the NITI Aayog had come out with the Model Agricultural Land Leasing Act, 2016. Land leasing reforms, if carried out by state governments, will contribute immensely towards inclusive growth. However, it has been adopted fully in only a few states of India so far. Agriculture being a state subject, the central government formulates policy guidelines, advises, and allocates funds. Cooperation between the Centre and the states is a sine qua non for the expeditious implementation of reforms in the agriculture sector. Hence, a structured mechanism based on the philosophy of cooperative federalism is the need of the hour.

 

(III) The ‘Agriculture Export Policy, 2018’ seeks to double farm exports to $60 billion by 2022 from $30 billion last year, and will invest INR 1,400 crore to set up specialised clusters in different states for different produce to push exports. It also pushes for marketing reforms for doubling agricultural exports to $60+ billion by 2022.

(a) only II

(b) only I

(c) both II and III

(d) both I and III

(e) None of these

Read more: English Quiz on 31st August 2021

 

Q4. A blow-hot-blow-cold pattern marks almost all of Trump’s relations with countries the US is at odds with

 

(I) The trouble is not just Trump’s brazen disregard for international rules and past agreements, it is also the volatility that markets are made to suffer by all the frequent shifting of America’s stance. Financial markets around the world have been roiled on several occasions by a statement from Trump, only to find their assumptions outdated shortly afterwards.

 

(II) President Trump’s first steps on the global stage have sent shivers through the world. He is openly arguing with autocrats, while fighting a trade war with China and Europe and pulling out of international treaties. To many, his decisions are severely damaging the global standing of the US.

 

(III) Trumps talks with North Korea have bounced in every direction possible, and nobody knows if a deal is on its way to being struck or coming apart. On China, US trade negotiations had collapsed not long ago. Now Trump is ready to talk again, with the threat of slapping a 25% tariff on some $300 billion worth of imports from the People’s Republic kept aside—for the moment.

(a) only II

(b) only III

(c) both II and III

(d) both I and III

(e) None of these

 

Q5. Humans have lost the ability to press the correct action button owing to the usage of machines

 

(I)Automated systems are improving so rapidly that they will soon be able to do everything we can and more. Despite this, we still feel the need to always have a human in the loop—to take over in case something untoward happens. We do this because we believe that humans will always be able to apply some instinctual intelligence to find solutions where machines can’t.

 

(II) Reliance on automation has led to disaster in many situations. There have been people who have trusted their navigation systems so implicitly that, despite the evidence of their eyes, they have driven their cars off cliffs or into inhospitable deserts without so much as a raised eyebrow. We are so accustomed to turn-by-turn navigation that we’ve lost the art of finding our way by looking for waypoints and landmarks along the way.

 

(III) The pilots, in accordance with standard procedure, switched the flight to autopilot within four minutes of take-off. The computer, which had been programmed to hand over control to human pilots when it didn’t have enough data to safely fly the plane, disengaged itself from the controls after telling the pilots that they would have to fly it like a conventional aircraft. Which is why, a pilot who, until now had rarely ever flown the plane at any time other than take-off and landing, had to suddenly take control of the aircraft mid-flight.Based on flight recorder evidence, his inexperience began to show almost immediately: The plane began rocking from side to side and then inexplicably went into a steep climb and crashed.

(a) only II

(b) only I

(c) both II and III

(d) both I and III

(e) None of these

 

Q6. Coaching institutions undermine mainstream education and impose a huge cost on students

 

(I) Rising aspirations, combined with the falling quality of mainstream education, have meant that examination-oriented tuitions have taken over the lives of most school and college students in India. The coaching industry also generates employment. However, since it is unregulated and unorganised for the most part, it is difficult to estimate exactly how many people are employed in this line of work.

 

(II) Coaching institutions are imposing a huge emotional cost to society. They crush creativity. In most cases, they only help a student to swiftly secure marks in some entrance exam. To signal merit, exams are only one criterion, and not necessarily the best one. So, coaching institutions exist to help people achieve only one idea of merit. They do not enhance human capital. Confining students in classrooms and making them study subjects they often hate destroys their natural talent. Hence, the social cost of these institutions outweighs their benefit by far.

 

(III) In May, a deadly fire at a coaching centre in Surat snuffed out 22 young lives. The rate of suicides in Kota, where many students converge to prepare for entrance exams, remains high. And yet, the coaching industry is rapidly growing. Data from the National Sample Survey Office’s 71st round reveal that more than a quarter of Indian students take private coaching. Also, it is providing with the information regarding employment in this sector.

 

(a) Only (i)

(b) Only (ii)

(c) Only (iii)

(d) Both (i) and (iii)

(e) None of these.

 

Q7. Capital infusion is the key reason in improvement of capital of banks

 

(I) In its latest monetary policy report, the RBI said recapitalisation of public sector banks and the ongoing improvement in their financials, and resolution of stressed assets under the insolvency and bankruptcy code are expected to improve bank credit offtake and support investment and aggregate demand.

 

(II) With the number of banks having more than 20% gross NPAs coming down in March 2019, RBI said this implied a broader improvement in asset quality. Credit growth of public sector banks were at 9.6% while private lendsers continue to robust growth of 21%. Overall credit growth marginally improved to 13.2% in March 2019 from 13.1% in September 2018.

 

(III) Following infusion by the government in public sector banks, the overall capital ratio of commercial banks ameliorated from 13.7% in September 2018 to 14.3% in March 2019, with state-run banks’ CAR ameliorating from 11.3% to 12.2% during the period. However, there was a marginal decline in the CAR of private sector banks.

 

(a) Only (i)

(b) Only (ii)

(c) Only (iii)

(d) Both (i) and (iii)

(e) None of these.

 

Q8.The new bankruptcy code yields its first success, but many wrinkles remain.

 

[I] The Finance Ministry now expects banks to recover more than ₹1 lakh crore from the resolution of the other cases referred by the RBI to the NCLT. If the banks do indeed recover funds of this scale, it would considerably reduce the burden on taxpayers, who would otherwise have to foot the bill for any recapitalisation of banks.

 

[II] The resolution of case of Bhushan Steel, should not deflect attention from the many challenges still plaguing the bankruptcy resolution process. The IBC, as the government itself has admitted, remains a work in progress. This is a welcome piece of legislation to the extent that it subsumes a plethora of laws that confused creditors; instead it now offers a more streamlined way to deal with troubled assets. But issues such as the proposed eligibility criteria for bidders have left it bogged down and suppressed its capacity to help out creditors efficiently.

 

[III] The strict time limit for the resolution process as mandated by the IBC is an area that has drawn much attention, and it merits further review in order to balance the twin objectives of speedy resolution and maximising recovery for the lenders. To its credit, the government has been willing to hear out suggestions.

 

(a) Only [III]
(b) Both [I] & [III]
(c) Only [II]
(d) Both [I] & [II]
(e) All [I], [II], [III]

 

Q9. Slide of the currency and a widening trade deficit present the RBI with a huge dilemma

 

[I] India’s macroeconomic threats lie exposed as it grapples with the rupee’s slide. The currency sunk to a closing low of 68.07 against the U.S. dollar, its lowest level in 16 months. Meanwhile, despite a depreciating currency, India’s merchandise exports are stumbling instead of gaining from the opportunity. A hike in the RBI’s benchmark interest rates could stem the capital exodus, but with core inflation picking up and the government keen on a rate cut as a growth catalyst, the RBI has an unenviable dilemma on its hands.

 

[II] The trade deficit has consequently widened to $13.7 billion in April, compared to $13.25 billion in the same month in 2017. The value of oil and petroleum product imports increased by 41.5% from last year to hit $10.4 billion. U.S. sanctions following Washington’s withdrawal from the Iran nuclear deal and a June 22 meeting of OPEC should drive oil price trends hereon. Oil prices apart, the tightening of U.S. monetary policy has almost always spelled trouble for emerging market economies hooked to Western capital inflows.

 

[III] The Indian rupee has been one of the worst performing major emerging market (EM) currencies in 2018, and the worst in Asia-Pacific. A Mint analysis shows that the rupee’s troubles can be traced back to concerns about India’s rising current account deficit. Given that the current account deficit is likely to remain under pressure, the rupee is likely to remain weak for some time, raising external funding costs for Indian firms even as it feeds into domestic inflation.

 

(a) Only [II]
(b) Only [I]
(c) Both (I) and (III)

(d) Both (II) and (III)

(e) None of these

 

Q10. The Windrush scandal marks another episode in Europe’s hardening politics on immigration.

 

[I] EU citizens elect the European Parliament and participate in its work, thus exercising treaty rights, enhancing Union democracy, and reinforcing its citizenship. Noting the ECJ’s view of Union citizenship as a ‘fundamental status’ of nationals of Member States, and that Brexit will strip millions of EU citizens of this status and their vote in European elections, requests the Commission propose means to avoid risk of collective loss of EU citizenship and rights, and assure all EU citizens that, once attained, such status is permanent and their rights acquired.

 

[II] EU nationals risk being caught in a repeat of the Windrush immigration scandal unless the Home Office makes urgent changes to its post-Brexit “settled status” scheme, a UK parliament committee has warned.  The programme — which has been in operation for nearly two months and received over 600,000 applications — is intended to guarantee the legal rights of over 3.5m EU citizens who are resident in the UK after Britain leaves the bloc. The problems faced by the Windrush generation showed how easily individuals can fall through gaps in the system through no fault of their own and how easily lives can be destroyed if the government gets this wrong

 

[III] The scandal over the targeting of Britons of Caribbean origin is the latest twist in Europe’s recent politics over immigration, denting the continent’s image as being open, liberal and tolerant. The Windrush generation, named after one of the many vessels that ferried some half a million people from the Caribbean islands to the U.K. in the late 1940s, has fallen victim to a ruthless policy that stipulates annual net immigration objectives. In its wake, people with cultural links to the region but who have lived all their lives in the U.K. are having to provide proof of residence for every year of their stay of up to 60-70 years.

 

(a) Only (III)

(b) Only (I)

(c) Both (II) and (III)

(d) Both (I) and (III)

(e) None of these

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ

×
×

Download your free content now!

Download success!

ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് (English Quiz For SBI Clerk Mains 2021) [4th August 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

English Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. Ans. (e)

Sol. Thwacked means “strike forcefully with a sharp blow; hit”, so, the sentence given becomes, “Business growth of the entities is hit due to liquidity crisis”. The statement (I) clearly tells that the banks lending for housing financing companies has been vanished and the cost of funds for these businesses have gone up. These home financing businesses have defaulted away. All this happened because of the liquidity crisis. So, statement (I) is correct.

As, for the statement (II), it is given that the IL&FS crisis led to liquidity crisis which impacted the growth of HFCs. Therefore, the given inference can be driven from the paragraph (II).

In the statement (III), the housing finance companies are hit by liquidity crisis. They are asking the finance minister to increase the refinance limits from the NHB. Thus, this paragraph can be used to infer the given sentence.

Hence, option (e) is the correct answer choice.

 

S2. Ans. (b)

Sol. From the given paragraphs, only the (III) paragraph can be used to infer the given sentence. About $14.5 billion are spent for development but still there is about $2.5-3 trillion required to achieve the SDGs. So, to achieve this target new funding sources are required like SIBs/DIBs.

As for the other two paragraphs, the (II) paragraph tells that the UK government has stopped the aid to middle income countries. Nothing is mentioned about the insufficiency of the traditional aid to achieve the development. So, this paragraph is irrelevant as per the given sentence.

For the (I) paragraph the information given is about traditional aid and the problem with it. But nothing is mentioned about development goals. Therefore, this paragraph can’t be used as well.

Thus, option (b) is correct answer choice.

 

S3. Ans. (a)

Sol. Federalism means “the mixed or compound mode of government, combining a general government with regional governments in a single political system.” So, the sentence given means that central and state governments should together work to bring reforms in agriculture sector.

In the (I) paragraph the survey information of Organisation for Economic Co-operation and Development is given which is irrelevant as per the given sentence.

The paragraph (II) discusses about the relief benefits provided by the Indian government for crop losses and damages caused by natural calamities. The state governments should work with centre to provide the benefits to the farmers. The given sentence can be easily inferred from the given paragraph (II).

As for paragraph (III) the Agri Export Policy is discussed and nothing is discussed about reforms.

Thus, paragraph (II) is correct and hence, option (a) is correct answer choice.

 

S4. Ans. (b)

Sol. The idiom “blow-hot-blow-cold” means “to be sometimes interested in something and sometimes not”. And “at odds with” means “quarrelling or not agreeing with.” So, the given sentence means that Trump is acting in a blow hot and cold way with the various countries. Only the paragraph (III) can be used to infer the given sentence. The deal with North Korea is uncertain. As well, the trade negotiations between Chinaand US had collapsed not long ago, but now Trump is ready to talk again.

The paragraph (II) discusses about the various steps of trump that are damaging the relations of US with the world.

The paragraph (I) explains that because of the actions of Trump the markets are suffering.

Hence, option (b) is correct answer choice

 

S5. Ans. (c)

Sol. The paragraph (I) discusses about the need of human in spite of automation.

The paragraph (II) tells us that human rely on automated systems unnecessarily. Sometimes, this technology oriented approach leads to disastrous situations. So, humans must know when to use these automated systems.

For paragraph (III), a situation is given about a crash that happened because of the automation errors. The automation system of the plane shifted the controls to the pilots. And pilots didn’t have the knowledge to fly the plane. Hence, the plane crashed. In normal situation, autopilot used to fly the plan. So, pilots didn’t have the knowledge to fly the plane and relied on the autopilot. Which, in this case resulted in a disaster.

Therefore, paragraphs (II) and (III) can be used to infer the given sentence. Hence, option (c) is correct answer choice.

 

S6. Ans. (b)

Sol. Going through the options, we can see that option (I) is talking about the reason for the rise in the examination oriented tuitions or coaching. So from this, first part of the statement can be inferred but it fails to provide any fact supporting the second part of the given statement.

The second option seems appropriate answer choice because there is mention of emotional demerits and loss of creativity in the students. Also, the given passage is highlighting that coaching institutes only focus on securing marks in some entrance exam only which is opposite to the idea of main stream education which means practice of placing students with special education services in a general education classroom during specific time periods based on their skills. Hence, the given statement can be clearly inferred from this option.

Option (III) is discussing about the rise in the coaching industry even with so many ruinous events that occurred in the past.

So the most appropriate answer choice is option (b)

 

S7. Ans. (d)

Sol. The given statement can be inferred from the first and third paragraphs. In the first paragraph it is clearly mentioned that recapitalization of the PSB is expected to improve the bank credit which is similar to the Capital Adequacy Ratio. Also, in option (III), ameliorating means make something better. So the given statement can be inferred easily from the given statements. Hence, the correct answer choice is option (d)

 

S8. Ans. (c)
Sol. Among the given paragraphs, only the second paragraph justifies the inference mentioned above. The paragraph clearly states the resolution of Bhushan Steel under IBC and further it mentions the shortcomings that still prevail within the system. The other two paragraphs provide incomplete information in context of the inference. Hence, option (c) is the most suitable answer choice.

 

S9. Ans. (b)
Sol. Here, only the first paragraph justifies the inference mentioned above. The second paragraph mention the trade deficit faced by India but there is no mention of the fall in currency value and RBI’s stance. Similarly, the third paragraph provides incomplete information in context of the inference. Hence, option (b) is the most suitable answer choice.

 

S10. Ans. (c)
Sol. The inference given above can be justified in both paragraph [II] and [III]. Both the paragraphs illustrate how ruthless Windrush scandal has become a political tool and marks the weaknesses of European government. The first paragraph provides irrelavant information in context of the inference. Hence, option (c) is the most suitable answer choice.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് (English Quiz For SBI Clerk Mains 2021) [4th August 2021]_80.1
Kerala High court Assistant 3.0 Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് (English Quiz For SBI Clerk Mains 2021) [4th August 2021]_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് (English Quiz For SBI Clerk Mains 2021) [4th August 2021]_110.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.