Economics Quiz For KPSC And HCA in Malayalam [25th August 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Economics Quiz

Economics Quiz For KPSC And HCA in Malayalam [25th August 2021]

LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | ആനുകാലിക വിവരങ്ങൾ
August 2nd week

 

Economics Quiz Questions

Q1. NI- യിൽ എത്തിച്ചേരാൻ NNP- ൽ നിന്ന് ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് കുറച്ചിരിക്കുന്നത്?

(a) പരോക്ഷ നികുതി.

(b) മൂലധന ഉപഭോഗ അലവൻസ്.

(c) സബ്സിഡി

(d) പലിശ

Read more: Economics Quiz on 23rd August 2021

 

Q2. കുറച്ച് ചരക്കുകളിലേക്ക് വളരെയധികം പണം പിന്തുടരുന്നതിനുള്ള, സാഹചര്യം എന്താണ്?

(a) ഡിഫ്‌ളേഷൻ

(b) ഇൻഫ്‌ളേഷൻ

(c) റീസെഷൻ

(d) സ്റ്റാഗ്ഫ്‌ളേഷൻ

Read more: Economics Quiz on 19th August 2021

 

Q3. തൊഴിലുകൾക്ക് നികുതി ഈടാക്കുന്നതാരാണ്?

(a) സംസ്ഥാന സർക്കാർ മാത്രം.

(b) സംസ്ഥാന സർക്കാരും യൂണിയൻ സർക്കാരും.

(c) പഞ്ചായത്തുകളാൽ മാത്രം.

(d) യൂണിയൻ സർക്കാർ മാത്രം.

Read more: Economics Quiz on 11th August 2021

 

Q4. ആരാണ് ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ വരുമാനം ആദ്യം കണക്കാക്കിയിരുന്നത്?

(a)V.K.R.V. റാവു

(b) ദാദാഭായ് നൗറോജി.

(c) R.C.ദത്ത്

(d) D.R. ഗാഡ്ഗിൽ.

 

Q5. ഇനിപ്പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ആരാണ് പണപ്പെരുപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്നത്?

(a) കടക്കാരന്റെ.

(b) കടക്കാർ

(c) ബിസിനസ് ക്ലാസ്.

(d) യഥാർത്ഥ ആസ്തികളുടെ ഉടമകൾ.

 

Q6. ഇന്ത്യയുടെ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ച വർഷം?

(a)1942.

(b)1947.

(c)1950.

(d)1955.

 

Q7. ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലയളവ് നാല് വർഷം മാത്രമായിരുന്നു?

(a) മൂന്നാമത്

(b) നാലാമത്.

(c) അഞ്ചാമത്.

(d) ഏഴാമത്

 

Q8. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത് ഉൽപ്പന്നത്തിന് ISI മാർക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല?

(a) ഇലക്ട്രിക് സാധനങ്ങൾ.

(b)വസ്‌ത്രനിര്‍മ്മാണശാലയിലെ  സാധനങ്ങൾ.

(c) ബിസ്ക്കറ്റ്.

(d) തുണി.

 

Q9. ഇന്ത്യയുടെ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ച വർഷം?

(a) 1942.

(b) 1947.

(c) 1950.

(d)1955.

 

Q10. ഇന്ത്യൻ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉയർന്ന വിളവ് നൽകുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടി ആരംഭിച്ചത് എന്ന് ?

(a)1968.

(b) 1967.

(C)1966.

(d) 1965.

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Economics Quiz Solutions

S1. (a)

Sol-

 • National income in economics term can be defined as NET national product+ subsidy-indirect taxes.

S2. (b)

 • Inflation is general rise in price level of commodity.
 • In other words , it means due to increase in money supply , rise in price level. That means too much money chasing few goods.

 S3. (a)

 • Professional tax is tax levied by State government on all persons who practice any profession.

S4. (b)

 • Dadabhai Naoroji estimated national income in India for the first time in 1876. Mainly calculation was done by estimating the value of agricultural and non- agricultural production.

 S5. (b)

Inflation devalues currency so it helps borrower to pay less than value of money he has borrowed.

 • Devaluation of money affect creditors badly because the money received back will be of less value.

S6.(c)

 • Planning commission was constituted in 1950 by a resolution passed by government of India.
 • It has been replaced by NITI Ayog in 2014.

S7. (C)

 • The duration of fifth five year plan was four year’s. It was terminated by Junta government and after the end of year introduced rolling plan for 1978-79.

S8. (C) ISI stands for Indian standard institute , a body set-up to create standards and maintaining quality in industrial production.

 • There are 16 broad categories including textiles , packaged water , food , automobiles components and electronics..

S9. (C)

 • Planning commission was constituted in 1950 by s resolution passed by government of India.

It has been replaced by NITI Ayog in 2014.

S10. (C)

 • 1966-1967.

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Economics Quiz For KPSC And HCA in Malayalam [25th August 2021]_50.1
Kerala High Court Assistant 3.0

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

നവംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?