Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Economics Quiz

സാമ്പത്തിക ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Economics Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [8th October 2021]

മലയാളത്തിൽ KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാമ്പത്തിക ക്വിസ് (Economics Quiz For KPSC And HCA in Malayalam). സാമ്പത്തിക ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാമ്പത്തിക ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

August 2021

×
×

Download your free content now!

Download success!

സാമ്പത്തിക ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Economics Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [8th October 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Economics Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1.ഏത് വിപണി സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അധിക ശേഷി ഉള്ളത്?

(a) തികഞ്ഞ മത്സരം.

(b) കുത്തക മത്സരം.

(c) ഡ്യുപോളി.

(d) ഒലിഗോപോളി.

Read more: Economics Quiz on 7th October 2021

 

Q2. ഒരു വാങ്ങുന്നയാളും ഒരു ഉൽപ്പന്ന വിൽപ്പനക്കാരനും മാത്രമുള്ളപ്പോൾ, അതിനെ _____ സാഹചര്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നു?

(a) പൊതു കുത്തക.

(b) ഉഭയകക്ഷി കുത്തക.

(c) ഫ്രാഞ്ചൈസ് ചെയ്ത കുത്തക.

(d) മോണോപ്സോണി.

Read more: Economics Quiz on 2nd September 2021

 

Q3.ബാഹ്യ സിദ്ധാന്തം താഴെ പറയുന്ന ഏത് സാമ്പത്തിക ശാഖയുടെ അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തമാണ് ?

(a)പരിസ്ഥിതിശാസ്ത്രം.

(b) നികുതിപരമായ സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം.

(c) അനിയന്ത്രിതമായ വിനിമയം.

(d) ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ട്രേഡ്.

Read more: Economics Quiz on 28th August 2021

 

Q4.ഓയിക്കോനോമിയ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം?

(a) ഗാർഹിക നിര്‍വ്വഹണം.

(b) വ്യക്തിഗത നിര്‍വ്വഹണം.

(c) രാഷ്ട്രീയ നിര്‍വ്വഹണം.

(d) സാമ്പത്തിക നിര്‍വ്വഹണം.

 

Q5. വില കൂടുമ്പോൾ ആളുകൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് എന്ത് ?

(a) അവശ്യ സാധനങ്ങൾ.

(b) മൂലധന സാധനങ്ങൾ.

(c) വെബ്ലെൻ സാധനങ്ങൾ.

(d) ഗിഫെൻ സാധനങ്ങൾ.

 

Q6.വിലക്കയറ്റ കാലയളവിൽ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രയോജനം ലഭിക്കുക?

(a)കോർപ്പറേറ്റ് സേവകർ.

(b) കടക്കാർ

(c) സംരംഭകർ

(d) സർക്കാർ ജീവനക്കാർ.

 

Q7. നിയന്ത്രിത പണപ്പെരുപ്പത്തിന്റെ മിതമായ അളവിനെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്?

(a) റിഫ്ലാഷൻ

(b) സ്റ്റാഗ്ഫ്ലാഷൻ.

(c) ഹൈപ്പർ ഇൻഫ്ലാഷൻ.

(d) ഡിസിൻഫ്ലാഷൻ.

 

Q8. ഇന്ത്യയിലെ ജീവനക്കാർക്കുള്ള ക്ഷാമബത്ത നിശ്ചയിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് ?

(a) ദേശീയ വരുമാനം.

(b) ഉപഭോക്തൃ വില സൂചിക,

(c) ജീവിത നിലവാരം.

(d) പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക്

 

Q9. ലോകവ്യാപകമായ മഹാമാന്ദ്യം നടന്നത് എന്ന് ?

(a) 1936.

(b) 1929.

(c) 1928.

(d)1930.

 

Q10.ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ATM തുറന്നത് ഏത് നഗരത്തിലാണ്?

(a)ചെന്നൈ

(b) ന്യൂഡൽഹി

(c) ഹൈദരാബാദ്

(d) മുംബൈ

 

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ

×
×

Download your free content now!

Download success!

സാമ്പത്തിക ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Economics Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [8th October 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Economics Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. (b)

Sol.

 • Under monopolistic competition firm produces in excess capacity due to differentiated features of product.

S2. (b)

Sol.

 • Bilateral monopoly:—- one seller and one buyer.

 S3. (a)

Sol.

 • Externality theory forms the basis for the theory of environmental economics.
 • Externality is realisation of benefit or loss resulting from activity which affects on otherwise involved party.

S4. (a)

Sol.

 • Oikonomia means household management.

 S5. (d)

Sol.

 • Giffen goods are those goods whose demand increases with Increase in their price.

S6.(c)

Sol.

 • Inflation affects the nature of wealth distribution.
 • Entrepreneurs gain more than fixed cost in production during inflation due to increase in price.

S7. (a)

Sol.

 • Reflation is a government policy to reduce burden of deflation.
 • It includes reducing taxes, increasing money supply, lowering interest rates etc.

S8. (d)

Sol.

 • Dearness allowance is certain percentage of salary to mitigate the impact of inflation calculated as a percentage of salary.

S9. (b)

Sol.

 • Great depression was depression in economic activities all around the world.
 • It is originated in United States with severe fall in price of stock later it spread all over the world.
 • It occurred in 1929.

S10. (a)

Sol.

 • India’s first post office ATM was opened in Chennai in the year 2014.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

സാമ്പത്തിക ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Economics Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [8th October 2021]_80.1
LDC Mains Express Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

സാമ്പത്തിക ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Economics Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [8th October 2021]_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

സാമ്പത്തിക ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Economics Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [8th October 2021]_110.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.