Current Affairs Quiz For KPSC And HCA in Malayalam [17th August 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Current Affairs Quiz

Current Affairs Quiz For KPSC And HCA in Malayalam [17th August 2021]

LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | ആനുകാലിക വിവരങ്ങൾ
August 2nd week

 

Current Affairs Quiz Questions

 

Q1. ഏത് ദിവസമാണ് ‘വിഭജന ഭീകരത അനുസ്മരണ ദിനമായി’ ആചരിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചത്?

(a) 14 ഓഗസ്റ്റ്

(b) 15 ഓഗസ്റ്റ്

(c) 16 ഓഗസ്റ്റ്

(d) 13 ഓഗസ്റ്റ്

(e) 12 ഓഗസ്റ്റ്

Read more: Current Affairs Quiz on 16th August 2021

 

Q2. ഊർജ്ജ-സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായി മാറാൻ സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച വർഷം ഏതാണ്?

(a) 2041

(b) 2043

(c) 2045

(d) 2047

(e) 2049

Read more: Current Affairs Quiz on 14th August 2021

 

Q3. വിഷയ വിദഗ്ദ്ധർ, പഠനോപകരണങ്ങൾ എന്നിവയും അതിലേറെയും പ്രഭാഷണങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സംരംഭമാണ് TAPAS. അദ്ധ്യാപനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ ഇത് ഭൗതിക ക്ലാസ് മുറിക്ക് അനുബന്ധമായി നൽകുന്നു. TAPAS ന്റെ പൂർണ രൂപം എന്താണ്?

(a) ടീച്ചിങ് ഓഗ്മെന്റിങ് ഫോർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് സെർവിസസ്‌

(b) ട്രെയിനിങ് ഫോർ ഓഗ്മെന്റിങ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റഡീസ്

(c) ടീച്ചിങ് ഓഗ്മെന്റിങ് ഫോർ  പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റഡീസ്

(d) ട്രെയിനിങ് ഫോർ അഡ്വാൻസ്‌മെന്റ് ഇൻ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് സെർവിസസ്‌

(e) ട്രെയിനിങ് ഫോർ ഓഗ്മെന്റിങ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് സെർവിസസ്‌

Read more: Current Affairs Quiz on 13th August 2021

 

Q4. അടുത്തിടെ, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള നാല് സൈറ്റുകൾ റാംസർ പട്ടികയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രാധാന്യമുള്ള തണ്ണീർത്തടങ്ങളായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ നാലെണ്ണം ചേർത്തതിനുശേഷം ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം റാംസർ സൈറ്റുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ്?

(a) 44

(b) 42

(c) 46

(d) 48

(e) 49

 

Q5. നഗര സ്വയംസഹായ സംഘം (SHG) ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനത്തിനായി അടുത്തിടെ സർക്കാർ ബ്രാൻഡ് നാമവും ലോഗോയും ആരംഭിച്ചു. ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് എന്ത് ബ്രാൻഡ് നാമമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്?

(a) സോൺചിറയ്യ

(b) നീലകണ്ഠൻ

(c) സരസ്

(d) ഗൗരയ്യ

(e) ശക്തി

 

Q6. തദ്ദേശീയ കന്നുകാലി ഇനങ്ങളുടെ ശുദ്ധമായ ഇനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കന്നുകാലി ജീനോമിക് ചിപ്പിന്റെ പേര് എന്താണ്?

(a) ഭാർഗൗ

(b) ഗൗധാം

(c) ഇൻഡിഗൗ

(d) ഗൗലോക്ക്

(e) ലോഹ്ഗോമതി

 

Q7. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡ്രോൺ ഫോറൻസിക് ലാബും ഗവേഷണ കേന്ദ്രവും ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്?

(a) തമിഴ്നാട്

(b) മഹാരാഷ്ട്ര

(c) ഗുജറാത്ത്

(d) കേരളം

(e) പശ്ചിമ ബംഗാൾ

 

Q8. പകർച്ചവ്യാധി സാധ്യതയുള്ള ഭാവിയിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന രോഗകാരികളുടെ ആവിർഭാവത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന സൃഷ്ടിച്ച പുതിയ ഉപദേശക സംഘത്തിന്റെ പേരെന്താണ്?

(a) SAGO

(b) TAHO

(c) HALO

(d) PEARL

(e) DIAMOND

 

Q9. ആദി ഗോദ്രെജ് ഗോദ്രെജ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം രാജിവെക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു, ആരാണ് ശ്രീ ഗോദ്രെജിന്റെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുക?

(a) അർദേശിർ ഗോദ്രെജ്

(b) രതി ഗോദ്രെജ്

(c) രോഹൻ ഗോദ്രെജ്

(d) ബുർജീസ് ഗോദ്രെജ്

(e) നാദിർ ഗോദ്രെജ്

 

Q10. 2021 ൽ ഇന്ത്യ അതിന്റെ 75 -ആം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം  “_____________” ആയി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.

(a) ആസാദി കാ മഹോത്സവം

(b) ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവ്

(c) ആസാദി കി റോഷ്നി

(d) ആസാദി കി ശക്തി

(e) ഹിന്ദ് കി ആസാദി

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ


To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Current Affairs Quiz Solutions

 

S1. Ans.(a)

Sol. Prime Minister Narendra Modi has declared that, August 14 will be observed as ‘Partition Horrors Remembrance Day’ or ‘Vibhajan Vibhishika Smriti Diwas’, in memory of people’s struggles and sacrifices during the partition of the country in 1947.

 

S2. Ans.(d)

Sol. Prime Minister set a target of becoming energy independent by 2047 through a mix of electric mobility, gas-based economy, doping ethanol in petrol, and making the country a hub for hydrogen production.

 

S3. Ans.(e)

Sol. Union Minister for Social Justice and Empowerment Dr. Virendra Kumar launched an online portal TAPAS (Training for Augmenting Productivity and Services).

 

S4. Ans.(c)

Sol. The total number of Ramsar sites in India have reached 46, covering a surface area of 1,083,322 hectares. The sites have been recognised as wetlands of international importance under the Ramsar Convention.

 

S5. Ans.(a)

Sol. Ministry of Housing & Urban Affairs has launched ‘SonChiraiya’, a brand and logo for marketing of the urban Self-Help Group (SHG) products.

 

S6. Ans.(c)

Sol. Dr Jitendra Singh today released ‘IndiGau’ chip. It is India’s first Cattle Genomic Chip for the conservation of pure varieties of indigenous cattle breeds like, Gir, Kankrej, Sahiwal, Ongole etc.

 

S7. Ans.(d)

Sol. India’s first Drone Forensic Lab and Research Center has come up in Kerala. The inauguration of the center was done by the Chief Minister of Kerala, Shri. Pinarayi Vijayan.

 

S8. Ans.(a)

Sol. World Health Organization (WHO) has created a new advisory group named, The International Scientific Advisory Group for Origins of Novel Pathogens, or SAGO.

 

S9. Ans.(e)

Sol. Adi Godrej will step down as the chairman of Godrej Industries on October 01, 2021. He will be replaced by Nadir Godrej, his younger brother.

 

S10. Ans.(b)

Sol. India is celebrating the 75th Independence Day on 15th August 2021 to mark the country’s freedom from nearly two centuries of British colonial rule. India is marking its 75th Independence Day as “Azadi ka Amrit Mahotsav”.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupen Code:- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Current Affairs Quiz For KPSC And HCA in Malayalam [17th August 2021]_50.1

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

നവംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?