Malyalam govt jobs   »   BEVCO Assistant 2021   »   BEVCO Assistant 2021

BEVCO Assistant 2021| ബവ്കോ അസിസ്റ്റന്റ് 2.69 ലക്ഷം അപേക്ഷകർ

BEVCO Assistant 2021- ബവ്കോ അസിസ്റ്റന്റ് 2.69 ലക്ഷം അപേക്ഷകർ: ബിവറേജസ് കോർപറേഷനിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-2 തസ്‌തികയിൽ 269770 അപേക്ഷകൾ. സെപ്റ്റംബർ 8 ആയിരുന്നു അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തിയതി. 36 ഒഴിവിലേക്ക് ആയിരുന്നു വിജ്ഞാപനം. ഈ തസ്‌തികയിൽ നേരിട്ടുള്ള നിയമനം ബവ്കോ നിർത്തലാക്കിയിരുനെങ്കിലും പി.എസ്.സി.യിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒഴിവുകൾ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ആവാത്തതിനാൽ  ബവ്കോ അസിസ്റ്റന്റ് (BEVCO Assistant 2021) പുതിയ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധികരിക്കുകയായിരുന്നു.

[sso_enhancement_lead_form_manual title=” സെപ്റ്റംബർ 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
September 2nd week” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/09/13151956/Weekly-Current-Affairs-2nd-week-September-2021-in-Malayalam.pdf”]

 

BEVCO Assistant 2021: Overview (അവലോകനം)

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബിവറേജസ് (എം, എം) കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിനെ സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത വിദേശ മദ്യം (ഐഎംഎഫ്എൽ), ബിയർ, വൈൻ, വിദേശനിർമിത വിദേശ മദ്യം (എഫ്എംഎഫ്എൽ), വിദേശനിർമിത വൈൻ (എഫ്എംഡബ്ല്യു) എന്നിവയുടെ കുത്തക വാങ്ങലും വിതരണവും സർക്കാർ ചുമതലപ്പെടുത്തി. കേരളത്തിന്റെ. സംസ്ഥാനത്തെ റീട്ടെയിൽ ഷോപ്പുകളുടെ ഭൂരിഭാഗവും കോർപ്പറേഷനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Read More: Kerala PSC Notification: 45 Posts in Various Departments

BEVCO Assistant 2021: Important Dates (പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ)

തിരുവനന്തപുരം കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (BEVCO) KSBC റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 ന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ https://thulasi.psc.kerala.gov.in/ ൽ ഒരു തൊഴിൽ അറിയിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. ഈ ഏറ്റവും പുതിയ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (BEVCO) റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിലൂടെ, അസിസ്റ്റന്റ് Gr II തസ്തികകളിലേക്കുള്ള 36 ഒഴിവുകൾ നികത്താൻ യോഗ്യതയുള്ളവരും അഭിലഷണീയരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. അവരുടെ കരിയറിനെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമുള്ള, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ (BEVCO) ഒരു കരിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൂർണമായും വായിക്കുക.

സംഘടനയുടെ പേര് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ
വകുപ്പ് കേരള സ്റ്റേറ്റ്  ബീവറേജ്‌സ്  (Manufacturing & Marketing) കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
കാറ്റഗറി  നമ്പർ 251/2021
ജോലി അസിസ്റ്റന്റ് Gr II
ശമ്പള സ്കെയിൽ ₹ 22200-48000/-
അവസാന തീയതി 08.09.2021 ബുധനാഴ്ച രാത്രി 12.00 വരെ.
ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 36
മോഡ് ഓൺലൈൻ
റിക്രൂട്ട്മെന്റ് രീതി നേരിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ്
ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് keralapsc.gov.in

 

 

Read More: Village Field Assistant Notification, Expected soon

BEVCO Assistant 2021: Number of applicants (അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം)

36 ഒഴിവിലേക്ക് ഉള്ള ബിവറേജസ് കോർപറേഷനിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-2 തസ്‌തിക വിജ്ഞാപനം അടിസ്ഥാനമാക്കി അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തിയതി സെപ്റ്റംബർ 8 ആയിരിക്കെ 269770 അപേക്ഷകൾ വന്നിരിക്കുന്നു. അപേക്ഷകർ നിരവധി ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് പരീക്ഷ കഠിനമാകാനുള്ള സാഹചര്യം ആണ് ഉള്ളത്. ഓഗസ്റ്റ് 2 ലെ ഗസറ്റ് തിയതിയിൽ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധികരിച്ച മറ്റു പ്രധാന തസ്‌തിതകളിലെ അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം: പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ – 20624, ഫിഷറീസ് അസിസ്‌റ്റന്റ്‌ – 4328, ബോട്ട് ലാസ്കർ – 1917.

BEVCO Assistant Grade II 2021| 2.69 Lakhs Applicants Check @keralapsc.gov.in_30.1
BEVCO Assistant 2021

Read More: Kerala PSC Thulasi Login, How to Apply for Kerala PSC?

BEVCO Assistant 2021- Eligibility Criteria (യോഗ്യത മാനദണ്ഡം)

നിലവിൽ, കോർപ്പറേഷൻ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ജില്ലകളിലെ 23 വെയർഹൗസുകളിൽ നിന്നും മൊത്തവ്യാപാര പ്രവർത്തനങ്ങളും കേരളത്തിലുടനീളം വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന 270 റീട്ടെയിൽ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നും ചില്ലറ വ്യാപാരവും നടത്തുന്നു. കോർപ്പറേഷന്റെ ഹെഡ് ഓഫീസ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് പാളയം വികാസ് ഭവൻ പി ഒയിലെ ബെവ്കോ ടവറിലാണ്. ബെവ്‌കോ അസിസ്റ്റന്റ് 2021 ന്റെ യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മുക്ക് നോക്കാം.

Educational Qualification (വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത)

അംഗീകൃത സർവകലാശാല നൽകുന്ന ബിഎ / ബിഎസ്‌സി / ബികോം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ 3 വർഷത്തെ ബിരുദം.

Age Limit (പ്രായ പരിധി)

18-36. 02.01.1985 നും 01.01.2003 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്). മറ്റ് പിന്നോക്ക സമുദായക്കാർക്കും പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കും സാധാരണ പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും.

Join Now: Kerala Village Field Assistant | Batch 

BEVCO Assistant Grade II 2021| 2.69 Lakhs Applicants Check @keralapsc.gov.in_40.1
Village Field Assistant Batch

How to apply BEVCO Assistant 2021?(അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം)

 

തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ‘വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ’ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്കിലെ അതാത് പോസ്റ്റുകളുടെ പ്രൊഫൈൽ ‘ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കുക’ ബട്ടണിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കാം. ചുവടെയുള്ള ലിങ്ക്. ആധാർ കാർഡ് ഉള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ഐഡി പ്രൂഫ് ആയി ആധാർ ചേർക്കണം

Step 1: കേരള PSC യുടെ ഔദോഗിക വെബ്സൈറ്റ് (keralapsc.gov.in )സന്ദർശിക്കുക.
Step 2: നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു BEVCO അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് II തസ്തികാ വിജ്ഞാപനം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കുക.

Step 3: തുളസി പോർട്ടൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക (യൂസർ നെയിം, പാസ്സ്‌വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചു)
Step 4: പ്രൊഫൈൽ പേജ് ഓപ്പൺ ആവും
Step 5: ശേഷം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
Step 6: ബെവ്‌കോ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 2 തസ്തിക തിരയുക
Step 7: ബെവ്‌കോ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 2 യിൽ അപ്ലൈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Step 8: ആവശ്യമുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തു സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക.

Join Now: Kerala High Court Assistant| Crash Course

BEVCO Assistant Grade II 2021| 2.69 Lakhs Applicants Check @keralapsc.gov.in_50.1
Kerala High Court Assistant Crash Course

BEVCO Assistant 2021: Important Links (പ്രധാന ലിങ്കുകൾ)

BEVCO Assistant 2021: FAQ

Q1. ബെവ്‌കോ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 2 തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ട തീയതി കഴിഞ്ഞോ?

Ans. അതെ, ബെവ്‌കോ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 2 തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ട തീയതി കഴിഞ്ഞു.

Q2.  ബെവ്‌കോ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 2 തസ്തികയിലേക്ക് മൊത്തം എത്ര പേർ അപേക്ഷിച്ചു?

Ans. 2.69 ലക്ഷം അപേക്ഷകർ

Q3. ബെവ്‌കോ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 2 തസ്തികയിലേക്ക് ഉള്ള പരീക്ഷ എപ്പോൾ?
Ans. ഉടൻ തന്നെ Adda247 ബ്ലോഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിലൂടെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതാണ്.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ‌, തന്ത്രങ്ങൾ‌ എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ‌ ഡൺ‌ലോഡുചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 

***വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക***

 

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

BEVCO Assistant Grade II 2021| 2.69 Lakhs Applicants Check @keralapsc.gov.in_60.1
Kerala Padanamela

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

 

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

FAQs

Is the deadline to apply for the post of Bevco Assistant Grade 2 over?

Yes, the deadline to apply for the post of Bevco Assistant Grade 2 was over.

How many people have applied for the post of Bevco Assistant Grade 2 in total?

2.69 Lakhs Applicants

When is the examination for the post of Bevco Assistant Grade 2?

We will be notifying you soon via the Adda247 blog or app.