Marathi govt jobs   »   MPSC Technical Services Notification 2022   »   Maharashtra Gazetted Technical Services Salary 2022

MPSC Technical Services Salary 2022, Check Salary Structure and Perks | महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा वेतन 2022, वेतन रचना आणि फायदे

MPSC Technical Services Salary 2022: MPSC has released the MPSC Technical Services Combine Hall Ticket 2022 on its official website. Candidates who are preparing for MPSC Technical Services Exam 2022 must know about the salary of all the posts coming in MPSC Technical Services Exam 2022. In this article you will get detailed information about MPSC Technical Services Salary 2022. Also we have provided post wise salary structure and perks.

MPSC Technical Services Hall Ticket 2022

MPSC Technical Services Salary 2022
Organization Maharashtra Public Service Commission
Exam Name MPSC Technical Services Exam 2022
Post Names
 • Forester, Group B
 • Deputy Director of Agriculture, Group A
 • Taluka Agriculture Officer, Group B
 • Agriculture Officer Junior, Group B
 • Assistant Engineer Civil, Group B
 • Assistant Engineer Electrical and Mechanical, Group B
Article Name MPSC Technical Services Salary 2022
Official Website mpsc.gov.in

MPSC Technical Services Salary 2022, Check Post wise Salary Structure

MPSC Technical Services Salary 2022: MPSC ने MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 साठी एकूण 378 जागेसाठी अधिसूचना 30 सप्टेंबर 2022 रोजी जाहीर करण्यात आली आहे. पात्र आणि इच्छुक उमदेवार जे MPSC Technical Services Exam 2022 साठी तयारी करत आहेत त्यांना या परीक्षेद्वारे भरण्यात येणाऱ्या सर्व पदांना मिळणारे वेतन माहित असणे गरजेचे आहे. तर चला मग आज या लेखात आपण MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा परीक्षा 2022 अंतर्गत भरती होणाऱ्या सर्व पदांचे वेतन (MPSC Technical Services Salary 2022), भत्ते, मानधन इत्यादींबद्दल चर्चा करणार आहोत.

Scholarship Test for MPSC Technical Combine Prelims Exam 2022

MPSC Technical Services Salary 2022 | महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा वेतन 2022

MPSC Technical Services Salary 2022: महाराष्ट्र राजपत्रीत तांत्रिक सेवा 2022 मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने वनक्षेत्रपाल, गट-ब, उप संचालक कृषि व इतर गट अ, तालुका कृषि अधिकारी व इतर गट-ब, कृषि अधिकारी कनिष्ठ व इतर गट-ब, सहायक कार्यकारी अभियंता स्थापत्य गट अ, सहायक अभियंता स्थापत्य गट-अ श्रेणी-1, सहायक अभियंता स्थापत्य गट-अ श्रेणी-2, सहायक अभियंता यांत्रिकी गट श्रेणी-2 गट-ब, सहायक अभियंता विद्युत श्रेणी-2 गट-ब, आणि उप विभागीय जल संधारण अधिकारी, स्थापत्य गट-अ या सर्व पदांचा समावेश होतो. या लेखात आपण पदनिहाय प्रत्येक पदाचे वेतन (MPSC Technical Services Salary 2022) पाहणार आहे. सोबतच या सर्व पदांचे वेतन आणि फायदे खाली दिले आहे.

MPSC Technical Services Notification 2022, Apply Online, Check Exam Date, Vacancy, Eligibility Criteria_70.1

MPSC Technical Services Salary Structure (Updated) | महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा वेतन वेतन रचना

MPSC Technical Services Salary Structure: महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांतर्गत विभिन्न संवर्गातील एकूण 588 पदांवरील भरती करीता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 जाहीर झाली असून पदानुसार वेतन रचना (MPSC Technical Services Salary Structure 2022) खालीलप्रमाणे आहे.

Post Name Pay Level in Revised Pay Matrix in Rs
वनक्षेत्रपाल, गट-ब, / Forester, Grp B 41,800-1,32,300
उप संचालक कृषि व इतर गट अ, / Deputy Director of Agriculture, Grp A 56,100-1,77,500
तालुका कृषि अधिकारी व इतर गट-ब, /Taluka Agriculture Officer, Grp B 44900-142400
कृषि अधिकारी कनिष्ठ व इतर गट-ब, / Agriculture Officer Junior, Grp B 41,800-1,32,300
सहायक कार्यकारी अभियंता स्थापत्य गट अ, / Assistant Executive Engineer Civil, Grp A 56,100-1,77,500
सहायक अभियंता स्थापत्य गट-अ श्रेणी-1, / Assistant Engineer Civil Grp A, Category-1 56,100-1,77,500
सहायक अभियंता स्थापत्य गट-अ श्रेणी-2, / Assistant Engineer Civil Grp A, Category-2 56,100-1,77,500
सहायक अभियंता यांत्रिकी गट श्रेणी-2 गट-ब, / Assistant Engineer Mechanics, Category 2, Grp B 41,800-1,32,300
सहायक अभियंता विद्युत श्रेणी-2 गट-ब, / Assistant Engineer Electrical, Category 2, Grp B 41,800-1,32,300
उप विभागीय जल संधारण अधिकारी, स्थापत्य गट-अ / Sub Divisional Water Conservation Officer, Grp A 56,100-1,77,500

MPSC Technical Services Exam Pattern 2022

MPSC Technical Services Salary 2022: Perks and Allowance | महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा वेतन 2022: भत्ते

MPSC Technical Services Salary, Perks and Allowance: महाराष्ट्र राजपत्रीत तांत्रिक सेवा 2022 मधील वनक्षेत्रपाल, गट-ब, उप संचालक कृषि व इतर गट अ, तालुका कृषि अधिकारी व इतर गट-ब, कृषि अधिकारी कनिष्ठ व इतर गट-ब, सहायक कार्यकारी अभियंता स्थापत्य गट अ, सहायक अभियंता स्थापत्य गट-अ श्रेणी-1, सहायक अभियंता स्थापत्य गट-अ श्रेणी-2, सहायक अभियंता यांत्रिकी गट श्रेणी-2 गट-ब, सहायक अभियंता विद्युत श्रेणी-2 गट-ब, आणि उप विभागीय जल संधारण अधिकारी, स्थापत्य गट-अ या सर्व पदांना मिळणारे भत्ते (MPSC Technical Services Salary 2022) खालीलप्रमाणे आहेत.

 • DA- महागाई भत्ता
 • HRA- घरभाडे भत्ता
 • TA- वाहतूक भत्ता
 • भरपाई
 • OTA- ओव्हरटाइम भत्ता

उदाहरण म्हणून आपण सहायक कार्यकारी अभियंता स्थापत्य गट अ पदास मिळणारे एकूण वेतन खालीलप्रमाणे असेल.

Basic Pay: Rs. 56,100
DA (31%): Rs. 17,391
HRA Rs. 5,049
TA: Rs. 3,600
DA on TA: Rs. 1,116
Gross Salary: Rs. 83,256

MPSC Technical Services Syllabus 2022

MPSC Technical Services Previous Year Question Paper

FAQs: MPSC Technical Services Salary 2022

Q1. Where can I see MPSC Technical Services Salary 2022 details?
Ans. In this article we have provided MPSC Technical Services Salary 2022 details.

Q2. What additional perks/allowances are available for MPSC Technical Services Posts?
Ans. DA, HRA, TA, etc. allowances will be given to all MPSC Technical Services Posts.

Q3. Where can I find all the updates related to Government jobs in Maharashtra?

Ans. You can see all the updates related to government jobs in Maharashtra on Adda247 Marathi website and App.

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Technical Test Series
MPSC Technical Test Series by Adda247

Sharing is caring!

FAQs

Where can I see MPSC Technical Services Salary 2022 details?

In this article we have provided MPSC Technical Services Salary 2022 details.

What additional perks/allowances are available for MPSC Technical Services Posts?

DA, HRA, TA, etc. allowances will be given to all MPSC Technical Services Posts.

Where can I find all the updates related to Government jobs in Maharashtra?

You can see all the updates related to government jobs in Maharashtra on Adda247 Marathi website and App.