Marathi govt jobs   »   Daily Quiz   »   English Language Quiz for Competitive Exam

English Language Quiz for Competitive Exams : 21 August 2023

English Language Quiz for Competitive Exams: स्पर्धा परीक्षांमध्ये दरवर्षी समाविष्ट करण्यात आलेल्या विशाल अभ्यासक्रम आणि नवीन प्रश्नसंचांमुळे प्रत्येक विषयाचा पुरेपूर सराव करणे कठीण होते. English Language Quiz for Competitive Exams पुनरावृत्तीची प्रक्रिया जलद करतात आणि आपल्याला नियमितपणे अभ्यासात शक्य नसलेल्या प्रश्नांच्या सहाय्याने तो पूर्ण मुद्दा अभ्यासात घेण्यास मदत होते. English Language Quiz for Competitive Exams चा सराव केल्यास आपला वेळ वाचतो, आपल्याकडे मॉक टेस्टमध्ये समर्पित करण्यासाठी एक किंवा दोन तास नसल्यास आपण English Language Quiz for Competitive Exams Quiz चा प्रयत्न करू शकता. आपल्या सोयीनुसार आपण या Daily Quiz कधीही घेऊ शकता; आपल्याला फक्त 10-12 मिनिटे वाचण्याची आवश्यकता आहे. English Language Quiz केवळ आपला वेळच वाचवत नाही तर हे आपले सामर्थ्य आणि दुर्बलता दोन्ही प्रतिबिंबित करते.

Daily Quiz for Competitive Exams: English Language

सर्व विषय आणि विविध परीक्षांच्या विशिष्ट English Language Quiz for Competitive Exams Quiz चा प्रयत्न केला तर आपण ज्या परीक्षेची तयारी करत आहात जसे की MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, PMC & PCMC Recruitment, RRB इ. त्यानुसार दररोज तुम्ही Daily Quiz बघू शकता. परीक्षेसाठी तयारी वाढविण्यासाठी English Language Quiz for Competitive Exams Quiz हा एक उत्कृष्ट मार्ग आहे. हे आपला वेग वाढवते आणि फक्त काही आठवड्यांत आपणास आपले गुण आणि क्रमवारीत मोठा फरक दिसेल. English Language Quiz for Competitive Exams Quiz आपली  2023 च्या स्पर्धा परीक्षेची तयारी वर्धित करते. तर चला आजची Quiz पाहुयात.

Daily Quiz for Competitive Exams – English Language: Questions

Directions (1-10): In the following questions, a sentence has been given in Direct or Indirect speech. Out of the four alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in Indirect or Direct speech.

Q1. Prime Minister Modi said to Indian Fencer Bhavani Devi “You Gave Your Best.”

(a) Prime Minister Modi told Indian Fencer Bhavani Devi that she had given her best.

(b) Prime Minister Modi said Indian Fencer Bhavani Devi that you Gave your best.

(c) Prime Minister Modi asked Indian Fencer Bhavani Devi to give her best.”

(d) Prime Minister Modi told Indian Fencer Bhavani Devi that she must give her best.

Q2. He asked me, ‘Did you see the football match on TV last night?’

(a) He asked me if I saw the football match on TV the previous night.

(b) He asked me did I see the football match on TV last night.

(c) He asked me whether I had seen the football match on TV last night.

(d) He asked me if I had seen the football match on TV the previous night.

Q3. Seema said to me, “Can you give me your pen?”

(a) Seema asked me can I give her my pen.

(b) Seema asked me if I can give me your pen.

(c) Seema asked me if I could give her my pen.

(d) Seema asked me if I gave her my pen.

Q4. Pranab said to his friend, “The show began at five o’clock.”.

(a) Pranab told his friend that the show has begun at five o’clock.

(b) Pranab told his friend that the show had begun at five o’clock.

(c) Pranab told his friend that the show will begin at five o’clock.

(d) Pranab told his friend that the show was begun at five o’clock.

Q5. His mother said to him, “Don’t play in the rain.”

(a) His mother told him not to play in the rain.

(b) His mother told him to not to play in the rain.

(c) His mother told him that he must not play in the rain.

(d) His mother told him that one must not to play in the rain.

Q6. Sachin says, “I am enjoying my holiday.”

(a) Sachin says that he enjoys his holiday.

(b) Sachin says that he was enjoying his holiday.

(c) Sachin says that he is enjoying his holiday.

(d) Sachin says that he has been enjoying his holiday.

Q7. Sapna said to her friend, ‘What a hectic day!’

(a) Sapana exclaimed sorrowfully that it can be a hectic.

(b) Sapana told her that it was a hectic day.

(c) Sapana said joyfully that it was a hectic day.

(d) Sapana exclaimed that it was a hectic day.

Q8. Boss said to Amrita, “Check your emails!”

(a) Boss demanded Amrita that she must check her emails.

(b) Boss told Amrita to check your emails.

(c) Boss ordered Amrita to check her emails.

(d) Boss requested Amrita to check her emails.

Q9. Teacher said to him, ‘Why don’t you work hard?’

(a) Teacher asked him why you didn’t work hard.

(b) Teacher asked him why he didn’t work hard.

(c) Teacher asked him why he wouldn’t work hard.

(d) Teacher asked him why he wasn’t working hard.

Q10. He said to me, “Is the hospital near the shopping mall?”

(a) He asked me whether the hospital has been near the shopping mall.

(b) He told me that the hospital was near the shopping mall.

(c) He asked me if the hospital was near the shopping mall.

(d) He suggested that the hospital had been near the shopping mall.

अँप मध्ये प्रश्ने सोडवण्यासाठी, वेळेसह, आणि आल इंडिया रेंक पाहण्यासाठी अँप डोउनलोड करा  Click here

अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

Adda247 App

Daily Quiz for Competitive Exams – English Language: Solutions

Solutions

S1. Ans.(a)

Sol. The correct answer is option a.

Direct Speech – Reporting the message of the speaker in the exact words as spoken by

him.

The given sentence is an ‘Assertive Sentence.’

Assertive Sentence – Sentences that make a statement are called assertive sentences. These sentences may be positive, negative, false, or true statements.

While changing it into an indirect form, we consider following rules.

Reported Verb – ‘Said to’ changes ‘Told’.

Conjunction – In the assertive sentence conjunction, ‘that’ is used.

Tense – Simple past tense changes to Past perfect tense.

The sentence thus formed is – Prime Minister Modi told Indian Fencer Bhavani Devi that she had given her best.

S2. Ans.(d)

Sol. The correct answer is option d.

The given sentence is ‘Direct Speech’.

Direct Speech – Reporting the message of the speaker in the exact words as spoken by

him.

The given sentence is an ‘Interrogative Sentence.’

Interrogative Sentence – Sentences that ask questions are called interrogative sentences. Every interrogative sentence ends with a question mark. There are two main kinds of interrogative sentences. Those which start with an auxiliary verb and those which start with a question word such as what, why, when, where, how etc.

While changing it into an indirect form, we consider following rules.

Reported Verb – ‘Asked’ remains unchanged.

Conjunction – In the Interrogative sentence, conjunction ‘Whether/If’ is used.

Last night changed to The Previous night.

Tense – Simple past tense changes to Past perfect tense.

The sentence thus formed is – He asked me if I had seen the football match on TV the previous night.

S3. Ans.(c)

Sol. The correct answer is option c.

S4. Ans.(b)

Sol. The correct answer is option b.

Direct Speech – Reporting the message of the speaker in the exact words as spoken by

him.

The given sentence is an ‘Assertive Sentence.’

Assertive Sentence – Sentences that make a statement are called assertive sentences. These sentences may be positive, negative, false, or true statements.

While changing it into an indirect form, we consider following rules.

Reported Verb – ‘Said to’ changes to ‘Told.’

Conjunction – In the Assertive sentence conjunction ‘That’ is used.

Tense – Simple past changes to Past perfect tense.

The sentence thus formed is – Pranab told his friend that the show had begun at five o’clock.

S5. Ans.(a)

Sol. The correct answer is option a.

The given sentence is ‘Direct Speech’.

Direct Speech – Reporting the message of the speaker in the exact words as spoken by

him.

The given sentence is an ‘Imperative Sentence.’

Imperative Sentence – Imperative sentences give an order or direct command. These

sentences may come in the form of advice, appeal, request, or order.

While changing it into an indirect form, we consider following rules.

Reported Verb – ‘Said to’ changes to ‘Told’.

Conjunction – In the Imperative sentence conjunction ‘To’ is used.

Negative commands, requests etc. are expressed by ‘Not + To (Infinitive)

The sentence thus formed is – His mother told him not to play in the rain.

S6. Ans.(c)

Sol. The correct answer is option c.

Direct Speech – Reporting the message of the speaker in the exact words as spoken by

him.

The given sentence is an ‘Assertive Sentence.’

Assertive Sentence – Sentences that make a statement are called assertive sentences. These sentences may be positive, negative, false, or true statements.

While changing it into an indirect form, we consider following rules.

Reported Verb – ‘Says’ remains unchanged.

Conjunction – In the Assertive sentence conjunction ‘That’ is used.

Tense – There will be no changes in the tense if the introductory Verb is in the Present, Present Perfect or Future. In the given sentence, the introductory verb is in the present tense thus, the tense remains unchanged.

The sentence thus formed is – Sachin says that he is enjoying his holiday.

S7. Ans.(d)

Sol. The correct answer is option d.

Direct Speech – Reporting the message of the speaker in the exact words as spoken by

him.

The given sentence is an ‘Exclamatory sentence.’

Exclamatory sentence – Sentences that express strong emotion or feelings (such as joy, sorrow, surprise, Anger, applause, regret, disgust, contempt, etc.) are called exclamatory sentences. The exclamation sentence ends with an exclamation mark (!).

While changing it into an indirect form, we consider following rules.

Reporting Verb – ‘Said to’ changes to ‘Exclaimed.’

Conjunction – In the Exclamatory sentence conjunction ‘That’ is used.

Tense – Present tense changes to Past tense.

The sentence thus formed is – Sapna exclaimed that it was a hectic day.

S8. Ans.(c)

Sol. The correct answer is option c.

The given sentence is ‘Direct Speech’.

Direct Speech – Reporting the message of the speaker in the exact words as spoken by

him.

The given sentence is an ‘Imperative Sentence.’

Imperative Sentence – Imperative sentences give an order or direct command. These

sentences may come in the form of advice, appeal, request, or order.

While changing it into an indirect form, we consider following rules.

Reported Verb – ‘Said to’ changes to ‘Ordered’.

Conjunction – In the Imperative sentence conjunction ‘To’ is used.

The sentence thus formed is – Boss ordered Amrita to check her emails.

S9. Ans.(b)

Sol. The correct answer is option b.

The given sentence is ‘Direct Speech’.

Direct Speech – Reporting the message of the speaker in the exact words as spoken by

him.

The given sentence is an ‘Interrogative Sentence.’

Interrogative Sentence – Sentences that ask questions are called interrogative sentences. Every interrogative sentence ends with a question mark. There are two main kinds of interrogative sentences. Those which start with an auxiliary verb and those which start with a question word such as what, why, when, where, how etc.

While changing it into an indirect form, we consider following rules.

Reported Verb – ‘Asked’ remains unchanged.

Conjunction – In the Interrogative sentence, the WH -word itself acts as a conjunction.

Tense – Present tense changes to Past tense.

The sentence thus formed is – Teacher asked him why he didn’t work hard.

S10. Ans.(c)

Sol. The correct answer is option c.

The given sentence is ‘Direct Speech’.

Direct Speech – Reporting the message of the speaker in the exact words as spoken by

him.

The given sentence is an ‘Interrogative Sentence.’

Interrogative Sentence – Sentences that ask questions are called interrogative sentences. Every interrogative sentence ends with a question mark. There are two main kinds of interrogative sentences. Those which start with an auxiliary verb and those which start with a question word such as what, why, when, where, how etc.

While changing it into an indirect form, we consider following rules.

Reported Verb – ‘Asked’ remains unchanged.

Conjunction – In the Interrogative sentence, ‘If/ Whether’ is used as a conjunction.

Tense – Present tense changes to Past tense.

The sentence thus formed is – He asked me if the hospital was near the shopping mall.

FAQs : English Language Quiz for Competitive Exams Quiz 

Q1. Adda247, मराठीवर कोणत्या विषयांसाठी रोजच्या प्रश्नमंजुषा उपलब्ध आहेत?

Adda247, मराठी स्पर्धा परीक्षांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या सर्व विषयांसाठी दैनिक प्रश्नमंजुषा मराठीत प्रकाशित करते.

Q2. मराठीतील दैनिक प्रश्नमंजुषा उमेदवारांना स्पर्धा परीक्षांमध्ये चांगले गुण मिळविण्यात कशी मदत करेल?

दैनंदिन प्रश्नमंजुषासह सराव, स्पर्धा परीक्षेत चांगले गुण मिळविण्यासाठी इच्छुकांना तयार करते.

Q3. या रोजच्या प्रश्नमंजुषा परीक्षेच्या पद्धतीनुसार आहेत का?

Adda247, मराठीचे तज्ञ प्राध्यापक स्पर्धा परीक्षांच्या पद्धतीनुसार ही प्रश्नमंजुषा तयार करतात.

Q4. अशा कोणत्या परीक्षा आहेत ज्यासाठी दैनंदिन प्रश्नमंजुषा उपयुक्त ठरतात?

MPSC राज्य सेवा, MPSC गट B, MPSC गट C, सरल सेवा भारती, तलाठी, पोलिस कॉन्स्टेबल, RRB इत्यादी परीक्षा मराठीतील दैनंदिन प्रश्नमंजुषामध्ये समाविष्ट आहेत.

 

 लेटेस्ट महाराष्ट्र नोकरी सरकारी  माझी नोकरी 2023
 मुख्य पृष्ठ अड्डा 247 मराठी
 अड्डा 247 मराठी प्रश्न दैनिक  प्रश्ने

अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

English Language Quiz for Competitive Exams : 21 August 2023_4.1
महाराष्ट्र का महापेक

Sharing is caring!

FAQs

What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Adda247, Marathi's expert faculty prepares these quizzes as per the pattern of competitive exams.

How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Practice with daily quiz prepares the aspirants to score well in the competitive examination.

Are these daily quizzes according to exam pattern?

Adda247, Marathi's expert faculty prepares these quizzes as per the pattern of competitive exams.

What are the exams for which daily quizzes are helpful?

MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc exams are covered by the daily quizzes in Marathi.