Malyalam govt jobs   »   UPSC EPFO റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023   »   UPSC EPFO EO, AO, APFC സിലബസ്

UPSC EPFO EO, AO, APFC സിലബസ് 2023, ഡൗൺലോഡ് PDF

UPSC EPFO EO, AO, APFC സിലബസ് 2023

UPSC EPFO EO, AO, APFC സിലബസ് 2023 (UPSC EPFO EO, AO, APFC Syllabus 2023): യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ @www.upsc.gov.in ൽ UPSC EPFO വിജ്ഞാപനം 2023 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇതോടൊപ്പം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫീസർ/ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് കമ്മീഷണർ എന്നി തസ്തികകളിലേക്കുള്ള പരീക്ഷയുടെ സിലബസും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുന്നതിന് സിലബസിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതിനാൽ UPSC EPFO EO, AO, APFC സിലബസ് 2023 വിശദമായി വായിച്ച് മനസിലാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് UPSC EPFO EO, AO, APFC സിലബസ് PDF  രൂപത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

If you have any queries regarding the UPSC EPFO exam preparation, Kindly fill out the form given below.

CLICK HERE

UPSC EPFO സിലബസ് 2023

ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ UPSC EPFO സിലബസ് 2023 സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും ലഭിക്കും.

UPSC EPFO Syllabus 2023
Organization Union Public Service Commission
Category Exam Syllabus
Exam Level National
Name of the Post Enforcement Officer/ Accounts Officer, Assistant Provident Fund Commissioner
Vacancy 577
Selection Process Written Test & Interview
Mode of Examination Objective Type (Multiple Choice Questions)
Duration 2 Hours
Language Hindi and English
Marking Scheme Negative Marking- 0.33 marks
Official Website www.upsc.gov.in

UPSC EPFO EO, AO സിലബസ് 2023

Part- I: General English

• Phrase replacement
• Reading Comprehension
• Sentence completion/ para completion
• Cloze Test, Error Spotting
• Fill in the Blanks
• Para Jumbles
• Phrases/ Idioms
• Spellings
• Synonyms/Antonyms

Part- II: Indian Freedom Struggle

• Consolidation of British Empire: The Carnatic Wars, invasion of Bengal. Mysore and its confrontation with British expansion: The three Anglo-Maratha Wars. Regulating and Pitt’s India Acts. Early composition of the British Raj.
• Indian Resistance to the British rule: Early uprisings, The 1857 Revolt-reasons, character, course and result, Indian Freedom struggle the first stage: Growth of national consciousness; creation of Associations; Establishment of the Indian National Congress and its Moderate stage; Swadeshi Movement; Economic Nationalism; The development of Extremism and the split in Congress; The policy of Divide and Rule; Congress-League Pact of 1916.
• Era of Gandhiji: Civil Disobedience, the Khilafat Movement, Non-Cooperation Movement, and Quit India Movement; another strand in the National Movement, Revolutionaries, Subhash Chandra Bose, and the Indian National Army.

Part- III: Current Events and Developmental Issues

• Latest Government Schemes
• Current events related to International Relations
• Latest development in Indian Polity
• Major Judgements
• Latest events related to national and international importance

Part- IV: Indian Polity & Economy

Indian Polity: Indian Constitution, historical underpinnings, evolution, features, amendments, Functions and responsibilities of the Union and the States, Parliament, and State Legislatures – structure, functioning, the conduct of business, powers & privileges and issues arising out of these, Welfare schemes for vulnerable sections of the population by the Centre and States and the performance of these schemes, Important aspects of governance, transparency and accountability, e-governance- applications, models, successes, limitations, and potential; citizens charters, transparency & accountability, and institutional and other measures. Panchayati Raj, Public Policy, Rights Issues.
Indian Economy: Economic growth and development – basic concept and definition of economy and economics, use and transfer of resources, distributive effects, macro and microeconomic policy, micro-macro balance, the distributive impact of economic policies, Inclusion – definition, relevance, types, financial inclusion, recent initiatives. Fiscal policy – definition, component, receipts, revenue and capital account, tax revenue, expenditure, budget.

Part V: General Accounting Principles

Principles of Accounting, Analyzing & Recording Transactions, Adjustments & Financial Statements, Completion of the accounting cycles, Subsidiary Ledgers and Special Journals.

Part VI: Industrial Relations & Labour Laws

Labor Laws:
• Overview
• About
• Types
• Sectors applicable
• Areas implemented
Industrial Relations:
• Industrial relations code (IRC) Bill
• Model of labor reforms.

Part VII: General Science & Knowledge of Computer Applications

General Science: Physics, Chemistry, Life Science
Computer Applications: Computer organizations, Operating Systems, Database management, Data structures, Data communications, Computer networks

Part VIII: General Mental Ability & Quantitative Aptitude

Quantitative Aptitude: Number Systems, Percentage, Profit & Loss, Average Ratio, SI & CI and Arithmetic questions.
General Mental Ability: Data interpretation (charts, graphs, tables), Data sufficiency Syllogism, Puzzles & More.

Part IX: Social Security in India

• What is Social Security?
• History of Social Security
• Social Security in India
• Social Security: Constitutional Provisions Concurrent List, Part IV Directive Principles of State Policy, Difference between Organized and Unorganized Sectors, Social Security Laws in India, Employees’ State Insurance Act, 1948 (ESI Act), Employees’ Provident Funds Act, 1952, Workmen’s Compensation Act, 1923 (WC Act), Maternity Benefit Act, 1961 (M.B. Act), Payment of Gratuity Act, 1972 (P.G. Act), Social Security In India: Different From Developed Nations, Provident Fund.

UPSC EPFO EO/AO സിലബസ് PDF ഡൗൺലോഡ്

UPSC EPFO EO/AO സിലബസ് PDF  ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് വഴി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

UPSC EPFO EO/AO Syllabus PDF Download

UPSC EPFO APFC സിലബസ് 2023

Part I: General English

 • Idioms & Phrases
 • Tenses
 • Word Formation
 • Fill in the Blanks
 • Synonyms & Antonyms
 • Verb & Adverb
 • Prepositions
 • Vocabulary
 • Theme Detection
 • Articles
 • Sentence Completion
 • Error Correction
 • Subject-Verb Agreement
 • Passage Completion
 • One Word Substitutions
 • Comprehension
 • Unseen Passages
 • Sentence Rearrangement
 • Conjunctions
 • Active And Passive Voice
 • Spot the Error
 • Cloze Test

Part II: Indian Culture, Heritage & Freedom Movements & Current Events

 • Stone Age
 • The Harappan Civilization
 • Mauryan Period
 • Post- Mauryan Phase: The period of Shungas, Kanvas, and Satavahanas
 • Kushana Empire
 • Gupta Empire
 • Temple Architecture Styles
 • Literature and Philosophy

Part III: Population, Development and Globalization

Population:

 • Births and deaths
 • Mobility and migration
 • Population aging
 • Population changes
 • Population estimates and projections

Globalization:

 • Global issues (category)
 • Climate justice
 • Economic inequality
 • Fairtrade
 • Forced migration

Part IV: Governance and Constitution of India

 • Board Oversight of Mission-Critical Risks
 • Environmental, Social, and Governance Oversight
 • Human Capital Management
 • Audit Committee Oversight of Internal Controls
 • Corporate Culture and Whistleblower Protections
 • Board Diversity

Part V: Present Trends in the Indian Economy

Part VI: Accounting and Auditing, Industrial Relations, Labour Laws, Insurance

Accounting and Auditing:

 • Financial Reporting
 • Tax
 • Personal Financial Planning
 • Firm Practice Management
 • Governmental Audit Quality
 • Employee Benefit Plan Audit Quality
 • Not for Profit
 • Forensic and Valuation Services
 • Information Technology
 • Professional Ethics
 • Plain English Accounting
 • Business, Industry, and Government
 • Audit Quality
 • Fair Value Measurement

Part VII: Basic Knowledge of Computer Applications, General Science

Computer Applications:

 • MS Word, Microsoft OneNote
 • Microsoft Access
 • Introduction to Computer Science
 • Data Structures
 • MS PowerPoint
 • MS Visio and MS Excel
 • Microsoft Outlook
 • The Internet
 • Boolean Algebra
 • Computer Networks
 • Emerging Technologies and Web Publishing
 • Workplace Productivity Tools
 • PC Software and Office Automation
 • MS Project, Microsoft Publisher
 • Database Management System

General Science :

 • Chemical bonding and molecular structure
 • Kinetic theory
 • Classification of elements and periodicity in properties
 • P-block elements
 • Electrochemistry and chemical kinetics
 • Haloalkanes and Haloarenes
 • States of matter: gasses and liquids
 • Laws of Motion
 • Units and measurements
 • Mechanical properties of solids
 • Oscillations
 • Environmental chemistry
 • Electromagnetic waves
 • Thermodynamics
 • Motion in a straight line
 • Electrostatic potential and capacitance
 • Electromagnetic induction
 • Magnetism and Matter
 • Ray optics and optical instruments
 • Wave Optics
 • Electromagnetic waves
 • Biomolecules

Part VIII: Elementary Mathematics, Statistics and General Mental Ability

Elementary Mathematics: Abacus, LCM and HCF, Fractions and Decimals, Place Value & Face Value, Addition and subtraction, Multiplication and Division, Counting, Counting Money

Statistics: Describing and displaying data, Linear regression and correlation, Experiments and sampling, Probability, Hypothesis tests and confidence intervals

General Mental Ability: Coding-Decoding Classification, Blood Relations, Series, Alphabet Test, Number, Ranking, and Time Sequence Test, Sitting Arrangements, Eligibility Test, Direction Sense Test, Inserting the Missing Character, Mathematical Operations, Classification, Arithmetical Reasoning Series, Analogy, Number, Ranking and Time Sequence Test

UPSC EPFO APFC സിലബസ് PDF ഡൗൺലോഡ്

UPSC EPFO APFC സിലബസ് PDF ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് വഴി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

UPSC EPFO APFC Syllabus PDF Download

 

RELATED ARTICLES
UPSC EPFO Previous Year Question Papers

Sharing is caring!

FAQs

From where can I download UPSC EPFO AO, EO Syllabus?

UPSC EPFO AO, EO Syllabus PDF is provided in the article.

From where can I download UPSC EPFO APFC Syllabus?

UPSC EPFO APFC Syllabus PDF is provided in the article.

Will there be negative marking in UPSC EPFO exam?

Yes, there will be a negative marking of 0.33 marks.