ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)_00.1
Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Quantitative Aptitude Quiz

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [31st August 2021]

IBPS ക്ലർക്ക് പ്രിലിമിനറിക്കുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz For IBPS Clerk Prelims in Malayalam). ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
August 4th week

Quantitative Aptitude Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

 

Q1. ഒരു ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഫീൽഡിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം 52000 m² ആണ്. ഈ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള പ്രദേശം 1 സെന്റിമീറ്റർ മുതൽ 100 ​​മീറ്റർ വരെ സ്കെയിലിലേക്ക് ഒരു മാപ്പിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. മാപ്പിൽ ദൈർഘ്യം 3.25 സെന്റിമീറ്ററായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഫീൽഡിന്റെ വീതി എത്ര :

(a) 210 m

(b) 150 m

(c) 160 m

(d) 123 m

Read more: Quantitative Aptitude Quiz on 30th August 2021

 

Q2. ഒരു ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള വയലിന്റെ അടിസ്ഥാനം അതിന്റെ ഉയരത്തിന്റെ മൂന്നിരട്ടിയാണ്. ഒരു ഹെക്ടറിന് 36.72 രൂപ നിരക്കിൽ കൃഷിയിറക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് 495.72 രൂപയാണെങ്കിൽ, ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള വയലിന്റെ ഉയരവും അടിത്തറയും കണ്ടെത്തുക: (1 ഹെക്ടർ = 10000 m²)

(a) 480 m, 1120 m

(b) 400 m, 1200 m

(c) 300 m, 900 m

(d) 250 m, 650 m

Read more: Quantitative Aptitude Quiz on 28th August 2021

 

Q3. വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പുൽത്തകിടിന് ചുറ്റുമുള്ള വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പാതയുടെ ആന്തരിക ചുറ്റളവ് 440 മീ. പാതയ്ക്ക് 14 മീറ്റർ വീതിയുണ്ടെങ്കിൽ പാതയുടെ പുറം ചുറ്റളവിന്റെ ദൂരം എത്രയാണ്?

(a) 96 m

(b) 84 m

(c) 70 m

(d) 88 m

Read more: Quantitative Aptitude Quiz on 27th August 2021

 

Q4. ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പാടത്തിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം 124.74 ഹെക്ടറാണ്. ഒരു മീറ്ററിന് 80 പൈസ നിരക്കിൽ ഫെൻസിങ്ങിന്റെ ചെലവ് എത്ര :

(a) 3168 രൂപ

(b) 1584 രൂപ

(c) 1729  രൂപ

(d) ഇതൊന്നുമല്ല

 

Q5. ‘a’ ആരമുള്ള വൃത്തം 6 തുല്യ മേഖലകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. വൃത്തത്തിനു പുറത്ത് കിടക്കാൻ ഓരോ സെക്ടറിന്റെയും കോഡിൽ ഒരു സമഭുജ ത്രികോണം വരയ്ക്കുന്നു. ലഭിച്ച ഫലത്തിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം എത്ര:

(a)ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)_50.1

(b)ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)_60.1

(c)ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)_70.1

(d)ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)_80.1

 

Q6.  ഇനിപ്പറയുന്ന ചിത്രത്തിൽ, (cm²) ൽ വിസ്തീർണം കണ്ടെത്തുക:

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)_90.1

(a) 115.5

(b) 228.5

(c) 154

(d) ഇതൊന്നുമല്ല

 

Q7. ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഫീൽഡിന്റെ വിസ്തീർണം  യഥാക്രമം 8 മീറ്റർ, 9 മീറ്റർ, 12 മീറ്റർ എന്നീ മൂന്ന് ചെറിയ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഫീൽഡിന്റെ വിസ്തീര്ണത്തിന്റെ ആകെത്തുകയ്ക്ക് തുല്യമാണ്. എങ്കിൽ ആ വൃത്തത്തിന്റെ ആരം കണ്ടെത്തുക?

(a) 17 m

(b) 20 m

(c) 21 m

(d) 29 m

 

Q8. ഒരു കാളക്കുട്ടിയെ ബന്ധിക്കുന്ന ഒരു കയർ 23 മീറ്ററിൽ നിന്ന് 12 മീറ്ററായി കുറയുന്നു. അത് മേയാനുള്ള വിസ്തൃതിയിലെ കുറവ് എന്താണ്?

(a) 1110 m²

(b) 1210 m²

(c) 1120 m²

(d) 1221 m²

 

Q9. 42 കുതിരകളുടെ ഒരു ചതുര പ്ലോട്ടിന്റെ നാല് മൂലകളിൽ നാല് കുതിരകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അവ മേയാതെ അവശേഷിക്കുന്ന പ്രദേശം എത്ര:

(a) 378 m²

(b) 438 m²

(c) 786 m²

(d) ഇതൊന്നുമല്ല

 

Q10. ഒരു ചിത്രത്തിൽ ‘1’ മീറ്റർ വശത്തിന്റെ ചതുരത്തിനു വെളിയിൽ അര്‍ദ്ധവൃത്തം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ട ചിത്രത്തിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം (m² ൽ) എത്ര ?

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)_100.1

(a)ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)_110.1

(b)ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)_120.1

(c) ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)_130.1

(d) ഇതൊന്നുമല്ല

 

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ


To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

Quantitative Aptitude Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

 

S1. Ans.(c)

Sol.

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)_140.1

 

S2. Ans.(c)

Sol.

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)_150.1

 

S3. Ans.(b)

Sol.

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)_160.1

 

S4. Ans.(a)

Sol.

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)_170.1

 

S5. Ans.(b)

Sol.

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)_180.1

 

S6. Ans.(a)

Sol.

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)_190.1

 

S7. Ans.(a)

Sol.

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)_200.1

 

S8. Ans.(b)

Sol.

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)_210.1

 

S9. Ans.(a)

Sol.

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)_220.1

 

S10. Ans.(c)

Sol.

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)_230.1

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)_240.1
Kerala High court Assistant 3.0 Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

ഡിസംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ December 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?