ഗണിതശാസ്ത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Mathematics Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [13th October 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Mathematics Quiz

ഗണിതശാസ്ത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Mathematics Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [13th October 2021]

KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഗണിതശാസ്ത്ര ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ(Mathematics Quiz For KPSC And HCA in Malayalam). ഗണിതശാസ്ത്ര ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഗണിതശാസ്ത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
August 2021

 

Mathematics Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. (6x³ + 60x² + 150x) & (3x⁴ + 12x³ – 15x²) ന്റെ LCM എത്ര ??

(a) 6x² (x + 5)² (x – 1)

(b) 3x² (x + 5)² (x – 1)

(c) 6x² (x + 5)² (x – 1)²

(d) 3x² (x + 5) (x – 1)²

Read more: Mathematics Quiz on 5th October 2021

 

Q2. (x² + x – 12) & (2x² – kx – 9) എന്നിവയുടെ HCF (x – k) ആണെങ്കിൽ, k യുടെ മൂല്യം എത്ര ?

(a) –3

(b) 3

(c) –4

(d) 4

Read more: Mathematics Quiz on 24th September 2021

 

Q3.  (3x³ – 2x²y – 13xy² + 10y³) നെ (x – 2y) കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്നത് എത്ര ?

(a) 0

(b) y + 5

(c) y + 1

(d) y² + 3

Read more: Mathematics Quiz on 23rd September 2021


Q4.
രണ്ട് സംഖ്യകളിൽ ആദ്യ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടിയും രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയുടെ മൂന്നിരട്ടിയും കൂട്ടുമ്പോൾ 36 ഉം ആദ്യ സംഖ്യയുടെ മൂന്നിരട്ടിയും രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടിയും കൂട്ടുമ്പോൾ 39 ഉം കിട്ടുന്നു. എങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എത്രയാണ് ?

(a) 9

(b) 5

(c) 7

(d) ഇതൊന്നുമല്ല

 

Q5. രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ആകെത്തുകയും വ്യത്യാസവും യഥാക്രമം 20 ഉം 8 ഉം ആണെങ്കിൽ, അവയുടെ വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എത്ര :

(a) 12

(b) 28

(c) 80

(d) 160

 

Q6. 2525, 3232 എന്നിങ്ങനെയുള്ള 2 അക്ക സംഖ്യകൾ ആവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ 4-അക്ക നമ്പർ രൂപപ്പെടുന്നു. ഈ ഫോമിലുള്ള ഏത് സംഖ്യയും എല്ലായെപ്പോഴും എത്ര കൊണ്ട് വിഭജിക്കാനാവും:

(a) 7

(b) 11

(c) 13

(d) ഏറ്റവും ചെറിയ 3 അക്ക പ്രൈം നമ്പർ

 

Q7. ഒരു സംഖ്യ 68 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഹരണഫലം 269 ഉം റിമൈൻഡർ പൂജ്യവും നൽകുന്നു. അതേ സംഖ്യയെ 67 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ റിമൈൻഡർ എത്ര കിട്ടും:

(a) 0

(b) 1

(c) 2

(d) 3

 

Q8. ഇനിപ്പറയുന്ന സംഖ്യകളുടെ മോഡ് എത്രയാണ് ?

1, 2, 4, 6, 4, 3, 5, 4

(a) 1

(b) 2

(c) 3

(d) 4

 

Q9. ഇനിപ്പറയുന്ന ഡാറ്റയുടെ മീഡിയൻ കണ്ടെത്തുക.

 27, 39, 49, 20, 21, 28, 38

(a) 49

(b) 21

(c) 28

(d) 38

 

Q10. ഒരു പട്ടണത്തിലെ ജനസംഖ്യ 5%വാർഷിക വളർച്ചാ നിരക്കിൽ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ജനസംഖ്യ 1,60,000 ആണെങ്കിൽ 4 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ജനസംഖ്യ എത്രയാകും ?

(a) 1,94,481

(b) 1,78,641

(c) 1,92,000

(d) 1,65,000

 

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ


To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Mathematics Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. Ans.(a)

Sol. First polynomial = 6x³ + 60x² + 150x

= 6x (x² + 10x + 25) = 3 × 2 × x × (x + 5)²

Second polynomial = 3x⁴ + 12x³ – 15x²

= 3x² (x² + 4x – 5) = 3x²  (x² + 5x – x – 5) = 3x² (x + 5) (x – 1)

∴ Required LCM = 3 × 2 × x² × (x + 5)² (x – 1) = 6x² (x + 5)² (x – 1)

 

S2. Ans.(b)

Sol. ∵ x – k is a factor of 2x² – kx – 9

∴ 2k² – k² – 9 = 0

∴ k = ± 3

But factor of (x² + x – 12) are (x + 4), (x – 3)

Hence value of k is 3.

 

S3. Ans.(a)

Sol. Required remainder = 3 (2y)³ – 2 (2y)² y –13 (2y)

y² + 10y³ (using factor theorem)

= 24y³ – 8y³ – 26y³ + 10y³ = 34y³ – 34y³ = 0

 

S4. Ans.(d)

ഗണിതശാസ്ത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Mathematics Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [13th October 2021]_50.1

S5. Ans.(d)

Sol. Let x and y be the numbers,

∴ x + y = 20, x – y = 80

⇒ x = 14, y = 6

x² – y² = 14² – 6²

= (14 + 6) (14 – 6) ⇒ 20 × 8 = 160

 

S6. Ans.(d)

Sol. By 101 which is the smallest 3-digit prime number.

 

S7. Ans.(b)

Sol. The number is 68 × 269 = 18292. 18292, when divided by 67, leaves a remainder of 1.

 

S8. Ans.(d)

Sol. The mode is the valuewhich appears the mostoften in the data. It ispossible to have morethan one mode if thereis more than one valuewhich appears the most.

 

S9. Ans.(c)

Sol.To find the median, youneed to put the valuesin order, then find themiddle value. If there aretwo values in the middle,then you find the meanof these two values.

Series = 20, 21, 27, 28, 38, 39, 49

Median = 28

 

S10. Ans.(a)

Sol.

ഗണിതശാസ്ത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Mathematics Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [13th October 2021]_60.1

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

ഗണിതശാസ്ത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Mathematics Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [13th October 2021]_70.1
LDC Mains Express Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

സെപ്റ്റംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലികവിവരങ്ങൾ September Month

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?