Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Mathematics Quiz

ഗണിതശാസ്ത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Mathematics Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [13th December 2021]

KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഗണിതശാസ്ത്ര ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ(Mathematics Quiz For KPSC And HCA in Malayalam). ഗണിതശാസ്ത്ര ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഗണിതശാസ്ത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ഒക്ടോബർ 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലികവിവരങ്ങൾ
October 1st week” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/10/12180441/Weekly-Current-Affairs-1st-week-October-2021.pdf”]

Mathematics Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് 0.22 നെ ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ്  ഉത്തരം 66 ആയി മാറുന്നത്?

(a) 4000

(b) 3200

(c) 3000

(d) 3600

Read more: Mathematics Quiz on 1st December2021

 

Q2. 4 8 3 2 7 * 8 എന്ന സംഖ്യ 11 കൊണ്ട് ഹരിക്കാവുന്നതാണെങ്കിൽ, കാണാതായ അക്കം (*)?

(a) 5

(b) 3

(c) 2

(d) 1

Read more: Mathematics Quiz on 22nd Novemeber 2021

 

Q3. രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ അനുപാതം 4: 5 ആണ്, അവയുടെ H.C.F. 8 ആണ്. അപ്പോൾ അവയുടെ L.C.M എന്ത്?

(a) 130

(b) 140

(c) 150

(d) 160

Read more: Mathematics Quiz on 8th Novemeber 2021

 

Q4. ഇനിപ്പറയുന്നതിൽ * ന്റെ മൂല്യം കണ്ടെത്തുക

Mathematics Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [13th December 2021]_3.1

(a) 1/6

(b) 6

(c) 0.006

(d) 0.6

 

Q5. ഇനിപ്പറയുന്ന 12 സംഖ്യകളുടെ ഗണിത ശരാശരി കണ്ടെത്താൻ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു: 3, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 19, 17, 21, 14, x. ശരാശരി 12 ആണെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. x ന്റെ മൂല്യം?

(a) 7

(b) 3

(c) 17

(d) 31

 

Q6. A യുടെ രണ്ട് മടങ്ങ് B യുടെ മൂന്ന് മടങ്ങിനും C യുടെ നാല് തവണക്കും തുല്യമാണെങ്കിൽ, A : B : C കണ്ടെത്തുക?

(a) 2 : 3 : 4

(b) 3 : 4 : 2

(c) 6 : 4 : 3

(d) 4 : 6 : 3

 

Q7. ഒരാളുടെ മാസാവരുമാനം 13500 രൂപയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിമാസചെലവ് 9000 രൂപയുമാണ്. അടുത്ത വര്ഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരുമാനം 14% വർധിച്ചു, അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിമാസ ചെലവ് 7% കൂടി. എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ശതമാന-വർദ്ധന എത്ര?

(a) 7%

(b) 21%

(c) 28%

(d) 35%

 

Q8. 80 മീറ്ററും 120 മീറ്ററും നീളമുള്ള രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ സമാന്തര ട്രാക്കുകളിൽ ഒരേ ദിശയിൽ യഥാക്രമം 25 km/hr, 35 km/hr വേഗതയിൽ ഓടുന്നു. അവർ പരസ്പരം കടന്നുപോകാൻ എത്ര സെക്കൻഡ് എടുക്കും?

(a) 48

(b) 64

(c) 72

(d) 81

 

Q9. ഒരു ദീർഘചതുരത്തിന്റെ നീളവും വീതിയും യഥാക്രമം 20%, 25% വർദ്ധിക്കുന്നു. തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ദീർഘചതുരത്തിന്റെ വിസ്തൃതിയിലെ വർദ്ധനവ്?

(a) 60%

(b) 50%

(c) 25%

(d) 40%

 

Q10. ഒരു പിരമിഡിന്റെ അടിത്തറയുടെ വിസ്തീർണ്ണം 57 ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്ററാണ്. ഉയരം 10 സെന്റീമീറ്റർ ആണ്, അപ്പോൾ അതിന്റെ വ്യാപ്തം (cm³ ),?

(a) 190

(b) 570

(c) 390

(d) 590

 

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”സെപ്റ്റംബർ  2021 മാസപ്പതിപ്പ് |  ജയം സമകാലിക ക്വിസ് – പ്രധാനപ്പെട്ട 250  ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

September Month” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/10/05112952/Formatted-Monthly-CA-Question-and-Answers-September-2021-1.pdf”]

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Mathematics Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1.Ans. (c)

Sol.

AGk0z-NojcIb4REYqrjnKwkcTurRPLf7STKkMUDbqd36Z6-R_P4MRUdiB97SbgJs3iVlp2JU-0rTHLbhtVW7BfxHCyg9bs5yxR-PzZKYeg=s512 (202×67)

S2.Ans. (d)

Sol.

AGk0z-PqMN6g78mqxiQRGTBJQRApoyrmCiytFMFQP2sPPC8u41RnmzNrUwdqpE7qRURTpXRCFk03MIdorIZ9udHEYRvPGWef2IDRi3W0Gg=s512 (461×162)

S3.Ans. (d)

Sol.

AGk0z-PPcK6rbw9kYeFM2CAttVjFBHt7JXKrGNIt2T1zDB7XSdIDXEhHUGHlzd0psZDXZ1IxDqCmZw9Vu0RtELmi1yylqV-EeLnwjw9tUg=s512 (232×89)

S4.Ans. (b)

Sol.

AGk0z-PLx59HcX4YUwEKoG3LJYs4LWvZhxrAVkeRRdT2gMhegQSxIB9aQqxNADMb6_03X1RuG_ODsF_7j4Lk1lOG8iSjA8QAdFXLnNUHH4Y=s512 (254×210)

S5.Ans. (a)

Sol.

AGk0z-Nv2BRHl0yULbTFrS7-IZdPJXChiEgeRNJnAoSB-iSoKvrNHTA0a-qKPfzt1ZYCpnvSB3EBLzw9hYeaBRlF2dNf02860pRwd7Lvew=s512 (364×128)

S6.Ans. (c)

Sol.

AGk0z-MR1jBlMq3yIf5uVbLRVNCoaUdhzEAJTKrDSNFWmlHC4eCk5ZedZ5mwVbDHiU7rQTAo_nCSlDDkUHgX84UTQQN95cI2oR3x5sJRWQ=s512 (275×220)

S7.Ans. (c)

Sol.

AGk0z-MauiI4W2ckLhSfG45yrZ7tH_L69VSC1jb2zWTwXkcz5Le28E1A0qCO8ClPbatMjOOUzvVlhYatHe-OpvirXrEnBnQYwCjJzdyB3A=s512 (256×287)

S8.Ans. (c)

Sol.

AGk0z-O_2AGZSmcOIZOfZ7W7bR8LOfNRfNK1VmMcx0E-FkiDQHSGR3JSH0a-Q7lKcZIL6rdRQgCbBxKp56DOfulBx6A0lA_iYHz015ORmA=s512 (298×225)

S9.Ans. (b)

Sol.

AGk0z-PPRt5wMpkJJAy2Fslfn8yG49To_loZaGHZOniHfkeybKPzsU-Pa5z9bAYIAvFj3odKH2KGf7NLioBrwnh8tvvxuKevboOKkMxXCmk=s512 (301×168)

S10.Ans. (a)

Sol.

AGk0z-MTgPSkvWUwnkLy_ScCotC_8EnFdx-hkh-zeMA-SRtD-1xDqA8BM4hhBQub6ZR5G-P1l9lLaB33pEsKn4_tplFJF6TP-0WEIbdo6A=s512 (391×82)

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Kerala PSC Degree Level Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!