Malyalam govt jobs   »   Exam Syllabus   »   KVS Primary Teacher (PRT) Syllabus 2022

KVS PRT സിലബസ് 2023| പരീക്ഷ പാറ്റേൺ പരിശോധിക്കുക സിലബസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

KVS PRT സിലബസ് 2023 (KVS PRT Syllabus 2023): കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയ സംഘഠൻ, KVS വിജ്ഞാപനം 2022 നവംബർ 29-ന് പുറത്തിറക്കി. വിവിധ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള ഒഴിവുകൾ നികത്തനായി ആണ് അവർ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. PRT തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കൃത്യമായി KVS PRT സിലബസ് 2023 പഠിച്ചു മനസിലാക്കേണ്ടതാണ്.  പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിക്കാൻ  സമയമായി. പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുന്നതിന്, സിലബസിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക്  KVS PRT സിലബസ് 2023 pdf രൂപത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

KVS PRT Syllabus 2023
Organization Kendriya Vidyalaya Sangathan
Category Exam Syllabus
Official Website kvsangathan.nic.in

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

KVS Primary Teacher (PRT) Syllabus 2022| Download pdf_40.1
Adda247 Kerala Telegram Link

KVS PRT സിലബസ് 2023: അവലോകനം

ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ KVS PRT സിലബസ് 2023 സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും നൽകിയിരിക്കുന്നു.

KVS PRT Syllabus 2023
Organization Kendriya Vidyalaya Sangathan
Category Exam Syllabus
Name of the Post Primary Teacher
Mode of Application Online Mode
KVS Recruitment Online Application Starts 5th December 2022
KVS Recruitment Last Date to Apply 26th December 2022
Exam Level National
Selection Process Written test & Interview
Mode of Examination Objective Type Multiple Choice Questions
Total Marks 180
Total No. of Questions 180
Duration of Examination 180 min
Official Website kvsangathan.nic.in

Kerala PSC Laboratory Assistant Prelims Syllabus

KVS PRT പരീക്ഷ പാറ്റേൺ 2023

KVS PRT Exam Pattern 2023
Parts Sections Sub Divisions Marks
Part I  Proficiency in Languages
 • General English-10 questions
 • General Hindi-10 questions
20 Marks
Part II General awareness, Reasoning & Proficiency in Computers
 • General Awareness & Current Affairs (10 ques.)
 •  Reasoning Ability (5 ques.)
 •  Computer Literacy (5 ques.)
20 Marks
Part III Perspectives on Education and Leadership
 • Understanding the Learner- (15 questions)
 • Understanding Teaching Learning -(15 questions)
 • Creating Conducive Learning Environment (10 questions)
 • School Organization and Leadership (10 questions)
 • Perspectives in Education (10 questions)
60 Marks
Part IV Subject-specific Syllabus
 • English
 • Hindi
 • Mathematics
 • Environmental Science
80 Marks

Professional Competency Test:
The Professional Competency Test is of 60 marks
( Demo Teaching -30 marks and Interview — 30 Marks)

Kerala State Bamboo Corporation Technician Grade II Syllabus

KVS PRT വിശദമായ സിലബസ് 2023

Part I: Proficiency in Languages

(a) General English

 • Reading comprehension, word power, Grammar & usage

(b) General Hindi

 • पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण एवं प्रयुक्ति

Part II — General awareness, Reasoning &Proficiency in Computers

 • General Awareness& Current Affairs
 • Reasoning Ability
 • Computer Literacy

Part III -Perspectives on Education and Leadership

(a) Understanding the Learner
• Concept of growth, maturation and development, principles and debates of development, development tasks and challenges
• Domains of Development: Physical, Cognitive, Socio-emotional, Moral etc., deviations
in development and its implications.
• Understanding Adolescence: Needs, challenges and implications for designing institutional support.
• Role of Primary and Secondary Socialization agencies. Ensuring Home school
continuity.

(b) Understanding Teaching Learning

 •  Theoretical perspectives on Learning -Behaviorism, Cognitivism and Constructivism with special reference to their implications for:
  i. The role of teacher
  ii. The role of learner
  iii. Nature of teacher-student relationship
  iv. Choice of teaching methods
  v. Classroom environment
  vi. Understanding of discipline, power etc.
 •  Factors affecting learning and their implications for:
  i. Designing classroom instructions,
  ii. Planning student activities and,
  iii. Creating learning spaces in school.
 • Planning and Organization of Teaching-Learning

i. Concept of Syllabus and Curriculum, Overt and Hidden Curriculum, Principles of curriculum organization
ii. Competency based Education, Experiential learning, etc.
iii. Instructional Plans: -Year Plan, Unit Plan, Lesson Plan
iv. Instructional material and resources

v. Information and Communication Technology(ICT) for teaching-learning
vi. Evaluation: Purpose, types and limitations. Continuous and Comprehensive Evaluation, Characteristics of a good tool.
vii. Assessment of learning, for learning and as learning: Meaning, purpose and considerations in planning each.

 • Enhancing Teaching Learning processes: Classroom Observation and Feedback,
  Reflections and Dialogues as a means of constructivist teaching

(c) Creating Conducive Learning Environment

 •  The concepts of Diversity, disability and Inclusion, implications of disability as social
  construct, types of disabilities-their identification and interventions
 • Concept of School Mental Health, addressing the curative, preventive and promotive
  dimensions of mental health for all students and staff. Provisioning for guidance and
  counselling.
 • Developing School and community as a learning resource.

(d) School Organization and Leadership

 •  Leader as reflective practitioner, team builder, initiator, coach and mentor.
 • Perspectives on School Leadership: instructional, distributed and transformative.
 •  Vision building, goal setting and creating a School development Plan
 • Using School Processes and forums for strengthening teaching learning-Annual Calendar, time-tabling, parent teacher forums, school assembly, teacher development forums , using achievement data for improving teaching —learning, School Self Assessment and Improvement
 • Creating partnerships with community , industry and other neighbouring schools and
  Higher Education Institutes — forming learning communities

(e) Perspectives in Education

 • Role of school in achieving aims of education.
 •  NEP-2020: Curriculum and Pedagogy in Schools: Holistic & Integrated Learning; Equitable and Inclusive Education: Learning for All; Competency based learning and Education.
 •  Guiding Principles for Child Rights, Protecting and provisioning for rights of children to
  safe and secure school environment, Right of Children to free and Compulsory
  Education Act, 2009
 • Historically studying the National Policies in education with special reference to school
  education;
 • School Curriculum Principles: Perspective, Learning and Knowledge, Curricular Areas,
  School Stages, Pedagogy and Assessment

Part IV – Subject-specific Syllabus

{Subject specific syllabus includes the concepts of NCERT/CBSE syllabus and Text Books (Classes I – V) as indicated under respective subject headings. However, the questions will be testing the depth of understanding and application of these concepts at the level of Senior Secondary (upto class XII)}

English
Grammar: Nouns, pronouns, adjectives, adverbs, is, am, are, has, have, tense forms (Simple present and present continuous, simple past and past continuous), expressing future (will and be going to), articles, this, that, these, those (as determiners and empty subjects), question words, an, or, but, punctuation marks (full stop, comma, question mark and inverted commas), possessive adjectives, prepositions.

Hindi

व्याकरण: संज्ञा, विशेषण और वचन की पहचान और व्यावहारिक प्रयोग, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिन्दी में संख्याएँ, सनयुक्ताक्षरों की पहचान, पर्याय और विलोम, सर्वनाम और लिंग की पहचान, विशेषण का संज्ञा के साथ सुसंगत प्रयोग, वचन का प्रयोग, क्रिया, काल और कारक चिन्हों की पहचान, शब्दों के संदर्भ में लिंग का प्रयोग

Mathematics
Geometry: Shapes & Spatial understanding, Solids Around us; Numbers: Developing a sense of Numbers, counting and operations of Numbers, addition and subtraction, multiplication, division, mental arithmetic, fractional numbers, Money, Measurement, Length, weight, Capacity (Volume), Time, Data Handling, Patterns.

Environmental Science
Family and Friends, food, shelter, water, Travel, Things we make and do

Click here to download the Subject-specific Syllabus

RELATED ARTICLES:

KVS  Recruitment 2022: Apply Online KVS Eligibility Criteria 2022
KVS Salary 2022 KVS Vacancy 2022
KVS PGT Syllabus 2023 KVS TGT Syllabus 2023

Also Read,

Kerala PSC Study Materials

Daily Current Affairs

Weekly/ Monthly Current Affairs PDF (Magazines)

Also Practice Daily Quizes

 

ഇതര പരീക്ഷകളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വിജ്ഞാപനങ്ങൾ, ദൈനംദിന ക്വിസുകൾ  എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 

***വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക***

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

KVS Primary Teacher (PRT) Syllabus 2022| Download pdf_50.1
Kerala Exams Mahapack

*ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവടുവെപ്പ് | ADDA247 മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കൂ*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

FAQs

Is the syllabus available in pdf format?

Yes, you can download subject wise syllabus from here.