Malyalam govt jobs   »   Study Materials   »   Kerala Vyasan

Kerala Vyasan (കേരള വ്യാസൻ) | KPSC & HCA Study Material

Kerala Vyasan (കേരള വ്യാസൻ) , KPSC & HCA Study Material: – പച്ച മലയാള‌ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വക്താവായിരുന്ന കവിയായിരുന്നു കേരളവ്യാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ (ജീവിതകാലം: 18 സെപ്റ്റംബർ 1864 – 22 ജനുവരി 1913). കൊടുങ്ങല്ലൂർ കോവിലകത്തിൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. നിമിഷകവി എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു. രാമവർമ്മ എന്നായിരുന്നു യഥാർത്ഥ പേര്. വ്യാസമഹാഭാരതം പദാനുപദം, വൃത്താനുവൃത്തം പദ്യാഖ്യാനം ചെയ്തത് ഇദ്ദേഹമാണ് .

 

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

 

നവംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
November 2021

×
×

Download your free content now!

Download success!

Kerala vyasan (കേരള വ്യാസൻ) | KPSC & HCA Study Material_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

Click and Fill the BEVCO Query Form

 

Kerala Vyasan (കേരള വ്യാസൻ)

Kerala vyasan (കേരള വ്യാസൻ) | KPSC & HCA Study Material_60.1
Kerala Vyasan

 

കേരള വ്യാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ
Birth 18 September 1864
Death 22 ജനുവരി 1913 (aged 49 years)
Real Name Rama Varma
Work Writer
Type Malayalam & Sanskrit Literature
Nationality  Indian

 

കൊടുങ്ങല്ലൂർ രാജകുടുംബത്തിൽ കൊല്ലവർഷം 1040 കന്നി മാസം നാലാം തിയതി അശ്വതി നാളിലാണു് (അതായത് 1864 സെപ്റ്റംബർ 18) കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ ജനിച്ചത് .

പിതാവ് കവിയും പച്ചമലയാളപ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവുമായ വെണ്മണി പരമേശ്വരൻ (അച്ഛൻ) നമ്പൂതിരിയും മാതാവ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കോവിലകത്തെ കുഞ്ഞിപ്പിള്ളത്തമ്പുരാട്ടിയുമായിരുന്നു.

വളരെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനു ശേഷം ഇരുപത്തിയൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് കുഞ്ഞിപ്പിള്ള തമ്പുരാട്ടിക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് വളരെ ലാളനയോടെയാണ് രാമവർമ്മ വളർന്നത്.

ലാളന അധികമായതിനാൽ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ എന്നും കുഞ്ഞൻ എന്നുമുള്ള ചെല്ലപ്പേരുകളിലാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടത്.

വ്യാസമുനി 1095 ദിനങ്ങൾ കൊണ്ട് വൃത്തമൊപ്പിച്ചു ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ മഹാഭാരതമഹാകാവ്യത്തെ അതേപടി മലയാളത്തിൽ പദാനുപദ വിവർത്തനം ചെയ്തു വൃത്തമൊപ്പിച്ചു, ഭാഷാഭാരതം എന്ന പേരിൽ ശ്രീ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ മലയാളത്തിൽ പദ്യവൽക്കരിച്ചു .

മഹാഭാരതത്തെ ഗദ്യ വിവർത്തനം ചെയ്ത വിദ്വാൻ കെ പ്രകാശം, താൻ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ്റെ പദ്യവിവർത്തനത്തെ ഗദ്യമാക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് .

തമ്പുരാൻ്റെ പദ്യവിവർത്തനം വ്യാസമുനിയുടെ മഹാഭാരത സംസ്കൃതകാവ്യത്തിൻ്റെ മലയാള തത്തുല്യമാകുന്നു . പദ്യത്തെ ഗദ്യമാക്കുവാൻ ഭാഷാവിദ്വാന്മാർക്കു പ്രയാസമില്ലാതെ സാധിച്ചേക്കും .

എന്നാൽ കഥയെ പദ്യമാക്കുക പ്രയാസം . അതുതന്നെ വൃത്തമൊപ്പിച്ചെടുക്കുക കൂടുതൽ ദുഷ്‌കരവുമാണ് .

എന്നാലിടിവിടെ തമ്പുരാൻ ചെയ്തത് , സംസ്കൃതത്തിൽ 1095 ദിനങ്ങൾകൊണ്ട് സാക്ഷാൽ വ്യാസമുനി വൃത്തമൊപ്പിച്ചു ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ മഹാഭാരത മഹാകാവ്യത്തെ പദാനുപദമായി വിവർത്തനം ചെയ്തു , അതേ വൃത്തത്തിൽ , അതേ വാക്യാർത്ഥത്തിൽ, അതേ പദാർത്ഥത്തിൽ മലയാളീകരിച്ചു കാവ്യമാക്കിയെടുക്കുകയാണ് .

ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ തമ്പുരാന് വേണ്ടിവന്നത് വെറും 874 ദിവസങ്ങൾ മാത്രവും .

പദാനുപദം വിവർത്തനം , വൃത്താനുവൃത്തം പദ്യവൽക്കരണം എന്നിവ വ്യാസനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ , വ്യാസരചനയ്ക്കു മലയാള തത്തുല്യമായി തമ്പുരാൻ നിർവ്വഹിച്ചു .

അതുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാനെ അമാനുഷിക പ്രഭാവനെന്നും കേരളവ്യാസൻ എന്നും വിളിക്കുന്നത്.

ഇരുപത്തിയൊന്നാം വയസ്സിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കോയിപ്പള്ളി പാപ്പിയമ്മയെ വിവാഹം ചെയ്തു.

പാപ്പിയമ്മ പതിനെട്ടു വർഷത്തിനുശേഷം മരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം തൃശ്ശൂർ കിഴക്കേ സ്രാമ്പിൽ കുട്ടിപ്പാറുവ‍മ്മയെ വിവാഹം ചെയ്തു, എന്നാൽ താമസിയാതെ അവരും മരണം വരിച്ചു.

സാമൂതിരി കുടുംബത്തിലെ ശ്രീദേവിത്തമ്പുരാട്ടിയേയും വിവാഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരാണ് ധർമ്മപത്നിയായി അറിയപ്പെടുന്നത്.

കൊ.വ. 1088 മകരം 10നു് (ക്രി.വ. 1913 ജനുവരി 22) തന്റെ നാല്പത്തിയെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം മരണമടഞ്ഞു. അതിസാരവും സന്നിപാതജ്വരവും പിടിപെട്ടാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത്.

മഹാഭാരതം പോലെത്തന്നെ, മറ്റു പുരാണങ്ങൾകൂടി മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷ ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അത്യന്തം ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു.

 

Read More: Nivarthana agitation (നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം)

 

Education (വിദ്യാഭ്യാസം)

കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ്റെ ബാല്യകാലത്ത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ രാജകൊട്ടാരം പാണ്ഡിത്യത്തിൻ്റെ കലവറയായിരുന്നു.

ഉത്തമമായ ഒരു ഗുരുകുലം എന്ന സ്ഥാനമായിരുന്നു കോവിലകം അക്കാലത്ത് പുലർത്തിയിരുന്നത്.

കേരളത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തുനിന്നും അനേകം വിദ്യാർത്ഥികൾ കാവ്യശാസ്ത്രാദികളിൽ പാണ്ഡിത്യം നേടുന്നതിന് അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു.

താൻ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് വിവിധവിഷയങ്ങളിലായി മുന്നൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടെ താമസിച്ചുപഠിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ആറ്റൂർ കൃഷ്ണപ്പിഷാരടി “കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഗുരുകുലം” എന്ന ഉപന്യാസത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കുടുംബഗുരുവായിരുന്ന വിളപ്പിൽ ഉണ്ണിയാശാൻ ആയിരുന്നു കുഞ്ഞൻ്റെ ആദ്യഗുരു.

പ്രാഥമികമായ ബാലപാഠങ്ങൾക്കു ശേഷം മൂന്നാംകൂർ ഗോദവർമ്മതമ്പുരാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാവ്യം പഠിപ്പിച്ചു.

എന്നാൽ മൂന്നാംകൂർ ഗോദവർമ്മ തമ്പുരാൻ ഏറെത്താമസിയാതെ അന്തരിച്ചു.

തുടർന്ന് സ്വന്തം അമ്മാവനായ വിദ്വാൻ കുഞ്ഞിരാമവർമ്മൻതമ്പുരാൻ്റെ പക്കൽനിന്നായി വിദ്യാഭ്യാസം.

മുഖ്യമായും വ്യാകരണം ആയിരുന്നു ഇക്കാലത്തു പഠിച്ചെടുത്തത്.

പ്രൗഢമനോരമ, പരിഭാഷേന്ദുശേഖരം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അമ്മാവനിൽനിന്നാണ് അദ്ദേഹം പഠിച്ചെടുത്തത്.

മഹാകവിയ്ക്കു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയം വ്യാകരണം തന്നെയായിരുന്നു.

അദ്ദേഹത്തെ തർക്കം പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു കുഞ്ഞൻ തമ്പുരാൻ ആയിരുന്നു. വലിയ കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ ജ്യോതിഷവും പഠിപ്പിച്ചു.

ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ കവിതകൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങി. അക്കാലത്തു കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലപ്പൊലിയുടെ എഴുന്നള്ളിപ്പുസമയത്ത് വെണ്മണിയുടെ കവിസംഘം ഭഗവതിയെക്കുറിച്ചും മറ്റും നിമിഷശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിച്ചൊല്ലുക പതിവുണ്ടായിരുന്നു.

 

Read More: Kerala PSC Plus Two (12th) Level Prelims Result 2021

 

Thampuran’s Literary contributions (തമ്പുരാന്റെ സാഹിത്യ സംഭാവനകൾ)

മഹാഭാരതം എന്ന മഹാഭാഗം മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തതിനാൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ ‘കേരള വ്യാസൻ’ എന്നറിയപ്പെട്ടു.

സംസ്കൃതത്തിലുള്ള ഈ ഇതിഹാസം വ്യാസമഹർഷിയുടെ കൃതിയാണ്.

ഈ മഹത്തായ ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ വ്യാസൻ ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷമെടുത്തുവെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

എന്നാൽ 874 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാന് അത് മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു.

തന്റെ വിവർത്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി അദ്ദേഹം രാവിലെ സമയം (7.00 മുതൽ 9.00 AM വരെ) ചെലവഴിച്ചു.

ഒരു ദിവസം 50 ശ്ലോകങ്ങൾ വിവർത്തനം ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് തുടങ്ങിയതെങ്കിലും. എന്നാൽ താമസിയാതെ അവൻ നമ്പർ ഇരട്ടിയാക്കി വീണ്ടും നമ്പർ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പോയി.

തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ശ്ലോകം വായിച്ചു, അത് സ്വാംശീകരിച്ച് മലയാളം പതിപ്പ് നിർദ്ദേശിച്ചു.

എന്നാൽ താമസിയാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരേസമയം വായിക്കാനും സ്വാംശീകരിക്കാനും നിർദ്ദേശിക്കാനും കഴിഞ്ഞു, ഇത് പ്രതിദിനം ശ്ലോകങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചു.

ഏത് ഭാഷയിലും വിവർത്തനത്തിൽ ഇതൊരു റെക്കോർഡായിരുന്നു. പരിഭാഷയുടെ ഷെഡ്യൂളിന് ശേഷം എഴുത്ത്, മറ്റ് കൃതികൾ വായിക്കൽ, ചെസ്സ് കളിക്കൽ തുടങ്ങിയ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു.

മഹാഭാരതത്തിന് രണ്ടായിരം അധ്യായങ്ങളുള്ള 18 ഭാഗങ്ങൾ (പർവങ്ങൾ) ഉണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ ഇതിന് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം ഗ്രാന്ധകളുണ്ട് (ഒരു ഗ്രന്ഥ 32 അക്ഷരങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണ്).

കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ ആരാണെന്നും മലയാള സാഹിത്യത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകൾ എത്ര വലുതാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ കൃതി മാത്രം മതിയാകും.

കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാന്റെ സാഹിത്യ സംഭാവനകൾ തിട്ടപ്പെടുത്തുക പ്രയാസമാണ്.

ചിലർ അച്ചടി മഷി കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ചിലത് കൈയെഴുത്തുപ്രതി രൂപത്തിൽ മാത്രം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിക്ക കത്തുകളും കവിതകളിലാണ്, വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു.

പല കൃതികളും അപൂർണ്ണമോ ഭാഗികമായോ നഷ്ടപ്പെട്ടു. എത്ര കൃതികൾ പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല.

 

Read More:  Kerala PSC BEVCO LD & Bill Collector Notification 2021-22 

 

Memorial (സ്മാരകങ്ങൾ)

കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മാരകമായി ഒരു കലാശാല സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

Poems (കവിതകൾ)

 • അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം
 • ആത്മബോധം പാന
 • ചാന പഞ്ചകം
 • പട്ടാഭിഷേകം പാന
 • ദോഷവിചാരം കിളിപ്പാട്ട്
 • രാധാമാധവയോഗം വഞ്ചിപ്പാട്ട്
 • കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭഗവതി കുറത്തിപ്പാട്ട്
 • മയൂരധ്യജ ചരിതം
 • പലവകപ്പാട്ടുകൾ
 • ഖണ്ഡകൃതികൾ

Translation (വിവർത്തനം)

 • മഹാഭാരതം-ശ്രീമഹാഭാരതം (ഭാഷ)
 • ഭഗവദ് ഗീത – ഭാഷാ ഭഗവദ് ഗീത
 • കാദംബരി കഥാസാരം
 • വിക്രമോർവ്വശീയം
 • ശുകസന്ദേശം

 

Also Read,

Kerala PSC Study Materials

Daily Current Affairs

Weekly/ Monthly Current Affairs PDF (Magazines)

Also Practice Daily Quizes

 

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

Kerala vyasan (കേരള വ്യാസൻ) | KPSC & HCA Study Material_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Kerala vyasan (കേരള വ്യാസൻ) | KPSC & HCA Study Material_90.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.