Malyalam govt jobs   »   Notification   »   BEVCO LD & Bill Collector Notification

Kerala PSC BEVCO LD & Bill Collector Notification 2021-22 [Out], Category No. 558/2021 & 563/2021| കേരള PSC BEVCO LD, ബിൽ കളക്ടർ വിജ്ഞാപനം 2021-22 [Out], കാറ്റഗറി നമ്പർ 558/2021, 563/2021

കേരള PSC BEVCO LD, ബിൽ കളക്ടർ വിജ്ഞാപനം 2021-22 [Out], കാറ്റഗറി നമ്പർ 558/2021, 563/2021: നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ബീവറേജ് LD , ബിൽകളക്ടർ വിജ്ഞാപനം കേരള PSC പുറത്തു വിട്ടു. അസാധാരണ ഗസറ്റ് തീയതി 30 നവംബർ 2021 ആണ്. അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 5 ജനുവരി 2022 ആണ്. കേരള PSC BEVCO LD, ബിൽ കളക്ടർ വിജ്ഞാപനം 2021-22 [Out], കാറ്റഗറി നമ്പർ 558/2021, 563/2021. പി.എസ്.സി.യുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷയാണ് സംസ്ഥാന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ബിവറേജസ് കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ എല്‍.ഡി. ക്ലര്‍ക്കായി നിയമനം നേടുക എന്നത്. ബീവറേജ് LD , ബിൽകളക്ടർ വിജ്ഞാപനം 2021-22 നെക്കുറിച്ചു കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ പേജ് ബുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

Kerala High Court Assistant Exam Date 2021

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

Fill the BEVCO LD Query Form for Kerala Students

 

[sso_enhancement_lead_form_manual title=” നവംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
November 2021″ button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/12/02180928/Monthly-Current-Affairs-November-2021.pdf”]

 

Kerala PSC BEVCO LD & Bill Collector Notification 2021-22: Overview (അവലോകനം)

Exam Name Kerela Public Service Commission (KPSC)
Posts BEVCO LD & Bill Collector
Category Number  558/2021 & 563/2021
Total Vacancies Anticipated Vacancies
Job Category Kerala Govt. Jobs
Starting Date To Apply 3rd December 2021
Last Date To Apply 5th January 2021
Mode of Application Online
Job Location Kerala
Thulasi Portal https://thulasi.psc.kerala.gov.in/thulasi/
Website keralapsc.gov.in 

 

Kerala PSC BEVCO LD & Bill Collector Notification PDF (വിജ്ഞാപനം PDF)

കേരള ഗവ. 10, 12, അല്ലെങ്കിൽ ബിരുദധാരികളായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായി ഒന്നിലധികം (30 ഓളം) തസ്തികകളിലേക്കുള്ള കേരള PSC റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. കേരള PSC ജോബ് വിജ്ഞാപനം പരസ്യ പ്രകാരം www.keralapsc.gov.in/ എന്ന ഔദ്യോഗിക സൈറ്റിൽ നമ്പർ: 558/2021 , 563/2021 കാറ്റഗറി നമ്പറിലുള്ള തസ്തികകളാണ് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ടു തസ്തികകളും
LD ക്ലാർക്ക് തസ്തിക ആണ്. ആവശ്യമായ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൈവശമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് 5 ജനുവരി 2022 വരെ ഈ സൈറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന നേരിട്ടുള്ള ലിങ്ക് വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന നേരിട്ടുള്ള ലിങ്കിൽ നിന്ന് വിവിധ തസ്തികകൾക്കായുള്ള കേരള PSC റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് പരിശോധിക്കുക.

Click here to View Kerala PSC BEVCO LD Notification PDF [Category No. 558/2021]

Click here to View Kerala PSC Bill Collector LD Notification PDF [Category No. 563/2021]

 

BEVCO LD & Bill Collector Notification 2021-22: Eligibilty Criteria (യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം)

 

Educational Qualification:

എസ്എസ്എൽസി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത (എസ്.എസ്.എല്‍.സി. വിജയമാണ് ഈ തസ്തികയ്ക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള യോഗ്യത)

Age Limit: 

18-36. 02.01.1985-നും ഇടയ്ക്കും ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാത്രം
01.01.2003 (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്) അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യമാണ്
ഈ പോസ്റ്റിനായി. മറ്റ് പിന്നാക്ക സമുദായങ്ങൾ, എസ്.സി./എസ്.ടി
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും വിധവകൾക്കും സാധാരണ പ്രായത്തിന് അർഹതയുണ്ട്.

BEVCO LD & Bill Collector Notification 2021-22: Vacancy Details (ഒഴിവുകൾ)

1. തസ്തിക: കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബിവറേജസ് (നിർമ്മാണവും മാർക്കറ്റിംഗ്) കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്,

കാറ്റഗറി നമ്പർ: 558/2021,

ഒഴിവുകൾ: നിരവധി ഒഴിവുകൾ (നിലവിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല)

ശമ്പളം: ₹ 9190-15780/-

 

2. തസ്തിക: ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക്/ബിൽ കളക്ടർ [കേരള മുനിസിപ്പൽ കോമൺ സർവീസ്]

കാറ്റഗറി നമ്പർ: 563/2021,

ഒഴിവുകൾ: 24

ശമ്പളം: ₹ 19000-43600/- [Pre -revised]

Kerala PSC Bill Collector/ LD Notification 2021/22: Vacancy Details
Name of Districts No. Of Vacancies
Thiruvananthapuram 03 (Three)
Pathanamthitta 01 (One)
Ernakulam 01 (One)
Thrissur 01 (One)
Palakkad 01 (One)
Kozhikode 13 (Thirteen)
Wayanad 01 (One)
Kannur 02 (Two)
Kasaragod 01 (One)

To know before Applying For Kerala PSC BEVCO LD & Bill Collector Notification 2021-22 (അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അറിയാൻ)

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ PSC യുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ (www .keralapsc .gov .in ) ഒറ്റത്തവണ രജിസ്‌ട്രേഷൻ നടത്തിയ ശേഷം മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക.

ഇതിനകം ഒറ്റത്തവണ രജിസ്‌ട്രേഷൻ നടത്തിയവർ തങ്ങളുടെ User  Id യും, Password  ഉം ഉപയോഗിച്ച് login  ചെയ്ത ശേഷം സ്വന്തം Profile  വഴി അപേക്ഷിക്കുക.

ഓരോ തസ്തികയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോഴും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ Link  ലെ Apply  Now എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി.

അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോ 31 -12 -2011  നു ശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം.

ഫോട്ടോയുടെ താഴെ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ പേരും ഫോട്ടോ എടുത്ത തീയതിയും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. ഒരിക്കൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത ഫോട്ടോയ്ക്ക് 10  വർഷം പ്രാബല്യമുണ്ടായിരിക്കും.

Registration  Card  Link  ൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് profile  ലെ വിശദാംശങ്ങൾ കാണുന്നതിനും പ്രിന്റ്ഔട്ട് എടുക്കുവാനും കഴിയും.

വിവിധ തസ്തികകളിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കും മുൻപ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ തങ്ങളുടെ profile  ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ശരിയാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം.

ഒരിക്കൽ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ സോപാധികമായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അയച്ചശേഷം അപേക്ഷയിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാനോ ഒഴിവാക്കുവാനോ കഴിയില്ല.

ഒരിക്കൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട അപേക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ ഏതവസരത്തിലും വിജ്ഞാപനത്തിൽ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ നിരുപാധികം നിരസിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പരിചയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രമാണങ്ങളുടെ പകർപ്പുകൾ PSC ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഹാജരാക്കിയാൽ മതി.

ആധാർകാർഡുള്ളവർ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായി ആധാർ പ്രൊഫൈലിൽ ചേർക്കണം.

എഴുത്ത് / ഒഎംആർ പരീക്ഷ നടത്തുന്ന പക്ഷം അർഹതപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് ഒറ്റത്തവണ രജിസ്‌ട്രേഷൻ പ്രൊഫൈലിൽ ലഭ്യമാകുന്നതും ആയത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തീയതി പരീക്ഷകലണ്ടറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ്.

ഈ തീയതി മുതൽ 15  ദിവസം വരെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം.

അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക്‌ മാത്രമേ പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ.

How To Apply For Kerala PSC BEVCO LD & Bill Collector Notification 2021-22? (എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?)

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഓൺലൈൻ വഴി മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാവൂ.

  • ഈ സൈറ്റിൽ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • പോസ്റ്റിന് അനുസൃതമായി ‘വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ’ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ആദ്യപടി.
  • രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഫൈലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കാം.
  • ഉപയോക്തൃ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വ്യക്തിഗത, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളും മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
  • അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയും ഒപ്പും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
  • അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല.
  • വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുകയും ആവശ്യമായ രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ശേഷം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അപേക്ഷാ ഫോം ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കണം.
  • ഭാവി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അപേക്ഷാ ഫോറം സേവ് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കുക.

Apply Online Link For Kerala PSC BEVCO LD & Bill Collector Notification 2021-22 (അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഓൺലൈൻ ലിങ്ക്)

കേരള പിഎസ്‌സി BEVCO LD, ബിൽ കളക്ടർ വിജ്ഞാപനം 2021-22 അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള നേരിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ഇതാ. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ 05 ജനുവരി 2022 രാത്രി 12 മണി വരെ സ്വീകരിക്കും.

 

Apply Online for Kerala PSC BEVCO LD & Bill Collector Notification 2021-22

 

Kerala PSC Recruitment 2021, Apply Online for 44 Various Posts_70.1

 

Join Now: Beverage Corporation & Municipal Common LD, Malayalam Live Classes By Adda247

 

Watch Video: BEVCO LD & Bill Collector Notification 2021-22

 

Fill the BEVCO LD Query Form for Kerala Students

 

FAQ: BEVCO LD & Bill Collector Notification 2021-22

Q1. കേരള PSC BEVCO LD, ബിൽ കളക്ടർ വിജ്ഞാപനം 2021-22 ന്റെ അസാധാരണ ഗസറ്റ്തീയതി എന്നാണ്?

Ans. കേരള PSC BEVCO LD, ബിൽ കളക്ടർ വിജ്ഞാപനം 2021-22 ന്റെ അസാധാരണ ഗസറ്റ്തീയതി 30.11.2021 മുതൽ 5.01.2022 വരെയാണ്.

Q2. കേരള PSC BEVCO LD, ബിൽ കളക്ടർ വിജ്ഞാപനം 2021-22 ന്റെ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി എന്നാണ്?

Ans. കേരള PSC BEVCO LD, ബിൽ കളക്ടർ വിജ്ഞാപനം 2021-22 ന്റെ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 2022 ജനുവരി 5  രാത്രി 12  വരെ.

Q3. കേരള PSC BEVCO LD, ബിൽ കളക്ടർ വിജ്ഞാപനം 2021-22 ന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

Ans. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലെ ലേഖനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന കേരള PSC BEVCO LD, ബിൽ കളക്ടർ വിജ്ഞാപനം 2021-22 ന് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള നേരിട്ടുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യാം.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

BEVCO LD & Bill Collector LD Batch
BEVCO LD & Bill Collector LD Batch

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

Sharing is caring!

FAQs

What is the Extraordinary Gazette Date of Kerala PSC BEVCO LD, Bill Collector Notification 2021-22?

Kerala PSC BEVCO LD, Bill Collector Notification 2021-22 Extraordinary Gazette Date is from 30.11.2021 to 5.01.2022.

What is the last date for receipt of applications for Kerala PSC BEVCO LD, Bill Collector Notification 2021-22?

Kerala PSC BEVCO LD, Bill Collector Notification The last date for receipt of applications for 2021-22 is January 5, 2022 till 12 midnight.

How to apply for Kerala PSC BEVCO LD, Bill Collector Notification 2021-22?

Candidates can click on the official website or direct link to apply online for PSC BEVCO LD, Bill Collector Notification 2021-22 given in the article above.