Malyalam govt jobs   »   Exam Syllabus   »   Kerala PSC Assistant Salesman Mains Syllabus...

Kerala PSC Assistant Salesman Mains Syllabus 2023, Download pdf, Check Exam Date & Exam Pattern| കേരള PSC അസിസ്റ്റൻറ് സെയിൽസ്മാൻ മെയിൻസ് സിലബസ് 2023

Kerala PSC Assistant Salesman Mains Syllabus 2023: Kerala Public Service Commission has released the Kerala PSC 10th Level Mains Exam Calendar 2023. If you are preparing for the upcoming 10th Level Mains Examination and would like to know the detailed syllabus, then your search ends right here. In this article we will provide the detailed syllabus of the upcoming Kerala PSC Assistant Salesman Mains Exam. In order to crack the exam, one needs to have a clear understanding of the syllabus, therefore read through Assistant Salesman Mains Syllabus 2023 to broaden your perspective. You can also download Kerala PSC Assistant Salesman Mains Syllabus 2023 in pdf format.

Kerala PSC Assistant Salesman Mains Syllabus 2023
Organization Kerala Public Service Commission
Category Exam Syllabus
Exam Name Assistant Salesman in Kerala State Civil Supplies Corporation Ltd
Kerala PSC Assistant Salesman Mains Exam Date 27th April 2023
Official Website https://www.keralapsc.gov.in/

Kerala PSC Assistant Salesman Mains Exam Syllabus 2023

Kerala PSC Assistant Salesman Mains Exam Syllabus 2023: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ കേരള PSC 10th ലെവൽ മെയിൻസ് പരീക്ഷ കലണ്ടർ 2023 പുറത്തിറക്കി. പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിക്കാൻ  സമയമായി. പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുന്നതിന്, സിലബസിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതിനാൽ കേരള PSC അസിസ്റ്റൻറ് സെയിൽസ്മാൻ മെയിൻസ് സിലബസ് 2023 വിശദമായി വായിച്ച് മനസിലാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് Assistant Salesman Mains Syllabus 2023 pdf രൂപത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

Kerala PSC Assistant Salesman Mains Exam Syllabus 2023: Overview

ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ Kerala PSC Assistant Salesman Mains Exam Syllabus 2023 സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും ലഭിക്കും.

Assistant Salesman Mains Exam Date 2023
Organization Kerala Public Service Commission
Category Exam Date
Department Kerala State Civil State Supplies Corporation Ltd
Post Name Assistant Salesman
Category No. 583/2021
Kerala PSC Assistant Salesman Mains Admit Card Date 13th April 2023
Kerala PSC Assistant Salesman Mains Exam Date 27th April 2023
Mode of Examination OMR/ONLINE (Objective Multiple Choice)
Medium of Questions Part I,II,III,V&VI-M/T/K

Part IV- English

Total Marks 100
Duration of Examination 1 Hour 30 min
Official Website www.keralapsc.gov.in

Kerala PSC Office Attendant Mains Syllabus 2023

If you have any query regarding the 10th level mains exam preparation, kindly fill the form given below.

CLICK HERE

Assistant Salesman Mains Exam Pattern 2023

കേരള പിഎസ്‌സി സെയിൽസ്മാൻ മെയിൻ പരീക്ഷയുടെ വിശാലമായ മാതൃക ഇതാണ്:

  • ഒബ്ജക്ടീവ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പരീക്ഷയാണിത്.
  • ആകെ 1.30 മണിക്കൂറാണ് പരീക്ഷാ ദൈർഘ്യം.
  • ആകെ മാർക്ക് 100.
  • ഓരോ ശരിയായ ഉത്തരത്തിനും 1 മാർക്ക് നൽകും.
  • ഓരോ തെറ്റായ ഉത്തരത്തിനും 1/3 മാർക്ക് കുറയ്ക്കുന്നു.

Assistant Salesman Mains Exam Date 2023

Assistant Salesman Mains Exam Pattern 2023
Topics Marks
I. General Knowledge (പൊതുവിജ്ഞാനം) 40 Mark
II. Current Affairs (ആനുകാലിക വിഷയങ്ങൾ) 20 marks
III. Simple Arithmetic, Mental Ability and Reasoning (ലഘു ഗണിതവും മാനസിക ശേഷിയും നിരീക്ഷണ പാടവ പരിശോധനയും) 20 marks
IV. General English 10 marks
V. പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ (മലയാളം , കനഡ, തമിഴ്) 10 marks
VI.ഭക്ഷ്യ- പൊതുവിതരണം,
സപ്ലൈക്കോ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
20 marks

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

Kerala PSC Assistant Salesman Mains Syllabus 2023_40.1
Adda247 Kerala Telegram Link

 

Kerala PSC Divisional Accounts Officer Mains Syllabus 2023

Kerala PSC Assistant Salesman Mains Detailed Exam Syllabus 2023

Part I: പൊതുവിജ്ഞാനം

S. No Topics
1 ചരിത്രം (4 മാർക്ക്)
1. കേരളം – യൂറോപ്യന്മാരുടെ വരവ് -യൂറോപ്യന്മാരുടെ
സംഭാവന മാർത്താണ്ഡവ മുതൽ ശ്രീ ചിത്തിരതിരുന്നാൾ വരെ –
തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ചരിത്രം – സാമൂഹ്യ, മത, നവോതഥാന
പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ – കേരളത്തിലെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ – കേരള
ചരിത്രത്തിലെ സാഹിത്യ സ്രോതസ്സുകൾ – ഐക്യകേരള പ്രസ്ഥാനം- 1956-ന് ശേഷമുള്ള കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം
2 ഇന്ത്യ : രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം – ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യം – ഒന്നാം
സ്വാതത്ര്യസമരം – ഇന്ത്യൻ  നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിന്റെ
രൂപീകരണം – സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം – സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ
പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ – വർത്തമാനപത്രങ്ങൾ-സ്വാതത്ര്യ സമര ചരിത്ര കാലത്തെ സാഹിത്യവും കലയും -സ്വാതത്ര്യ സമരവും  മഹാതമാ ഗാന്ധിയും
3 ലോകം:- ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മഹത്തായ വിപ്ലവം- അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരം- ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം റഷ്യൻ വിപ്ലവം ചൈനീസ് വിപ്ലവം -രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധാനന്തര രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം- ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന-  മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകൾ 

ii.ഭൂമിശാസ്ത്രം

i.ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ- ഭൂമിയുടെ ഘടന, അന്തരീക്ഷം പാറകൾ ,ഭൗമോപരിതലം, അന്തരീക്ഷമർദ്ദവും, കാറ്റും താപനിലയും, ഋതുക്കളും, ആഗോള പ്രശ്നങ്ങൾ ,ആഗോളതാപനം വിവിധതരം മലിനീകരണങ്ങൾ മാപ്പുകൾ  ട്ടോപ്പോഗ്രാഫിക് മാപ്പുകൾ  അടയാളങ്ങൾ ,വിദൂര സംവേദനം -ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിവര സംവിധാനം മഹാസമുദ്രങ്ങൾ സമുദ്ര ചലനങ്ങൾ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളും അവയുടെ സവിശേഷതകളും

ii .ഇന്ത്യ – ഭൂപ്രകൃതി സംസ്ഥാനങ്ങൾ അവയുടെ സവിശേഷതകൾ ഉത്തരപർവത മേഖല നദികൾ ഉത്തര മഹാസമതലം ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി തീരദേശം കാലാവസ്ഥ. സ്വാഭാവിക സസ്യപ്രകൃതി കൃഷി ധാതുക്കളും വ്യവസായവും ഊർജ്ജസ്രോതസ്സുകൾ റോഡ് ജല റെയിൽ വ്യോമഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ

iii . കേരളം- ഭൂപ്രകൃതി ജില്ലകൾ സവിശേഷതകൾ നദികൾ കാലാവസ്ഥ സ്വാഭാവിക സസ്യ പ്രകൃതി  വന്യജീവി കൃഷിയും ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളും ധാതുക്കളും വ്യവസായവും ഊർജ്ജസ്രോതസ്സുകൾ റോഡ് ജല റെയിൽ വ്യോമഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ

iii . ധനതത്വ ശാസ്ത്രം 4 മാർക്ക്

ഇന്ത്യ -സാമ്പത്തിക രംഗം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ നീതി ആയോ  നവ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ കാർഷിക വിളകൾ ഹരിത വിപ്ലവം

iv. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന

ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സമിതി ആമുഖം പൗരത്വം മൗലികാവകാശങ്ങൾ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ മൗലിക കടമകൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഘടകങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണഘടന ഭേദഗതികൾ പഞ്ചായത്തീരാജ് ഭരണഘടന സ്ഥാപനങ്ങളും അവയുടെ ചുമതലകളും യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ്കൺ കറൻറ് ലിസ്റ്റ്

v .കേരളം ഭരണവും ഭരണ സംവിധാനങ്ങളും

കേരളം സംസ്ഥാന സിവിൽ സർവീസ് ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ  വിവിധ കമ്മീഷനുകൾ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക വാണിജ്യ ആസൂത്രണ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി കണ്ണീർ തടസംരക്ഷണം തൊഴിലും ജോലിയും ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിൽ പദ്ധതികൾ  ഭൂപരിഷ്കരണങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ കുട്ടികൾ മുതിർന്ന പൗരന്മാർ എന്നിവരുടെ സംരക്ഷണം  സാമൂഹ്യക്ഷേമം  

vi. ജീവശാസ്ത്രവും പൊതുജന ആരോഗ്യവും

1.മനുഷ്യ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതു അറിവ്

2.ജീവകങ്ങളും ധാതുക്കളും അവയുടെ അപര്യാപ്തത രോഗങ്ങളും

3. സംക്രമിക രോഗങ്ങളും രോഗകാരികളും

4.കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

5. ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ

6.അടിസ്ഥാന ആരോഗ്യ വിജ്ഞാനം

7. പരിസ്ഥിതിയും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും

vii.ഭൗതികശാസ്ത്രം

1.ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശാഖകൾ, ദ്രവ്യം -യൂണിറ്റ്, അളവുകളും തോതും

2.ചലനം- ന്യൂട്ടന്റെ ചലന നിയമങ്ങൾ- മൂന്നാം ചലന നിയമം- ആക്കം- പ്രോജക്ട് മോഷൻ -മൂന്നാം ചലന നിയമം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ-ഐഎസ്ആർഒയുടെ ബഹിരാകാശ നേട്ടങ്ങൾ

3.പ്രകാശം- ലെൻസ് ദർപ്പണം-പ്രകാശത്തിന്റെ വിവിധ പ്രതിഭാസങ്ങൾ- മഴവില്ല്- വസ്തുക്കളുടെ വിവിധ വർണ്ണങ്ങൾ- ഇലക്ട്രോമാഗ്നെറ്റിക് സ്പെക്ട്രം 

4.ശബ്ദം- വിവിധതരം തരംഗങ്ങൾ -വ്യത്യസ്തമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രവേഗം- അനുരണനം- ആവർത്തന പ്രതിപദനം

5.ബലം-വിവിധതരംബലങ്ങൾ- ഘർഷണം ഘർഷണത്തിന്റെ ഉപയോഗങ്ങളും ദോഷങ്ങളും- ദ്രാവക മർദ്ദം- തത്വം പാസ്ക്കൽ നിയമം- സാന്ദ്രത -ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത -കേശിക ഉയർച്ച -വിസ്സ്കസ് ബലം- പ്രതലബലം

6.ഗുരുത്വാകർഷണം- അഭി കേന്ദ്രഫലം -അപകേന്ദ്രഫലം ഉപഗ്രഹങ്ങൾ- പാലായന പ്രവേഗം -പിണ്ഡവും ഭാരവും -ഭൂമിയുടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ജിയുടെ മൂല്യം

7. താപം- താപനില -വിവിധതരം തെർമോമീറ്ററുകൾ- ആർദ്രത- ആപേക്ഷിക ആർദ്രത

8.പ്രവർത്തി-ഊർജ്ജം- പവർ- ഗണിത പ്രശ്നങ്ങൾ- ഉത്തോലകങ്ങൾ- വിവിധതരം ഉത്തോലകങ്ങൾ

viii.രസതന്ത്രം

1.ആറ്റം- തന്മാത്ര- ദ്രവ്യത്തിന്റെ വിവിധ അവസ്ഥകൾ- രൂപാന്തരത്വം -ബാധക നിയമങ്ങൾ- അക്വാറീജിയ

2.മൂലകങ്ങൾ- ആവർത്തന പട്ടിക- ലോഹങ്ങളും അലോഹങ്ങളും -രാസ ഭൗതിക മാറ്റങ്ങൾ -രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ- ലായനികൾ മിശ്രിതങ്ങൾ- സംയുക്തങ്ങൾ

3.ലോഹങ്ങൾ- അലോഹങ്ങൾ- ലോഹസങ്കരങ്ങൾ -ആസിഡും അൽക്കലിയും- പിഎച്ച് മൂല്യം -ആൽക്കലോയിഡുകൾ

ix.കല കായികം സാഹിത്യം സംസ്കാരം

കല 

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ദൃശ്യരാവ്യാ കലകൾ ഇവയുടെ ഉദ്ഭവം വ്യാപനം പരിശീലനം എന്നിവ കൊണ്ട്

പ്രശസ്തമായ സ്ഥലങ്ങൾ

– പ്രശസ്തമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ

പ്രശസ്തമായ വ്യക്തികൾ 

-പ്രശസ്തരായ കലാകാരന്മാർ

-പ്രശസ്തരായ  എഴുത്തുകാർ

കായികം

1.കായിക രംഗത്ത് വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും ലോകത്തിലെയും പ്രധാന കായിക താരങ്ങൾ അവരുടെ കായിക ഇനങ്ങൾ അവരുടെ നേട്ടങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ബഹുമതികൾ

2.പ്രധാന അവാർഡുകൾ അവാർഡ് ജേതാക്കൾ ഓരോ അവാർഡും ഏതു മേഖലയിലെ പ്രകടനത്തിനാണ് നൽകുന്നത് എന്ന് അറിവ്

3.പ്രധാന ട്രോഫികൾ ബന്ധപ്പെട്ട മത്സരങ്ങൾ കായിക ഇനങ്ങൾ

4.പ്രധാന കായിക ഇനങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന കളിക്കാരുടെ എണ്ണം

5.കളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന പദങ്ങൾ

6.ഒളിമ്പിക്സ്

7.ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ആഫ്രോ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിം സാഫ ഗെയിംസ്

8.ദേശീയ ഗെയിംസ്

9.ഗെയിം ഇനങ്ങൾ

10.ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും ദേശീയ കായിക ഇനങ്ങൾ

സാഹിത്യം

 1.മലയാളത്തിലെ പ്രധാന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആദ്യ കൃതികൾ കർത്താക്കൾ

2. എഴുത്തുകാർ തൂലികാനാമങ്ങൾ അപരനാമങ്ങൾ

3.ഓരോ പ്രസ്ഥാനത്തിലെയും പ്രധാന കൃതികൾ അവയുടെ കർത്താക്കൾ

4.കഥാപാത്രങ്ങൾ കൃതികൾ

5.പ്രശസ്തമായ വരികൾ കൃതികൾ  എഴുത്തുകാർ

6.മലയാള പത്രപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആരംഭം തുടക്കം കുറിച്ചവർ ആനുകാലികങ്ങൾ

7. പ്രധാനപ്പെട്ട അവാർഡുകൾ

8. ജ്ഞാനപീഠം നേടിയ മലയാളികൾ അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

9. മലയാള സിനിമയുടെ ഉദ്ഭവം വളർച്ച നാഴികക്കല്ല് പ്രധാന സംഭാവന നൽകിയവർ മലയാള സിനിമയും ദേശീയ  അവാർഡും

സംസ്കാരം

1. കേരളത്തിലെ പ്രധാന ആഘോഷങ്ങൾ ആഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ പ്രശസ്തമായ ഉത്സവങ്ങൾ

2. കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരാധനാലയങ്ങൾ സാംസ്കാരിക നായകന്മാർ അവരുടെ സംഭാവനകൾ

X. കമ്പ്യൂട്ടർ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ 

1. Hardware
o Input Devices (Names and uses)
o Output Devices (Names and uses/features)
o Memory devices – Primary and Secondary (Examples, Features)
2. Software
o Classification – System software and Application software
o Operating System – Functions and examples
o Popular Application software packages – Word processors,
Spreadsheets, Database packages, Presentation, Image editors
(Uses, features and fundamental concepts of each)
o Basics of programming – Types of instructions (Input, Output,
Store, Control transfer) (Languages need not be considered)
3. Computer Networks
o Types of networks – LAN, WAN, MAN (Features and application
area)
o Network Devices – Media, Switch, Hub, Router, Bridge, Gateway
(Uses of each)
4. Internet
o Services – WWW, E-mail, Search engines (Examples and purposes)
o Social Media (Examples and features)
o Web Designing – Browser, HTML (Basics only)
o E-governance
5. Cyber Crimes and Cyber Laws
o Types of crimes (Awareness level)
o IT Act and Other laws (Awareness level)
(xi. സുപ്രധാന നിയമങ്ങൾ  (4 മാർക്)
1. Right to Information Act – Information Exempted; Constitution of
Information Commissions- Powers and Functions.
2. Protection of Consumers – Rights of Consumers.
3. Law for the Protections of Vulnerable Sections – Protection of Civil
Rights – Atrocities against SC & ST – National Commission for SC / STKerala State SC/ST Commission – National and State Minority
Commission – National Human Rights Commission and State Human
Rights Commission – Protection of Senior Citizen.
4. Protection and Safeguarding of Women – Offences affecting Public
Decency and Morals. National and State Commission for Women – The
Protection of Women (from Domestic Violence) Act, 2005.
5. Protection and Safeguards of Children – Protection of Children from
Sexual Offence (POCSO) Act, 2012.

II.ആനുകാലിക വിഷയങ്ങൾ

III.ലഘുഗണിതവും മാനസികശേഷിയും നിരീക്ഷണ പാടവ പരിശോധനയും

i.ലഘുഗണിതം

1. സംഖ്യകളും അടിസ്ഥാന ക്രിയകളും

2.ഭിന്നസംഖ്യകളും ദശാംശ സംഖ്യകളും

3. ശതമാനം

4.ലാഭവും നഷ്ടവും

5. സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും

6.അംശബന്ധവും അനുപാതവും

7. സമയവും ദൂരവും

8. സമയവും പ്രവർത്തിയും

9.ശരാശരി

10. കൃത്യ അംഗങ്ങൾ

11. ജാമിതീയ രൂപങ്ങളുടെ ചുറ്റളവ് വിസ്തീർണ്ണം വ്യാപ്തം തുടങ്ങിയവ

12.പ്രോഗ്രേഷനുകൾ

ii.മാനസികശേഷിയും നിരീക്ഷണ പാടവ പരിശോധനയും

1. ശ്രേണികൾ സംഖ്യ ശ്രേണികൾ അക്ഷരശ്രേണികൾ

2. ഗണിത ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ

3.സ്ഥാനനിർണയ പരിശോധന

4. സമാനബന്ധങ്ങൾ

5. ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക

6.സംഖ്യാ അവലോകന പ്രശ്നങ്ങൾ

7.കോടിങ്ങും ഡികോഡിങ്ങും

8.കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ

9.ദിശാവബോധം

10. ക്ലോക്കിലെ സമയവും കോണളവും

11. ക്ലോക്കിലെ സമയവും പ്രതിബിംബവും

12. കലണ്ടറും തീയതിയും

13.ക്ലറിക്കൽ ശേഷി പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ 

IV. GENERAL ENGLISH
i. English Grammar (5 Marks)
 Types of Sentences and Interchange of Sentences.
 Different Parts of Speech.
 Agreement of Subject and Verb.
 Articles – Definite and Indefinite Articles.
 Uses of Primary and Modal Auxiliary Verbs
 Question Tags
 Infinitive and Gerunds
 Tenses
 Tenses in Conditional Sentences
 Prepositions
 The Use of Correlatives
 Direct and Indirect Speech
 Active and Passive voice
 Correction of Sentences
 Degrees of Comparison
ii Vocabulary (5 Marks)
 Singular & Plural, Change of Gender, Collective Nouns
 Word formation from other words and use of prefix or suffix
 Compound words
 Synonyms
 Antonyms
 Phrasal Verbs
 Foreign Words and Phrases
 One Word Substitutes
 Words often confused
 Spelling Test
 Idioms and their Meanings
 Expansion and meaning of Common Abbreviations

V.പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ

1. മലയാളം

2.പദശുദ്ധി

3.വാക്യ ശുദ്ധി

4.പരിഭാഷ

5.ഒറ്റപദം

6.പര്യായം

7.വിപരീതപദം 

8.ശൈലികൾ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ

9.സമാന പദം

10.ചേർത്തെഴുതുക

11.സ്ത്രീലിംഗം പുലിംഗം

12.വചനം

13.തിരിച്ചെഴുതൽ

14.ഘടകപദം 

കന്നഡ

1) Word Purity / Correct Word
2) Correct Sentence
3) Translation
4) One Word / Single Word / One Word Substitution
5) Synonyms
6) Antonyms
7) Idioms and Proverbs
8) Equivalent Word
9) Join the Word
10) Feminine Gender, Masculine Gender
11) Number
12) Sort and Write

തമിഴ്
1) Correct Word
2) Correct Structure of Sentence
3) Translation
4) Single Word
5) Synonyms
6) Antonyms / Opposite
7) Phrases and Proverbs
8) Equal Word
9) Join the Word
10) Gender Classification – Feminine, Masculine
11) Singular, Plural
12) Separate
13) Adding Phrases

VI.ഭക്ഷ്യ- പൊതുവിതരണം, സപ്ലൈകോ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ

1. The Kerala State Civil Supplies Corporation (Supplyco)

2. Public Distribution System in Kerala & Food and Civil Supplies
Department.

3. Customer Relation Management

4. Retail Marketing , Marketing & Sales Manship

Kerala PSC Assistant Salesman Mains Syllabus 2023: Download pdf

Kerala PSC Assistant Salesman mains Exam Syllabus 2023 ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് വഴി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

Assistant Salesman Mains Syllabus Download pdf Here

Also Read,

Kerala PSC Study Materials

Daily Current Affairs

Weekly/ Monthly Current Affairs PDF (Magazines)

Also Practice Daily Quizes

 

ഇതര പരീക്ഷകളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വിജ്ഞാപനങ്ങൾ, ദൈനംദിന ക്വിസുകൾ  എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 

***വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക***

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

Kerala PSC Assistant Salesman Mains Syllabus 2023_50.1

Kerala Exams Mahapack

*ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവടുവെപ്പ് | ADDA247 മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കൂ*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

FAQs

Is the syllabus available in pdf format?

Yes

[related_posts_view]