Malyalam govt jobs   »   Exam Syllabus   »   JIPMER സിലബസ് 2023

JIPMER ഗ്രൂപ്പ് B & C സിലബസ് 2023- പരീക്ഷ പാറ്റേൺ പരിശോധിക്കുക, സിലബസ് PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

JIPMER ഗ്രൂപ്പ് B & C സിലബസ് 2023

JIPMER ഗ്രൂപ്പ് B & C സിലബസ് 2023 (JIPMER Group B & C Syllabus 2023): ജവാഹർലാൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജവറ്റ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസർച്ച് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ @www.jipmer.edu.in ൽ JIPMER പരീക്ഷ തീയതി 2023 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇതോടൊപ്പം ഗ്രൂപ്പ് B & C തസ്തികകളുടെ സിലബസും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുന്നതിന് സിലബസിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതിനാൽ JIPMER ഗ്രൂപ്പ് B & C സിലബസ് 2023 വിശദമായി വായിച്ച് മനസിലാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് JIPMER ഗ്രൂപ്പ് B & C സിലബസ് 2023 Pdf രൂപത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

JIPMER Group B & C Syllabus 2023
Organization Jawaharlal Institute of postgraduate Medical Education & Research, Puducherry
Category Exam Syllabus
Vacancy 69
Last Date To Apply 18th March 2023
Official Website www.jipmer.edu.in

JIPMER സിലബസ് 2023: അവലോകനം

ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ JIPMER സിലബസ് 2023 സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും ലഭിക്കും.

JIPMER Syllabus 2023
Organization Jawaharlal Institute of postgraduate Medical Education & Research, Puducherry
Category Exam Syllabus
Name of the Posts Dental Hygienist, Junior Translation Officer, Medical Social Worker, Speech Therapist, X- Ray Technician, Anaesthesia Technician, Audiology Technician, Dental Mechanic, Junior Administrative Assistant, Ophthalmic Technician, Perfusion Assistant, Pharmacist, Physiotherapist Technician,  Stenographer Grade II, URO Technician
JIPMER Recruitment Last Date To Apply 18th March 2023 (04:30 PM)
JIPMER Admit Card Release Date 25th March 2023
JIPMER Exam Date 2nd April 2023 (Tentative)
Vacancy 69
Selection Process Computer Based Test & Skill Test
Mode of Examination Objective Type (Multiple Choice Questions)
Total Marks 400
Total no. of Questions 100
Duration 90 Min
Language www.jipmer.edu.in
Marking Scheme Negative Marking- 1 marks
Official Website www.jipmer.edu.in

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

JIPMER ഗ്രൂപ്പ് B & C സിലബസ് 2023_30.1
Adda247 Kerala Telegram Link

JIPMER പരീക്ഷ പാറ്റേൺ 2023

JIPMER Exam Pattern 2023
Name of the Post CBT Subject
Dental Hygienist, Dental Mechanic, Junior Translation Officer, Medical Social Worker, Speech Therapist, X- Ray Technician, Audiology Technician, Anaesthesia Technician, Ophthalmic Technician, Perfusion Assistant, Pharmacist, Physiotherapist Technician, URO Technician 1. Related Subject- 70%
2. General areas like General Knowledge, General Intelligence, General English and General Mathematics
Stenographer Grade II, Junior Administrative Assistant 1. General Intelligence & Reasoning
2. Numerical Aptitude
3. General English
4. General Awareness and Current Affairs

JIPMER ഗ്രൂപ്പ് B & C റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സിലബസ് 2023

General Intelligence & Reasoning

 • Missing Number
 • Repeated Series
 • Analogy
 • Venn diagram
 • Logical arrangement of words
 • Coding & decoding
 • Sitting arrangement
 • Ranking arrangement
 • Dice
 • Cube & Cuboid
 • Calendar
 • Number Series
 • Coded equation
 • Clock, Directions
 • Counting figures
 • Problems based on Alphabets
 • Sequence
 • Mirror and Water Image

General Knowledge

 • Questions to test the candidates’ awareness of the environment around him and its applications to the society
 • Current affairs of National & International importance etc.
 • History
 • Culture
 • Geography
 • Science
 • Polity
 • Economy

General English

 • Spot the error
 • Fill in the blanks
 • Synonyms & antonyms
 • Detecting misspelled words
 • Idioms & phrases
 • One word substitution
 • Sentence improvements
 • Active/ Passive voice
 • Direct/ Indirect
 • Narration
 • Close paragraph
 • Comprehension

Quantitative Aptitude

 • Number System
 • Percentages
 • Profit & Loss
 • Discount,
 • Ratio & Proportion
 • Mixer & Allegation
 • Averages
 • Simple & Compound Interest
 • Time & distance
 • Time & Work
 • Pipe & Cistern
 • Boat & Stream
 • Partnership
 • Surds & Indices
 • LCM & HCF
 • Simplification
 • Geometry (Triangles, Circles, Quadrilateral, Lines & Angles)
 • Mensuration (Area, Perimeter, Volume)
 • Trigonometry (Trigonometric Identities, Trigonometric Ratios, Circular measures of Angles, Heights & distance)
 • Algebra (Factorization, Coordinate Geometry, Polynomials, Sequence & Series, Algebraic identities, Linear equations)
 • Statistics & Data interpretation

JIPMER ഗ്രൂപ്പ് B & C സിലബസ് 2023 PDF ഡൗൺലോഡ്

JIPMER ഗ്രൂപ്പ് B & C സിലബസ് 2023 PDF ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് വഴി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

JIPMER Syllabus 2023 PDF Download 

RELATED ARTICLES
JIPMER Notification 2023
JIPMER Exam Date 2023

Also Read,

Kerala PSC Study Materials

Daily Current Affairs

Weekly/ Monthly Current Affairs PDF (Magazines)

Also Practice Daily Quizes

 

ഇതര പരീക്ഷകളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വിജ്ഞാപനങ്ങൾ, ദൈനംദിന ക്വിസുകൾ  എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 

***വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക***

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

JIPMER ഗ്രൂപ്പ് B & C സിലബസ് 2023_40.1

Kerala Exams Mahapack

*ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവടുവെപ്പ് | ADDA247 മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കൂ*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

FAQs

Is the syllabus available in pdf format?

Yes, you can download JIPMER Group B & C syllabus in pdf format.