ഭൂമിശാസ്ത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Geography Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [15th September 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Geography Quiz

ഭൂമിശാസ്ത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Geography Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [15th September 2021]

KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഭൂമിശാസ്ത്ര ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ(Geography Quiz For KPSC And HCA in Malayalam). ഭൂമിശാസ്ത്ര ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഭൂമിശാസ്ത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
August 2021

Geography Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1.താഴെ പറയുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് ഉള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ്?

(a)കേരളം .

(b) രാജസ്ഥാൻ .

(c) ബീഹാർ .

(d) മഹാരാഷ്ട്ര .

 

Q2. ഇടിമിന്നലിന്റെ സ്ഥലം എന്നർത്ഥം വരുന്ന  ഹിൽ സ്റ്റേഷന്റെ പേര് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ?

(a)ഗാങ്‌ടോക്ക്.

(b) ഷില്ലോംഗ്.

(c) ഓട്ടാകാമണ്ട്.

(d) ഡാർജിലിംഗ്.

 

Q3. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഫോക്കസിനു മുകളിലുള്ള സ്ഥലത്തെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു?

(a)ഫോക്കസ്.

(b) ഇൻസെന്റർ.

(c) എപിസെന്റർ.

(d) സർകംസെന്റർ.

 

Q4. അന്റാർട്ടിക്കയുടെ തെക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരമായ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പേരെന്താണ് ?

(a) ദക്ഷിണ ഭാരത്.

(b) ദക്ഷിണ നിവാസ്.

(c) ദക്ഷിണ ചിത്ര.

(d) ദക്ഷിണ ഗംഗോത്രി.

 

Q5. ദരിദ്രരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശതമാനം ഉള്ള സംസ്ഥാനം ഏത് ?

(a) ബീഹാർ .

(b) ചത്തീസ്ഗഡ് .

(c) ഒറീസ.

(d) ജാർഖണ്ഡ് .

 

Q6.സെൻസസ് 2001 അനുസരിച്ച് , 1991-2001 കാലഘട്ടത്തിലെ ശരാശരി വാർഷിക വളർച്ചാ നിരക്ക് എത്ര?

(a)1.22%.

(b)1.93%.

(c)2.13%.

(d)2.24%.

 

Q7. ലോക മഹാസമുദ്രത്തിൽ , ഏത് സമുദ്രത്തിനാണ് ഏറ്റവും വിശാലമായ ഭൂഖണ്ഡാന്തര ഷെൽഫ് ഉള്ളത്?

(a)അന്റാർട്ടിക്ക് സമുദ്രം.

(b) ആർട്ടിക് സമുദ്രം.

(c) ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം.

(d) അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം.

 

Q8.ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ, ഏത് കാലയളവിനെയാണ് ഒരു വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്?

(a) 1921-1931.

(b) 1941-1951.

(c) 1951-1961.

(d)1971-1981.

 

Q9. 2011 ലെ സെൻസസ് അനുസരിച്ച്, ഇന്ത്യയിലെ സാന്ദ്രത എത്രയാണ്?

(a) 325.

(b) 352.

(c) 372.

(d)382.

 

 

Q10. റൂർക്കല സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റിന് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള കടൽ തുറമുഖം ഏതാണ്?

(a) ഹാൽഡിയ.

(b) വിശാഖപട്ടണം.

(c) കണ്ട്ല.

(d) പരദീപ്.

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ


To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

Geography Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

 

S1. (C)

Sol-

 • Bihar has the lowest literacy rate in india.
 • It is about 61.80% according to the census 2011 report.

 

S2. (d)

 • Darjeeling is derived from the word dorje meaning thunderbolt and ling meaning place or land.
 • Both dorje and ling are Tibetan words.

 

S3. (C)

 • During an earthquake the energy stored in earth are released from focus.
 • Epicenter is the point on earth’s surface that lies directly above focus.

 

S4. (d)

 • DakshinGangotri is the name of India’s permanent research station in southern hemisphere Antarctica.

 

S5. (b)

 • As per RBI estimates chhatisgarh has the highest poverty level with 39% people living below poverty line.

 

S6.(b)

 • According to census 2011 , the average annual growth rate during 2001-2011 is almost 2%.

 

S7.(b)

 • The siberian continental shelf form the world’s widest continental shelf in Arctic Ocean.

 

S8. (C)

 • A great leap forward in context of Indian population census in considered the decadal growth from 1951 to 1961.

 

S9. (d)

 • The population density of India has risen to 382 person’s square kilometre.
 • In 2001 , the figure was 325.

 

S10. (d)

Sol-

 • Rourkela steel plant is located in Rourkela, Odisha.
 • It is closer to the Paradip port when compared with other port’s.
 • As iron is heavy and weighty, it is exported from nearby Paradip port, Odisha.

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

ഭൂമിശാസ്ത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Geography Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [15th September 2021]_50.1
Village Field Assistant Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

നവംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?