Malyalam govt jobs   »   Economics Daily Quiz In Malayalam 24...

Economics Daily Quiz In Malayalam 24 July 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant

Economics Daily Quiz In Malayalam 24 July 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant_30.1

 

LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

 

ജൂലൈ 2021 | ജയംപ്രതിവാരകറന്റ്അഫേഴ്സ്
July 2nd week

×
×

Download your free content now!

Download success!

Economics Daily Quiz In Malayalam 24 July 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Q1. ഒരു സ്ഥാപനം സന്തുലിതാവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ?

(a) നാമമാത്ര ചെലവ് നാമമാത്ര വരുമാനത്തിന് തുല്യമാണ്.

(b) മൊത്തം ചെലവ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്.

(c) മൊത്തം വരുമാനം പരമാവധി.

(d) ശരാശരി വരുമാനവും നാമമാത്ര വരുമാനവും തുല്യമാണ്.

 

Q2. ഒരു ഡിമാൻഡ് കർവ് മാറില്ലേ?

(a) വരുമാനം മാത്രം മാറുമ്പോൾ.

(b) പകരമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില മാത്രം മാറുമ്പോൾ.

(c) പരസ്യ ചെലവിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുമ്പോൾ.

(d) ചരക്കിന്റെ വില മാത്രം മാറുമ്പോൾ.

 

Q3. വിതരണം സ്വന്തം ഡിമാൻഡ് സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്ന് ആരാണ് പറഞ്ഞത്?

(a) ആദം സ്മിത്ത്.

(b) ജെ . ബി  സെ .

(c) മാർഷൽ.

(d) റിക്കാർഡോ.

 

Q4. ലാഭിക്കുന്നത് പണത്തിന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ ആ ഭാഗം ____ ആണോ?

(a) വ്യവസായങ്ങളുടെ വികസനത്തിനായി.

(b) ഉപഭോഗത്തിനായി ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല.

(c) ആരോഗ്യത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുമായി ചെലവഴിച്ചു.

(d) ഉപഭോക്തൃ ഡ്യൂറബിളുകൾക്കായി ചെലവഴിച്ചു.

 

Q5. റോളർ സ്കേറ്റുകളുടെ ഡിമാൻഡ് കർവ് D = 23000-19P ഉം സപ്ലൈ കർവ് S = 18000 6P ഉം ആണെങ്കിൽ, സന്തുലിത വില കണ്ടെത്തണോ?

(a) Rs 100.

(b)Rs 400.

(C) Rs 50.

(d) Rs 200.

 

Q6. തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് ഏംഗൽ നിയമം പറയുന്നു?

(a) ആവശ്യപ്പെടുന്ന അളവും ഒരു ചരക്കിന്റെ വിലയും.

(b) ആവശ്യപ്പെടുന്ന അളവും പകരക്കാരുടെ വിലയും.

(c) ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന അളവും അഭിരുചികളും.

(d) ആവശ്യപ്പെടുന്ന അളവും ഉപഭോക്താക്കളുടെ വരുമാനവും.

 

Q7. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത് ഉപഭോക്തൃ സെമിഡ്യൂറബിൾ ചരക്കുകളാണ്?

(a) കാറുകളും ടെലിവിഷൻ സെറ്റുകളും.

(b) പാലും പാലുൽപ്പന്നങ്ങളും.

(c) ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും മറ്റ് ഭക്ഷ്യ ഉൽപന്നങ്ങളും.

(d) ഫാനുകളും ഇലക്ട്രിക് അയണുകളും പോലുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണം.

 

Q8. തികച്ചും അനിവാര്യമായ ഡിമാൻഡ് തുല്യമാണ്?

(a) ഐക്യം.

(b) പൂജ്യം.

(c) അനന്തത.

(d) ഐക്യത്തേക്കാൾ വലുത്.

 

Q9. ഒരു രസതന്ത്രജ്ഞന്റെ കടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു റഫ്രിജറേറ്റർ ഇതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ്?

(a) ഫ്രീ ഗുഡ്സ് .

(b) അന്തിമ ഗുഡ്സ്  .

(c) നിർമ്മാതാവ് ഗുഡ്സ് .

(d) ഉപഭോക്താവിന് ഗുഡ്സ് .

 

Q10. തൃപ്തിയുടെ ഘട്ടത്തിൽ, മാര്ജിനല് യൂട്ടിലിറ്റി ഇതാണ്?

(a) പൂജ്യം.

(b) പോസിറ്റീവ്.

(c) പരമാവധി.

(d) നെഗറ്റീവ്.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Solutions

S1. (a)

Sol-

 • A firm’s equilibrium is a point when it has no inclination in changing its production or in short run marginal revenue equals to the marginal cost.

S2. (C)

 • Demand curve is a graphical representation of the price and quantity relationship with the demand.
 • A change in the advertisement expenditure do not change the demand curve.

 S3. (b)

 • Say’s law propouned by the JB say , according to which in a market, supply creates it’s own demand.

S4. (b)

 • Saving is that part of income reserved for any particular reason for the other than consumption.

 S5. (d)

 • Equilibrium is a situation where demand matches the supply.
 • Equilibrium implies demand=supply.
 • By putting the values to the formula we will receive Rs 200.

S6.(d)

 • Engel’S Law state that as the income rises the proportionate expenditure from income on the food products decreases.

S7. (C)

 • Semi-durable goods are the those goods which are neither durable nor the perishable like clothes, preserved foods, foods grains etc.

S8 . (b)

 • Perfectly inelastic demand means that the no responsiveness of the demand in the relation to the price , so it will be equal to the Zero.

S9. (b)

 • Final goods are the goods that are consumed rather than the used in the further production.

S10.(a)

 • Point of the satiety is the stage where one more additional unit consumption is not contributing in increasing total utility.
 • So at the point of the satiety, marginal utility is zero.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Economics Daily Quiz In Malayalam 24 July 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant_60.1

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

 

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

Economics Daily Quiz In Malayalam 24 July 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Economics Daily Quiz In Malayalam 24 July 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant_90.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.