Malyalam govt jobs   »   Biology Quiz For KPSC And High...

Biology Quiz For KPSC And High Court Assistant in Malayalam [07.08.2021]

Biology Quiz For KPSC And High Court Assistant in Malayalam [07.08.2021]
Daily Quiz in Malayalam For Exams
LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ജൂലൈ 2021 | ജയം പ്രതിമാസ കറന്റ് അഫേഴ്സ്” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/08/03075844/Monthly-Current-Affairs-July-2021-in-Malayalam-2.pdf”]

 

Q1. പിങ്ക് പൂപ്പൽ എന്തിന്റെ പൊതുവായ പേര്?

(a) ആസ്പെർഗില്ലസ്.

(b) റൈസോപ്പസ്.

(c) ന്യൂറോസ്പോറ.

(d) മുകൊർ .

 

Q2. ആദ്യം രൂപംകൊണ്ട പ്രാഥമിക സൈലെം മൂലകങ്ങളെ _____ എന്ന് വിളിക്കുന്നു?

(a) മെറ്റാക്സൈലം.

(b) പ്രോട്ടോക്സൈലം.

(c) ക്സൈലംഫൈബർസ്‌.

(d) ക്സൈലം പാരെൻകൈമ.

 

Q3. പ്രാണികളെ പിടിക്കുന്ന ചെടി ഏത്?

(a) ഓസ്ട്രേലിയൻ അക്കേഷ്യ.

(b) സ്മൈലക്സ്.

(c) നെപെന്തസ്.

(d) നെറിയം

 

Q4. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളിൽ ഏതിനാണ്‌  ക്ലിറ്റെല്ലം ഉള്ളത്?

(a) മില്ലിപീഡ്.

(b) സെന്റിപ്പിഡ്.

(c) മണ്ണിര.

(d) റിംഗ് വേം

 

Q5. ചെവി എല്ലുകളുടെ ആകെ എണ്ണം?

(a)2.

(b) 4.

(C) 6.

(d) 8.

 

Q6. മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കം എത്ര ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

(a)2.

(b) 3.

(c) 4.

(d)5.

 

Q7. മനുഷ്യന്റെ തൊണ്ടയിൽ, ആദാമിന്റെ ആപ്പിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്തിനെയാണ്?

(a) സിയോറോയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലാറിം തരുണാസ്ഥി.

(b) ത്രോട്ട്.

(c) ലാറിം

(d) തൈറോയ്ഡ് തരുണാസ്ഥി.

 

Q8. ശുദ്ധമായ ക്രിസ്റ്റലിൻ രൂപത്തിൽ വേർതിരിച്ച ആദ്യത്തെ എൻസൈം ഏതാണ്?

(a) അമിലേസ്.

(b) കാറ്റലേസ്

(c) ലിപേസ്

(d) യൂറിയേസ്

 

Q9. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഒരു വെസ്റ്റിജിയൽ അവയവം?

(a) പ്രായപൂര്ത്തിയായിട്ടുവരുന്ന പല്ല്.

(b) പ്ലീഹ.

(c) തൈറോയ്ഡ്.

(d) പിത്താശയം

 

Q10. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഒരു ജനിതക രോഗം?

(a) ഡൗൺ സിൻഡ്രോം.

(b) എലിഫന്റിസിസ്.

(c) ആസ്ത്മ.

(d) നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്‌നെസ്സ് .

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ ” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/08/04092949/MONTHLY-CURRENT-AFFAIRS-IMPORTANT-QUESTION-AND-ANSWERS-IN-MALAYALAM-JULY-2021.docx-1.pdf”]

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Solutions

S1. (b)

Sol-

 • Rhizopus a saprophytic fungi on plants and some specialized parasites on animals.
 • They form a thin pink mycelial growth.
 • So it’s common name is pink mould.

S2.(b)

 • Protoxylem are the first xylem to be develop.
 • Protoxylem is less prominent and is develops before the plant organ has completed its growth.

 S3. (C)

 • Nepenthes is an insect- catching plant, commonly called as the insectivorous.
 • So they extract the N2 from the insect and use it.

S4. (C)

 • Earthworm has a clitellum.
 • Earthworm belongs to the phylum annelida.
 • Clitellum is a part of the reproductive system , which function to store the eggs of worms.

 S5. (C)

 • There are total 6 bones present in both ears of human beings.
 • The ear bone has three sections Malleus, incus, and stapes. Joined together to form ossicles.
 • Stapes is the smallest bone In the human body.

S6.(b)

 • Human brain is divided into mainly three types fore brain, mid brain , and Hind brain.
 • The largest part of the brain is the fore brain.
 • Brain recieves the maximum amount of the blood and oxygen.

S7. (d)

 • Adam’s Apple is related to the deepening of the voice.
 • During adolescent stage the thyroid cartilage grows together with larynx.
 • Thyroid cartilage grows in size in male’s.

S8. (d)

 • Urease was the first enzyme isolated in Pure crystalline form In 1926.

S9. (a)

 • Wisdom teeth is a vestigial organ in the human body.

S10. (a)

 • Genetic disorder are the resultant of chromosomal aberration.
 • Down syndrome is the trisomy of chromosome number 21.
 • Chromosome number 21 is responsible for the facial formation.

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupen Code:- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Biology Quiz For KPSC And High Court Assistant in Malayalam [07.08.2021]_3.1

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!