Biology Quiz For Kerala PSC And HCA in Malayalam [10.08.2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Biology Quiz For Kerala PSC And...

Biology Quiz For Kerala PSC And HCA in Malayalam [10.08.2021]

Biology Quiz For Kerala PSC And HCA in Malayalam [10.08.2021]_40.1
Daily Quiz in Malayalam For Exams
LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | ആനുകാലിക വിവരങ്ങൾ
August 1st week

 

Q1. സസ്യങ്ങൾ പുനരുൽപാദനം നടത്തുന്നത് ഏത് പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ?

(a) പരാഗണം.

(b) ഘനീഭവിക്കൽ.

(c) കഴിക്കുക.

(d) ബാഷ്പീകരണം.

 

Q2. ചെടികൾക്ക് വേരിലൂടെ വെള്ളം ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണം?

(a) ഇലാസ്തികത.

(b) കാപ്പിലാറിറ്റി.

(c) വിസ്കോസിറ്റി.

(d) പ്രകാശസംശ്ലേഷണം.

 

Q3. ഒരു വിത്ത് നനയുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത്?

(a) പെരൊനോസ്പോള പരാന്നഭോജികൾ.

(b) അൽബുഗോ കാൻഡിഡ.

(c) ഫൈറ്റോഫ്തോറ ഇൻഫെസ്റ്റൻസ്.

(d) പൈഥിയം ഡിബാരിയനം.

 

Q4. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് സസ്യ ഹോർമോണുകൾ തെറ്റായി ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്?

(a) അബ്സിസിക് ആസിഡ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ.

(b) ഓക്സിൻസ് അപ്പിക്കൽ ഡോമിനൻസ് .

(c) സൈറ്റോകിനിൻസ് സെനെസെൻസ്.

(d) ഗിബെർലിൻസ് ബഡ് ആൻഡ് ദി സീഡ് ഡോർമസി

 

Q5. ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എന്നത് എന്ത്  ഉപയോഗിക്കാതെയുള്ള സസ്യങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ രീതിയാണ്?

(a) വെള്ളം.

(b) വെളിച്ചം.

(c) മണൽ.

(d) മണ്ണ്.

 

Q6. ഗ്രാമ്പൂ, സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സുഗന്ധവ്യഞ്ജനം ലഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്?

(a) വേര്.

(b) തണ്ട്.

(c) പുഷ്പ മുകുളം.

(d) പഴം.

 

Q7. പോളിമെബ്രിയോണിയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണം?

(a) കൊക്കോ

(b) കാപ്സിക്കം

(c) സിട്രസ്

(d) സൈകാസ്.

 

Q8. ഒരു ചെടിയിലെ ഇലകളുടെ ക്രമീകരണത്തെ ____ എന്ന് വിളിക്കുന്നു?

(a) ഫൈലോടാക്സി.

(b) ഫോട്ടോടാക്സി.

(c) ഫൈറ്റോടാക്സി

(d) ലിയാനാക്സി

 

Q9. റൂട്ട് രോമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്?

(a) കോർട്ടക്സ്

(b) പെരിസൈക്കിൾ.

(c) എപിഡർമിസ്

(d) എൻഡോഡെർമിസ്.

 

Q10. പ്രകാശസംശ്ലേഷണം നടത്താൻ കഴിയുന്ന പുഷ്പത്തിന്റെ ഭാഗം?

(a) ആൻഡ്രീഷിയം

(b) ഗൈനൊസിയം.

(c) കാലിക്സ്

(d) കൊറോള.

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Solutions

 

S1. (a)

Sol-

 • Pollination is the process of transferring the pollen grain from male anther of a flower to the female stigma.
 • It is also a process of the reproduction.

 

S2. (b)

Sol-

 • Plants absorbs water from their root hairs.
 • They transport the water through the xylem cells to the other part of the plants.
 • They absorb water against the gravity is called as the capillary action.

 

 S3. (C)

 • Damping off is a disease caused by the number of the different pathogens that kills or weaken seeds before the germination.
 • Some of the species of rhizoctonia, fusarium, and the phytophthora affect the seedling.

S4. (d)

 • Ginberelines is a plant hormone that regulate the growth and influence the various development process such as the seed dormancy flowering, sex expression etc but do not effect on the budding.

 S5. (d)

 • Hydroponics is the process in which plants grow in the water , all the nutrients are added in the water for the growth.
 • Here we do not use any type of the soil. Se

S6. (c)

 • Cloves are the dried flower bud of a plant.

S7. (C)

 • Polyembryony is the stage in which more than one embryo inside each ovule or a single fertilized egg.
 • This process is mostly occur in the citrus fruits such as lemon, orange, etc.

S8.(a)

 • Arrangement of the leaves in a plants is called as the phyllotaxy.

S9.(c)

 • Root hairs is a tubular outgrowth of the hair forming cells on the epidermis of the plant root.
 • They are the lateral extensions of the single cell , and the invisible to the naked eyes.

S10.(c)

 • Flowers has divided in the following four parts:——
 • Calyx, Corolla, ardroecium, Gynoecium.
 • Calyx is the outer whole part of the plant they are mostly in green colour.
 • So , they take Part in the photosynthesis.

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupen Code:- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Biology Quiz For Kerala PSC And HCA in Malayalam [10.08.2021]_50.1

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

നവംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?