Bengali govt jobs   »   Daily Quiz in Bengali | Reasoning...

Daily Quiz in Bengali | Reasoning for WBSSC 13 July 2021

Daily Quiz in Bengali | Reasoning for WBSSC 13 July 2021_20.1

দিকনির্দেশ (1-10): নিম্নলিখিত প্রশ্নের মধ্যে, প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে সম্পর্কিত শব্দটি নির্বাচন করুন।

Q1.Book : Pages : : Ladder : ?

(a) Steps

(b) Walking

(c) Parts

(d) Levels

Q2.ABC : FFF : : MDP : ?

(a) RRR

(b) HHH

(c) RHS

(d) RSH

Q3.11 : 1331 : : 12 : ?

(a) 1728

(b) 728

(c) 1528

(d) 1628

Q4.Mass : Kilogram : : Volume : ?

(a) Joule

(b) Litre

(c) Degree

(d) Volt

Q5.PQRS : OOQQ : : DEFG : ?

(a) CCDD

(b) CCFF

(c) BBDD

(d) CCEE

Q6.7 : 343 : : 9 : ?

(a) 529

(b) 629

(c) 729

(d) 1008

Q7.Punjab : Bhangra : : Gujarat : ?

(a) Bihu

(b) Garba

(c) Ghumar

(d) Kathak

Q8.INQV : JPTZ : : HNSG : ?

(a) IPVK

(b) PIVK

(c) IPKV

(d) IRVK

Q9.6 : 216 : : 5 : ?

(a) 125

(b) 50

(c) 75

(d) 150

Q10. GLOR : FJLN : : TWQK : ?

(a) SUNG

(b) SUMG

(c) SUGN

(d) SUGM

 

Solution

S1. Ans.(a)

Sol. Book have pages. Ladder have steps.

 

S2. Ans.(c)

Sol.

+5, +4, +3 series

 

S3. Ans.(a)

Sol.

11³ = 1331

12³ = 1728

 

S4. Ans.(b)

Sol.

Daily Quiz in Bengali | Reasoning for WBSSC 13 July 2021_30.1

 

 

S5. Ans.(d)

Sol.

Daily Quiz in Bengali | Reasoning for WBSSC 13 July 2021_40.1

 

 

S6. Ans.(c)

Sol.

Daily Quiz in Bengali | Reasoning for WBSSC 13 July 2021_50.1

S7. Ans.(b)

Sol. Bhangra is the dance form of Punjab.

Garba is the dance form of Gujarat.

 

S8. Ans.(a)

Sol.

Daily Quiz in Bengali | Reasoning for WBSSC 13 July 2021_60.1

S9. Ans.(a)

Sol.

Daily Quiz in Bengali | Reasoning for WBSSC 13 July 2021_70.1

S10. Ans.(a)

Sol.

Daily Quiz in Bengali | Reasoning for WBSSC 13 July 2021_80.1

Sharing is caring!