Bengali govt jobs   »   Daily Quiz in Bengali | Mathematics...

Daily Quiz in Bengali | Mathematics for WBCS 17 June 2021

Daily Quiz in Bengali | Mathematics for WBCS 17 June 2021_20.1

Q1. 0.008 × 0.01 × 0.072 ÷ (0.12 × 0.0004) এর মান হল-

(a)2

(b)12

(c)012

(d)02

Q2.  এর মান হল-

(a)9

(b)09

(c)3

(d)03

Q3. কোনটি সঠিক ?

(a)+   +

(b)+   +

(c)+    +

(d)(+ ) (+ ) = 1

Q4. যদি  = 27, =243, তাহলে xy এর মান কত ?

(a)1

(b)4

(c)2

(d)8

Q5. 317 x 317 + 283 x 283 =?

(a)190478

(b)172568

(c)166521

(d)180578

Q6. নিম্নলিখিত প্রশ্নের প্রশ্ন চিহ্ন (?) এর জায়গায় কোন মানটি হওয়া উচিত?

534.596 + 61.472 – 496.708 =? + 27.271

(a) 132.789

(b) 126.639

(c) 72.089

(d) 62.069

Q7. নিম্নলিখিত প্রশ্নের প্রশ্ন চিহ্ন (?) এর জায়গায় কোন মানটি হওয়া উচিত?

52000  40  * 30 =? –

(a)553

(b)647

(c)543

(d)657

Q8. নিম্নলিখিত প্রশ্নের প্রশ্ন চিহ্ন (?) এর জায়গায় কোন মানটি হওয়া উচিত?

69 ÷ 3 × 0.95 + 19.5 -11.8=?

(a)27

(b)35

(c)55

(d)37

Q9. নিম্নলিখিত প্রশ্নের প্রশ্ন চিহ্ন (?) এর জায়গায় কোন মানটি হওয়া উচিত?

150% of 660+24% of 650=?

(a)1156

(b)1076

(c)1226

(d)1146

Q10. সমাধান:

(a)28

(b)1

(c)11

(d)8

 

 

 

 

S1.Ans. (b)

Sol. 0.008 × 0.01 × 0.072 ÷ (0.12 × 0.0004)

è 0.008 × 0.01 × 0.072 ÷ (0.000048)

è 0.008 × 0.01 ×

è

è  = 0.12

 

 

 

S2.Ans. (c)

Sol.

è

è

è  = 0.3

 

 

 

S3.Ans. (c)

Sol.  = 2.24,  = 1.73,  = 2.45,  = 1.41

è   +  = 2.24 + 1.73 = 3.97

è  +  = 2.45 + 1.41 = 3.86

Clearly, 3.97 > 3.86

+  >  +

 

 

S4.Ans. (b)

Sol.  = 27, = 243

è  = ,

è x – y = 3, x + y = 5

On solving we get,

x = 4, y = 1

So, xy = 4 * 1 = 4

 

 

S5.Ans. (d)

Sol.  +

è  +

It is in the form of  +  = 2( +)

è 2 (90000 + 289) = 180578

 

 

S6.Ans. (c)

Sol. 534.596 + 61.472 – 496.708 =? + 27.271

596.068 – 496.708 =? + 27.271

99.36 – 27.271 =?

72.089 =?

 

 

 

 

S7.Ans. (b)

Sol. 52000  40  * 30 =? –

è 52000 *  *  * 30 =? – 47

è 600 =? – 47

è 647

 

 

 

S8.Ans. (c)

Sol. 69 ÷ 3 × 0.95 + 19.5 -11.8=?

è  *  + 19.5 -11.8=?

è 21.85 + 19.5 -11.8=?

è 29.55

 

 

 

S9.Ans. (d)

Sol. 150% of 660+24% of 650=?

è 990 + 156

= 1146

 

 

 

S10.Ans. (b)

Sol. Let 0.41 = x and 0.69 = y

Expression è   =

 

 

è x + y = 0.41 + 0.69 = 1.10

Sharing is caring!