Tamil govt jobs   »   Study Materials   »   Environmental Pollution and Control in Tamil

Environmental Pollution and Control in Tamil | தமிழில் சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு மற்றும் கட்டுப்பாடு

Environmental Pollution and Control: Environmental pollution controls often include the management of land development and the design of transportation systems so as to reduce pollution. Environmental planning, the management of land development, and the design of transportation systems are key components of Environmental pollution control. Read the article to get more information about Environmental Pollution and Control.

Fill the Form and Get All The Latest Job Alerts

Environmental Pollution

சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு என்பது “பூமி/வளிமண்டல அமைப்பின் இயற்பியல் மற்றும் உயிரியல் கூறுகளின் மாசுபாடு, சாதாரண சுற்றுச்சூழல் செயல்முறைகள் மோசமாகப் பாதிக்கப்படும் அளவுக்கு.

Environmental Pollution and Control in Tamil_40.1

Methods of Controlling Environmental Pollution

திட மாசுக் கட்டுப்பாட்டு முறைகள் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் நிலப்பரப்பு, உரமாக்கல் மற்றும் எரித்தல் ஆகியவை அடங்கும். திடக்கழிவுகளை ஒரு மெல்லிய அடுக்கு மண்ணால் பிரிக்கப்பட்ட கச்சிதமான அடுக்குகளில் பரப்புவதன் மூலம் சுகாதார நிலப்பரப்புகள் இயக்கப்படுகின்றன.

Madras High Court Recruitment 2022 Apply for 1412 Post

Types of Environment Pollution

அவை சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டின் மூன்று முக்கிய வடிவங்கள். மாசுபாடு என்பது ஒளி மற்றும் ஒலி மாசு போன்ற அதிகப்படியான மனித செயல்பாடு அல்லது பிளாஸ்டிக் அல்லது கதிரியக்க பொருட்கள் போன்ற குறிப்பிட்ட மாசுபாடுகளையும் குறிக்கலாம்.

1.காற்று மாசுபாடு

2.நீர் மாசுபாடு மற்றும்

3.நில மாசுபாடு

TNPSC Field Surveyor & Draftsman Notification 2022

Air Pollution

 • புவியில் உயிரினம் வாழ்வதற்கு வளிமண்டலம் இன்றியமையாதது. வளிமண்டலம் பல வாயுக்களின் கலவையாகும்.
 • இதில் நைட்ரஜன் 78.09% ஆக்சிஜன் 20.95%, ஆர்கான் 0.93%, கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு மற்றும் சில குறைந்த அளவுள்ள வாயுக்கள் அடங்கியுள்ளன.
 • மனிதனுக்கு மிகவும் அவசியமான ஆக்சிஜன் வளிமண்டலத்திலுள்ளது.
 • வளிமண்டலத்திலுள்ள காற்றில் கனிம மற்றும் கரிம வேதியியல் பொருட்களாக மாசுபடுத்தும் பொருட்கள் திட, திரவ மற்றும் வாயு நிலைகளில் வந்து கலக்கிறது.
 

Water Pollution

தொழிற்சாலைகள், வேளாண் நிலங்கள், வேளாண் பண்ணைகள், நகர்ப்புறக் கழிவுகள் முதலியவற்றிலிருந்து வெளியேறும் கழிவுப் பொருட்கள் ஆறுகளிலும், வடிகால்களிலும், வேறு நீர்நிலைகளிலும் கலந்துவிடுவதால் நீரின் தரமும், நீர்வாழ் உயிரினங்களும் பாதிக்கப்படுகின்றன. இதனால் புவியின் நீர்வளங்கள் பாதிக்கப்படுகின்றன.

மேலும் வளிமண்டலத்தில் கலக்கும் மாசுகள் மழைநீருடன் கலந்து நிலத்தை அடைகின்றன. இவை நீருடன் நிலத்துக்கு அடியில் சென்று நிலத்தடி நீரையும், ஆறுகள், குளங்கள் முதலியவற்றையும் மாசுபடுத்துகின்றன. எனினும் இவை முன் குறிப்பிட்டவற்றை விடக் குறைந்த அளவிலேயே பாதிப்பைத் தருகின்றன.

Land Pollution

 • உயிர்க்கோளத்தில் உள்ள உயிரினங்களுக்கு நீரைப் போன்று நிலத்திலுள்ள மண்ணும் அவசியமாக தேவைப்படும் பொருள் ஆகும்.
 • வளமான மண்ணிலிருந்துதான் உயிரினங்களுக்கு தேவைப்படும் உணவுப் பொருட்களை விளைவிக்க இயலும்.மண் தோன்றுவதற்கு நீண்ட காலம் தேவைப்படுகிறது.
 • மனித நடவடிக்கைகளாலோ அல்லது இயற்கை வழியிலோ மண்ணின் தரம் குறைந்தால் அதனை நிலம் அல்லது மண் மாசுப்படுதல் என்கிறோம்.

Control of soil pollution through agricultural activities

 • பூச்சிக் கொல்லியின் பயன்பாட்டை குறைத்தல்
 • சரியான அளவில் உரத்தினை பயன்படுத்துதல்
 • பயிர் விளைச்சல் நுட்பத்தினை அதிகரிப்பதன் மூலம் களை வளர்ச்சியை தடுத்தல்
 • தனிப்பட்ட ஒரு குழியில் தேவையற்ற பொருட்களை குவித்தல்
 • மேய்தலை கட்டுப்படுத்துதல் மற்றும் வன மேம்பாடு
 • காற்று அரிப்பினை தடுக்க காற்று தடுப்பான் அல்லது கவசத்தினை அமல்படுத்துதல்
 • மண் அரிப்பினை தடுக்க அணை மற்றும் சரிவு பகுதியில் மண் கட்டமைப்பு தாவரங்கள் அல்லது புற்களை வளர்த்தல்
 • காடு வளர்ப்பு மற்றும் மீண்டும் வன வளர்ப்பு

TN TRB Recruitment 2022, Apply Online for 13,331 Post

Pollution control equipment

 • தூசு சேகரிப்பு கட்டகம் (Dust collection systems)
  • பை வீடுகள் (baghouses)
  • சுழற் பாய்மப்பிரிப்பி (cyclone separator)
  • நிலைமின் வீழ்படிவாக்கி (electrostatic precipitator)
 • சுத்தப்படுத்தி (scrubber)
  • தடு-தகடு தெளிப்பான் (Baffle spray scrubber)
  • சுழற் தெளிப்பான் (Cyclonic spray scrubber)
  • குறுவழி வெளிப்போக்கி (Ejector venturi scrubber)
  • தெளிப்புக் கோபுரம் (Spray tower)
  • ஈரச் சுத்தப்படுத்தி (Wet scrubber)
 • கழிவுநீர்த் தரமேற்றம் (Sewage treatment)
  • வண்டலாக்குதல் – முதல்நிலை தரமேற்றம் (Sedimentation)
  • கழிவு உயிர்ம-பதனக்கலம் – இரண்டாம் நிலை தரமேற்றம் (Activated sludge biotreaters)
  • காற்று கலந்த கடற்கரைக் காயல் (Aerated lagoons)
  • ஆக்கப்பட்ட சதுப்புநிலங்கள் (Constructed wetlands)
 • தொழிற்சாலை கழிவுநீர்த் தரமேற்றம் (Industrial wastewater treatment)
  • எண்ணெய்-நீர் பிரிப்பி
  • உயிரிய வடிப்பி (Biofilter)
  • கரைந்த காற்றுமிதப்பு முறை (Dissolved air flotation – DAF)
  • கிளர்வுற்ற கரிமத் தரமேற்றம் (Powdered activated carbon treatment)
  • நுண் வடித்தல் (Ultrafiltration)
 • ஆவி மீட்பக முறை (Vapor recovery system)
 • தாவரவழி மருந்தூட்டம் (Phytoremediation)

TNPSC Group 1 Notification 2022 | TNPSC குரூப் 1 அறிவிப்பு 2022 

சூழலை மிகவும் மாசுபடுத்தும் தொழில்கள்

 • காரீய அமில மின்கல மறுசுழற்சி
 • சுரங்கத் தொழில்
 • காரீயம் உருக்கிப் பிரித்தல்
 • தோல்த் தொழில்
 • Artisanal Small-Scale Gold Mining
 • நகர்ப்புறக் கழிவுகளின் குப்பைக்கிடங்கு (Landfill|)
 • Industrial Estates
 • வேதித் தொழில்
 • உற்பத்தித் துறை
 • சாயத் தொழில்

*****************************************************

இது போன்ற தேர்விற்கான தகவல் மற்றும் பாடக்குறிப்புகளை பெற ADDA247 தமிழ் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள்

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

Adda247 TamilNadu Home page Click here
Official Website=Adda247 Click here

Use Code: ME15(15% off on all+ Double validity on all megapack & test series)

Environmental Pollution and Control in Tamil_50.1
MADRAS HIGH COURT | Complete Classes For All Posts | Tamil | Online Live Classes By Adda247

***************************************************************************

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Tamil Engineering Classes by Adda247 Youtube link

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

Instagram = Adda247 Tamil