Marathi govt jobs   »   Latest Post   »   SWCD मृद व जलसंधारण विभाग भरती...

SWCD मृद व जलसंधारण विभाग भरती अपडेट 2024, अधिकृत सूचना पहा

SWCD मृद व जलसंधारण विभाग भरती अपडेट 2024

SWCD मृद व जलसंधारण विभाग भरती अपडेट 2024: मृद व जलसंधारण विभागाने दि. 15 फेब्रुवारी 2024 रोजी SWCD मृद व जलसंधारण विभाग परीक्षेच्या तारखेबद्दल प्रसिद्धीपत्रक जाहीर केले आहे. SWCD मृद व जलसंधारण विभाग परीक्षा ही 20 व 21 फेब्रुवारी 2024 रोजी घेण्यात येणार आहे. या लेखात आपण SWCD मृद व जलसंधारण विभाग भरती अपडेट 2024 बद्दल सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.

SWCD मृद व जलसंधारण विभाग भरती अपडेट 2024: विहंगावलोकन 

SWCD मृद व जलसंधारण विभाग भरती अपडेट 2024 चे विहंगावलोकन खालील तक्त्यात दिले आहे.

SWCD मृद व जलसंधारण विभाग भरती अपडेट 2024: विहंगावलोकन
श्रेणी लेटेस्ट पोस्ट
विभाग  मृद व जलसंधारण विभाग
भरतीचे नाव

SWCD मृद व जलसंधारण विभाग भरती 2023-24

पदांची नावे जलसंधारण अधिकारी (स्थापत्य)
एकूण पदे 670
नोकरीचे ठिकाण महाराष्ट्र
अधिकृत संकेतस्थळ https://swcd.maharashtra.gov.in/

SWCD मृद व जलसंधारण विभाग भरती अपडेट 2024: अधिकृत सूचना

मृद व जलसंधारण विभागाने दि. 15 फेब्रुवारी 2024 रोजी प्रसिद्धीपत्रक जारी केले आहे. उमेदवार सदर सुचना खाली पाहू शकतात.

मृद व जलसंधारण विभागाच्या अधिपत्याखालील राज्यस्तर व जिल्हा परिषद यंत्रणेतील जलसंधारण अधिकारी (स्थापत्य) गट-ब (अराजपत्रित) या संवर्गातील 670 रिक्त पदे सरळसेवेने धरण्यासाठी, आयुक्त, मृद व जलसंधारण, छत्रपती संभाजीनगर यांच्यामार्फत दि. 19/12/2023 रोजी सदर पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. सदर परीक्षा टी.सी.एस. कंपनीमार्फत दि. 20 व 21 फेब्रुवारी, 2024 रोजी ऑनलाईन पद्धतीने, निश्चित केलेल्या विविध केंद्रांवर घेण्यात येणार असून त्याकरिता प्रवेशपत्र (Admit card) दिनांक 12/02/2024 पासून उमेदवारांना संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एम.पी.एस.सी.) अभियांत्रिकी सेवा परिक्षा, 2022 च्या मुलाखती दिनांक 20/02/2024 ते दि.27/02/2024 या कालावधीत आयोजित केल्या आहेत. सदरहू अभियांत्रिको सेवा परोक्षा, 2022 च्या मुलाखतीसाठी आयोगाच्या संकेत स्थळावर अर्हताप्राप्त 325 उमेदवारांची यादी दि.12/02/2024 रोजी आयोगाने प्रसिद्ध केलेली आहे.

सदर बाब विचारात घेता, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा, २०२२ च्या मुलाखतीसाठी पात्र 325 उमेदवारांपैकी “जलसंधारण अधिकारी (स्थापत्य) गट-ब (अराजपत्रित)” या पदासाठी आवेदन केलेल्या व आयोगाच्या मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या (Shortlisted for Interview) उमेदवारांच्या मुलाखतो हया दि.20.02.2024 व दि.21.02.2024 रोजी होणार आहेत, त्या उमेदवारांच्या मुलाखतीच्या वेळापत्रकात बदल करून देणेबाबत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास विनंती करण्यात आलेली आहे.

SWCD जाहीर सूचना
SWCD जाहीर सूचना

SWCD मृद व जलसंधारण विभाग भरती 2023-24 शी संबंधित महत्वाच्या तारखा 

SWCD मृद व जलसंधारण विभाग भरती 2023-24 च्या संदर्भातील महत्वाच्या तारखा आपण खाली दिलेल्या तक्त्यात तपासू शकता.

SWCD मृद व जलसंधारण विभाग भरती 2023-24: महत्वाच्या तारखा
SWCD मृद व जलसंधारण विभाग भरती 2023 अधिसूचना 21 डिसेंबर 2023
SWCD मृद व जलसंधारण विभाग भरती 2023 अर्ज करण्याची सुरवात 21 डिसेंबर 2023
SWCD मृद व जलसंधारण विभाग भरती 2023 अर्ज करण्याची शेवटची तारीख

10 जानेवारी 2024

SWCD मृद व जलसंधारण विभाग भरती 2023 परीक्षेची तारीख 20 व 21 फेब्रुवारी 2024

SWCD मृद व जलसंधारण विभाग भरती 2024 परीक्षेचे स्वरूप

 • सर्व पदांसाठी मराठी / इंग्रजी माध्यमातुन संगणक प्रणालीव्दारे ऑनलाईन परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरुपात घेण्यात येईल. परीक्षा राज्यातील निश्चीत केलेल्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी घेण्यात येईल.
 • संगणक आधारीत परीक्षेव्दारे (Computer Based Online Examination) घेण्यात येणाऱ्या ऑनलाईन परीक्षेत प्राप्त गुणांच्या आधारे गुणवत्ते नुसार उमेदवारांची निवड केली जाईल. गुणवत्ता यादीत अंतर्भाव होण्यासाठी उमेदवाराने किमान 45 टक्के गुण प्राप्त करणे आवश्यक राहील.
 • बहुपर्यायी वस्तुनिष्ठ स्वरुपाच्या उत्तरपत्रीकेचे मुल्यांकन करतांना (नकारात्मक गुणपध्दत) अवलंबण्यात येईल. प्रत्येक चुकीच्या उत्तरा करिता 25 टक्के किंवा 1/4 एवढे गुण एकुण गुणांमधुन वजा / कमी करण्यात येतील.
अ. क्र. विषय प्रश्नांची संख्या गुण माध्यम  कालावधी
1 मराठी भाषा 10 20 मराठी 2 तास
2 इंग्रजी भाषा 10 20 इंग्रजी
3 सामान्य ज्ञान 10 20 मराठी व इंग्रजी
4 बुद्धीमापन चाचणी 10 20
5 तांत्रिक प्रश्न 60 120 इंग्रजी
एकूण 100 200    

सदर परिक्षा हि संगणक आधारीत (Computer Based Online Examination) घेण्यात येणार असुन प्रत्येक सत्राच्या प्रश्न पत्रीका स्वतंत्रपणे उपलब्ध केल्या जाणार असुन एकापेक्षा जास्त सत्रात परिक्षा आयोजीत करण्यात येणार आहे. पहिले सत्र ते अंतिम सत्र या मधील प्रश्नपत्रीकेचे स्वरुप व त्याचीकाठीण्यता यांचे समाणीकरण करण्याचे (Normalisation) पध्दतीने गुणांक निश्चीत करुन निकाल जाहीर करण्यात येईल. सदर समाणीकरण (Normalisation) सर्व परिक्षार्थी यांना बंधनकारक राहिल. याची सर्व परिक्षार्थीनी नोंद घ्यावी. सदर समाणीकरण (Normalisation) सुत्र माहितीसाठी विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल.

SWCD मृद व जलसंधारण विभाग भरती 2024 अभ्यासक्रम

अ.क्र विषयाचे नाव अभ्यासक्रम
1. स्थापत्य अभियांत्रिकी डिप्लोमा स्तर
 • Engineering Mechanics & Strength of materials
 • Theory of structures
 • Steel Structures.
 • Design of Reinforced concrete Structures (Limit State method).
 • Concrete Technology.
 • Geotechnical Engineering.
 • Construction Materials.
 • Surveying.
 • Building Planning and Construction.
 • Fluid mechanics.
 • Water Resources Engineering
 • Highway Engineering.
 • Bridge Engineering.
 • Estimating, costing and valuation
 • Environmental Engineering, Soil & Water conservation structures and techniques.
 • Public health engineering.
 • Construction Planning and management.
2. मराठी मराठी समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द यांचा अर्थ आणि वापर तसेच सामान्य शब्दसंग्रह, वाक्यरचना, व्याकरण, म्हणी आणि वाक्प्रचार आणि उताऱ्यावरील प्रश्नांची उत्तरे.
3. इंग्रजी Similar Word, Opposite Word, Common Vocabulary, Sentence Structure Grammar, Use of Idioms and phrases & their meaning and comprehension of passage.
4. सामान्य ज्ञान चालू घडामोडी (जागतिक तसेच भारतीय) इतिहास विशेषतः महाराष्ट्र, महाराष्ट्राचा भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय सरकार आणि पर्यावरण.
5. बुद्धीमापक चाचणी किती लवकर आणि अचूकपणे उमेदवार विचार करू शकतो

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.

महाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

महाराष्ट्राचा महापॅक
महाराष्ट्राचा महापॅक

Sharing is caring!

FAQs

SWCD मृद व जलसंधारण विभाग परीक्षा कधी होणार आहे?

SWCD मृद व जलसंधारण विभाग परीक्षा 20 व 21 फेब्रुवारी 2024 रोजी होणार आहे.

SWCD मृद व जलसंधारण विभाग परीक्षेची तारीख 2024 कधी जाहीर झाली?

SWCD मृद व जलसंधारण विभाग परीक्षेची तारीख 2024 09 फेब्रुवारी 2024 रोजी जाहीर झाली.