Marathi govt jobs   »   Quantitative Aptitude Daily Quiz In Marathi...

Quantitative Aptitude Daily Quiz In Marathi | 21 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk

Quantitative Aptitude Daily Quiz In Marathi | 21 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_30.1

 

Quantitative Aptitude दैनिक क्विझ मराठीमध्ये: 21 जून 2021

 

IBPS RRB च्या परीक्षांसाठी Quantitative Aptitude आणि Reasoning या विषयात चांगले गूण मिळवण्यासाठी जास्तीत जास्त सराव करणे खूप गरजेचे असते. तर चला Quantitative Aptitude बद्दल तुमची तयारी तपासण्यासाठी खालील 21 जून 2021 ची Quantitative Aptitude ची दैनिक क्विझ पहा.

Subject: Quadratic Inequalities

 

Directions (1-5): या प्रत्येक प्रश्नात दोन समीकरणे (I) आणि (II) दिली जातात. आपल्याला दोन्ही
समीकरणे सोडवायची आहेत आणि उत्तर द्यावे लागेल
(a) जर x>y
(b) जर x≥y
(c) जर x<y
(d) जर x ≤y
(e) जर x = y किंवा x आणि y दरम्यान कोणताही संबंध स्थापित केला जाऊ शकत नाही
Q1. I. 6x² + 11x – 35 = 0
II. 2y² + 15y + 28 = 0

Q2. I. x² – 17x = 0
II. y³ – 4913 = 0

Q3. I. (x – 5)² – 100 = 0
II. y² + 16y = 5(y – 6)

Q4. I. 11x² + 18x + 7 = 0
II. 22y² + 25y + 7 = 0

Q5. I. 8x + 7y = 38
II. 3x – 5y = –1

Direction (6 – 10): खालील क्रमांक मालिकेत प्रश्नाच्या ठिकाणी काय येईल (?)खालील क्रमांक मालिकेत
प्रश्नाच्या ठिकाणी काय येईल (?):
Q6. 180, 185, 193, 207, 233, ?
(a) 268
(b) 278
(c) 273
(d) 295
(e) 283

Q7. 160, 82, 84, 128, ?, 647
(a) 342
(b) 314
(c) 292
(d) 258
(e) 284

Q8. ?, 334, 166, 82, 40, 19
(a) 570
(b) 558
(c) 670
(d) 640
(e) 645

Q9. 1250, 961, 736, 567, 446, ?
(a) 365
(b) 385
(c) 280
(d) 340
(e) 345

Q10. 120, 120, 126, 146, 188, ?
(a) 240
(b) 220

(c) 225
(d) 275
(e) 260

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व स्पर्धा परीक्षांचे मोफत अभ्यास साहित्य

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi

 

Solutions

S1. Ans.(b)
Sol.
I. 6x² + 11x – 35 = 0
⇒ 6x² + 21x – 10x – 35= 0
⇒ 3x (2x + 7) – 5 (2x + 7) = 0
⇒ (3x – 5) (2x + 7) = 0
x = 5/3 , x = (–7)/2
II. 2y² + 15y + 28 = 0
⇒ 2y² + 8y + 7y + 28 = 0
⇒ 2y (y + 4) + 7 (y + 4) = 0
⇒ (2y + 7) (y + 4) = 0
y = (–7)/2, y = –4
∴x≥ y

S2. Ans.(d)
Sol.
I. x² – 17x = 0
⇒ x (x – 17) = 0
⇒ x = 0 or 17.
II. y³ – 4913 = 0
⇒ y = ∛4913 = 17
∴y ≥ x

S3. Ans.(b)
Sol.
I. (x – 5)² – 100 = 0
⇒ x² – 10x + 25 – 100 = 0
⇒ x² – 10x – 75 = 0
⇒ x² – 15x + 5x – 75 = 0
⇒ (x – 15) (x + 15) = 0
x = 15 , x = –5

II. y² + 16y = 5(y – 6)
⇒ y² + 16y – 5y + 30 = 0
⇒ y² + 11y + 30 = 0
⇒ y² + 6y + 5y + 30 = 0
⇒ (y + 6) (y + 5) = 0
y = –6, y = –5
∴x ≥ y

S4. Ans.(d)
Sol.
I. 11x² + 18x + 7 = 0
⇒ 11x² + 11x + 7x + 7 = 0
⇒ (11x + 7) (x + 1) = 0
x = (–7)/11, x = –1
II. 22y² + 25y + 7 = 0
⇒ 22y² + 14y + 11y + 7 = 0
⇒ 2y (11y + 7) + 1 (11y + 7) = 0
⇒ (2y + 1) (11y + 7) = 0
y = (–1)/2 , y=(–7)/11
∴y ≥ x

S5. Ans.(a)
Sol.
8x+7y=38
3x –5y= –1
Multiply 1st equation by 5 and 2nd equation by 7 and add both.
▁(■(40x+35y=190@21x – 35y= –7))
61x = 183
⇒ x = 3
Put x = 3 in 2nd equation.
⇒ 9 – 5y = –1
⇒ 5y = 10
⇒ y = 2
∴ x > y

S6. Ans.(e)
Sol.

S7. Ans.(d)
Sol.

S8. Ans.(c)
Sol.
Pattern is
670/2-1=334
334/2-1=166
166/2-1=82
82/2-1=40
40/2-1=19
? = 670

S9. Ans.(a)
Sol.
Pattern is,Quantitative Aptitude Daily Quiz In Marathi | 21 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_40.1

S10. Ans.(e)
Sol.
Pattern is,Quantitative Aptitude Daily Quiz In Marathi | 21 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_50.1

 

Quantitative Aptitude Daily Quiz In Marathi | 21 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_60.1

Sharing is caring!