Malyalam govt jobs   »   News   »   World Homoeopathy Day 2022

World Homeopathy Day 2022 – 9th April | ലോക ഹോമിയോപ്പതി ദിനം

World Homoeopathy Day 2022: World Homoeopathy Day is observed on April 10 annually across the world to highlight the importance of the field of medicine, and the day is also celebrated to commemorate the birth anniversary of Dr. Samuel Hahnemann.

World Homeopathy Day

World Homoeopathy Day: എല്ലാ വർഷവും ഏപ്രിൽ 10-ന് ലോക ഹോമിയോപ്പതി ദിനം ഹോമിയോപ്പതിയുടെ സ്ഥാപകനായ ഡോ. ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഫ്രെഡറിക് സാമുവൽ ഹാനിമാന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി ആചരിക്കുന്നു. ഹോമിയോപ്പതിയെ കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കുന്ന ധാരണയെയും തന്ത്രങ്ങളെയും ഈ ദിവസം വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. ഹോമിയോപ്പതി ഗ്രീക്ക് പദമായ ഹോമിയോയിൽ നിന്നാണ് വന്നത് , അതായത് സമാനമായ അർത്ഥം, പാത്തോസ് , അതായത് കഷ്ടപ്പാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രോഗം. ഈ ബദൽ വൈദ്യശാസ്ത്രം “രോഗശമനം പോലെ” വിശ്വസിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, പറഞ്ഞ അസുഖത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ചേരുവകൾ രോഗത്തെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ചുവന്ന ഉള്ളി കണ്ണുകൾ നനയ്ക്കുമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ, ഹോമിയോപ്പതി അലർജി പ്രതിവിധികളിൽ ചുവന്ന ഉള്ളി ഒരു ഘടകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ലോക ഹോമിയോപ്പതി ദിനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള (World Homeopathy Day 2022) കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ ലേഖനം വായിക്കുന്നത് തുടരുക.

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

World Homeopathy Day 2022 - 9th April | ലോക ഹോമിയോപ്പതി ദിനം_3.1
Adda247 Kerala Telegram Link

 

 

 

 

 

World Homeopathy Day 2022| ലോക ഹോമിയോപ്പതി ദിനം

രോഗലക്ഷണങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റെ രോഗശാന്തി സംവിധാനത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്ന് ഹോമിയോപ്പതി വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ഹോമിയോപ്പതി ചേരുവകളിൽ സസ്യങ്ങൾ, മൃഗങ്ങൾ, ധാതുക്കൾ, സിന്തറ്റിക് വസ്തുക്കൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ചേരുവകൾ സാധാരണയായി വളരെ നേർപ്പിച്ചതാണ്. മിക്കപ്പോഴും, പാശ്ചാത്യ വൈദ്യശാസ്ത്രം ഹോമിയോപ്പതിയുടെ സമ്പ്രദായത്തെ തള്ളിക്കളയുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഹോമിയോപ്പതി രീതികൾ അവരുടെ രോഗം ഭേദമാക്കിയ കേസുകളുണ്ട്.

ഹോമിയോപ്പതി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (HRI) പ്രകാരം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 200 ദശലക്ഷം ആളുകൾ സ്ഥിരമായി ഹോമിയോപ്പതി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതിൽ പകുതിയും ഇന്ത്യയിലാണ്. ഇന്ത്യയിൽ 200,000 രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാരുണ്ട്, ഓരോ വർഷവും 12,000 ഡോക്ടർമാരെ ചേർക്കുന്നു.

2022 ലെ ഈ ശാസ്ത്ര കൺവെൻഷന്റെ പ്രമേയം ‘ഹോമിയോപ്പതി: ആരോഗ്യത്തിനായുള്ള ജനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്’ എന്നതാണ്.

Read more: BECIL Recruitment 2022

World Homoeopathy Day 2022 in India (ഇന്ത്യയിൽ ലോക ഹോമിയോപ്പതി ദിനം 2022)

ലോക ഹോമിയോപ്പതി ദിനം (WHD) ഏപ്രിൽ 10 ന് ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു, ഈ ദിനം ഹോമിയോപ്പതി പ്രൊഫഷന്റെ ചുവന്ന അക്ഷര ദിനമായി മാറിയിരിക്കുന്നു, കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആഘോഷിക്കുന്നു.

Read more: KEAM 2022 Registration

World Homeopathy Day 2022 : History and Significance (ചരിത്രവും പ്രാധാന്യവും)

പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞനും, മഹാ പണ്ഡിതനും, ഭാഷാപണ്ഡിതനുമായ ഹാനിമാൻ, 1755 ഏപ്രിൽ 10-ന് പാരീസിൽ ജനിച്ചു. 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഈ ബദൽ മരുന്നുകൾക്ക് അദ്ദേഹം തുടക്കമിട്ടു. 1843 ജൂലൈ 2 ന് ഹാനിമാൻ അന്തരിച്ചു.

വിജയശതമാനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഹോമിയോപ്പതി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള വഴികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന സമ്പ്രദായമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുമാണ് ഈ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. ലോക ഹോമിയോപ്പതി ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ഈ ഔഷധശാഖയുടെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെല്ലുവിളികൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും അതിന്റെ വികസനത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കുമുള്ള വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാനുള്ള വഴികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമാണ്.

ആയുർവേദം, ഹോമിയോപ്പതി, യോഗ തുടങ്ങിയ പരമ്പരാഗത വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാഖകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ആയുഷ് മന്ത്രാലയം എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രത്യേക പോർട്ട്‌ഫോളിയോയും കേന്ദ്രസർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ചു.

Read more: Kerala PSC LDC Result 2022

Why is World Homoeopathy Day celebrated? (എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോക ഹോമിയോപ്പതി ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്?)

ഹോമിയോപ്പതിയെക്കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്തുന്നതിനും ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പ്രവേശനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമാണ് ഇത് ആഘോഷിക്കുന്നത്. വലിയ തോതിൽ ഹോമിയോപ്പതി വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഭാവി തന്ത്രങ്ങളും അതിന്റെ വെല്ലുവിളികളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഒരു ശരാശരി പ്രാക്ടീഷണറുടെ വിജയശതമാനം വർധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

അതിനാൽ, ശരീരത്തിന് സ്വയം സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ സംവിധാനമാണ് ഹോമിയോപ്പതി. ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പരിശീലകർ സസ്യങ്ങളും ധാതുക്കളും പോലുള്ള പ്രകൃതിദത്ത പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ചെറിയ അളവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇവ രോഗശാന്തി പ്രക്രിയയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഹോമിയോപ്പതിയെക്കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്തുന്നതിനായി ഏപ്രിൽ 10 ന് ലോക ഹോമിയോപ്പതി ദിനം ആചരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഹോമിയോപ്പതിയുടെ സ്ഥാപകനായ സാമുവൽ ഹാനിമാന്റെ ജന്മദിനവും അനുസ്മരിക്കുന്നു.

Also Read,

Kerala PSC Study Materials

Daily Current Affairs

Weekly/ Monthly Current Affairs PDF (Magazines)

Also Practice Daily Quizes

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

Kerala Mahapack
Kerala Mahapack

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exam

 

Sharing is caring!