Sthulabhadra (സ്ഥൂലഭദ്രൻ) | KPSC & HCA Study Material_00.1
Malyalam govt jobs   »   Study Materials   »   Sthulabhadra

Sthulabhadra (സ്ഥൂലഭദ്രൻ) | KPSC & HCA Study Material

Sthulabhadra (സ്ഥൂലഭദ്രൻ), KPSC & HCA Study Material: –  BC മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലോ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലോ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിലെ 12 വർഷത്തെ ക്ഷാമകാലത്ത് ശ്വേതാംബര ജൈന ക്രമത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായിരുന്നു സ്ഥൂലഭദ്ര (BCE 297-198). അദ്ദേഹം ഭദ്രബാഹുവിന്റെയും സംഭൂതവിജയന്റെയും ശിഷ്യനായിരുന്നു. ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യയുടെ വരവിന് മുമ്പ് നന്ദരാജ്യത്തിലെ മന്ത്രിയായിരുന്ന സകതലയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ്. സഹോദരൻ രാജ്യത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായപ്പോൾ സ്ഥൂലഭദ്രൻ ജൈന സന്യാസിയായി. ഹേമചന്ദ്രയുടെ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ജൈനഗ്രന്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ പരാമർശിക്കുന്നു.

 

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

 

ഡിസംബർ 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
December 3rd week

Sthulabhadra (സ്ഥൂലഭദ്രൻ) | KPSC & HCA Study Material_50.1

Sthulabhadra (സ്ഥൂലഭദ്രൻ)

Sthulabhadra (സ്ഥൂലഭദ്രൻ) | KPSC & HCA Study Material_60.1
Sthulabhadra

 

Name Sthulabhadra
Founder of Svetambara Jain order Sthulabhadra
Sthulabhadra’s Father Sakatala
First Jain Council was held at Patliputra under the chairmanship of Sthulabhadra in 367 B.C.
Sthulabhadra’s brother Shrikaya
Sthulabhadra led an ascetic life for 12 years

 

ധന നന്ദയുടെ മന്ത്രിയായ ശകതലയുടെ മകനും ശ്രീകായയുടെ സഹോദരനുമായിരുന്നു സ്ഥൂലഭദ്രൻ.

പരമ്പരാഗതമായി BC 297 മുതൽ 198 വരെ കാലത്താണ്.

ധന നന്ദയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ രൂപകോസ എന്ന രാജകീയ നർത്തകിയെ അദ്ദേഹം സ്നേഹിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു.

പിതാവിന്റെ മരണശേഷം അദ്ദേഹം മന്ത്രിസ്ഥാനം നിഷേധിക്കുകയും ജൈന സന്യാസിയാകുകയും ചെയ്തു.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ പിന്നീട് നന്ദ സാമ്രാജ്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായി.

അദ്ദേഹം സംഭൂതവിജയ (ക്രി.മു. 347-257), ഭദ്രബാഹു (ബി.സി. 322-243) എന്നിവരുടെ ശിഷ്യനായി.

12 വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം സന്യാസജീവിതം നയിച്ചു.

രൂപകോസയുടെ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം ചാതുർമ്മകൾ ചെലവഴിച്ചു, ആ സമയത്ത് അവൾ അവനെ സന്യാസ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു.

സ്ഥൂലഭദ്ര ഒരു ശ്രാവികയോട് (ജൈന സാധാരണ സ്ത്രീ) പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു.

അദ്ദേഹം ഭദ്രബാഹുവിൽ നിന്ന് 14 പൂർവകഥകൾ (പ്രീ-കാനോനുകൾ) പഠിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ ശ്വേതാംബര പാരമ്പര്യത്തിലെ അവസാനത്തെ ആത്മീയ സർവ്വജ്ഞനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് ദിഗംബര പാരമ്പര്യം നിരാകരിക്കുന്നു.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമിയായി ശിഷ്യന്മാരായ മഹാഗിരിയും സുഹസ്തിയും അധികാരമേറ്റു.

ശ്വേതാംബര ക്രമം ആരംഭിച്ച 12 വർഷത്തെ ക്ഷാമകാലത്ത് സ്ഥൂലഭദ്രൻ അരക്കെട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിച്ചതായി ദിഗംബര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്നു.

ഹേമചന്ദ്രയുടെ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ജൈനഗ്രന്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ പരാമർശിക്കുന്നു.

Read More: Kerala PSC LGS Recruitment Notification 2022

Svetambara (ശ്വേതാംബര)

Sthulabhadra (സ്ഥൂലഭദ്രൻ) | KPSC & HCA Study Material_70.1
Sthulabhadra

ജൈനമതത്തിലെ രണ്ട് പ്രധാന ശാഖകളിൽ ഒന്നാണ് ശ്വേതാംബരം, മറ്റൊന്ന് ദിഗംബരമാണ്.

ശ്വേതാംബര എന്നാൽ “വെളുത്ത വസ്ത്രം” എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, സന്യാസിമാർ നഗ്നരായി പോകുന്ന ദിഗംബര “ആകാശവസ്ത്രധാരികളായ” ജൈനന്മാരിൽ നിന്ന് അതിനെ വേറിട്ടു നിർത്തുന്ന വെള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന അതിന്റെ സന്യാസിമാരുടെ സമ്പ്രദായത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ശ്വേതാംബരന്മാർ, ദിഗംബരന്മാരെപ്പോലെ, സന്യാസികൾ നഗ്നത അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.

ശ്വേതാംബര, ദിഗംബര പാരമ്പര്യങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വസ്ത്രധാരണരീതി, ക്ഷേത്രങ്ങൾ, പ്രതിമകൾ, ജൈന സന്യാസിനികളോടുള്ള മനോഭാവം, അവരുടെ ഐതിഹ്യങ്ങൾ, അവർ പ്രധാനമായി കരുതുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തുടങ്ങി ചരിത്രപരമായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്.

ശ്വേതാംബര ജൈന സമുദായങ്ങൾ നിലവിൽ പ്രധാനമായും ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാൻ, മഹാരാഷ്ട്രയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്.

ഹിന്ദു, ജൈന പഠനങ്ങളിൽ പണ്ഡിതനായ ജെഫ്രി ഡി ലോങ്ങിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഇന്ത്യയിലെ ജൈനരിൽ അഞ്ചിലൊന്ന് പേരും ശ്വേതാംബരന്മാരാണ്.

Read More: ESIC UDC Recruitment 2022

Differences with Digambara (ദിഗംബരവുമായുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ)

വ്യത്യസ്ത പ്രാചീന ജൈന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിരസിക്കുകയോ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനു പുറമേ, ദിഗംബരന്മാരും ശ്വേതാംബരരും മറ്റ് പ്രധാന വഴികളിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു:

 • ഋഷഭൻ, വസുപൂജ്യ, നേമിനാഥൻ എന്നീ മൂന്ന് തീർത്ഥങ്കരന്മാരാണ് ഇരിപ്പിടത്തിലും മറ്റ് തീർത്ഥങ്കരന്മാർ നിൽക്കുന്ന തപസ്സിലും സർവ്വജ്ഞാനം നേടിയതെന്ന് ദിഗംബര വിശ്വസിക്കുന്നു.
 • ദിഗംബര സന്യാസ നിയമങ്ങൾ കൂടുതൽ കർക്കശമാണ്.
 • ദിഗംബര പ്രതിമകളും, വിഗ്രഹങ്ങളും ലളിതമാണ്, ശ്വേതാംബര വിഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതൽ ജീവനുള്ളതായിരിക്കാൻ അലങ്കരിക്കുകയും നിറങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.
 • ശ്വേതാംബരന്മാർ പത്തൊൻപതാം തീർത്ഥങ്കരനായ മല്ലിനാഥ സ്ത്രീയായിരുന്നു എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ദിഗംബരൻ ഇത് നിരസിക്കുകയും മല്ലിനാഥനെ പുരുഷനായി ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 • ദിഗംബര പാരമ്പര്യത്തിൽ, സന്യാസത്തിലൂടെ പുനർജന്മങ്ങളിൽ നിന്ന് ആത്മാവിന്റെ മോചനം നേടാനുള്ള കഴിവുള്ള ഒരു പുരുഷ മനുഷ്യനെ അഗ്രത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്തതായി കണക്കാക്കുന്നു.

 

Also Read,

Kerala PSC Study Materials

Daily Current Affairs

Weekly/ Monthly Current Affairs PDF (Magazines)

Also Practice Daily Quizes

 

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

നവംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?