Malyalam govt jobs   »   Kerala High Court Assistant Syllabus 2021...   »   SSC Selection Post Phase 9 Syllabus

SSC Selection Post Phase 9 syllabus 2021| SSC സെലക്ഷൻ പോസ്റ്റ് ഫെയ്സ് 9 സിലബസ് 2021, വിശദമായ സിലബസ് PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

SSC സെലക്ഷൻ പോസ്റ്റ് ഫെയ്സ് 9 സിലബസ് 2021 (SSC Selection Post Phase 9 syllabus 2021), വിശദമായ സിലബസ് PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക: സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ 3200 -ലധികം ഫേസ് 9/2021 സെലക്ഷൻ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വിജ്ഞാപനം 2021 സെപ്റ്റംബർ 24 -ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ  അവരുടെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത തീയതിയിൽ ഫേസ് – IX/2021/സെലക്ഷൻ പോസ്റ്റ് പരീക്ഷ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. മികച്ച തയ്യാറെടുപ്പിനായി ധാരാളം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ SSC സെലക്ഷൻ പോസ്റ്റ് IX/2021-ന്റെ സിലബസ് കാത്തിരിക്കണം. ആ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കൂടുതൽ സഹായത്തിനായി ചുവടെയുള്ള ലേഖനം വായിക്കാവുന്നതാണ്.

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

ഒക്ടോബർ 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
October 3rd week

×
×

Download your free content now!

Download success!

SSC Selection Post Phase 9 syllabus 2021, Download Detailed Syllabus PDF_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

SSC Selection Post Phase 9 Syllabus 2021 Overview (അവലോകനം)

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ SSC സെലക്ഷൻ പോസ്റ്റ് 9 സിലബസ് 2021 അവലോകനവും SSC Selection Post Phase 9 പരീക്ഷ പാറ്റേൺ 2021 ഉം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ചുവടെയുള്ള പട്ടിക SSC സെലക്ഷൻ പോസ്റ്റ് IX/2021 -ന്റെ അവലോകനം നൽകുന്നു.

 

SSC Selection Post Phase 9 Syllabus 2021 Overview
Organization Name  Staff Selection Commission
Position Name  Phase IX/2021/Selection Posts
Job Location India
Selection Process Written Examination (CBT), Skill Test, Document Verification
Official Site  ssc.nic.in

Read More: IBPS PO Apply Online 2021, Online Application Process Begins

SSC Selection Post Phase 9 Exam Pattern 2021 (പരീക്ഷാ പാറ്റേൺ)

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് SSC സെലക്ഷൻ പോസ്റ്റ് ഫെയ്സ് 9 പരീക്ഷാ പാറ്റേൺ 2021 സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. ഒബ്ജക്ടീവ് ടൈപ്പ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഏതാണ്ട് മൂന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രസ്താവിച്ചു. സമയ ദൈർഘ്യം 60 മിനിറ്റായിരിക്കും ((എഴുത്തുകാർക്ക് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 80 മിനിറ്റ്) കൂടാതെ ഓരോ തെറ്റായ ഉത്തരത്തിനും 0.50 മാർക്ക് കുറയ്ക്കും. വിഷയത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെയുള്ള പട്ടികയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

Subject Number of Questions Maximum Marks
General Intelligence 25 Questions 50 Marks
General Awareness 25 Questions 50 Marks
Quantitative Aptitude (Basic Arithmetic Skill) 25 Questions 50 Marks
English Language (Basic Knowledge) 25 Questions 50 Marks
Total 100 Questions 200 Marks

Read More: IBPS PO Exam Pattern 2021: Check the Preliminary and Main Exam Pattern

SSC Selection Post Phase 9 Exam Syllabus (സിലബസ്)

ഔദ്യോഗിക SSC സെലക്ഷൻ പോസ്റ്റ് ഫെയ്സ് 9 സിലബസ് 2021 ചുവടെയുള്ള  പോയിന്റുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

Matriculation Level Syllabus

General Intelligence: നോൺ – വെർബൽ തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. പരീക്ഷയിൽ സമാനതകളും വ്യത്യാസങ്ങളും, സ്പേസ് വിഷ്വലൈസേഷൻ, പ്രശ്നം പരിഹരിക്കൽ, വിശകലനം, വിധി, തീരുമാനമെടുക്കൽ, വിഷ്വൽ മെമ്മറി, വിവേചന പരമായ നിരീക്ഷണം, ബന്ധ സങ്കൽപ്പങ്ങൾ, ഫിഗർ  വർഗ്ഗീകരണം, ഗണിത സംഖ്യാ പരമ്പര, നോൺ-വെർബൽ സീരീസ് മുതലായവ ഉൾപ്പെടുന്നു. അമൂർത്ത ആശയങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും അവരുടെ ബന്ധം, ഗണിത കണക്കുകൂട്ടൽ, മറ്റ് വിശകലന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ കഴിവുകൾ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങളും ടെസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടും.

General Awareness: ഈ ചോദ്യങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായ അവബോധവും സമൂഹത്തിൽ അതിന്റെ പ്രയോഗവും പരിശോധിക്കുന്നതിനാണ്. സമകാലിക സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും ദൈനംദിന നിരീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ശാസ്ത്രീയവശങ്ങളിലെ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചും ഒരു അറിവുള്ള വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചേക്കാവുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾക്കായി ചോദ്യങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെടും. ഇന്ത്യയും അതിന്റെ അയൽ രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടും കായികം, ചരിത്രം, സംസ്കാരം, ഭൂമിശാസ്ത്രം, സാമ്പത്തികരംഗം, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊതുരാഷ്ട്രം, ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം തുടങ്ങിയവ. ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പഠനം ആവശ്യമില്ലാത്ത തരത്തിലായിരിക്കും.

Quantitative Aptitude: സംഖ്യസംവിധാനങ്ങൾ, മുഴുവൻ സംഖ്യകളുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ, ദശാംശങ്ങൾ, ഭിന്നസംഖ്യകൾ, സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, അടിസ്ഥാന ഗണിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ശതമാനം, ആംശബന്ധവും അനുപാതവും, ശരാശരി, പലിശ, ലാഭം & നഷ്ടം, കിഴിവ്, പട്ടികകളുടെയും ഗ്രാഫുകളുടെയും ഉപയോഗം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഈ പേപ്പറിൽ ഉൾപ്പെടും. , ആർത്തവം, സമയം & ദൂരം, അനുപാതം & സമയം, സമയം & ജോലി തുടങ്ങിയവ.

English Language: ഇംഗ്ലീഷ്ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ, അതിന്റെ വൊക്കാബുലറി, ഗ്രാമർ, സെന്റെൻസ്സ്ട്രക്ചർ, സ്യനോണിമസ്, അന്റോണിമസ്, അതിന്റെ ശരിയായ ഉപയോഗം മുതലായവ അവന്റെ/അവളുടെ എഴുത്ത് കഴിവ് പരീക്ഷിക്കപ്പെടും.

Read More: IBPS PO Syllabus 2021 For Prelims and Mains, Read Exam Pattern

10+2 (Higher Secondary) level Syllabus

General Intelligence: വെർബലും നോൺ – വെർബലുമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. സെമാന്റിക് സാദൃശ്യം, പ്രതീകാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പ്രതീകാത്മക/നമ്പർസാമ്യം, ട്രെൻഡുകൾ, ഫിഗറൽ അനലോഗി, സ്പേസ്ഓറിയന്റേഷൻ, സെമാന്റിക്ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, വെൻഡയഗ്രമുകൾ, സിംബലിക്/നമ്പർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, ഡ്രോയിംഗ് അനുമാനങ്ങൾ, ഫിഗറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, പഞ്ച്ഡ്ഹോൾ/പാറ്റേൺ-ഫോൾഡിംഗ് & ഫോൾഡിംഗ് , സെമാന്റിക്സീരീസ്, ഫിഗറൽപാറ്റേൺ-ഫോൾഡിംഗും പൂർത്തീകരണവും, നമ്പർ സീരീസ്, ഉൾച്ചേർത്ത കണക്കുകൾ, ഫിഗറൽ  സീരീസ്, ക്രിട്ടിക്കൽ ചിന്ത, പ്രശ്നം പരിഹരിക്കൽ, വൈകാരിക ഇന്റലിജൻസ്, വേഡ്ബിൽഡിംഗ്, സോഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, കോഡിംഗ്, ഡി-കോഡിംഗ്, മറ്റേതെങ്കിലും സംഖ്യാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പരീക്ഷയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടും.

General Awareness: ഈ ചോദ്യങ്ങൾ രൂപകൽപ്പനചെയ്തിരിക്കുന്നത ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായ അവബോധവും സമൂഹത്തിൽ അതിന്റെ പ്രയോഗവും പരിശോധിക്കുന്നതിനാണ്. സമകാലിക സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും ദൈനം ദിന നിരീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ശാസ്ത്രീയവശങ്ങളിലെ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള അറിവ് പരീക്ഷിക്കാൻ ചോദ്യങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന  ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വിദ്യാസമ്പന്നനായ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഇന്ത്യയും അതിന്റെ അയൽ രാജ്യങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ച്ചരിത്രം, സംസ്കാരം, ഭൂമിശാസ്ത്രം, സാമ്പത്തികരംഗം, പൊതുരാഷ്ട്രീയം, ശാസ്ത്രഗവേഷണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട  ചോദ്യങ്ങളും പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടും.

Quantitative Aptitude: ഗണിതം, സംഖ്യാസമ്പ്രദായം, സംഖ്യകൾ, ദശാംശങ്ങൾ, ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ, സംഖ്യകളുടെ അടിസ്ഥാനഗണിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ: ശതമാനം, , ആംശബന്ധവും അനുപാതവും, സമചതുര വേരുകൾ, ശരാശരി, പലിശ (ലളിതവുംസംയോജിതവും), ലാഭവും നഷ്ടവും, കിഴിവ്, പങ്കാളിത്ത ബിസിനസ്സ്, മിശ്രിത ചാർജ്, സമയവും ദൂരവും, സമയവും ജോലിയും. ബീജഗണിതം: സ്കൂൾ ബീജ ഗണിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ബീജഗണിതം, പ്രാഥമിക അക്ഷരങ്ങൾ (ലളിതമായപ്രശ്നങ്ങൾ), രേഖീയ സമവാക്യങ്ങളുടെ ഗ്രാഫുകൾ. ജ്യാമിതി: അടിസ്ഥാനജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങളും വസ്തുതകളുമായുള്ള പരിചയം: ത്രികോണവും അതിന്റെ വിവിധതരം കേന്ദ്രങ്ങളും, ത്രികോണങ്ങളുടെ യോജിപ്പും സമാനതയും, വൃത്തവും അതിന്റെ ചരടുകളും, ടാൻജന്റുകൾ, ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ  കോണുകൾ, രണ്ടോ അതിലധികമോ സർക്കിളുകളിലേക്ക് പൊതുവായ സ്പർശനങ്ങൾ . അളവുകൾ: ത്രികോണം, ചതുർഭുജങ്ങൾ, സാധാരണ ബഹുഭുജങ്ങൾ, വൃത്തം, വലത്പ്രിസം, വലത്വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ആംഗിൾ, വലത്വൃത്താകൃതിയിലുള്ള സിലിണ്ടർ, ഗോളം, അർദ്ധഗോളങ്ങൾ, ചതുരാകൃതിയിലുള്ള സമാന്തര ചതുരം, ത്രികോണാകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ചതുരാകൃതി, അടിസ്ഥാന ത്രികോണമിതി, ത്രികോണമിതി, ത്രികോണമിതി പ്രശ്നങ്ങൾ; സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ചാർട്ടുകൾ: പട്ടികകളുടെയും ഗ്രാഫുകളുടെയും ഉപയോഗം, ഹിസ്റ്റോഗ്രാം, ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗോൺ, ബാർ-ഡയഗ്രം, പൈ-ചാർട്ട്, ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നെ എല്ലാം ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടും.

English Language: തെറ്റ്കണ്ടെത്തുക, വിട്ട് പോയത് പൂരിപ്പിക്കുക, സ്യനോണിമസ്/ ഹോമോണിൻസ്, അനോണിമസ്/മിസ്-സ്പെല്ലിംഗ് വാക്കുകൾ കണ്ടെത്തുക, ഐഡിആംസ് & ഫ്രെയ്സസ്, വൺ വേർഡ് ബ്സ്റ്റിട്യൂഷൻ, ഇമ്പ്രോവെമെന്റ്ഓഫ്സെന്റെൻസ്സ്, ആക്റ്റീവ് / പാസ്സീവ്വോയിസ്ഓഫ്വെർബ്സ്, കോൺവെർഷൻ ഇൻടുഡയറക്റ്റ്/ ഇൻഡയറക്റ്റ്നറേഷന്, ഷഫ്‌ളിംഗ്ഓഫ്സെന്റെൻ സ്പാർട്സ്, ഷഫ്‌ളിംഗ്ഓഫ്സെന്റെൻസ്സ്ഇൻ എ പാസ്സേജ്, ക്ലോസിപാസ്സേജ്, കോമ്പ്രെഹെൻഷൻ പാസ്സേജ്.

Graduation & above level Syllabus

General Intelligence :വെർബലും നോൺ – വെർബലുമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. ഈ ഘടകത്തിൽ സാദൃശ്യങ്ങൾ, സമാനതകൾ, വ്യത്യാസങ്ങൾ, സ്പേസ്വിഷ്വലൈസേഷൻ, സ്പേഷ്യൽ ഓറിയന്റേഷൻ, പ്രശ്നംപരിഹരിക്കൽ, വിശകലനം, വിധി, തീരുമാനമെടുക്കൽ, വിഷ്വൽ മെമ്മറി, വിവേചനം, നിരീക്ഷണം, ബന്ധസങ്കൽപ്പങ്ങൾ, ഗണിതശാസ്ത്രപരമായയുക്തി, ഫിഗറൽ വർഗ്ഗീകരണം, ഗണിതസംഖ്യാപരമ്പര, നോൺ വാക്കാലുള്ളപരമ്പര, കോഡിംഗ്, ഡീകോഡിംഗ്, പ്രസ്താവനസമാപനം, സിലോജിസ്റ്റിക്റീസണിങ് മുതലായവയാണ് വിഷയങ്ങൾ, സെമാന്റിക്അനലോഗി, സിംബലിക്/ നമ്പർ അനലോഗി, ഫിഗറൽ അനലോഗി, സെമാന്റിക്ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, സിംബലിക്/ നമ്പർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, ഫിഗറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, സെമാന്റിക്സീരീസ്, നമ്പർ സീരീസ്, ഫിഗറൽ സീരീസ്, പ്രശ്നംപരിഹരിക്കൽ, വേഡ്ബിൽഡിംഗ്, കോഡിംഗ് & ഡി-കോഡിംഗ്, സംഖ്യാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പ്രതീകാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ട്രെൻഡുകൾ, സ്പേസ്ഓറിയന്റേഷൻ, സ്പേസ്വിഷ്വലൈസേഷൻ, വെൻ ഡയഗ്രമുകൾ, ഡ്രോയിംഗ് അനുമാനങ്ങൾ, പഞ്ച്ഡ്ഹോൾ/ പാറ്റേൺ-ഫോൾഡിംഗ് &  അൺ-ഫോൾഡിംഗ്, ഫിഗറൽ പാറ്റേൺ-ഫോൾഡിംഗ്ആൻഡ്പൂർത്തീകരണം, ഇൻഡെക്സിംഗ് , വിലാസ പൊരുത്തം, തീയതിയും നഗരപൊരുത്തവും, കേന്ദ്ര കോഡുകളുടെ/ റോൾ നമ്പറുകളുടെ വർഗ്ഗീകരണം, ചെറുതും വലിയതുമായ അക്ഷരങ്ങൾ / നമ്പറുകൾ കോഡിംഗ്, ഡീകോഡിംഗ്, വർഗ്ഗീകരണം, ഉൾച്ചേർത്ത കണക്കുകൾ, വിമർശനാത്മകചിന്ത, വൈകാരികബുദ്ധി, സാമൂഹികബുദ്ധി, മറ്റ്ഉപവിഷയങ്ങൾ, എന്തെങ്കിലുംഉണ്ടെങ്കിൽ.

General Awareness: പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായഅവബോധവും സമൂഹത്തോടുള്ള അതിന്റെ പ്രയോഗവും പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ചോദ്യങ്ങൾ  രൂപകൽപ്പന ചെയ്യും. സമകാലിക  സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും പരീക്ഷണവും ഓരോ ശാസ്ത്രീയ വശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും പരീക്ഷിക്കുന്നതിനും ചോദ്യങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യും. ഇന്ത്യയും അതിന്റെ അയൽ രാജ്യങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ച്ചരിത്രം, സംസ്കാരം, ഭൂമിശാസ്ത്രം, സാമ്പത്തികരംഗം, പൊതുരാഷ്ട്രം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടും.

Quantitative Aptitude: ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ സംഖ്യകളും സംഖ്യാബോധവും ഉചിതമായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവ് പരിശോധിക്കുന്നതിനാണ്ചോദ്യങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മുഴുവൻ സംഖ്യകൾ, ദശാംശങ്ങൾ, ഭിന്നസംഖ്യകൾ, സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ശതമാനം, ആംശബന്ധവും അനുപാതവും, ചതുരവേരുകൾ, ശരാശരി, പലിശ, ലാഭം, നഷ്ടം എന്നിവയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ ആയിരിക്കും പരീക്ഷയുടെ വ്യാപ്തി,ഡിസ്കൗണ്ട്, പങ്കാളിത്ത  ബിസിനസ്സ്, മിശ്രിതവും ആരോപണവും, സമയവും ദൂരവും, സമയവും ജോലിയും, സ്കൂൾബീജഗണിതത്തിന്റെയും പ്രാഥമികസർഡുകളുടെയും അടിസ്ഥാന ബീജഗണിത ഐഡന്റിറ്റികൾ, ലീനിയർ സമവാക്യങ്ങളുടെ ഗ്രാഫുകൾ, ത്രികോണവും അതിന്റെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളും, ത്രികോണങ്ങളുടെയും സർക്കിളിന്റെയും കോർഡുകളുടെയും സമാനത , വൃത്താകൃതിയിലുള്ള കോഡുകൾ, രണ്ടോ അതിലധികമോ  സർക്കിളുകളിലേക്കുള്ള പൊതുസ്പർശങ്ങൾ, ത്രികോണം, ചതുർഭുജങ്ങൾ, പതിവ്ബഹുഭുജങ്ങൾ, വൃത്തം, ശരിയായപ്രിസം, ശരിയായ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള കോൺ, വലത്വൃത്താകൃതിയിലുള്ള സിലിണ്ടർ, ഗോളം, അർദ്ധഗോളങ്ങൾ, ദീർഘചതുരം, ചതുരാകൃതിയിലുള്ള പിരമിഡ് ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള അടിസ്ഥാനം, ത്രികോണമിതി അനുപാതം, ഡിഗ്രിയും റേഡിയൻ അളവുകളും, സ്റ്റാൻഡേർഡ്ഐഡന്റിറ്റികൾ, കോംപ്ലിമെന്ററി കോണുകൾ, ഉയരങ്ങളും ദൂരങ്ങളും, ഹിസ്റ്റോഗ്രാം, ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗോൺ, ബാർഡയഗ്രം & പൈചാർട്ട്.

English Language: ശരിയായ ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ കഴിവ്, അവന്റെ അടിസ്ഥാന ഗ്രാഹ്യവും എഴുത്ത്കഴിവും മുതലായവ പരീക്ഷിക്കപ്പെടും.

Download SSC Selection Post Phase 9 Syllabus 2021 (സിലബസ് PDF)

പരീക്ഷയെഴുതുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ശരിയായി തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട്. തയ്യാറാക്കാൻ, പരീക്ഷയുടെ കൃത്യമായ സിലബസ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. അതനുസരിച്ച് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഫേസ് – IX/ 2021/ സെലക്ഷൻ പോസ്റ്റ് പരീക്ഷയിൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് ലഭിക്കും. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സിലബസ് PDF താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

Download SSC Selection Post Phase 9 Syllabus 2021

SSC Selection Post Phase 9 Syllabus 2021: FAQs (പതിവുചോദ്യങ്ങൾ)

Q1 :SSC സെലക്ഷൻ പോസ്റ്റ് 9 \ 2021 -ലെ പരീക്ഷാതീയതി എന്താണ്?

Ans: പ്രഖ്യാപിച്ച CBT പരീക്ഷാ തീയതി 2022 ജനുവരി/ഫെബ്രുവരിയിലാണ്.

Q2 : 2021 SSC സെലക്ഷൻ പോസ്റ്റ് 9 പരീക്ഷയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ എങ്ങനെ ആണ് ?

Ans: സിബിടി, അഭിമുഖം എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുണ്ടാകും.

Q3 : SSC സെലക്ഷൻപോസ്റ്റ് 9 സിലബസ് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം?

Ans: മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള  നേരിട്ടുള്ള ലിങ്കിൽ നിന്ന് SSC സെലക്ഷൻ പോസ്റ്റ് 9 സിലബസ് അപേക്ഷകർക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

SSC Selection Post Phase 9 syllabus 2021, Download Detailed Syllabus PDF_60.1
ASTHRA SSC Complete Batch

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

FAQs

What is the Exam Date for SSC Selection Post Phase 9 2021?

The declared CBT Exam date is on January/February 2022.

What is the Selection Process for SSC Selection Post Phase 9 Exam 2021?

There will be two stages which is CBT and Interview.

How to Download SSC Selection Post Phase 9 Syllabus?

Candidates can download SSC Selection Post Phase 9 Syllabus from the direct link given above.

Download your free content now!

Congratulations!

SSC Selection Post Phase 9 syllabus 2021, Download Detailed Syllabus PDF_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

SSC Selection Post Phase 9 syllabus 2021, Download Detailed Syllabus PDF_90.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.