Malyalam govt jobs   »   SSC സെലക്ഷൻ പോസ്റ്റ് ഫേസ് 12 സിലബസ്...   »   SSC സെലക്ഷൻ പോസ്റ്റ് ഫേസ് 12 സിലബസ്...

SSC സെലക്ഷൻ പോസ്റ്റ് ഫേസ് 12 സിലബസ് 2024, പരീക്ഷ പാറ്റേൺ

SSC സെലക്ഷൻ പോസ്റ്റ് ഫേസ് 12 സിലബസ് 2024

SSC സെലക്ഷൻ പോസ്റ്റ് ഫേസ് 12 സിലബസ് 2024: ഫെബ്രുവരി  26 ന് സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ (SSC) ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ @ssc.nic.in ൽ SSC സെലക്ഷൻ പോസ്റ്റ് ഫേസ് 12 വിജ്ഞാപനം 2024 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. നിങ്ങൾ SSC സെലക്ഷൻ പോസ്റ്റ് ഫേസ് 12 പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സിലബസ് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടാവും. പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുന്നതിന്, സിലബസിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതിനാൽ SSC സെലക്ഷൻ പോസ്റ്റ് ഫേസ് 12 സിലബസ് വിശദമായി വായിച്ച് മനസിലാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് SSC സെലക്ഷൻ പോസ്റ്റ് ഫേസ് 12 സിലബസ് PDF രൂപത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

SSC സെലക്ഷൻ പോസ്റ്റ് ഫേസ് 12 സിലബസ് 2024: അവലോകനം

ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ SSC സെലക്ഷൻ പോസ്റ്റ് ഫേസ് 12 സിലബസ് 2024 സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും ലഭിക്കും.

SSC സെലക്ഷൻ പോസ്റ്റ് ഫേസ് 12 സിലബസ് 2024
ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ
കാറ്റഗറി പരീക്ഷ സിലബസ്
തസ്തികയുടെ പേര് സെലക്ഷൻ പോസ്റ്റ് ഫേസ് 12
സെലെക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എഴുത്തുപരീക്ഷ (CBT)
സ്കിൽ ടെസ്റ്റ്
പ്രമാണ പരിശോധന
കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷയുടെ തീയതി (പേപ്പർ-I) 2024 മെയ് 6, 7, 8 തീയതികൾ
ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ssc.nic.in

Fill out the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

SSC സെലക്ഷൻ പോസ്റ്റ് ഫേസ് 12 വിജ്ഞാപനം 2024

SSC സെലക്ഷൻ പോസ്റ്റ് ഫേസ് 12 പരീക്ഷ പാറ്റേൺ

SSC സെലക്ഷൻ പോസ്റ്റ് ഫേസ് 12 പരീക്ഷ പാറ്റേൺ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. ആകെ 4 വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതായത് ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, ജനറൽ അവയർനസ്, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് (ബേസിക് അരിത്മെറ്റിക് സ്കിൽ), ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് (അടിസ്ഥാന പരിജ്ഞാനം) കൂടാതെ ആകെ ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം 2 മാർക്കിന് 100 ആയിരിക്കും. ചുവടെയുള്ള പൂർണ്ണമായ പരീക്ഷാ പാറ്റേൺ പരിശോധിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

  • പരീക്ഷയിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ.
  • ചോദ്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും പാർട്ട്-II, III എന്നിവയ്ക്കായി ഉദ്യോഗാർത്ഥി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഭാഷയിലും സജ്ജീകരിക്കും.
  • ഓരോ തെറ്റായ ഉത്തരത്തിനും 0.50 മാർക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്.
SSC CHSL ടയർ I പരീക്ഷ പാറ്റേൺ
ഭാഗം വിഷയം ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം മാർക്ക് പരീക്ഷാ ദൈർഘ്യം
I ഇംഗ്ലീഷ് 25 50 60 മിനിറ്റ്
II ജനറൽ ഇന്റലിജൻസ് 25 50
III ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിട്യുഡ് 25 50
IV പൊതുവിജ്ഞാനം 25 50

SSC സെലക്ഷൻ പോസ്റ്റ് ഫേസ് 12 സിലബസ് 2024

SSC സെലക്ഷൻ പോസ്റ്റ് ഫേസ് 12 പരീക്ഷയുടെ വിശദമായ സിലബസ് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

SSC സെലക്ഷൻ പോസ്റ്റ് ഫേസ് 12 മെട്രിക്കുലേഷൻ സിലബസ്

General Intelligence
Similarities And Differences
Space Visualization
Problem-Solving
Analysis
Arithmetical Number Series
Non-verbal series, etc.
Judgment
Decision-Making
Visual Memory
Discriminating Observation
Relationship Concepts
Figure Classification
General Awareness
India and its neighboring countries
Sports
History
Culture
Geography
Economic scene
General Polity including Indian Constitution
Scientific Research, etc
Quantitative Aptitude
Number Systems
Computation Of Whole Numbers
Decimals And Fractions And The Relationship Between Numbers
Fundamental Arithmetical Operations
Percentages
Use Of Tables And Graphs
Mensuration
Time And Distance
Geography
Economic scene
General Polity including Indian Constitution
Scientific Research, etc

English Language: Candidates’ understanding of the Basics of the English Language, its vocabulary, grammar, sentence structure, synonyms, antonyms, correct usage, etc./her writing ability would be tested.

SSC സെലക്ഷൻ പോസ്റ്റ് ഫേസ് 12 10+2 (ഹയർസെക്കൻഡറി)

General Intelligence
Semantic Analogy
Symbolic Operations
Symbolic/Number Analogy
Trends
Figural Analogy
Space Orientation
Semantic Series
Figural Pattern – Folding And Completion
Number Series
Embedded Figures
Coding And De-Coding
Misc
Semantic Classification
Venn Diagrams
Symbolic/Number Classification
Drawing Inferences
Figural Classification
Punched Hole/Pattern-Folding & Unfolding
Figural Series
Critical Thinking
Problem-Solving
Emotional Intelligence
Word Building
Social Intelligence
General Awareness
India and its neighboring countries
Sports
History
Culture
Geography
Economic scene
General Polity including Indian Constitution
Scientific Research, etc

Quantitative Aptitude:

Arithmetic
Number Systems
Computation of Whole Numbers
Decimals and Fractions
Relationship between numbers Fundamental arithmetical operations: Percentages, Ratio and Proportion, Square roots, Averages, Interest (Simple and Compound), Profit and Loss, Discount, Partnership Business, Mixture and Allegation, Time and distance, Time and work.
Algebra: Basic algebraic identities of School Algebra and Elementary surds (simple problems) and Graphs of Linear Equations.
Geometry: Familiarity with elementary geometric figures and facts: Triangle and its various kinds of centers, Congruence and similarity of triangles, Circle and its chords, tangents, angles subtended by chords of a circle, common tangents to two or more circles.
Mensuration: Triangle, Quadrilaterals, Regular Polygons, Circle, Right Prism, Right Circular Cone, Right Circular Cylinder, Sphere, Hemispheres, Rectangular Parallelepiped, Regular Right Pyramid with triangular or square,
Base Trigonometry: Trigonometry, Trigonometric ratios, Complementary angles, Height and distances (simple problems only) Standard Identities, etc.,
Statistical Charts: Use of Tables and Graphs, Histogram, Frequency polygon, Bar-diagram, Pie-chart.
English Language: Spot the Error, Fill in the Blanks, Synonyms/ Homonyms, Antonyms, Spellings/ Detecting Mis-spelt words, Idioms & Phrases, One-word substitution, Improvement of Sentences, Active/ Passive Voice of Verbs, Conversion into Direct/ Indirect narration, Shuffling of Sentence parts, Shuffling of Sentences in a passage, Cloze Test, Passage, Comprehension Passage

SSC സെലക്ഷൻ പോസ്റ്റ് ഫേസ് 12 ഗ്രാജ്വേഷൻ ലെവൽ  സിലബസ്

General Intelligence
SAnalogies
Similarities And Differences
Space Visualization
Spatial Orientation
Problem-Solving
Analysis
Judgment
Non-Verbal Series
Coding And Decoding
Statement Conclusion
Syllogistic Reasoning Including Semantic Analogy, Symbolic/Number Analogy, Figural Analogy
Semantic Classification Including Symbolic/ Number Classification, Figural Classification
Space Orientation
Space Visualization
Venn Diagrams
Drawing Inferences
Classification Of Centre Codes/Roll Numbers, Small & Capital Letters/ Numbers Coding
Decoding And Classification
Embedded Figures.
Decision-Making
Visual Memory
Discrimination
Observation
Relationship Concepts
Arithmetical Reasoning And Figural Classification
Arithmetic Number Series
Semantic Series Including Number Series, Figural Series
Problem Solving
Word Building
Coding & De-Coding
Numerical Operations
Symbolic Operations
Trends
Punched Hole/ Pattern –Folding & Un-Folding
Figural Pattern – Folding And Completion
Indexing
Address Matching
Date & City Matching
Critical Thinking
Emotional Intelligence
Social Intelligence
General Awareness
India and its neighboring countries
Sports
History
Culture
Geography
Economic scene
General Polity including Indian Constitution
Scientific Research, etc
Quantitative Aptitude
Whole Numbers
Decimals
Fractions And Relationships Between Numbers
Percentages
Ratio & Proportions
Square Roots
Averages
Interest
Profit And Loss
Discount
Common Tangents To Two Or More Circles
Triangle
Quadrilaterals
Regular Polygons
Circle
Right Prism
Right Circular Cone
Right Circular Cylinder
Complementary Angles
Heights And Distances
Histogram.
Partnership Business
Mixture And Allegation
Time And Distance
Time & Work
Basic Algebraic Identities Of School Algebra & Elementary Surds
Graphs Of Linear Equations
Triangle And Its Various Kinds Of Centers
Congruence And Similarity Of Triangles
Circle And Its Chords
Tangents
Angles Subtended By Chords Of A Circle
Sphere
Hemispheres
Rectangular Parallelepiped
Regular Right Pyramid With Triangular Or Square Base
Trigonometric Ratio
Degree And Radian Measures
Standard Identities
Frequency Polygon
Bar Diagram & Pie Chart

English Language: Candidates’ understanding of the Basics of the English Language, its vocabulary, grammar, sentence structure, synonyms, antonyms, correct usage, etc./her writing ability would be tested.

SSC സെലക്ഷൻ പോസ്റ്റ് ഫേസ് 12 സിലബസ് PDF

SSC സെലക്ഷൻ പോസ്റ്റ് ഫേസ് 12 പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എസ്എസ്‌സി സെലക്ഷൻ പോസ്റ്റ് സിലബസ് 2024 നന്നായി മനസിലാക്കണം. എസ്എസ്‌സി സെലക്ഷൻ പോസ്റ്റ് സിലബസ് 2024 പിഡിഎഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നേരിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ചുവടെ നൽകുന്നു.

SSC സെലക്ഷൻ പോസ്റ്റ് ഫേസ് 12 സിലബസ് 2024 ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.

Sharing is caring!

FAQs

SSC സെലക്ഷൻ പോസ്റ്റ് ഫേസ് 12 വിശദമായ സിലബസ് എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും?

SSC സെലക്ഷൻ പോസ്റ്റ് ഫേസ് 12 വിശദമായ സിലബസ് ലേഖനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.