Malyalam govt jobs   »   Exam Analysis   »   South Indian Bank Clerk Exam Analysis...

South Indian Bank Clerk Exam Analysis 2021| സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ക്ലർക്ക് പരീക്ഷ വിശകലനം 2021

സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ക്ലർക്ക് പരീക്ഷ വിശകലനം 2021 (South Indian Bank Clerk Exam Analysis 2021): സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് (SIB), ഇന്ത്യയിലുടനീളം 924 ശാഖകളുള്ള പ്രധാന സ്വകാര്യമേഖലാ ബാങ്കുകളിൽ ഒന്നാണ്. നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ഇപ്പോൾ യോഗ്യതയുള്ള ബിരുദധാരികളിൽ നിന്ന് അവരുടെ പ്രൊബേഷണറിക്ലാർക്ക് റോളുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 200 മാർക്കിന്റെ പ്രാഥമിക ഘട്ടമായ കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്‌ഠിത ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിലുള്ളത്. ടെസ്റ്റ് പാറ്റേണും ബുദ്ധിമുട്ട് ലെവലും മനസിലാക്കാൻ മുൻവർഷത്തെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് പ്രൊബേഷണറി ക്ലാർക്ക് പരീക്ഷ വിശകലനം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് പരിശോധിക്കാം.

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ഒക്ടോബർ 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
October 3rd week” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/10/25131834/Weekly-Current-Affairs-3rd-week-October-2021-in-Malayalam.pdf”]

South India Bank Clerk Exam Analysis 2021 (പരീക്ഷ വിശകലനം)

സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ഒരു സിംഗിൾ-സ്റ്റേജ് കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്‌ഠിത പരീക്ഷയും തുടർന്ന് നിയമനത്തിനായി വ്യക്തിഗത അഭിമുഖവും നടത്തുന്നു. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് പ്രൊബേഷണറിക്ലർക്ക് പരീക്ഷ പാറ്റേൺ ഇതാണ്:

SLNo Name of the Tests Number of Questions MaximumMarks Exam Duration
1 Reasoning and Computer Aptitude 40 50 40mins
2 General Awareness, Economy Awareness and Banking Awareness 40 50 20mins
3 English Language 40 50 40mins
4 Data Analysis and Interpretation 40 50 40mins
Total 160 200 140 mins

 

2019-ലായിരുന്നു അവസാന റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ്, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ക്ലർക്ക് വിശദമായ പരീക്ഷ വിശകലനം ആ ടെസ്റ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് പ്രൊബേഷണറി ക്ലർക്ക് 2021 റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് സൈക്കിൾ പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഏറ്റവും പുതിയ പരീക്ഷാ വിശകലനവുമായി ഞങ്ങൾ പേജ് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യും.

സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ക്ലർക്ക് പരീക്ഷ വിശകലനം 2019 വിശദമായി പരിശോധിക്കാം:

Subjects Good Attempts
Reasoning and Computer Aptitude 29-34
Data Analysis and Interpretation 26-30
English Language 32-35
General/ Banking/ Financial Awareness 25-29
Overall 115-129

Read More: Kerala PSC Degree Level Prelims Exam Date 2021 Out [UPDATED]

South Indian Bank Clerk: Reasoning and Computer Aptitude (യുക്തിയും കമ്പ്യൂട്ടർ അഭിരുചിയും)

Topic Number ofQuestions Difficulty

Level

Puzzle and Seating Arrangement 18 Easy to Moderate
Syllogism (only and a few concepts) 05 Easy to Moderate
Alphanumeric Series 05 Easy to Moderate
Direction Sense 05 Moderate to Difficult
Computer Aptitude 02 Easy
Coding-Decoding 05 Easy to Moderate
Total 40 Moderate

 

സാമ്പിൾ ചോദ്യങ്ങളിൽ ചിലത് ഇവയാണ്:

 • സിപിയുവിന്റെ പ്രവർത്തനം_______?
 1. ടെക്സ്റ്റിന്റെ ബാഹ്യ സംഭരണം നൽകാൻ
 2. ഒരു ഹാർഡ് കോപ്പി സൃഷ്ടിക്കാൻ
 3. ഒരു പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ സൃഷ്ടിക്കാൻ
 4. വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും വായിക്കാനും വ്യാഖ്യാനിക്കാനും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും
 5. ഓപ്‌ഷനുകളായിനൽകിയിരിക്കുന്നവ ഒഴികെ

Read More: IBPS PO Exam Pattern 2021: Check the Preliminary and Main Exam Pattern

ഇനിപ്പറയുന്ന ഓരോ ചോദ്യത്തിലും ഒരു കൂട്ടം അക്ഷരങ്ങളോ വാക്കുകളോ നൽകിയിരിക്കുന്നു. അഞ്ചിൽ നാലെണ്ണം

ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഒരുപോലെ, ഒരാൾ വ്യത്യസ്തനായിരിക്കുമ്പോൾ. വ്യത്യസ്തമായവ കണ്ടെത്തുക.

 • ഗ്രീൻ തടാകത്തിലാണ് പരണ്ട പട്ടണം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പരണ്ടയുടെ പടിഞ്ഞാറാണ് അക്രം പട്ടണം. തോഖാഡഅക്രത്തിന് കിഴക്കാണ്, എന്നാൽ പരണ്ടയുടെ പടിഞ്ഞാറാണ്. കക്രാൻ ബോപ്രിയുടെ കിഴക്കാണ്, എന്നാൽ തോഖാഡയുടെയുംഅക്രത്തിന്റെയും പടിഞ്ഞാറാണ്. അവരെല്ലാം ഒരേ ജില്ലയിലാണെങ്കിൽ, ഏറ്റവും അകലെയുള്ള പടിഞ്ഞാറൻ നഗരം ഏതാണ്?
 1. പരണ്ട
 2. കക്രാൻ
 3. അക്രം
 4. തോഖാഡ
 5. ബോപ്രി

 

 • മുപ്പത്തിയൊന്ന് പേരുള്ള ക്ലാസിൽ പതിനേഴാം റാങ്കാണ് മാധവ്. അവസാനത്തേതിൽ നിന്ന് അവന്റെ റാങ്ക് എന്താണ്?
 1. 13
 2. 14
 3. 15
 4. 16
 5. 17

 

 • ഒരു ക്ലോക്ക് സമയം രാവിലെ 6 മണിയായി കാണിക്കുന്നു. ഓരോ മണിക്കൂറിലും മിനിറ്റ് സൂചി 2 മിനിറ്റ് വർദ്ധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, 9 മണിക്ക് ക്ലോക്ക് എത്ര മിനിറ്റ് വർദ്ധിക്കും?
 1. 30 മിനിറ്റ്
 2. 25 മിനിറ്റ്
 3. 28 മിനിറ്റ്
 4. 34 മിനിറ്റ്
 5. 27 മിനിറ്റ്

General Awareness, Economy Awareness and Banking Awareness

പൊതുബോധവൽക്കരണ വിഭാഗം മിതമായ നിലയിലായിരുന്നു. ചോദ്യങ്ങളൊന്നും സ്റ്റാറ്റിക്അവബോധത്തിൽ നിന്നുള്ളതായിരുന്നില്ല. ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഇവയാണ്:

 • ആരാണ് ജിഎസ്ടി കൗൺസിലിന്റെ തലവൻ
 • പിങ്ക് സാർത്തിവാഹൻ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം?
 • ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ മേധാവി ആരാണ്?
 • വൃദ്ധ്പെൻഷൻ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം?

Read More: Important Days in November 2021, List of National and International Events

South Indian Bank Clerk: English Language Ability (ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ കഴിവ്)

Topic Number ofQuestions DifficultyLevel
Reading Comprehension

·         Technology in Banking Sector

·         Brownout and its Implications

 

10

 

 

Easy to Moderate

Phrase Replacement 05 Easy
Sentence Rearrangement 05 Easy to Moderate
Word Usage 05 Easy
Single Fillers 05 Easy to Moderate
Sentence Improvement 05 Moderate
Miscellaneous 05 Moderate
Total 40 Moderate

Read More: IBPS PO Syllabus 2021 For Prelims and Mains, Read Exam Pattern

South Indian Bank Clerk: Data Analysis and Interpretation (ഡാറ്റ വിശകലനവും വ്യാഖ്യാനവും)

Topic No. of Questions Level
Data Interpretation

·         Pie Chart (2 colleges A and B with 5 streams 1,2,3,4,5)

·         Bar Graph (Total Books published V/s Fiction Books)

·         Tabular DI

·         Caselet D

 

 

 

 

22

 

 

 

 

Easy to Moderate

Wrong Number Series 05 Moderate
Data Sufficiency 05 Easy to Moderate
Miscellaneous Word Problems 08 Easy to Moderate
Total 40 Easy to Moderate

 

നിങ്ങളുടെ വരാനിരിക്കുന്ന സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് പ്രൊബേഷണറി ക്ലർക്ക് ടെസ്റ്റുകൾക്ക് Adda247 എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. നിങ്ങളുടെ IBPS, SBI, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് കൂടാതെ മറ്റ് ബാങ്കിംഗ്, ഇൻഷുറൻസ് പരീക്ഷകൾക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് Adda247 ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ന് ആരംഭിക്കുക. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ക്ലർക്ക് ടെസ്റ്റുകളിൽ വിജയിക്കുന്നതിന് ആയിരക്കണക്കിന് മോക്ക് പരീക്ഷകൾ, പരിശീലന ചോദ്യങ്ങൾ, സൗജന്യ പഠന സാമഗ്രികൾ, വീഡിയോ ക്ലാസുകൾ, വ്യക്തിഗത മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രമുഖ അധ്യാപകർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. Adda247 ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് ഞങ്ങളുടെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ പരീക്ഷിച്ചു തുടങ്ങുക, നിങ്ങളുടെ വിജയശതമാനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സ്വയം വിശകലനം ചെയ്യുക

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

Bank Foundation for IBPS Clerk 2021
Bank Foundation for IBPS Clerk 2021

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!